Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


HMK ve ilgili Mevzuat
Katalog Kodu: UH004
ISBN: 978-605-05-0012-7
Stok durumu: Ürün stokta yok
40,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarRamazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
Baskı tarihi2015/11
CiltKarton kapak
Boyut13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Baskı Sayısı1

UH004
Notlu - Gerekçeli
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 
2015/11 1. Baskı, 890 Sayfa  40,00 TL
ISBN 978-605-05-0012-7

İLGİLİ MEVZUAT

- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
- Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
- Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği (ilgili maddeler)
- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
- Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- Bilirkişi Ücret Tarifesi
- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2012 Yılı Tarifesi
- Denizcilik İhtisas Mahkemeleri
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler)
- Gider Avansı Tarifesi
- Hakem Ücret Tarifesi
- Harçlar Kanunu (ilgili maddeler)
- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
- İş Mahkemeleri Kanunu
- Kadastro Kanunu ve İlgili Yönetmelikler (ilgili maddeler)
- Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
- Milletlerarası Tahkim Kanunu
- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği
- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
- Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)
- Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
- Tanık Ücret Tarifesi
- Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (ilgili maddeler)
- Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği
- Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği (ilgili maddeler)
- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

ÖNSÖZ

“Notlu Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İlgili Mevzuat”, otuz yılı aşan süre içinde, Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof. Dr. Ejder Yılmaz tarafından ortak olarak hazırlanmış ve 2011 yılına kadar bu adla basılmış; 2011 yılından 2014 yılına kadar ise, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat” adı ile basıma devam edilmiştir. Hocamız Prof. Dr. Baki Kuru, bu kitabın 40 ıncı baskısından sonra, bizlerin Ankara’da kendilerinin ise “İstanbul’da bulunması sebebi ile ortak yayına devam etmesinin zor olduğu”nu ifade etmiş ve ortak yayın çalışmasından çekilmişlerdir.

Öğrenci ve uygulamacıların güvenilir bir Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve ilgili mevzuat metni ihtiyacını gidermek üzere elinizdeki bu kitap hazırlanmıştır.

12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı HMK, 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve HMK m. 450 hükmü ile, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) yü­rürlükten kalkmıştır.

Kitapta, HMK GEÇİCİ MADDE 3 hükmü gereğince uygulanmaya devam olunan 1086 sayılı HUMK’nun 5236 s.K. ile yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerine de yer verilmiş ve HUMK’nun EK 4 üncü MADDE hükmünün, HMK GEÇİCİ MADDE 3 hükmü kapsamında olduğu değerlendirilerek, kanun yollarına ilişkin parasal sınırlar yeniden değerleme oranında arttırılmış şekliyle gösterilmiştir. Ayrıca, mukayese olanağı yapmak amacıyla eski HUMK metni de, ilgili HMK maddeleri altında farklı punto ile verilmiştir.

Bu arada çeşitli kanunlarla HMK’nda değişiklikler yapılmıştır: 6217 s.K. (m. 28) ile HMK’nun 369 uncu maddesindeki meblağ arttırılmış; HMK’nun 370 inci maddesi ve (HMK GEÇİCİ m.3 nedeniyle halen yürürlükte bulunan) HUMK’nun 438 inci maddesi değiştirilmiş; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m.35 ile, HMK’nun 137, 140 ve 320 nci maddelerine “arabuluculuk” kelimeleri eklenmiş; 6335 s.K. m.2 ile TTK’nun 5,3 hükmünde yapılan değişiklik sonucunda, HMK m.116,1/c hükmü zımnen yürürlükten kalkmış ve HMK m.331,2’deki “gönderme” kelimeleri anlamını yitirmiştir. 6459 s.K. (m.22-24) ile HMK’nun 334, 335 ve 339 uncu maddeleri; 6450 s.K. (m.1) ile HMK’nun 373 üncü maddesi ve HUMK’nun 429 ve 439 uncu maddeleri değiştirilmiş ve HUMK’na geçici m.4 eklenmiştir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi, HMK m.3’ü Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Bütün bu değişikler elinizdeki Kitaba işlenmiştir.

Son olarak, 01.04.2015 tarihli ve 6644 s.K. ile HMK’nun 47 nci maddesi değiştirilmiş ve kısmî dava ile ilgili 109 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İlave Mevzuatta da değişiklikler yapılmış ve bu arada, örneğin Yargıtay Kanununun 60 ncı maddesi değiştirilmiş; İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu, Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği, Arabuluculuk Asgarî Ücret Tarifesi kabul edilmiş, 06.08.2015 tarihli “Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik” kabul edilmiş ve 2012 tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu son değişiklik ve yeniliklere de Kitapta yer verilmiştir. 

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

Yrd. Doç. Dr. EMEL HANAĞASI

İÇİNDEKİLER

Önsöz s. 7

İçindekiler s.9

Kısaltmalar Cetveli s. 15

Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi s. 19

6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri Karşılaştırma Tablosu s. 33

1. BÖLÜM

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler m.  1-104. s. 53

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve yargı yeri belirlenmesi. m. 1-23 s. 53

Birinci Ayırım: Görev m. 1-4 s. 53

İkinci Ayırım: Yetki m.  5-19 s. 59

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik ve yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler ve yargı yeri belirlenmesi m. 20-23 s.71

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan ilkeler  m.24-33 s.75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı, reddi ve hukuki sorumluluğu m.34-49.84

Birinci Ayırım:Hâkimin yasaklılığı ve reddi...... 34-45............. 84

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu..... 46-49............. 96

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler............................ 50-83........... 102

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri................... 50-56........... 102

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı........................... 57-60........... 107

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve davaya müdahale............................................... 61-70........... 110

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet..................... 71-83........... 119

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat....................................... 84-89........... 128

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme ve adli tatil............................................................. 90-104........... 134

Birinci Ayırım: Süreler.......................................... 90-94........... 134

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme....................... 95-101........... 137

Üçüncü Ayırım: Adli tatil.................................. 102-104........... 141

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve ilk itirazlar................................................................. 105-117........... 146

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri.......................... 105-113........... 146

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar............................................................ 114-117........... 156

Birinci Ayırım: Dava şartları........................... 114-115........... 156

İkinci Ayırım: İlk itirazlar.................................. 116-117........... 160

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü.................. 118-186........... 162

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması.................. 118-125........... 162

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi........................ 126-135........... 169

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi................................................ 136........... 176

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme.................. 137-142........... 177

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat sırasındaki özel durumlar................................ 143-183........... 184

Birinci Ayırım: Tahkikat................................... 143-146........... 184

İkinci Ayırım: Duruşma.................................... 147-162........... 186

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve bekletici sorun................................................. 163-165........... 201

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi ve ayrılması..................................................... 166-168........... 203

Beşinci Ayırım: İsticvap................................... 169-175........... 207

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların düzeltilmesi..................................................... 176-183........... 211

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama............................................ 184-186........... 217

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller........................ 187-293........... 220

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler..................... 187-198........... 220

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet.......................... 199-224........... 228

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin.................................... 225-239........... 255

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık............................... 240-265........... 264

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi............... 266-287........... 282

ALTINCI BÖLÜM: Keşif........................................ 288-292........... 307

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü.............................. 293........... 311

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren
taraf işlemleri.......................................................... 294-315........... 312

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm..................................... 294-303........... 312

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi ve
tavzihi.................................................................. 304-306........... 321

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren
taraf işlemleri..................................................... 307-315........... 323

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü..................... 316-322........... 328

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve adli yardım............................................................... 323-340........... 336

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri............... 323-333........... 336

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım................................ 334-340........... 346

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları................................ 341-381........... 353

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf....................................... 341-360........... 353

1086 sayılı HUMK’nun 427-454 üncü HÜKÜMLERİ....................................................................................... 374

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz........................................ 361-373........... 385

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi........... 374-381........... 400

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı.................. 382-388........... 406

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar.............. 389-406........... 413

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir........................... 389-399........... 413

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer geçici hukuki korumalar................................... 400-406........... 429

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim......................................... 407-444........... 434

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler................................ 445-452........... 465


2. BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

— Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun s. 475

— Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun s. 493

— Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği (ilgili maddeler) s. 497

— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi.s. 513

— Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliks. 523

— Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik.s.529

— Bilirkişi Ücret Tarifesi........................................................................ 535

— Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2015 Yılı Tarifesi .s. 537

— Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler).......................... 539

— Gider Avansı Tarifesi........................................................................ 545

— Hakem Ücret Tarifesi........................................................................ 547

— Harçlar Kanunu (ilgili maddeler).................................................... 549

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu....................... 565

— Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  Yönetmeliği......................................................................................... 577

— 2015 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi................................ 597

— İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu................................................... 603

— İş Mahkemeleri Kanunu................................................................... 609

— Kadastro Kanunu ve İlgili Yönetmelikler (ilgili maddeler).................................................................................. 613

— Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun........................... 627

— Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku HakkındaKanun.................................................................................................. 629

— Milletlerarası Tahkim Kanunu......................................................... 643

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği........................ 657

— Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ................ 659

— Noterlik Kanunu (ilgili maddeler)................................................... 661

— Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.......................................... 667

— Tanık Ücret Tarifesi........................................................................... 671

— Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik................................................................................. 673

— Elektronik Tebligat Yönetmeliği...................................................... 711

— Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
(ilgili maddeler).................................................................................. 717

— Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği.......................................... 721

— Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği...................... 735

— Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği (ilgili maddeler).................................................................................. 739

— Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik s. 761

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ s.  853

Kitap etiketleri
hmk (19)
,   
,   
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Medeni Usul Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
60,00 TL
Ücretsiz Kargo

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ,
25,00 TL

Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar

Yazar: Rıza AYHAN, Mehmet ÖZDAMAR, Hayrettin ÇAĞLAR
45,00 TL

Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
45,00 TL

Hukuk Felsefesi

Yazar: Adnan GÜRİZ
30,00 TL