Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Tüketici Hukuku


Yeni Kanuna Göre
Yazar:  İlhan KARA
Katalog Kodu: TÜ029
ISBN: 978-975-320-516-0
Stok durumu: Stokta var
165,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviEngin Yayınevi
Yazarİlhan KARA
Baskı tarihi2015/03
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı1

TÜ029
Yeni Kanuna Göre Tüketici Hukuku
İlhan KARA
2015/03 Baskı, 1528 Sayfa, Ciltli, 165,00 TL
ISBN 978-975-320-516-0

ÖNSÖZ


Tüketici hukuku alanında yaşanan gelişmelerden dolayı mülga 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yetersiz kalması nedeni ile hazırlanan
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Yeni Tüketici Kanunu ile daha önce yürürlüğe giren
Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu arasındaki gerekli ve zorunlu
olan uyum sağlanmıştır. Yeni Kanun ile tüketiciler yönünden son derece önemli
haklar sağlanmıştır. Özellikle uygulamada tüketici işlemine yönelik getirilen
sınırlamalar, yapılan Kanunda yapılan düzenleme ile ortadan kaldırılmıştır. Bu
nedenle tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinin görev alanı önemli
ölçüde genişlemiştir. Tüketici hukuku alanında yaşanan bu hızlı gelişmelere
rağmen bu alanında yazılan kitap ve basılı yayınların yeterli düzeyde olduğunu
söylemek mümkün değildir. Tüketici mahkemesi hâkimi olarak görev yaptığımız
süre içerisinde bu alandaki basılı yayınların eksikliğini önemli ölçüde hissettik.
Tüketici hukuku ile ilgili katıldığımız bilimsel toplantılar ve eğitim çalışmalarında
uygulayıcıların bu konuda eksiklik hissettiğini gördük. Bu nedenle
bu alandaki eksikliği bir nebze de olsa gidermek için uygulayıcılara fayda sağlayacağı
düşüncesiyle 6502 sayılı Tüketici Kanunu hükümleri nazara alınarak
katkı sağlamak üzere bu kitabın hazırlanmasına karar verdik.
Bu çalışmada tüketici hukuku ile ilgili bilimsel görüşler, 6502 Sayılı Tüketicinin
Kanunun getirdiği yenilikler ve bunların değerlendirilmesi yanında özellikle
uygulayıcıların ulaşmakta zorlandıkları yerleşik Yargıtay içtihatları ve
tüketici mahkemesi karar örneklerine yer verilmiştir. Kitapta yapılan atıflarda
dipnotlarda “Daire Karar No: veya CD” olarak gösterilen atıflar ilerde muhtemel
çalışmalarda bize kolaylık sağlamak üzere konulmuştur. Uygulayıcılara
katkı sağlayacağı düşüncesi ile tüketici hukuku alanında güncel olan dava türleri
ve güncel olma ihtimali yüksek olan konularla ilgili olarak uygulayıcıların ihtiyacını
karşılayacak nitelikte bu çalışmada farklı çözüm yolları konusunda değerlendirmeler
yapılmaya özen gösterilmiştir.
Bu kitabın hazırlanması konusunda bizi teşvik eden ve çalışma sürecinde
yakın destek ve alakalarını esirgemeyen değerli hukukçu meslektaşlarıma ayrı
ayrı teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar sırasında kendilerini ihmal ettiğim
değerli eşim Sema, çocuklarım Özgenur ve Miray’a gösterdikleri sabır ve bu
çalışmaya verdikleri destek dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bu kitabın yayınlanmasını sağlayan ve kitabın basımında emeği geçen Engin
Yayınevi sahibi Dr. Mehmet Hengirmen’e, kitabın sayfa düzenini yapan Ali
Alt’a ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen Engin Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.
değerli çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.
İlhan KARA
Ankara, Mart 2015

İÇİNDEKİLER


1. BÖLÜM
GİRİŞ ...... 31


1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 31
2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME .. 33
2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi .. 35
2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler .. 35
2.2.1. Mülga TKHK’da 4226 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik .. 35
2.2.2. Mülga TKHK’ da 4822 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik .. 36
2.2.3. Mülga TKHK’ da 5197 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik .. 38
2.2.4. Mülga TKHK’ da 5582 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik .. 38
2.2.5. Mülga TKHK’ da 5728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik .. 39
2.3. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı.. 39
2.3.1 Yeni Tüketici Kanunu Yapılmasına Etkili Olan Sebepler.. 41
2.3.2 Yeni Tüketici Kanunu Değişikliğine İlişkin Teknik Ayrıntılar . 43
2.3.3 Yeni Tüketici Kanunu Değişikliğine İlişkin Maddi Ayrıntılar . 44
2.3.4 Yeni Tüketici Kanununda Öne Çıkan Konular .. 47
2.3.5 Yeni Tüketici Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması.. 51
2.3.5.1 6502 sayılı TKHK Öncesi Açılan Davalar ... 53
2.3.5.2. 6502 sayılı TKHK Yürürlüğünden Sonra Açılan Davalar .. 54
2.4. Tüketici Kavramı ..... 56
2.5. Tüketici Sözleşmesi .... 58
2.6.Tüketici Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi .. 61
2.7. Tüketici Hukuku Sistemleri .... 62
2.7.1 Objektif (Sözleşme Esaslı) Sistem ... 63
2.7.2 Sübjektif (Tüketiciyi Esas Alan) Sistem ... 63
2.7.3 Karma Sistem ..... 64
2.7.4 Ülkemizde Geçerli Sistem .... 65
3. TÜKETİCİ İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELER . 67
3.1 Tüketici Zayıf Konumdadır .... 68
3.2 Genellikle Mal ve Hizmet Alımına Yöneliktir ... 69
3.3 Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Önem Arz etmez ... 69
3.4 Sözleşmenin Bir Tarafı Daima Tüketicidir ... 70
3.5 Sözleşmenin Karşı Tarafı Daima Müteşebbistir ... 70
3.6 Karşı Taraf Ticari ve Mesleki Amaçla Hareket Eder .. 71
3.7 Tüketici Sözleşmeleri İvazlı Sözleşmelerdir ... 71
3.8 Tüketiciye Karşı Satış ve Hizmet Vermekten Kaçınılamaz .. 71
3.9 Tüketici Sözleşmeleri Çoğunlukla Ticari İş Sayılır .. 72
3.10 Tüketici Sözleşmelerinde Taraflar Avans Faiz İsteyebilir .. 73
3.11. Tüketici Lehine Yorum İlkesi Geçerlidir ... 75
3.12 Tüketici Lehine Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılır .. 76

3.13 Müteşebbis Lehine Şahsi Teminat Müteselsil Kefalet Sayılır .. 78
3.14 Kambiyo Senedinin Nama Yazılı Olması Zorunludur .. 79
3.15 Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesidir ... 82
3.16. Tüketici Kendi İkametgâhında Dava Açabilir .. 82
3.17. Sözleşme Giderlerinden Kural Olarak Girişimci Sorunludur .. 83
3.18. Sözleşme Öncesi Görüşmeler Sözleşme Hükümlerine Tabidir .. 87
3.19. Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır ... 88
3.20 Sözleşmenin Parasal Değeri İle İlgili Sınır Yoktur .. 92
3.21 Maddi ve Manevi Tazminat Talep Edilebilir ... 92
3.22 Tüketiciler Yargı Harçlarından Muaftır ... 95
3.23 Tüketici Davalarında HMK Yargılama İlkeleri Geçerlidir .. 96
3.24 İspat Yükü Kural Olarak Müteşebbise Aittir ... 97
3.25 Tüketici Sipariş Etmediği Mal Nedeniyle Sorumlu Olmaz .. 101
3.26 Tüketici Sözleşmesinde Kural Olarak Şekil Serbestîsi Esastır .. 102
3.27 Sözleşme Şartları Tüketici Aleyhine Değiştirilemez .. 104
3.28. Nispi Geçersizlik Kuralı Esastır ... 105
3.29. Teminat Olarak Tüketiciden Sadece Nama Yazılı Kambiyo Senedi Alınabilir ..... 106
3.30. Konut Kredisi Kullanan Kooperatif Ortağı Tüketici Sayılır .. 106
3.31. Her Tür Mal ve Eşya Sözleşme Konusu Olabilir .. 107
3.32. Muacceliyet Şarta Bağlıdır .... 107
3.33. Cayma Hakkının Karşı Tarafa Yöneltilmesi Yeterlidir .. 108
3.34. Tüketicinin Fiil Ehliyeti Yoksa Sözleşme Geçersiz Sayılır .. 109
3.35. Tüketiciye Yönelik Bilgilendirmeler Yazılı Olmalıdır .. 110
3.36. Her Türlü Davanın Açılması Mümkündür ... 110
3.37. Reklam ve İlanlarda Güven Sorumluluğu Vardır .. 110
3.38. TBK Faiz Sınırlamaları Uygulanır... 114
3.39. Belli Miktarı Aşmayan Uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunludur ..... 118
3.40. Tüketici İşlemlerinde Sözleşmenin Nispiliği İlkesi Geçerlidir . 119
3.41. Sözleşmedeki Haksız Şartlar Geçersizdir ... 119
3.42. Tüketiciye Daha Fazla Koruma Sağlayan Norm Uygulanır .. 121
4. TÜKETİCİ KANUNUNDA YAPILAN TANIMLAR .. 123
4.1. Tüketici ..... 123
4.2. Tüketici İşlemi .... 124
4.3. Satıcı ..... 126
4.4. Sağlayıcı ..... 126
4.5. Mal ..... 126
4.6. Hizmet ..... 126
4.7. Üretici ..... 127
4.8. İthalatçı ..... 127
4.9. Konut Finansman Kuruluşu .... 127
4.10. Kredi Veren ..... 128
4.11. Kalıcı Veri Sağlayıcı .... 129
4.12. Teknik Düzenleme .... 129
4.13. Tüketici Örgütleri .... 129
4.14. Diğer Tanımlar .... 129

5. TÜKETİCİYİ KORUMA NEDENLERİ ... 130
5.1.Genel Kanunların Korumadaki Yetersizliği ... 130
5.2. Ekonomik Gelişmeler .... 131
5.3. Reklam Ve Pazarlama Tekniklerindeki Gelişmeler .. 131
5.4.Tüketicinin Zayıf Konumda Bulunması ... 131
6. TÜKETİCİ HUKUKUNUN KORUMA ALANI VE AMACI .. 132
6.1. Sağlık ..... 132
6.2. Güvenlik ..... 133
6.3. Ekonomik Çıkarları Koruma .... 133
6.4. Bilgilendirme - Aydınlatma .... 133
6.5. Eğitim ..... 134
6.6. Çevresel Tehlikelerden Koruma Ve Korumaya Özendirme .. 135
6.7. Örgütlenmeye Teşvik .... 135
6.8. Maddi Ve Manevi Zararları Gidermek ... 136
7. TÜKETİCİ İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ ... 136
8. HAKSIZ ŞARTLAR VE GENEL İŞLEM KOŞULLARI .. 138
8.1. Haksız Şartın Tanımı ve Unsurları ... 140
8.1.1. Tek Taraflı Düzenleme Olmalı ... 141
8.1.2. Dürüstlük Kuralına Aykırı Düzenleme Olmalı .. 141
8.1.3. Düzenleme Tüketici Aleyhine Dengesizlik Yaratmalı .. 142
8.2. Haksız Şartın Hükümleri .... 142
8.2.1. Haksız Şartlar Tüketici Yönünden Geçersiz Sayılır .. 142
8.2.2. Tüketici Lehine Yorum Kuralı Geçerlidir ... 143
8.2.3. Müzakere Yapıldığını İspat Yükü Müteşebbise Aittir .. 144
8.3. Tüm Sözleşme Türleri İçin Haksız Şart Denetimi Yapılabilir . 144
8.4. Denetim Sözleşmenin Yapıldığı Zamana Göre Yapılır .. 145
8.5. Sözleşmede Haksız Şart Denetimi Yöntemleri ... 147
8.5.1. Birlikte Hazırlama Yöntemi .... 148
8.5.2. Mahkeme Denetimi Yöntemi ... 148
8.5.3. İdari Denetim Yöntemi .... 149
8.6. Tüketici Kanununda İdari Yoldan Denetim Usulü .. 151
8.7. Haksız Şart Örnekleri .... 151
8.8. Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları .. 155
8.9. Genel İşlem Koşullarının Hukuki Niteliği ... 158
8.9.1. Genel İşlem Koşullarının Unsurları ... 159
8.9.1.1. Çok Sayıda Sözleşmede Kullanılmak İçin Hazırlanmalı .. 159
8.9.1.2. Taraflardan Sadece Biri Hazırlamalı ... 159
8.9.1.3. Soyut ve Genel Nitelikli Olmalı ... 160
8.9.1.4. Sözleşme Kapsamında Bulunmalı ... 160
8.9.2. Genel İşlem Koşullarının Denetimi ... 160
8.9.2.1. İdari Kontrol .... 161
8.9.2.2. Birlikte Hazırlama Yöntemi ... 162
8.9.2.3. Mahkeme Denetimi .... 162
8.9.3. Karşı Tarafın Menfaatine Aykırı Genel İşlem Koşulları Yazılmamış Sayılır163
8.9.4. Bilgilendirme Yapılması Zorunludur ... 164
8.9.5. Yazılmamış Sayılan Sözleşme Hükümleri Dışında Kalan Hükümler Geçerliliğini Korur .... 164
8.9.6. Düzenleyen Aleyhine Yorum Kuralı Geçerlidir .. 164
8.9.7. Sözleşmede Tek Taraflı Değişiklik Yapmak Yasaktır .. 165
8.9.8. Dürüstlük Kuralına Aykırı Hüküm Konulamaz .. 166
8.9.9. Haksız Şart Hükümleri ve GİK Arasındaki Benzerlikler .. 166
8.9.10. Haksız Şartlar ile Genel İşlem Koşulları Arasındaki Farklar . 167

9. GARANTİ BELGESİ VE UYGULAMASI ... 167
9.1. Zorunlu Garanti .... 170
9.1.1. Garanti Belgesi Verilmesi Zorunludur ... 171
9.1.2. Garanti Süresi Asgari İki Yıldır ... 172
9.1.3. Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler .. 173
9.1.4. Zorunlu Garanti Nedeni ile Onarım İstenebilir .. 174
9.1.5. Garanti Belgesinin Sağladığı Diğer Haklar ... 175
9.1.6. Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi ... 178
9.1.7 Kullanım Hatası .... 180
9.1.8. Servis Hizmeti Verilmesi Zorunludur ... 181
9.1.9. Garanti Süresinde Tamir 10 İş Gününü Geçerse Tüketiciye Kullanması İçin Benzer Bir Mal Verilmesi Zorunludur ... 182
9.1.10. Paralel İthalatta Ayıptan Sorumlu Kişinin Tespiti .. 183
9.2. İhtiyari Garanti Belgesi .... 185
9.2.1. İhtiyari Garanti Belgesinin Kapsamı ... 186
9.2.2. İhtiyari Garanti Süresi .... 187
9.2.2.1. Zorunlu Garanti Kapsamında Olan Ürünlerde İhtiyari Garanti Süresi . 188
9.2.2.2. Zorunlu Garanti Kapsamında Olmayan Ürünlerde İhtiyari Garanti Süresi 188
9.2.3. İhtiyari Garanti Süresinde Tüketiciden Masraf İstenemez .. 189
9.2.4. İhtiyari Garanti Veren Reklam ve İlanlardan Sorumludur .. 190
9.2.5. İhtiyari Garanti Yazılı Olarak Verilmelidir. .. 190
9.2.6. İhtiyari Garantinin Öngörülen Özellikleri Taşımaması .. 190
10. FİYAT ETİKET BELGESİ .... 191
10.1. Etiket Konulması Zorunludur ... 192
10.2. Tarife Ve Fiyat Listesi Konulması Zorunludur .. 193
10.3. İndirimli Satışların Gerçekçi Olması Zorunludur .. 193
10.4. Etiket Konulması Zorunlu Olmayan Haller ... 194
10.5. Tarife Ve Fiyat Etiket Kontrolü ... 194
11. TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR .. 195
11.1. Ticari Reklam Tanımı ve Ticari Reklamın Uygulama Alanı .. 196
11.1.1. Ticari Reklam İlkelerini Reklam Kurulu Belirler .. 197
11.1.2. Aldatıcı Reklam Yapılması Yasaktır ... 197
11.1.3. Örtülü Reklam Yapılması Yasaktır ... 199
11.1.4. Karşılaştırmalı Reklam Yapılabilir ... 199
11.1.5. Reklamdaki İddiaların İspatı Reklam Verene Aittir .. 200
11.1.6. Yasak Reklam Yapılmasının Müeyyidesi ... 201
11.1.7. Ticari Reklamlarda Uyulması Gereken Diğer Kurallar .. 203
11.2. Haksız Ticari Uygulama Tanımı ve Kapsamı .. 203
11.2.1. Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalar Yasaktır .. 203
11.2.2. Haksız Uygulama Olmadığını İspat Yükü Tacire Aittir .. 204
11.2.3. Haksız Ticari Uygulamalar İçin Reklam Yapılamaz .. 205
11.2.4. Haksız Ticari Uygulama Örnekleri ve Tespit Usulü .. 205
12. REKLAM KURULU .... 207
12.1. Reklam Kurulunun Oluşumu ... 208
12.2. Reklam Kurulunun Görevleri ... 210
13. SATIŞ SONRASI HİZMETLER ... 211
13.1. Belirlenen Sürede Satış Sonrası Hizmet Vermek Zorunludur . 213
13.2. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Alınması Zorunludur . 214
13.3. Azami Tamir Süresi Aşılamaz .... 215
13.4. Servis Hizmeti Vermek ve İstasyon Kurmak Zorunludur .. 216
13.5. Yetkili ve Özel Servisler Tüketiciye Karşı Sorumludur .. 217
13.6. Ticari Faaliyetin Sona Ermesi Halinde Sorumluluk .. 218
13.6.1. Garanti Süresinde Ticari Faaliyetin Sona Ermesi.. 218
13.6.2. Garanti Süresi Dolduktan Sonra Ticari Faaliyetin Sona Ermesi . 218
13.7. Servis Hizmeti ve Yedek Parça Bulundurma Zorunluluğuna Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Tüketicinin Talep Hakları ... 219
13.8. Garanti Süresinde Tamirin 10 İş Gününü Geçmesi Halinde Tüketiciye Kullanım İçin Benzer Özellikte Ürün Verilmesi Zorunludur .. 221
14. TÜKETİCİ KONSEYİ VE REKLAM KONSEYİ .. 221
14.1. Tüketici Konseyi .... 221
14.2 Reklam Konseyi .... 223
15. ZARARLI VE TEHLİKELİ MAL VE HİZMETLER .. 224
15.1. Avrupa Birliğindeki Durum .... 225
15.2. Ülkemizdeki Durum .... 225
16. TÜKETİCİ ÜRÜNÜ VE HİZMET DENETİMİ .. 227
16.1. Tüketici Ürünü .... 227
16.2. Denetim Usulü ..... 227
17. TÜKETİCİNİN EĞİTİLMESİ .... 229
18. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ... 230
18.1. Türkçe Kullanma kılavuzu verilmesi zorunludur .. 231
18.2.Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzuyla Satılacak Mallar.. 232
18.3. Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gerekli Bilgiler . 233
18.4. Üretici, İthalatçı Ve Satıcının Sorumluluğu ... 234
19. SATIŞTAN KAÇINMA .... 235
20. SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VE HİZMETLER .. 236
21. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ .... 238
22. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER .... 240
23. TEST, MUAYENE VE ANALİZLER ... 241
24. YASAK SATIŞ YÖNTEMLERİ (Piramit Satışlar) .. 242
25. 6502 SAYILI KANUN’ DA CEZA HÜKÜMLERİ.. 244
25.1. İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ... 244
25.2. İdari Para Cezalarında Yetki .... 250
25.3. İdari Para Cezalarına İtiraz .... 250

2. BÖLÜM ..... 252
GÖREV ...... 252
1. GENEL OLARAK GÖREV .... 252
2. İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ ... 253
2.1. Genel Mahkemeler .... 254
2.1.1. Asliye Hukuk Mahkemeleri .... 254
2.1.2. Sulh Hukuk Mahkemeleri .... 256
2.2. Özel Mahkemeler .... 257
2.2.1. Tüketici Mahkemeleri .... 257
2.2.2. Kadastro Mahkemeleri .... 260
2.2.3. İş Mahkemeleri .... 260
2.2.4. İcra Mahkemeleri .... 261
2.2.5. Aile Mahkemeleri .... 261
2.2.6. Denizcilik İhtisas Mahkemeleri ... 262
2.2.7. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri ... 262
3. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI .. 263
3.1. Sözleşme Çeşidine Göre Değerlendirme ... 268
3.1.1. Satış Sözleşmesi .... 269
3.1.2. Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi ... 273
3.1.3. Bağışlama Sözleşmesi .... 274
3.1.4. Kira Sözleşmesi .... 275
3.1.5. Finansal Kiralama Sözleşmesi ... 277
3.1.6. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi ... 278
3.1.7. Kullanma Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi ... 280
3.1.8. Eser Sözleşmesi .... 280
3.1.8.1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ... 285
3.1.9. Vekâlet Sözleşmesi .... 294
3.1.10. Taşıma Sözleşmesi .... 300
3.1.11. Sigorta Sözleşmeleri .... 307
3.1.11.1. Sigorta Türleri .... 308
3.1.11.2. Sigorta Alanında Tüketiciyi Koruyucu Hükümler .. 309
3.1.11.3 Sigorta Sözleşmelerinin Tüketici İşlemi Sayılması Koşulları. 309
3.1.11.4. Sigortacının Tüketiciyi Bilgilendirmesi Zorunludur .. 313
3.1.11.5. Bilgilendirmenin Yapıldığını Sigortacı İspatla Yükümlüdür . 316
3.1.11.6. Sigortacının Rücu Davası Açma Hakkı ... 316
3.1.11.7. Farklı Durumlarda Sigorta Sözleşmelerinde Görevli Mahkeme . 318
3.1.11.8. Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Yapılabilir .. 321
3.1.12. Hizmet Sözleşmesi .... 323
3.1.13. Pazarlamacılık Sözleşmesi .... 325
3.1.14. Yayım Sözleşmesi .... 326
3.1.15. Komisyonculuk ve Simsarlık Sözleşmesi ... 327
3.1.16. Saklama Sözleşmesi .... 328
3.1.17. Kefalet Sözleşmesi .... 330
3.1.17.1. Genel Olarak Kefalet Sözleşmesi ... 333
3.1.17.1.1. Kefalet Sözleşmesi Mevcut Ve Geçerli Bir Borç İçin Yapılır . 334
3.1.17.1.2. Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Olması Zorunludur .. 334

3.1.17.1.3. Karı, Kocadan Birinin Kefil Olması .. 335
3.1.17.1.4. Kefalet Sözleşmesinin Türleri ... 336
3.1.17.1.5. Asıl Borç Sona Erdiğinde Kefalet Son Bulur .. 338
3.1.17.1.6. İleride Doğacak Muhtemel Borç İçin Kefalet Verilebilir . 339
3.1.17.1.7. Süreli Kefalet Geçerlidir ... 339
3.1.17.2. Tüketici Sözleşmelerine Kefalet ve Hükümleri .. 341
3.1.17.2.1. Adi Kefile Ait İpotek Doğrudan Paraya Çevrilebilir . 342
3.1.17.2.2. Müteşebbisin Edimlerinin Teminatı Olarak Verilen Şahsi Teminatlar Asgari Müteselsil Kefalet Sayılır ... 343
3.1.17.2.3. Tüketici Edimlerine Verilen Kefalet Adi Kefalet Sayılır . 344
3.1.17.2.4. Tüketici Sözleşmelerinde Kefaletin Yazılı Olması Zorunludur . 344
3.1.17.2.5. Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar ve Kefalet Tarihi Sözleşmede Kefilin Kendi El Yazısıyla Yazılmalıdır .. 345
3.1.17.2.6. Kefalet Sözleşmesindeki Değişikliklerin Yazılı Yapılması Gerekir .... 345
3.1.17.2.7. Eşin Rızasının Alınması Zorunludur .. 345
3.1.17.2.8. Rehinle Temin Edilmiş Alacakta Öncelikle Rehinin Paraya Çevrilmesi Zorunludur ... 346
3.1.17.2.9. Kefil Asıl Borçluya Ait Bütün Def’ileri İleri Sürebilir . 346
3.1.17.2.10. Borcu Ödeyen Kefil Bunu Asıl Borçluya Bildirmek Zorundadır . 346
3.1.17.2.11. Asıl Borcun Sona Ermesi İle Kefalet Son Bulur .. 347
3.1.17.2.12. Kefalet Sözleşmesi 10 Yıl Sonra Kendiliğinden Son Bulur . 347
3.1.17.2.13. Kefaletin Yazılı Şekilde Yapılması, Kefil Olma Ehliyeti Ve Eşin Rızasına İlişkin Koşullar, Tüketici Sözleşmeleri İçin Uygulanır . 348
3.2.18. Bireysel Bankacılık Sözleşmeleri ... 349
3.2.18.1. Tüketici Kredi Sözleşmesi ... 354
3.2.18.2. Tüketici Kredi Sözleşmelerinin Temel Özellikleri.. 355
3.3. Tüketici Mahkemesinin İhtilafsız Görevli Sayıldığı Sözleşmeler . 357
3.4. Tüketici Mahkemesinin Görevsiz Sayıldığı Sözleşmeler .. 359
3.4.1. Her İki Tarafı Tüketici Olan Sözleşmeler .. 360
3.4.2. Her İki Tarafı Tacir Olan Sözleşmeler ... 360
3.4.3. Gelir Elde Etme Amacı İle Yapılan Sözleşmeler .. 361
4. 6100 SAYILI HMK VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER .. 361
4.1. Yargılama Usulü Kural Olarak Yazılı Yargılamadır.. 362
4.2. Parasal Konularda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir . 363
4.3. Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Sayılmıştır .. 363
4.3.1. Tasarruf İlkesi .... 364
4.3.2 Taraflarca Getirilme İlkesi .... 364
4.3.3. Taleple Bağlılık İlkesi .... 365
4.3.4. Hukuki Dinlenilme Hakkı ... 365
4.3.5. Aleniyet İlkesi .... 365
4.3.6. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü .. 366
4.3.7. Usul Ekonomisi İlkesi .... 366
4.3.8. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi ... 367
4.3.9. Yargılamanın Sevk ve İdaresi ... 367
4.3.10. Türk Hukukunun Resen Uygulanması İlkesi .. 368
4.4. Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu ... 368
4.5. Davaya Vekâlet Kapsamı Genişletilmiştir ... 369
4.6. Dava Çeşitleri Sayılmıştır .... 369
4.7. Dava Şartları Sayılmıştır .... 374
4.8. Dava Aşamaları ..... 378
4.8.1. Birinci Aşama, Davanın Açılması ... 379
4.8.2. İkinci Aşama, Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi .. 382
4.8.3. Üçüncü Aşama, Ön İnceleme ... 384
4.8.4. Dördüncü Aşama, Tahkikat .... 386
4.8.5. Beşinci Aşama, Sözlü Yargılama ve Hüküm aşaması .. 387
4.9. Davanın Müracaata Bırakılması ... 388
4.10. Görev Kurallarının Niteliği .... 391
4.11. Görev Kurallarına Aykırılığın Sonuçları ... 391
4.11.1. Görevsizlik Kararı ve Sonuçları... 392

5. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER . 393
3. BÖLÜM ..... 395
YETKİ ...... 395
1. GENEL OLARAK YETKİ .... 395
2. GENEL YETKİLİ MAHKEME ... 396
3. GENEL OLARAK ÖZEL YETKİ KURALLARI .. 401
3.1. Bir Yerde Geçici Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki .. 401
3.2. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki ... 402
3.3. Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetki .. 404
3.4. Mirastan Doğan Davalarda Yetki ... 406
3.5. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Davalarda Yetki .. 406
3.6. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki .. 408
3.6.1. Tüketici İşleminde Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki . 410
3.7. Şubeler Ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki .. 413
3.8. Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki ... 416
3.9. Türkiye de Yerleşim Yeri Bulunmaması Halinde Yetki .. 417
3.10. Karşı Davada Yetki .... 418
3.11. Özel Kanunlarda Öngörülen Yetki Halleri ... 419
3.12. Tüketici İşlemlerinde (Sözleşmelerinde) Yetki .. 419
3.13. Yetki Sözleşmesi .... 421
3.13.1. Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ... 422
3.13.1.1. Kesin Yetki Durumu Olmamalıdır ... 423
3.13.1.2. Yetki Sözleşmesi Yazılı Şekilde Olmalıdır .. 423
3.13.1.3. Uyuşmazlık Konusu ve Mahkeme Belirli Olmalıdır .. 423
3.13.1.4. Yetki Sözleşmesinde Belirlenen Mahkemeye Dava Açılması . 424
3.13.2. Yetki Kurallarına Aykırılık Sonuçları ... 425
4. YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER . 427
4. BÖLÜM ..... 430
TÜKETİCİ MAHKEMELERİ .... 430
1. GENEL OLARAK .... 430

2. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN NİTELİĞİ ... 433
3. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI .. 434
4. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN YETKİ ALANI .. 437
5. BASİT YARGILAMA USULÜ UYGULANIR ...438
5.1. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri ... 440
5.1.1. Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi ile Dava Açılır .. 440
5.1.2. Dilekçelerle Birlikte Tüm Deliller Bildirilmelidir .. 442
5.1.3 Dilekçeler Verilince Artık İddia ve Savunma Değiştirilemez .. 442
5.1.4. Dosya Üzerinde Karar Verilebilir ... 442
5.1.5. Ön İnceleme Duruşması Zorunlu Değildir ... 443
5.1.6. Dava En Fazla Bir Kez Yenilenebilir ... 444
6. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVACI ... 445
7. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE DAVALI ... 449
8. TEBLİGAT USULÜ .... 450
9. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE AÇILABİLEN DAVA ÇEŞİTLERİ . 452
9.1. Eda Davası ..... 453
9.2. Tespit Davası ..... 454
9.3. Belirsiz Alacak ve Tespit Davası ... 456
9.3.1. Belirsiz Alacak Davası ve Tespit Davası Açılabilecek Haller . 459
9.3.2. Belirsiz Alacak Davasının Faydaları ... 461
9.4. Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar ... 468
9.5. Terditli Davalar ..... 469
9.6. Seçimlik Dava ..... 471
9.7. Davaların Yığılması .... 473
9.8. Kısmi Dava ..... 475
9.9. Yarışan Haklara Dayalı Davalar ... 479
9.10. Topluluk Davası .... 482
9.10.1. Tüketici Hukuku Alanında Topluluk Davası .. 484
9.10.2. Tüketici Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davası .. 489
9.10.3. İtirazın İptali Davası .... 491
9.10.4. Tapu İptali ve Tescil Davası ... 493
9.10.5. Muarazanın Önlenmesi Davası ... 495
10. DAVA AÇILMASI .... 496
11. DAVAYA CEVAP VERİLMESİ ... 499
11.1. Karşı Dava ..... 501
12. ÖN İNCELEME ..... 502
13. TAHKİKAT – DURUŞMA .... 505
13.1. Duruşma Yapılması .... 507
13.2. İsticvap ..... 510
13.3. Bekletici Sorun - Ön Sorun .... 512
13.4. Islah ..... 513
13.4.1. Taraflar Bir Defa Islah Yapabilir ... 514
13.4.2. Davanın Tamamen veya Kısmen Islahı Mümkündür .. 516
13.4.3. Islah Yazılı veya Sözlü Yapılabilir ... 517
13.4.4. Islah Yapılamayacak İşlemler ... 518
13.4.5. Kötü Niyetli Islah Yapılamaz ... 519

13.4.6. Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltilebilir ... 520
13.5. Dava Konusunun Devri .... 520
13.6. Davaların Ayrılması-Birleştirilmesi ... 521
13.7. Adli Tatil..... 523
13.7.1. Adli Tatile Tabi Olan Dava ve İşlerde Süre Uzar .. 524
13.7.2. Adli Tatile Tabi Olmayan Dava ve İşlerde Süre Uzamaz .. 527
13.8. Geçici Hukuki Korumalar .... 530
13.8.1. İhtiyati Tedbir .... 531
13.8.2. İhtiyati Haciz .... 539
13.8.3. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizde Teminat İadesinin Koşulları . 543
13.8.4. Delil Tespiti .... 545
13.8.5. Görevli Mahkeme .... 548
13.9. Ceza Yargılamasının Hukuk Yargılamasına Etkisi.. 549
14. TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA . 550
15. KARAR SAFHASI .... 551
15.1. Hükmün Kesinleşmesi .... 553
15.2. Hüküm Tarafların Talebi Olmadan Tebliğe Çıkartılamaz .. 556
15.3. Hükmün Kesinleşmesinin Sonuçları ... 559
15.4. Yargılama Giderleri .... 561
15.4.1. Yargı Harçları .... 561
15.4.2. Yargılama Sırasında Yapılan Giderler ... 565
15.4.3. Vekâlet Ücreti .... 569
15.4.3.1. Görevsizlik Ve Yetkisizlik Halinde Vekâlet Ücreti Verilmez . 581
15.4.4. Gider Avansı ve Delil Avansı Ayrımı ... 583
15.4.5. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk ... 586
16. YETKİ SÖZLEŞMESİ .... 588
17. TAHKİM ŞARTI ..... 589
17.1. Tüketici Hukukunda Tahkim .... 590
18. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KONUN YOLLARI .. 591
18.1. İstinaf Kanun Yolu .... 592
18.2. Temyiz Ve Karar Düzeltme .... 593
5. BÖLÜM ..... 598
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ .... 598
1. GENEL OLARAK ..... 598
2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN OLUŞUMU .. 606
2.1. Hakem Heyetlerinde Kadrolu Raportörler Göre Yapar .. 611
3. HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI ... 613

3.1. Her Yıl Belirlenen Parasal Miktarlar İçin Başvuru Zorunludur . 614
3.2. Başvuru Tarihindeki Parasal Sınır Geçerlidir ... 615
3.3. Delil Niteliğinde Karlar İçin Başvuru Yapılamaz .. 615
3.4. Hakem Heyetine Başvuru Sınırı Her Yıl Yeniden Belirlenir .. 617
3.5. Tüketici Hakem Heyetleri İçin Görev Sınırlaması Yoktur .. 617
3.6. Tüketici Hakem Heyetlerine Her Türlü Dava Açılabilir .. 621
3.7. 6502 Sayılı Kanunundan Önce Yapılan Başvurularda Görev Sorunu . 622
3.7.1. Değeri 3 bin Türk Lirasını Geçmeyen Başvurular .. 622
3.7.2. Değeri 3 bin Türk Lirasını Aşan Başvurular ... 623

4. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI .. 626
4.1. Tüketici Kanununda Yetkili Sayılan Hakem Heyetleri .. 630
4.1.1. Tüketicinin Yerleşim Yeri Hakem Heyeti Yetkilidir .. 630
4.1.2. Tüketici İşleminin Yapıldığı Yer Hakem Heyeti Yetkilidir .. 631
4.2. Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Yetkili Hakem Heyetleri . 631
4.2.1. Karşı Tarafının Yerleşim Yerinde Başvuru Yapılabilir .. 632
4.2.2. Özel Yetki Kurallarına Göre Başvuru Yapılabilir .. 633
5. HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU VE ÇALIŞMA USULÜ . 635
5.1. Toplantı Yeri ve Karar .... 638
6. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN İNCELEME ŞEKLİ .. 640
6.1. Bilirkişi İncelemesi ve Keşif Yapabilir ... 640
6.2. Her Türlü Bilgi ve Belgenin Gönderilmesi İstenebilir .. 642
7. HAKEM HEYETİ İNCELEME SONUNDA KARAR VERİR .. 643
7.1. Tüketici Hakem Heyeti Usule İlişkin Nihai Karar Verebilir .. 647
7.2. Tüketici Hakem Heyeti Esasa İlişkin Nihai Karar Verebilir .. 650
7.3. Hakem Heyeti Kararları Taraflara Resen Tebliğ Edilir.. 651
8. HAKEM HEYETİ KARARI TARAFLARI BAĞLAR .. 653
8.1. Tüketici Hakem Heyeti Kararları İlam Hükmündedir .. 656
8.2. Delil Niteliğinde Kararlar İçin Başvuru Yapılamaz .. 662
8.3. Para İle Ölçülebilen Ve Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada Olması. 664
9. HAKEM HEYTİ KARAR VERMEKTEN KAÇINAMAZ .. 671
10. HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ ... 675
10.1. Hakem Heyeti Kararları İçin İlamlı İcra Yapılabilir .. 676
10.2. Kararlar Tebligat Kanununa Göre Tebliğ Edilir .. 677
10.3. Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Edilebilir .. 678
10.4. İtirazın Yapılacağı Tüketici Mahkemesinin Yetkisi Kesindir . 679
10.5. İtiraz Üzerine Verilen Karar Kesindir İcrası Durdurulabilir .. 680
10.6. İtiraz Üzerine Mahkeme Kararın İcrasını Tedbiren Durdurulabilir . 681
11. İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEBİLECEK KARARLAR .. 682
11.1. İtirazın Reddi ve Hakem Heyeti Kararının Onanması.. 683
11.2. İtirazın Kabulü ve Hakem Heyeti Kararın İptali .. 684
11.3. İtirazın Kısmen Kabulü ve Kararın Kısmen İptali (Bozulması) . 685
11.4. Kararın Düzeltilerek Onanması ... 686
11.5. İtirazın (Davanın) Konusuz Kalması ... 687
11.6. Karardaki Maddi Hatalar Her Zaman Düzeltebilir .. 687
12. TÜKEİCİ HAKEM HEYETİNE AÇILABİLECEK DAVALAR . 689
13. HAKEM HEYETLERİNDE YARGILAMA GİDERLERİ .. 698
13.1. Hakem Heyetine Yapılan Başvurularda Harç Alınmaz .. 700
13.2. Hakem Heyetine Başvuru Nedeni İle Giderlerden Sorumluluk . 701
13.2.1 Hakem Heyetinin Yaptığı Giderlerden Sorumluluk .. 702
13.2.2. Tarafların Bizzat Yaptığı Giderlerden Sorumluluk .. 705
13.2.3. Tüketici Hakem Heyetleri Vekâlet Ücreti Hükmedemezler . 710
13.3. Hakem Heyeti Kararına İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti .. 711
13.3.1. Tüketicinin Lehine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti . 712
13.3.2. Tüketicinin Aleyhine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti . 714
13.3.3. Tüketicinin Kısmen Aleyhine Olan Karara İtiraz Halinde Vekâlet Ücreti . 716

6. BÖLÜM ..... 719
AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET .... 719
I-AYIPLI MAL ..... 719
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 719
2. AYIPLI MAL ..... 722
3. EKSİK İŞ – AYIPLI İŞ .... 739
4. AÇIK AYIP-GİZLİ AYIP .... 744
4.1. Açık Ayıp ..... 744
4.2. Gizli Ayıp ..... 745
4.3. Muayene Külfeti .... 746
4.4. İhbar Külfeti ..... 747
4.5. Ayıbın Bulunması Gereken Zaman ... 750
4.6. Defolu Mal Satışlarında Ayıp .... 752
5. AYIPLI MAL NEDENİ İLE SEÇİMLİK HAKLAR .. 755
5.1. Malı İade ve Sözleşmeden Dönme ... 765
5.2. Malın Ayıpsız Yenisi İle Değişimini Talep Etmek .. 768
5.3. Bedelde İndirim Talep Etme .... 774
5.4. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı .... 779
6. AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT İSTENEBİLİR .. 782
7. AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER ... 788
7.1. Garantiden Doğan Ek Talepler Ve Seçimlik Hakların İlişkisi .. 792
8. AYIPLI MAL NEDENİ İLE İSPAT YÜKÜ ... 794
9. ZAMANAŞIMI ..... 798
II-AYIPLI HİZMET ..... 804
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 804
2. AYIPLI HİZMETİN TANIMI VE UNSURLARI .. 809
3. AÇIK AYIP VE GİZLİ AYIP .... 814
3.1. İhbar ve Muayene Yükümlülüğü ... 815
4. AYIPLI HİZMET NEDENİYLE SEÇİMLİK HAKLAR .. 819
5. AYIP NEDENİYLE TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR .. 824
6. AYIP NEDENİYLE SORUMLU KİŞİLER ... 824
6.1. Sağlayıcının Sorumluğu .... 825
6.2. Bağlı Kredi Veren Kuruluşun Sorumluluğu ... 828
7. ZAMANAŞIMI ..... 830
7. BÖLÜM ..... 835
TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN ÖDEMELİ SATIŞLAR . 835
I-TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ.... 835
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 835
2. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ .. 837
2.1. Örnek Üzerine Satış .... 839
2.2. Beğenme Koşuluyla Satış .... 839

2.3. Açık Artırma Yolu İle Satış .... 841
2.4. Kısmi Ödemeli Satışlar .... 842
2.4.1. Taksitli Satış ..... 842
2.4.2. Ön Ödemeli Taksitli Taşınır Satışları ... 847
2.4.2.1. Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur . 848
2.4.2.2. Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur ... 848
2.4.2.3. Alıcının Malın Devrini İstemesi İçin Ödemeyi Yapması Gerekir . 849
2.4.2.4. Satıcı Kararlaştırılan Bedeli Tek Taraflı Arttıramaz .. 849
2.4.2.5. Alıcı Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkına Sahiptir .. 850
2.4.2.6. Sözleşmedeki İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir .. 850
2.4.2.7. Alıcının Temerrüdü Şarta Bağlıdır ... 850
2.4.2.8. Dönme (Cayma) Beyanının Kullanılması Yeterlidir .. 851
3. 6502 SAYILI TÜKETİCİ KANUNU’NDA TAKSİTLİ SATIŞ . 851
3.1. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları ... 852
3.2. Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur .. 854
3.3. Sözleşmede Zorunlu Bilgilerin Bulunması Gerekir .. 855
3.4. En Az İki Taksit Kararlaştırılmalıdır ... 856
3.5. Sözleme Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunludur .. 857
3.6. Tüketici Cayma Hakkını Kullanabilir ... 858
3.7. Muacceliyet Belli Şartların Gerçekleşmesine Bağlıdır .. 861
3.8. Erken Ödemede İndirim Yapılması Zorunludur .. 864
3.9. Kambiyo Senetleri Nama Yazılı Olmalıdır ... 866
3.10. Temel İlkeler Taksitli Satışlar için Aynen Geçerlidir .. 869
II-ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLİ TAŞINIR SATIŞLARI .. 871
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 871
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 871
3. ÖN ÖDEMELİ SATIŞLARA TBK HÜKÜMLERİ UYGULANIR . 872
3.1. Sözleşmenin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması Zorunludur .. 873
3.2. Taksitlerin Bankaya Ödenmesi Zorunludur ... 874
3.3. Tüketicinin Malın Devrini İstemesi İçin Ödemeyi Yapması Gerekir . 875
3.4. Satıcı Sözleşmede Kararlaştırılan Bedeli Tek Taraflı Arttıramaz . 875
3.5. Tüketici Sözleşmeden Cayma (Dönme) Hakkına Sahiptir .. 876
3.6. Sözleşmedeki İfanın Belli Sürede Yapılması Gerekir .. 876
3.7. Tüketicinin Temerrüdü Şarta Bağlıdır ... 877
3.8. Dönme (Cayma) Beyanının Yapılması Yeterlidir .. 877
3.9. Tüketici Aleyhine Olan Yetki Ve Tahkim Şartı Geçersizdir .. 879
3.10. Temel İlkeler Ön Ödemeli Taşınır Satışlar Yönünden Geçerlidir . 879
III- ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ .. 881
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 881
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 882
3. SÖLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR .. 884
4. İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN SÖZLEŞME YAPILAMAZ . 886
5. SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLUDUR. 887

6. SÖZLEŞMENİN ZORUNLU İÇERİĞİ ... 889
7. BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI YAPILMASI ZORUNLUDUR . 891
7.1. Tüketiciye Yönelik Diğer Teminatlar ... 893
8. TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR ... 895
9. TÜKETİCİ TESLİME KADAR SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR . 897
10. KONUTUN TÜKETİCİYE TESLİMİ 36 AYI GEÇEMEZ .. 900
11. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR ... 903
8. BÖLÜM ..... 905
DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ VE PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ .... 905
I-DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL SÖZLEŞMELERİ .. 905
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 905
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 912
2.1. Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır ... 914
2.2. Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Sağlayıcı Olmalıdır .. 916
2.3. Sözleşme Bir Yıldan Uzun Süre İçin Yapılmalıdır .. 916
2.4. Sözleşmede Birden Fazla Dönem Bulunmalıdır .. 918
2.5. Tüketiciye En Az Bir Gecelik Kullanma Hakkı Verilmelidir .. 919
2.6. Taşınmazın Kullanım Hakkı Veya Devir Taahhüdü Yapılmalıdır. . 919
2.7. Tüketicinin Kullanacağı Dönem Açıkça Belirlenmelidir .. 921
2.8. Tüketici Kararlaştırılan Bedeli Ödemelidir ... 922
2.9. Sağlayıcı Tatil Konusu Yeri Kullanıma Hazır Bulundurmalıdır . 923
3. TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR.. 923
4. TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR ... 927
4.1. Bağlı Kredi Kuruluşuna Cayma Bildirimi Yapılmalıdır .. 929
4.2. Devre Tatil Sözleşmesi Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlıdır . 930
4.3. Cayma Halinde Satıcının Yükümlülükleri ... 933
5. SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR .. 934
6. ÖN ÖDEMELİ SATIŞ YAPILABİLİR ... 935
6.1. Teslim Tarihine Kadar Tüketici Sözleşmeden Dönebilir .. 935
6.2. Ayni Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış .. 937
6.3. Şahsi Hak Sağlayan Sözleşmelerde Ön Ödemeli Satış .. 938
7. DEVRE TATİL HAKKININ DEVRİ ... 938
8. DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ DURUMU .. 940
9. ZAMANAŞIMI ..... 944
10. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR ... 944
II- PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ .... 946
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 946
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 948
2.1.Taraflardan Biri Tüketici, Karşı Taraf Tur Düzenleyicisi Olmalıdır . 950
2.2. Ulaştırma, Konaklama veya Bunlara Bağlı Olmayan Yardımcı Hizmetlerin En Az İkisinin Birlikte Verilmesi Gerekir. .. 951
2.3. Fiyatın Her Şey Dâhil Olarak Karalaştırılması Zorunludur .. 952
2.4. Hizmet 24 Saatten Uzun Olmalı veya En Az Bir Gecelik Konaklamayı Kapsamalıdır ..... 952
2.5. Tarafların Anlaşması .... 953

3. ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMASI ZORUNLUDUR .. 953
4. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR . 955
4.1. Sözleşmenin Bir Nüshası Tüketiciye Verilmelidir .. 957
4.2. Yolculuk Öncesinde Tüketiciye Bilgilendirme Yapılmalıdır .. 957
5. SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN FİYAT ARTTIRILAMAZ . 959
6. SÖZLEŞMEDE ESASLI DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ .. 961
6.1. Esaslı Değişiklik Halinde Tüketici Sözleşmeden Dönebilir .. 963
6.2. Esaslı Olmayan Değişiklikler İçin Sözleşmeden Dönülemez .. 965
7. SÖZLEŞMEYE AYKIRI UYGULAMA YAPILMAZ .. 965
7.1. Sözleşmenin Tur Düzenleyicisi Tarafından İptali .. 965
7.2. Sözleşmede Kararlaştırılan İfanın Eksik Veya Ayıplı Olması .. 966
7.3. Tüketici Eksik Veya Ayıplı İfayı İhbar Etmelidir .. 969
7.4. Sağlayıcının Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulma Koşulları . 969
8. SÖZLEŞMENİN DEVRİ MÜMKÜNDÜR ... 970
9. HAKSIZ FESİH HALİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI .. 972
10. TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEYİ FESİH ETMESİ .. 973
10.1. Fesih Tarihinde Turun Başlamasına 30 Gün Süre Bulunması .. 973
10.2. Fesih Tarihinde 30 Günden Az Süre Bulunması. .. 974
10.3. Mücbir Sebepler Nedeniyle Fesih Yapılması ... 974
11. SORUMSUZLUK KAYITLARI GEÇERSİZDİR .. 976
12. PAKET TURA KATILAN HERKES TÜKETİCİ SAYILIR .. 977
13. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR ... 979
14. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI .. 980
9. BÖLÜM ..... 982
İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER VE MESAFELİ
SÖZLEŞMELER ..... 982
I-İŞ YERİ DIŞINDA YAPILAN SÖZLEŞMELER ... 982
1. GENEL DEĞERLENDİRME: .... 982
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 985
2.1. Satıcıya Ait İş Yeri Dışında Sözleşme Yapılması .. 986
2.2. Ön Görüşmenin Hemen Sonrasında Sözleşme Yapılması .. 987
2.3. Gezi Sırasında Sözleşme Yapılması ... 987
2.4. Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Satıcı Olmalıdır .. 988
2.5. Önceden Mutabakat Olması Gerekmez ... 988
2.6. Kapsam Dışı Mal ve Hizmet Satışı Olmamalıdır. .. 989
2.7. Tarafların Anlaşması Gerekir .... 990
3. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI ... 990
4. YETKİ BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR... 990
4.1. Yetki Belgesi Başvurusu Koşulları Ve Süresi ... 991
5. TÜKETCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR .. 992
6. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR . 993

7. TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VE SÜRESİ ... 998
7.1. Cayma Süresinin Başlangıcı ... 1000
7.1.1. Mal veya Hizmetin Aynı Anda Teslim Edilmesi .. 1001
7.1.2. Sözleşme Tarihinden Sonra Teslim Yapılması .. 1002
7.2. Tüketicinin Eksik Bilgilendirilmesi Halinde Cayma Süresi 1 Yıldır . 1002
7.3. Cayma Hakkının Kullanılması Şekli ... 1004
7.4. Satıcının Yükümlülükleri .... 1005
7.5. Tüketicinin Sorumluluğu .... 1006
7.6. Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi ... 1007
7.7. Cayma Hakkının İstisnaları .... 1008
8. DOĞRUDAN SATIŞLAR .... 1008
9. TEMEL İLKELER .... 1010
10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI .. 1011
II-MESAFELİ SÖZLEŞMELER.... 1012
1. GENEL DEĞERLENDİRME: .... 1012
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 1014
2.1. Taraflardan Biri Tüketici Karşı Taraf Müteşebbis Olmalıdır . 1017
2.2. Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalıdır . 1017
2.3. Taraflar Yüz Yüze Gelmemelidir ... 1019
2.4. Tarafların Anlaşması .... 1020
2.5. Sözleşmenin Kapsamı .... 1020
3. TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR .. 1021
3.1. Ön Bilgilendirmenin Kapsamı .... 1022
3.2. Ön Bilgilendirme Yöntemi .... 1024
3.3. Ön Bilgilendirmenin Teyidi Zorunludur ... 1024
3.4. Ön Bilgilendirmeye İlişkin Diğer Yükümlülükler .. 1025
4. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI ... 1025
4.1. Sözleşmenin İfası ve Teslimin Yapılması ... 1027
4.2. Zarardan Sorumluluk .... 1028
4.3. Telefon Kullanma Ücreti .... 1029
4.4. İlave Ödemeler .... 1029
4.5. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü .. 1029
5. CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ . 1030
5.1. Cayma Hakkı Süresi .... 1031
5.2. Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi 1 Yıldır .. 1033
5.3. Cayma Hakkının Kullanılması Yöntemi ... 1034
5.4. Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi ... 1034
5.5. Cayma Hakkının İstisnaları .... 1035
5.6. Cayma Halinde Satıcının Yükümlülükleri ... 1036
5.7. Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri ... 1037
6. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR ... 1307
7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI .. 1038
III- FİNASAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER . 1040
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 1040

2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ...1042
2.1. Taraflarından Biri Tüketici Karşı Taraf Sağlayıcı olmalıdır .. 1044
2.2. Taraflar Yüz Yüze Gelmeden Oluşturulan Bir Sistem Olmalıdır . 1045
2.3. Sözleşme Uzaktan İletişim Araçları Kullanılarak Yapılmalıdır . 1045
2.4. Tarafların Anlaşması .... 1046
2.5. Sözleşmenin Kapsamı .... 1046
3. TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR .. 1047
3.1. Ön Bilgilendirmenin Kapsamı ... 1049
3.2. Ön Bilgilendirme Yöntemi .... 1051
4. CAYMA HAKKI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ . 1053
4.1. Cayma Hakkı Süresi .... 1054
4.2. Cayma Hakkının Kullanılması Yöntemi ... 1057
4.3. Eksik Bilgilendirmede Halinde Cayma Süresi İşlemez .. 1057
4.4. Caymanın Yan Sözleşmelere Etkisi ... 1059
4.5. Cayma Hakkının İstisnaları .... 1059
4.6. Cayma Halinde Sağlayıcının Yükümlülükleri ... 1060
4.7. Cayma Halinde Tüketicinin Yükümlülükleri ... 1061
4.8. İspat Yükü ve Bilgilerin Saklanması ... 1062
4.9. Bilgilerin Saklanması Yükümlülüğü ... 1063
4.10. İletişim Araçlarının Kullanılmasına Yönelik Kısıtlamalar .. 1064
4.11. Telefon Kullanım Ücreti .... 1065
4.12. Banka Kartı İle Ödeme Halinde Sorumluluk .. 1065
5. TÜKETİCİ SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİREBİLİR .. 1066
6. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR ... 1067
7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI .. 1068
10. BÖLÜM ..... 1070
ABONELİK SÖZLEŞMELERİ VE SÜRELİ YAYIN PROMOSYONLARI . 1070
I-ABONELİK SÖZLEŞMELERİ .... 1070
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 1070
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 1076
3. TÜKETİCİYE ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR .. 1080
4. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ ... 1081
4.1. Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır .. 1081
4.2. Satıcı Veya Sağlayıcı Abonelik Sözleşmesi Yapmaktan Kaçınamaz . 1083
5. TÜKETİCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.. 1087
6. SATICI VEYA SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ . 1088
6.1. Faturalandırma Dönemi .... 1089
6.2. Açma ve Kapatma Ücreti .... 1090
6.3. Tarife Değişikliği Önceden Bildirilmelidir ... 1091
6.4. Belirli Süreli Sözleşmelerde Sürenin Uzatılması .. 1092
6.5. Önceki Abonenin Borcu Yeni Aboneden Talep Edilemez .. 1092
6.6. Ödeme Bildirimi Tüketiciye Tebliğ Edilmelidir .. 1094
7. TAAHHÜTLÜ ABONELİK VE HÜKÜMLERİ .. 1095
7.1. Tüketiciye Yazılı Taahhüt Verilmesi Zorunludur .. 1097

7.2. Tüketicinin Taahhüt Süresi Bitmeden Fesih Yapması .. 1097
7.3. Satıcı ve Sağlayıcı Ayıptan Sorumludur ... 1098
8. TÜKETİCİNİN SÖZLEŞEYİ FESİH KOŞULLARI .. 1099
8.1. Fesih Bildiriminin Yapılması Yöntemi ... 1101
8.2. Fesih Talebinin Yerini Getirilme Süresi ... 1102
8.3. Fesih Yapılmasının Sonuçları ... 1102
9. ELEKTRONİK HABERLEŞME ABONELİK SÖZLEŞMELERİ . 1105
9.1. Elektronik Haberleşme Abonelik Sözleşmesi Tanımı ve Unsurları . 1107
9.2. Sözleşme Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılmalıdır .. 1108
9.3.Tüketicinin Hak Ve Yükümlülükleri ... 1110
9.4. Tüketici Faturaya Üst Sınır Koyabilir... 1114
9.5. Tüketicinin Abonelik Talebi Reddedilemez ... 1117
9.6. Tüketicinin Bilgi Alma Hakkı Vardır ... 1119
9.7. Özel İçerikli Hizmetler Kural Olarak Verilemez .. 1119
9.8. Kampanyalar Açık Ve Anlaşılır Biçimde Olmalıdır .. 1122
9.9. Tüketiciye Bildirim Yapılmadan Tarife Değiştirilemez .. 1124
9.10. Kesintisiz ve Kaliteli Hizmet Verilmelidir ... 1127
9.11. İnternet Hizmetinin Güvenliği Sağlanmalıdır .. 1128
9.12. Sözleşmedeki Haksız Şartlar Geçersizdir ... 1129
9.13. Abonenin İşletmeci Değiştirme Hakkı Vardır .. 1132
9.14. Faturalar Tüketiciye Düzenli Gönderilmelidir .. 1135
9.14.1. Kademeli Ücret Tarifelerinde Sınırsız Tarife Ücreti Aşılamaz . 1138
9.15. Tüketici Sözleşmeyi Fesih Etme Hakkına Sahiptir .. 1139
9.15.1. Fesih Bildirimi Ulaşınca 24 Saat İçinde Hizmet Durdurulmalıdır . 1141
9.15.2. Bildirimden İtibaren 7 Gün, İçinde Fesih Tamamlamalıdır. . 1141
9.15.3. Sözleşmenin Fesih Edilmesi Zorlaştırılamaz .. 1144
9.15.4. Sözleşmedeki Değişiklikler Tüketiciye Bildirilmelidir .. 1145
9.15.5. Fesih Yapılmasının Sonuçları ... 1146
10. TEMEL İLKELER .... 1147
11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI .. 1148
II-SÜRELİ YAYINLAR VE PROMOSYON UYGULAMALARI . 1150
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 1150
2. PROMOSYON UYGULAMASININ TANIMI VE UNSURLARI . 1153
3. PROMOSYON UYGULAMASININ KONUSU VE KAPSAMI . 1156
4. PROMOSYON UYGULAMASININ SÜRESİ .. 1158
5. FİYAT ARTIŞI YAPILAMAZ .... 1159
6. TESLİM VE İFA SÜRESİ .... 1161
7. DAGITIM BÖLÜNEREK YAPILAMAZ ... 1162
8. REKLAM VE İLANLARDAN SORUMLULUK .. 1162
9. TEMEL İLKELER GEÇERLİDİR ... 1163
10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI .. 1164
11. BÖLÜM ..... 1166
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ . 1166

I-TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ ... 1166
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 1166
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 1170
2.1. Krediyi Kullanan Kişi Tüketici Olmalıdır ... 1173
2.2. Kredi Veren Kişi Yetkili Olmalıdır ... 1173
2.3. Kredi Tüketicinin Finansman İhtiyacını Karşılamalıdır .. 1174
2.4. Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir .. 1175
2.5. Tarafların Sözleşme Konusunda Anlaşmaları Gerekir .. 1175
2.6. Yapılan Sözleşme Kapsam Dışı Olmamalıdır .. 1175
3. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME ZORUNLUDUR .. 1178
4. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR . 1182
4.1. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği .... 1185
5. KREDİNİN KULLANIM AMACI ÖNEM ARZETMEZ .. 1188
6. TÜKETİCİ CAYMA HAKKINA SAHİPTİR ...1189
6.1. Cayma Süresinin Başlangıcı.... 1191
6.2. Cayma Beyanının Kredi Verene Yöneltilmesi Yeterlidir.. 1191
6.3. Cayma Halinde Alınan Kredi Faizi İle Birlikte İade Edilir .. 1192
7. KURAL OLARAK SÖZLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMA . 1194
8. SÖZLEŞMEYE KONULAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR . 1195
9. ERKEN ÖDEMEDE VE FAİZ ORANI ... 1199
10. MUACCELİYET KOŞULU ŞARTA BAĞLIDIR .. 1203
10.1. Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır ... 1204
10.2. Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır .. 1205
10.3. Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir .. 1205
10.4. Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir .. 1206
11. BAĞLI KREDİ VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR ... 1208
11.1. İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır .. 1211
11.2. Cayma Halinde Bağlı Kredi Sözleşmesi Sona Erer.. 1212
11.3. Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğu .. 1212
11.3.1. Kredi Veren İfanın Yapılmamasından Sorumludur.. 1213
11.3.2. Kredi Veren Ayıptan Sorumludur ... 1214
12. TÜKETİCİNİN TALEBİ OLMADAN SİGORTA YAPILAMAZ . 1216
13. TAKSİTLİ AVANS KREDİSİ VE LİMİT AŞIMI .. 1218
14. TEMEL İLKELER .... 1219
14.1. Tüketicinin Borcu İçin Verilen Şahsi Teminat Adi Kefalet Sayılar . 1219
14.2. Kambiyo Senetlerinin Nama Yazılı Olması Zorunludur .. 1228
15. SÖZLEŞME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK .. 1231
15.1. Zorunlu Giderler.... 1234
15.2. Tüketiciden Alınabilecek Masrafları BDDK Belirler .. 1235
15.3. BDDK Tarafından Belirlenen Masraflar ... 1236
15.4. BDDK Tarafından Belirlenen Giderleri İsteme Koşulları .. 1238
15.4.1. Talep Edilen Giderler Haklı Olmalıdır ... 1239
15.4.2. Talep Edilen Giderler Makul Olmalıdır ... 1240
15.4.3. Talep Edilen Giderler Belgelendirilmelidir .. 1240
16. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ... 1244
17. ZAMANAŞIMI ..... 1250
17.1. Kredinin Tüketiciye Verilmemesi Halinde Zamanaşımı Süresi . 1251
17.2. Ödemeyen Taksitler Nedeni İle Zamanaşımı Süresi .. 1252
II. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ ... 1254
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 1254
2. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE UNSURLARI ... 1259
2.1. Krediyi Kullanan Kişi Tüketici Olmalıdır ... 1262
2.2. Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşu Olmalıdır .. 1262
2.3. Kredi Tüketicinin Konut İhtiyacı İçin Alınmalıdır .. 1262
2.4. Kredi Nakit Veya Finansal Kiralama Olarak Verilmelidir .. 1264
2.5. Kredi Veren Faiz Veya Başka Bir Menfaat Elde Etmelidir .. 1265
2.6. Tarafların Sözleşme Kurma Konusunda Anlaşmaları Gerekir . 1265
3. KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ .. 1266
3.1. Basit Konut Kredisi Sözleşmeleri ... 1267
3.2. Yeniden Finansman (Refinansman-Yapılandırma) Sözleşmeleri . 1267
3.3. Konut Teminatlı Sözleşmeler ... 1270
3.4. Finansal Kiralama Yöntemi İle Kurulan Sözleşmeler .. 1271
3.4.1. Tarafların Hak ve Borçları .... 1272
4. KREDİ VEREN KURULUŞUN HAK VE BORÇLARI .. 1274
4.1. Tüketiciyi Bilgilendirme Yükümlülüğü ... 1275
4.2. Krediyi Tüketiciye Ödeme Borcu ... 1275
5. TÜKETİCİNİN HAK VE BORÇLARI ... 1276
5.1. Krediyi Kabul Borcu .... 1276
5.2. Krediyi Geri Ödeme Borcu .... 1276
5.3. Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü ... 1277
5.4. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Zorunludur ... 1277
5.5. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Vermek Zorunludur .. 1278
6. SÖZLEŞME NİTELİKLİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILMALIDIR . 1279
6.1. Yazılı Sözleşmenin Zorunlu İçeriği ... 1281
6.2. Yazılı Şekilde Yapılmayan Sözleşme Hükümsüzdür .. 1283
6.3. Sözleşmenin Bir Nüshası Tüketiciye Verilmelidir .. 1285
7. SÖZLEŞMEYE KONULAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERSİZDİR . 1285
8. FAİZ ORANI ..... 1287
9. ERKEN ÖDEMEDE FAİZ İNDİRİMİ ZORUNLUDUR .. 1290
9.1. Sabit Faizli Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı Talep Edilebilir . 1291
10. TEMERRÜT VE MUACCELLİYET ŞARTA BAĞLIDIR .. 1293
10.1. Sözleşmede Hüküm Bulunmalıdır ... 1295
10.2. Kredi Veren Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olmalıdır .. 1295
10.3. Birbirini İzleyen En Az İki Taksit Ödenmemelidir .. 1296
10.4. Tüketiciye Ödeme İçin En Az 30 Gün Süre Verilmelidir .. 1296
10.5. Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Muacceliyet Koşulları .. 1299
11. BAĞLI KREDİ VERİLMESİ MÜMKÜNDÜR ... 1301
11.1. İki Sözleşme Arasında Ekonomik Birlik Bulunmalıdır .. 1304
11.2. Bağlı Kredilerde Konut Kredisi Verenin Sorumluluğu .. 1305
11.2.1. Kredi Veren İfanın Hiç Yapılmamasından Sorumludur .. 1306
11.2.2. Kredi Veren Konutun Ayıplı Olmasından Sorumludur .. 1307

12. SİGORTA YAPILMASI TÜKETİCİNİN TALEBİNE BAĞLIDIR . 1309
13. TEMEL İLKELER .... 1314
13.1. Tüketici Lehine Verilen Şahsi Teminatlar Adi Kefalet Sayılır . 1315
13.2. Kambiyo Senetlerinin Nama Yazılı Olması Zorunludur .. 1320
14. SÖZLEŞME MASRAFLARINDAN SORUMLULUK .. 1324
14.1. Zorunlu Giderler.... 1329
14.2. Tüketiciden Alınabilecek Masrafları BDDK Belirler .. 1330
14.3. BDDK Tarafından Belirlenen Masraflar ... 1331
14.4. BDDK Tarafından Belirlenen Giderleri İsteme Koşulları .. 1334
14.4.1. Talep Edilen Giderler Haklı Olmalıdır ... 1335
14.4.2.Talep Edilen Giderler Makul Olmalıdır ... 1336
14.4.3. Talep Edilen Giderler Belgelendirilmelidir .. 1336
15. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ... 1340
15.1. Tüketicinin Ölmesi Veya Fiil Ehliyetini Kaybetmesi .. 1343
15.2. Konut Finansman Şirketinin İflası Veya Faaliyet İzninin İptali . 1345
16. İFANIN İMKÂNSIZLIĞI VE UYARLAMA DAVASI .. 1346
16.1. Genel Değerlendirme .... 1346
16.2. Türk Borçlar Kanununda Uyarlamanın Koşulları .. 1350
16.2.1. Taraflar Arasında Sözleşme Bulunmalı ... 1351
16.2.2. Öngörülmeyen Hal Olağanüstü Olmalıdır .. 1351
16.2.3. Edimler Arasındaki Denge Aşırı Derecede Bozulmalıdır . 1354
16.2.4. İfayı İstemek Dürüstlük Kuralına Aykırılık Oluşturmalı .. 1356
16.2.5. Borçlunun Kusuru Olmamalı ... 1357
16.2.6. Edim İfa Edilmemiş Olmalıdır ... 1357
16.2.7. Uyarlamayı Engelleyen Bir Hüküm Olmamalı .. 1358
16.2.8. Uyarlama Talep Edilmiş Olmalıdır ... 1359
16.2.9. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır ... 1359
17. ZAMANAŞIMI ..... 1360
12. BÖLÜM ..... 1363
KREDİ KARTI VE BANKA KARTLARI ... 1363
1. GENEL DEĞERLENDİRME .... 1363
2. KREDİ KARTININ TARAFLAR YÖNÜNDEN ETKİLERİ .. 1369
2.1. Kart Hamili Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri .. 1369
2.2. Banka Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri .. 1371
2.3.Üye İşyeri Yönünden Olumlu ve Olumsuz Etkileri .. 1372
2.4. Ekonomiye Etkisi .... 1372
3. KREDİ KARTININ HUKUKİ NİTELİĞİ ... 1373
4. KREDİ KARTI MEVZUATI .... 1376
4.1. Tüketici Kanununda Yapılan Düzenleme ... 1376
4.2. Kredi Kartları Kanunu İle Yapılan Düzenleme .. 1377
5. KREDİ KARTI KANUNUNDAKİ ÖNEMLİ TANIMLAR .. 1379
6. KREDİ KARTI ÇIKARMAK İZNE TABİDİR ... 1382
7. ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ .... 1385
7.1. Sözleşmenin Hukuki Niteliği ... 1385
7.2. Üye İşyeri Sözleşmenin Tanımı Ve Unsurları ... 1386
7.2.1. Üye İşyeri Kredi Kartını Ödeme Aracı Olarak Kabul Eder . 1386
7.2.2. Banka Harcama Belgesi Tutarını Üye İşyerine Öder .. 1387
7.2.3. Tarafların Anlaşması .... 1388
7.3. Üye İşyeri Sözleşmesinde Şekil Zorunluluğu Yoktur .. 1389
7.4. Üye İşyeri Sözleşmesinde Tarafların Hak Ve Borçları .. 1390
7.4.1 Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Borçları .. 1390
7.4.2.Üye İşyerinin Borçları .... 1392

8. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ... 1397
8.1. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları ... 1399
8.1.1. Nakit Ödemeden Alış Veriş İmkânı Sağlamalı .. 1400
8.1.2. Yapılan Harcama Tutarlarını Ödemesi Gerekir .. 1400
8.1.3. Tarafların Anlaşması .... 1401
8.2. Kredi Kartı Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Olması Zorunludur . 1403
8.2.1.Kredi Kartı Sözleşmelerinde Bulunması Zorunlu Hükümler . 1405
8.2.2.Kredi Kartı Teslimi Sırasında Yapılacak İşlemler .. 1408
8.3. Sözleşmede Yapılacak Değişikliklerin Yazılı Olması Zorunludur . 1409
9. GERÇEK KİŞİLERE BİLEŞİK FAİZ UYGULAMAZ .. 1411
10. SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ .. 1414
10.1. Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Yükümlülükleri.. 1414
10.1.1. Nakit Ödemeden Alışveriş İmkânı Sağlamak .. 1415
10.1.2. Kredi Kartı Çıkartmak .... 1416
10.1.3. Harcama Tutarlarını Üye İşyerine Ödemek .. 1417
10.1.4. Kullanımı Yasaklama ve Üye İşyerlerine Bildirmek .. 1418
10.1.5.Gerekli Güvenlik Sistemini Kurmak ... 1419
10.1.6. Kredi Kartının Bizzat Kart Hamiline Teslimini Sağlamak .. 1420
10.1.7. Kredi Kartına Limit Belirlemek ... 1421
10.1.8. Kart Hamilini Bilgilendirmek ... 1423
10.1.9. Hesap Özeti Düzenlemek .... 1424
10.2. Kart Hamilinin Yükümlülükleri ... 1425
10.2.1. Harcama Bedellerini Ödemek ... 1426
10.2.2. Faiz Ödemek .... 1429
10.2.3. Giriş Aidatı ve Yıllık Üyelik Bedeli Ödemek .. 1432
10.2.4. Bildirim Yükümlülüğü .... 1439
10.2.5. Kart Hamilinin Diğer Yükümlülükleri ... 1441
10.3. Ödenmeyen Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması .. 1441
11. TÜKETİCİ LEHİNE VERİLEN ŞAHSİ TEMİNAT ADİ KEFALET SAYILIR.... 1445
12. KART HAMİLİ İLE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ . 1452
12.1. İşyerinin Yükümlülükleri .... 1454
12.2. Kart Hamilinin Yükümlülükleri ... 1456
13. KREDİ KARTININ HAKSIZ KULLANILMASINDA TARAFLARIN SORUMLULUĞU .... 1456
13.1. Özen Borcuna Aykırılık Nedeniyle Sorumluluk .. 1458
13.1.1. Kart Çıkaran Kuruluşun (Bankanın) Özen Yükümlülüğü .. 1460
13.1.1.1. Banka Kart Hamilini Seçerken Gerekli Özeni Göstermelidir . 1461
13.1.1.2. Banka Üye İşyeri Seçiminde Gerekli Özeni Göstermelidir . 1462

13.1.1.3. Banka Bilgilendirme Sistemini Özenle Kurmak Ve Sistemin Çalışmasını Temin Etmek Zorundadır ... 1462
13.1.1.4. Banka Kredi Kartının Güvenli Biçimde Kullanılması İçin Gerekli Olan Teknolojik Altyapıyı Kurmak Zorundadır .. 1464
13.1.1.5. Banka Kredi Kartını Bizzat Kart Hamiline Teslim Etmelidir . 1465
13.1.1.6. Banka Harcama Belgelerinin Kontrolünü Özenle Yapmalıdır . 1466
13.2. Kart Hamilinin Özen Yükümlülüğü ... 1467
13.3. İşyerinin Özen Yükümlülüğü ... 1469
13.4. Kredi Kartının Usulsüz Kullanımında Zarardan Sorumluluk . 1469
13.4.1. Bankanın Sorumluluğu .... 1471
13.4.2. Kart Hamilinin Sorumluluğu ... 1472
13.4.3. İşyerinin Sorumluluğu .... 1476
13.4.4. Üçüncü Kişinin Sorumluluğu ... 1477
14. TÜZEL KİŞİ KART HAMİLLERİNE UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER ..... 1480
14.1 Ödemede Temerrüt Durumunda Kartın İptal Zorunluluğu Yoktur . 1481
14.2. Tacirler İçin Kredi Kartı Limiti Serbestçe Belirlenebilir .. 1482
14.3. Tacirler İçin Haksız Kullanımda Parasal Sınır Uygulanmaz .. 1482
14.4. Tacirler İçin Sözleşmenin Yazılı Olması Zorunlu Değildir . 1483
14.5. Banka Faiz Oranını Bildirim Yapmadan Değiştirebilir .. 1483
14.6. Bileşik Faiz Uygulaması Yasaktır ... 1484
15. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ... 1485
15.1. Kart Hamili Tüketicinin Dava Açması ... 1487
15.2. Kart Hamilinin Tacir veya Tüzel Kişi Olması .. 1489
15.3. Davayı Bankanın Açması Halinde Görevli Ve Yetkili Mahkeme . 1490
15.4. 6502 Sayılı TKHK’nın Görev Konusuna Etkisi .. 1491
15.5. 5464 Sayılı Kanun 44/2 Fıkranın Tüketici Aleyhine Meydana Getirdiği Olumsuz Sonuçlar .... 1493
15.5.1. Karşılık Dava .... 1494
15.5.2. Davaların Birleştirilmesi .... 1494
15.5.3. Bekletici Mesele .... 1495
15.5.4. Yargıtay Temyiz Dairesi Değişebilir ... 1498
16. KREDİ KARTI SÖZLEMESİNDE TEBLİGAT USULÜ .. 1500
17. KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNDE İSPAT YÜKÜ .. 1502
18. KREDİ KARTI SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ .. 1504
18.1. Dar Anlamda Borcun Sona Ermesi ... 1504
18.2. Geniş Anlamda Borcun Sona Ermesi ... 1506
19. ZAMANAŞIMI ..... 1508
19.1. Kredi Kartının Alınması ve Verilmesinde Zamanaşımı .. 1509
19.2. Kart Hamilinin Ödemede Temerrüdü Halinde Zamanaşımı . 1510
20. TÜKETİCİDEN KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ ALINABİLİR . 1512
20.1. Üyelik Ücreti Alınmayan Bir Kart Çıkarılması Zorunludur .. 1516
20.2. Bankalar Üyelik Ücreti Alınabilen Kredi Kartı Çıkarabilirler . 1516
KAVRAM ARAMA CETVELİ .... 1519

A
Abonelik Sözleşmesi 1070
Sözleşmenin Feshi 1099
Unsurları 1076
Acente 59,70
Açık Ayıp 744, 743
Açıklayıcı Bilgi 798
Adli Tatil 523
Bakılacak Davalar 523
Yapılabilen İşler 523, 524
Ağır Kusur 747, 761, 762
Aldatıcı Reklam 1019, 37, 47
Ambalaj 225,227
Anayasa 807, 931, 1072, 1115
Asliye Hukuk 254, 258
Asliye Ticaret Mahkemesi 259, 304
Atipik (isimsiz sözleşme) 67,
Avrupa Birliği 307, 484, 599
Ayıplı Mal 722, 719
Ayıba Karşı Tekeffül 787,
Avans Faiz 72, 73
Ayıptan Doğan Zarar 693, 788, 790
Ayıbın Önemli Olması 730, 731
Ayıbın Çeşitleri 727
Ekonomik Ayıp 728
Hukuki Ayıp 727
Maddi Ayıp 727
Ayıptan Sorum Kişiler 788, 790
Ayıplı Hizmet 804, 809
Ayıptan Doğan Haklar 819, 820
Bedel İadesi 820, 821, 823
Bedelde İndirim 820, 823
Ücretsiz Onarım 820,823
Yenisiyle Değişim 820,822
Azami tamir 122, 171, 177, 183
B
Bağlı Kredi 357, 416, 790, 828, 896
Bakanlık 45,48, 129
Bakım 169, 173, 185
Bakım Onarım Hizmeti 187, 211
Bakım İçin Servis 213,214, 216
Banka Kartı 1026, 1065
Banka Kredi Kartı 1071, 1398, 1414
Bankalar Arası Kart Merkezi 1515
Basit Yargılama 438, 362, 381, 390
Bayii 447, 654, 790
Bekletici Sorun 1487, 1495
Bilgilendirme Yükümlülüğü 158, 163,
Bilgisayar 351, 859, 1020
Bilgisayar Üzerinden Pazarlama 1040
Bilirkişi 374, 461,464, 1064,
Borcu Sona Erdiren Nedenler 1505
Borç 1505
C
Cayma Hakkı 108
Cayma Süresi 108
CE İşareti 226
CE Uygunluk Belgesi 226
Ç
Çerçeve Sözleşme 1385
Çamaşır Makinesi 178
D
Dağıtıcı 227, 1008, 832
Dava Zamanaşımı 802
Dava Çeşitleri 369, 452
Eda Davası 453
Tespit Davası 454
Belirsiz Alacak Davası 456, 459, 461
İnşai Dava 468
Terditli Dava 469
Seçimlik Dava 471
Davaların Yığılması 473
Kısmi Dava 475
Yarışan Haklar 479

Topluluk Davası 482
Dava Şartları 503, 1487
Dava Aşamaları 378
Dava Açılması 379
Davaya Cevap 382
Karşı Dava 418, 450
Ön İnceleme 384
Duruşma 384, 385
Davaların Ayrılması 521
Birleştirme 521
Dava Konusunun Devri 520
Davanın Müracaata Bırakılması 388
Davaya Vekâlet 369
Dayanıklı Tüketim Malları 159
Değiştirilen Parça 172
Deneme Süresi 840
Derhal İhbar 747
Dernek 56, 58, 92, 106
Dershane 267
Devremülk Sözleşmesi 739, 908, 909
Devre Tatil Sözleşmesi 905
Devre Tatil Yönetmeliği 905
Devre Tatil Sözleşme Şekli 913, 914
Devre Tatil Sözleşme Unsurları 912
Direktifler 34, 40, 359, 1167, 1377
Dövizle Kredi 1246, 1353
Dürüstlük Kuralı 141, 149, 157, 166
E
Edimlerarası Denge 146, 1359
Ekonomik Çıkarın Korunması 32
Elektrik Aboneliği 455, 668, 696
Elektronik Haberleşme 989, 1107
Elektronik İmza 995, 1019, 1048
Elektronik Sözleşme 1018
Elektronik Ticaret 1041
Erken Ödeme 39, 244, 844, 864, 1168
Erken Ödeme Faiz İndirimi 1200,1290
Eser Sözleşmesi 280
Eski Abonenin Borcu 1086
Etiket 191
Etiket Yönetmeliği 191
Etiket Koyma Zorunluluğu 192
Etiketin İçeriği 191
F
Faaliyet Raporu 612
Fahiş Fiyat 202
Faiz Hesaplaması 91, 1431
Fatura 119, 135, 170, 374, 636
Fer’i Haklar 347, 1248, 1342
Fesih Hakkı 1095, 1101, 1199, 152,
Fuar 983, 989
G
Gabin 156, 202, 1197, 1289, 1290
Garanti Belgesi 167, 169
Garanti Yönetmeliği 167
Garanti Süresi 170,171
Garanti Zorunluluğu 167
Geçici Hukuki Koruma 530
İhtiyati Tedbir 531
Delil Tespiti 545
İhtiyati Haciz 539
Teminat İadesi 543
Genel Hüküm 41, 61, 83, 89, 115

Genel İşlem Koşulları (GİK) 139, 148
Yazılmamış Sayılması 164, 165
Hazırlayan Aleyhine Yorum 164
Değiştirme Yasağı 165
Dürüstlük Kuralı 166
Gerçek Kişiler 91, 128, 273
Gider Avansı 375, 377, 379, 497
Girişimci 58, 61, 70, 71
Gizli Ayıp 744,745
H
Hakem Heyeti 598, 601
Hakem Heyetine Başvuru 635, 614
Hakem Heyetinde İnceleme 640
Hakem Kararı 643
Hakem Kararına İtiraz 675
Hakem Heyetinin Oluşumu 606
Başkan 607
Üyeler 607
Hakimin Sorumluluğu 384, 544
HSYK 257, 258, 259
Haklı Neden 202, 468, 738, 911, 973
Haksız Rekabet 57, 120, 202, 305, 488
Harç 489, 497
Hata 93, 176, 180
Havale 353, 354
Hile 106, 156, 299
Hileli Satış 753, 858
Hizmet 126,804
Hukuk Muhakemeleri Kanunu 96
Huzur Hakkı 209, 606, 612
I-İ-J

Islah 513,
İdari Para Cezaları 35, 178, 244
İfa İmkânsızlığı 1246, 1342
İflas 256, 295, 881
İhbar 37, 185, 719
İhtiyari Garanti 185
İkrah 341, 787
İlliyet Bağı 111, 1359
İlan ve Reklâm 199, 892
İlk İtiraz 377, 384
İltihakî Sözleşme 145, 422, 1078
İmalatçı 182, 211
İmalatçının Sorumluluğu 785,
İndirimli Satışlar 191, 193
İngiltere 31, 719, 796
İnternet Üzerinden Satış 1017, 1019
İnternetin Gelişimi 1012
İsticvap 510
İşlem Temelinin Çökmesi 146, 1354
İşletmeci 670, 989, 1075
İşyeri 66, 103, 720
İşyeri Dışında Yapılan Satışlar 983
Cayma 45, 48, 998
İthalatçı 127
İkrazatçı 128, 279, 1173
Japon Yeni Kredisi 1354
Uyarlama 1354
K
Kampanyalı Satış 49,65
Kamu Düzeni 52, 54, 116
Kamu Kurum ve Kuruluşları 95, 126
Kapıdan Satışlar 37, 267
Karma Sözleşme 289, 1374
Kart Çıkaran Kuruluş 1066, 1168
Kart Hamili 62, 1026, 1066
Kartlı Sistem 1365, 1378
Kartlı Sistem Kuruluşu 1365, 1379
Kıymetli Evrak 39, 79
Alma Yasağı 80, 81, 106
Nama Yazılı Olması 106
Konut 97, 106, 881
Konut Finansman Sözleşmeleri 1254
Basit Konut Kredileri 1266, 1267
Yeniden Finansman 1267
Konut Teminatlı Kredi 1270
Finansal Kiralama 1271
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu 1277
Temerrüt 1293
Kooperatif 508, 633, 977
Koruma Önlemleri 1023
Koruma Yükümlülüğü 87, 1026
Kredi Açma 267, 1171
Kredi Kartı 1363
Kredi Kartı Hamili 1368, 1411
Gerçek Kişi 1368, 1374, 1376
Tüzel Kişi 1368, 1374, 1375

Tüketici 1367
Kredi Kartı Üyelik Bedeli 1334, 1434
Kredi Kartı ve İlgili Tanımlar 1379
Kredi Kartının Hukuki Niteliği 1373
Tarafların Yükümlülükleri 1414
Kredi Kartında Görev 1484, 1485
Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli 1397
Kredi Kartlarında Faiz 1407, 1411
Kredi Veren 128
Kullanım Hatası 180
Kullanma Ödüncü 280
Kusura Dayalı Sorumluluk 829
Kusursuz Sorumluluk 480, 538
Kuvvetli Delil 487,
L
Laboratuar 201, 242
Leasing 1271
LPG 226,
M
Mal 69, 126
Mal ve Hizmet Denetimi 227
Malın Kullanım Amacı 730
Malın Teslimi 171, 740, 744
Malın Yenisi İle Değiştirilmesi 768
Malın Ücretsiz Onarımı 779
Malzeme 191, 224
Markalar Kanunu 262
Mecra Kuruluşu 201
Mesafeli Sözleşmeler 1012
Yönetmeliği 1012
Mesafeli Sözleşmede Onay İşlemi 1022
Mesafeli Sözleşmenin Unsurları 1014
Misli Eşya 278, 1171
Muaccelliyet Koşulu 108, 863, 1203
Mutlak Butlan 166
Müteselsil Sorumluluk 122, 788, 792
N
Nakit Ödeme Belgesi 1379, 1381
Nispi Geçersizlik 105
Nispi Yöntem 774, 775, 776
Numune 71, 236
O
Olağan 112, 282
Olağanüstü Hal 444, 762, 1003, 1018
Onarım 121
Onarım Süresi 176
Onaylanmış Kuruluş 214
Online İşlem 1298
Otel 93, 324, 784, 819, 833
Otobüs 301, 372, 962
Otomobil 35, 58, 68, 560
Oy Çokluğu 221, 552, 638
Oyuncak Yönetmeliği 225
Ö
Ödenek 612, 702, 703
Ödünç 278, 1171
Öngörülmeyen Hal 1351
Ön Ödeme 97, 270, 835
Ön Ödemeli Satış 835, 836, 842
Ön Sorun 386, 512
Örf ve Adet 99, 194, 368
Özel Amaç 767, 807
Özürlü Etiketi 752,
P
Paket Tur Sözleşmeleri 946
Paket Tur Yönetmeliği 946
Paket Tur Sözleşmesinde Tarafların
Hak ve Borçları 953
Paket Tur Sözleşmesinde Tüketicinin
Korunması 955
Paket Tur Sözleşmesinin Şekli 955
Paket Tur Sözleşmesinin Unsurları 948

Panayır 989
Para Cezalarına İtiraz 250
Para Cezalarında Yetki 250
Para Cezası Gerektiren Fiiller 244
Peşin Satış Fiyatı 194,
Piramit Satışlar 50, 242, 1009
Post Cihazı 1397, 1455
Promosyonlu Satışlar 275, 1150
Punto 48, 103, 885
R
Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının
Bilgilendirici Programı 248
Raportör 611
Reeskont Faiz 73, 74
Reklam 38, 49, 112
Reklam İlkeleri 197,
Reklam Kurulu 207
Reklam Kurulunun Oluşumu 208
Reklam Veren 209
Reklamcı 208, 209
Reklamlarda İspat Külfeti 201
S
Sanayi Malları 170, 231
Sanayi Malları Satış Sonrası Hizmet
Yönetmeliği 757
Satıcı 61, 126
Satıcının Yükümlülükleri 899, 933
Satış Belgesi 798, 1395
Satış Fiyatı 36, 192
Satış Parasından İndirim İsteme 755
Satış Sonrası Hizmetler 211
Satışın Durdurulması 249, 540
Satıştan Kaçınma 235
Seçimlik Haklar 755
Seri Mal 131, 226
Servis İstasyonları 180, 211
Servis İstasyonu Zorunluluğu 168
Seyahat Acentesi 462, 948
Seyahat Sözleşmeleri 69, 805
Sigorta 48, 49
Sigorta Sözleşmeleri 307
Sözleşme Koşullarında Değişiklik
Yapma 669,
Sözleşme Koşulları Tüketici
Aleyhine Değiştirilemez 104
Sözleşme Özgürlüğü 45, 139
Sözleşmedeki Haksız Şartlar 119
Sözleşmeden Dönme Nedeniyle
Tazminat 736, 765
Sözleşmenin Feshi 765, 766
Sözleşmenin Geçersizliği 95, 104
Standart Şart 144, 151
Süreli Yayınlar 1150
Süreli Yayınlara Abonelik 1151
Süreli Yayınlarda Promosyon 1158
Ş
Şifre 351, 557, 1026, 1363
Şifrenin Korunması 1468
T
Tablolar 250
Tahkim Şartı 589
Takas 151, 501, 925
Takdiri Delil 641,
Taksitli Ön Ödemeli Satış 836
Taksitli Kapıdan Satış 982
Tanıtma Kılavuzu 235, 767
Tarife ve Fiyat Listesi Asma
Zorunluluğu 193
Taşıma Sözleşmesi 300
Taşıyıcı 300, 301
Tebligat Usulü 450
Tecrübe ve Muayene 921, 930
Tecdit 980, 1011, 1038
Tefrik 418, 448, 474, 1494

Teknik Düzenleme 129
Telefon Abonelik Sözleşmeleri 1101
Faturaya Üst Sınır Koyma 1114
Abonelik Talebi Reddedilemez 1117
Bilgi Alma Hakkı 1119
Özel İçerikli Hizmetler 1119
Kesintisiz Hizmet Verilmeli 1463
Telefonla Yapılan Mesafeli
Sözleşmeler 1012
Temel Haklar 32
Temerrüt Faizi 89, 91, 115
Teslim 897
Tevdi Mahalli Tayini 1199, 1200
Ticaret Kanunu 44, 57, 106
Ticaret Şirketleri 67, 398, 441
Ticari İş 72, 73, 74, 90
Ticari Reklam 195
Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin
Yönetmelik 195
Ticari Satış 1150
Tüketici Hakları 32
Aydınlatma 133
Bilgi Edinme 133
Çevresel Tehlikelerden Koruma 135
Eğitim 134
Ekonomik Çıkarların Korunması 133
Güvenlik 133
Sağlık 132
Temsil 135
Tazmin İsteme 136
Temel Gereksinimleri Karşılama 132
Tüketici Harçtan Muaftır 562, 563
Tüketici İşlemleri 124, 136
Tüketici Konseyi 221
Tüketici Konsey Yönetmeliği 221
Tüketiciyi Koruma Nedenleri 130
Tüketici Kredileri 1166
Tüketici Kredi Masrafları 1231
Tüketici Kredilerinde Kefalet 1315
Tüketici Mahkemeleri 430
Tüketici Mahkemelerinde Davacı 445
Davalı 449
Tüketici Mahkemelerinin Görevi 430
Tüketici Mahkemelerinin Niteliği 433
Tüketici Örgütleri 485, 609
Rekabet Kurulu 1332
Tüketici Konseyi 221
Tüketici Hakem Heyetleri 359,598
Tüketici Hukuku 31, 33
Tarihsel Gelişim 33
Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi 61
Sistemler 62
Temel Kavramlar 123
Ülkemizde Geçerli Sistem 65
Tüketici Mahkemesinin Görevi 263
Sözleşme Çeşitlerine Göre 268
Tüketici Sözleşmelerinin Özellikleri 67
Tüketici Satış Sözleşmeleri 835
Tüketici Hakem Heyetleri 598
Görev Alanı 613
Yetki 626
Başvurma 635
Kararların Niteliği 643
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız
Şartlar Yönetmeliği 151
Tüketicinin Zayıf Konumda Olması 61
Tüketim Ödüncü 278
Türk Ceza Kanunu 243, 1468
Türk Ticaret Kanunu 44, 57, 106
Türkçe Kılavuz 235
U-Ü
Uyarlama Talebi 1349, 1353
Ülke Ekonomisi 33, 1373
Üretim ve Satışın Durdurulması 249
Üye İşyeri 1364, 1365
Üye İşyeri Anlaşması 1378
Üye İşyerinin Yükümlülükleri 1455
Üye İşyerinin Özen Borcu 1479

V-W
Vakıf 26, 58, 129
Vekâlet Sözleşmesi 294
Vekâlet Ücreti 569
Y
Yabancı Para 153, 1187, 1247
Yabancı Turist 49, 637, 644
Yargılama Yöntemi 438, 441
Yargılamaya Hakim İlkeler 363
Yargılama Giderleri 561
Yargıtay 48, 74, 445
Yasak Reklamlar 197
Yasal Faiz 73, 845, 1027
Yasal Temerrüt Faizi 89, 91, 115
Yayın 36, 49, 199
Yazılı Başvuru 534
Yedek Parça 219
Yenileme 339, 440, 980, 1011
Yetkili Tüketici Mahkemesi 437
Genel Yetki 401
Sözleşmeden Doğan Yetki 402
Tüketicinin İkametgâhı 396, 404
Taşınmazın Aynından Doğan
Davalarda Yetki 408
Karşı Davada Yetki 418
Yetki Sözleşmesi 421
Z
Zamanaşımı 52, 87, 220, 830
Zarar 249, 250
Zararlı, Tehlikeli Mal ve Hizmetler 224
Zehirli Gazlar 135

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Yeni Çek Kanununda Karşılıksız Çek

Yazar: Ersan ŞEN, Erkam MALBELEĞİ
Son Değişiklikler Işığında
28,00 TL

Kazandırıcı Zamanaşımıyla Taşınmaz İktisabı

Yazar: Ali Rıza DÜZCEER
(Tescil Davası – MK.m.639)
45,00 TL

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi

Yazar: Nezih SÜTÇÜ
Uygulama ve Teoride Tüm Yönleriyle
445,00 TL

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı)

Gerekçeli - Notlu - Karşılaştırmalı
25,00 TL