Lütfen bekleyiniz...
Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları


KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE
İLİŞKİN KANUN

 

Yasa No: 3095 -  Kabul Tarihi: 4/12/1984
RG. Tarihi: 19/12/1984 - RG. No.: 18610
Düstur: T. 5, C. 24,  sh. 120

 

Kanuni faiz

Madde 1<Değişik : 21/4/2005 - 5335/14 md.>

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleş­me ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki[1] oranı üzerinden yapılır.

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Temerrüt faizi

Madde 2<Değişik: 15/12/1999-4489/2 md.>

Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde dü­şen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadık­ça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre te­mer­rüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticarî işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü ön­ceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur[2].

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdî faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdî faiz miktarından az olamaz.

Mürekkep faiz

Madde 3 – Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez.

Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Diğer kanunlardaki faizler

Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Yabancı para borcunda faiz

Madde 4a <Ek: 14/11/1990 - 3678/30 md.>

Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz ora­nı uygulanır.

Kaldırılan ve uygulanmıyacak
olan hükümler

Madde 5 – 22 Mart 1303 tarihli Murabaha Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda kanuni faiz temerrüt faizi oranlarını belirleyen hükümler uygulanmaz.

Geçici Madde 1<3095 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.>

Bu Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında da yürürlük tarihin­den itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ancak, alacaklı ve borçlunun anlaşmaları ile bir ödeme planına bağlanan alacağın faizleri hakkında anlaşma tarihindeki kanun hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, borçlu ödeme planına uymadığı takdirde alacaklı ödeme planı ile bağlı kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre alacağını tahsil eder.

Geçici Madde 2 <Ek: 15/12/1999 - 4489/3 md.>

Geçici 1 inci madde, bu Kanunun yürürlüğünden önceki ilişkilerden doğan faiz alacakları hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


 

4/12/1984 TARİH VE 3095 SAYILI
ANA KANUNA  İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

 

1 - 14/11/1990 tarih ve 3678 sayılı
Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 29 ve 30 uncu maddesi hükümleri, yürürlük tarihinden önceki iliş­kilerden doğan ve halen görülmekte olan yabancı para ve faiz alacaklarına ilişkin davalar hakkında uygulanmaz. Ancak, alacaklıların bu Kanuna ve Borçlar Kanununun 105 inci maddesine göre munzam zarar talep etme hakları saklıdır.


 

3095 SAYILI KANUNA
EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE

 

 

Yasa
No:

Farklı tarihte yürürlüğe
giren maddeler

Yürürlüğe
Giriş Tarihi

1

3520

---

10/2/1989

2

3678

---

23/11/1990

3

4489

---

1/1/2000

4

5335

1

27/4/2005 tarihini izleyen ay başında

 


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Reeskont ve Avans İşlemlerinde
Uygulanan Faiz Oranları

 

Yürürlük Tarihi

Reeskont İşlem.
İskonto Oranı (%)

Avans
Faiz Oranı (%)

01.01.1990

40

45

20.09.1990

43

48,25

23.11.1990

45

50,75

15.02.1991

48

54,50

27.01.1994

56

65

21.04.1994

79

98

12.07.1994

70

85

27.07.1994

63

75

01.10.1994

55

64

10.06.1995

52

60

01.08.1995

50

57

02.08.1997

67

80

30.12.1999

60

70

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42

13.01.2005

32

35

25.05.2005

28

30

20.12.2005

23

25

20.12.2006

27

29

28.12.2007

25

27

09.04.2009

19

20

12.06.2009

18

19

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011

17

17,75

19.06.2012

16

16,50

20.12.2012

13,50

13,75

 

 

FAİZ ORANLARI

Yürürlük

Dayanak

Direnim Faizi (%)

Olağan (Adi) İşler

Ticari
 İşler

19.12.1984 - 31.12.1997

FaizK

30

Reeskont

1.1.1998 - 31-12.1999

97/9807  BKK’la değişik FaizK

50

57

1.1.2000 - 30.6.2002

4489 s.K’la değişik FaizK

60

70

1.7.2002 - 30.6.2003

---

55

64

1.7.2003 - 31-12.2003

---

50

57

1.1.2004 - 30.6.2004

---

43

48

1.7.2004-30.4.2005

---

38

42

1.5.2005 – 30.6.2005

5335 s.K’la değişik FaizK

12

42

1.7.2005- 31.12.2005

--

12

30

1.1.2006 – 31.12.2006

2005/9831  BKK’değişik FaizK

9

25

1.1.2007 – 31.12. 2007

--

9

29

1.1.2008 – 30.6.2009

--

9

27

1.7.2009 – 31.12.2009

--

9

19

1.1.2010 – 31.12.2010

--

9

16

1.1.2011 – 31.12.2011

--

9

15

1.1.2012 – 31.12.2012

--

9

17.75

1.1.2013 - 

--

9

16,50

 [1]      Kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır. Bkz. RG. 30.12. 2005 -26039. 2006 yılından önceki kanuni faiz ve ticari temerrüt faiz oranları için arkada yeralan "faiz oranları"  tablosuna bakınız.

[2]      Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları için arkada yeralan tabloya bakınız.

Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta: