Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Türk Ceza Kanunu


Açıklamalı ve İçtihatlı
Yazar:  İbrahim ŞAHBAZ
Katalog Kodu: CH973
ISBN: 978-605-05-0044-8
Stok durumu: Stokta var
350,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
Yazarİbrahim ŞAHBAZ
Baskı tarihi2016/04
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)

CH973
Açıklamalı ve İçtihatlı
Türk Ceza Kanunu
Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ
2016/04 Baskı, 2 Cilt Toplam 3536 Sayfa Citli 350,00 TL
ISBN  978-605-05-0044-8 (Tk)
         978-605-05-0045-5 (1.C)
         978-605-05-0046-2 (2.C) 

1. Cilt m. 1-149,    1740 Sayfa
2. Cilt m. 150-345 1820 Sayfa 

ÖNSÖZ

Bu kitap, ceza hukuku pratiği ile bu konuda genel kültür sahibi olmak isteyenlere yararlı olacağı düşünülerek hazırlanmıştır.

Türk Ceza Yasası’nda gerçekleştirilen sık değişiklikler gözetilerek, açıklamalarda ilgisi oranında yararlanma hariç, gerekçelere yer verilmemiştir. Sebebi, her madde değişikliğine ilişkin gerekçenin eklenmesi okuyucuyu yanıltabilirdi.

Kitapta, maddelere ilişkin açıklamalar daha çok uygulamaya yönelik olup, bu husus içtihatlarla zenginleştirilmiştir. Ancak konulara eleştirel yaklaşımdan da kaçınılmamıştır.

İçtihadın fazla olduğu suçların sayı olarak daha fazla işlendiği kuşkusuz. İçtihatlara fazla yer verilerek, okuyucuya araştırdığı olaylarla ilgili olarak ipuçlarını yakalama ve ayrıca, farklı içtihatlara, açıklamalarla uyumlu olmasa da, madde altında yer verilerek, okuyucuya araştırma olanağı verilmeye çalışılmıştır.

Kitapta sadece Yargıtay içtihatları değil, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları da mümkün mertebe verilmeye çalışılmıştır. Yasada gerçekleştirilen sık değişiklikler nedeniyle farklı içtihatlar oluşmuştur. Okuyucunun içtihatları değerlendirirken, ilgili maddedeki değişiklik tarihlerini göz önünde bulundurmasında yarar var.

Uzun bir çalışma olması, yasaların sık değişmesi ve ilgili diğer özel yasaların da irdelenmesi nedenleriyle özü değiştirmeyen kimi maddi hataların olmasının doğal karşılanacağını bekliyorum.

Tüm çalışmalarım boyunca sabırlarından dolayı, eşim Özden ile oğlum Ali ve kitabın basımını üstlenen Yetkin A.Ş. yetkilileri Sayın Y. Ziya Gülkök, Muharrem Başer ve Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Herkese yararlı olması dileğiyle.

Çankaya, 01.09.2015.

1. CİLT

Önsöz 7
İçindekiler 9
Kısaltmalar 17

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar

Ceza Kanununun amacı m. 1, 19
Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi m. 2, 24
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi 3 33
Kanunun bağlayıcılığı 4 52
Özel kanunlarla ilişki 5 57
Tanımlar 6 60

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı

Zaman bakımından uygulama 7 78
Yer bakımından uygulama 8 102
Yabancı ülkede hüküm verilmesi 9 104
Görev suçları 10 105
Vatandaş tarafından işlenen suç 11 108
Yabancı tarafından işlenen suç 12 114
Diğer suçlar 13 118
Seçimlik cezalarda soruşturma 14 122
Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması 15 123
Cezadan mahsup 16 125
Hak yoksunlukları 17 128
Geri verme 18 130
Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması 19 141
İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir
Ceza sorumluluğunun şahsiliği 20 144
Kast 21 145
Taksir 22 169
Netice sebebiyle ağırlaşmış suç 23 194
İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
Kanunun hükmü ve amirin emri 24 200
Meşru savunma ve zorunluluk hali 25 207
Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası 26 240
Sınırın aşılması 27 246
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit 28 256
Haksız tahrik 29 261
Hata 30 303
Yaş küçüklüğü 31 311
Akıl hastalığı 32 329
Sağır ve dilsizlik 33 340
Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde
olma 34 344
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs
Suça teşebbüs 35 348
Gönüllü vazgeçme 36 369
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak
Faillik 37 375
Azmettirme 38 393
Yardım etme 39 396
Bağlılık kuralı 40 412
İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme 41 414
BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı
Bileşik suç 42 415
Zincirleme suç 43 417
Fikri içtima 44 448
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Cezalar 45 479
Hapis cezaları 46 482
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 47 483
Müebbet hapis cezası 48 483
Süreli hapis cezası 49 483
Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 50 485
Hapis cezasının ertelenmesi 51 519
Adlî para cezası 52 565
İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma 53 570
Eşya müsaderesi 54 627
Kazanç müsaderesi 55 639
Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 56 659
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri 57 666
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular 58 673
Sınır dışı edilme 59 731
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri 60 735
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Cezanın belirlenmesi 61 745
Takdiri indirim nedenleri 62 777
Mahsup 63 785
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi
Sanığın veya hükümlünün ölümü 64 797
Af 65 806
Dava zamanaşımı 66 821
Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi 67 853
Ceza zamanaşımı 68 897
Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları 69 908
Müsaderede zamanaşımı 70 911
Ceza zamanaşımının kesilmesi 71 912
Zamanaşımının hesabı ve uygulanması 72 920
Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar 73 922
Dava veya cezanın düşmesinin etkisi 74 943
Önödeme 75 946
İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler
BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar
Soykırım 76 957
İnsanlığa karşı suçlar 77 961
Örgüt 78 964
İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
Göçmen kaçakçılığı 79 965
İnsan ticareti 80 981
İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar
Kasten öldürme 81 996
Nitelikli haller 82 1009
Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 83 1043
İntihara yönlendirme 84 1046
Taksirle öldürme 85 1050
İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Kasten yaralama 86 1067
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 87 1092
Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi 88 1104
Taksirle yaralama 89 1105
İnsan üzerinde deney 90 1126
Organ veya doku ticareti 91 1130
Zorunluluk hali 92 1132
Etkin pişmanlık 93 1134
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet
İşkence 94 1136
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence 95 1149
Eziyet 96 1151
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli
Terk 97 1161
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi 98 1163
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
Çocuk düşürtme 99 1167
Çocuk düşürme 100 1173
Kısırlaştırma 101 1174
ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Cinsel saldırı 102 1176
Çocukların cinsel istismarı 103 1227
Reşit olmayanla cinsel ilişki 104 1275
Cinsel taciz 105 1291
YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar
Tehdit 106 1318
Şantaj 107 1338
Cebir 108 1347
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 109 1353
Etkin pişmanlık 110 1377
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 111 1385
Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi 112 1385
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 113 1393
Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 114 1399
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını
engelleme 115 1405
Konut dokunulmazlığının ihlali 116 1413
İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117 1429
Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118 1438
Ortak hüküm 119 1442
Haksız arama 120 1444
Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 121 1447
Nefret ve ayırımcılık 122 1456
Kişilerin huzur ve sükununu bozma 123 1471
Haberleşmenin engellenmesi 124 1479
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar
Hakaret 125 1486
Mağdurun belirlenmesi 126 1507
İsnadın ispatı 127 1507
İddia ve savunma dokunulmazlığı 128 1510
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret 129 1515
Kişinin hatırasına hakaret 130 1519
Soruşturma ve kovuşturma koşulu 131 1522
DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132 1523
Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve
kayda alınması 133 1548
Özel hayatın gizliliğini ihlal 134 1572
Kişisel verilerin kaydedilmesi 135 1592
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme 136 1598
Nitelikli haller 137 1611
Verileri yok etmeme 138 1612
Şikayet 139 1616
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 140 1617

ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
Hırsızlık 141 1617
Nitelikli hırsızlık 142 1636
Suçun gece vakti işlenmesi 143 1682
Daha az cezayı gerektiren haller 144 1690
Malın değerinin az olması 145 1692
Kullanma hırsızlığı 146 1702
Zorunluluk hâli 147 1704
Yağma 148 1707
Nitelikli yağma 149 1721


2. CİLT

Daha az cezayı gerektiren hâl 150 1755
Mala zarar verme 151 1761
Mala zarar vermenin nitelikli halleri 152 1776
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme 153 1783
Hakkı olmayan yere tecavüz 154 1787
Güveni kötüye kullanma 155 1806
Bedelsiz senedi kullanma 156 1827
Dolandırıcılık 157 1841
Nitelikli dolandırıcılık 158 1885
Daha az cezayı gerektiren hal 159 1940
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde
tasarruf 160 1944
Hileli iflâs 161 1948
Taksirli iflas 162 1951
Karşılıksız yararlanma 163 1953
Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi 164 1969
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 165 1974
Bilgi vermeme 166 1993
Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını
gerektiren şahsi sebep 167 1997
Etkin pişmanlık 168 2011
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 169 2046
ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 170 2047
Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması 171 2060
Radyasyon yayma 172 2062
Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme 173 2066
Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmesi 174 2068
Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün
ihlali 175 2071
İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama 176 2073
Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest
bırakılması 177 2074
İşaret ve engel koymama 178 2078
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma 179 2079
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma 180 2110
İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar
Çevrenin kasten kirletilmesi 181 2115
Çevrenin taksirle kirletilmesi 182 2129
Gürültüye neden olma 183 2131
İmar kirliliğine neden olma 184 2137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
Zehirli madde katma 185 2165
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti 186 2168
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde
ilaç yapma veya satma 187 2172
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 188 2175
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 189 2208
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını
kolaylaştırma 190 2209
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde
satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 191 2214
Etkin pişmanlık 192 2242

Zehirli madde imal ve ticareti 193 2255
Sağlık için tehlikeli madde temini 194 2259
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma 195 2262
Usulsüz ölü gömülmesi 196 2265
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar
Parada sahtecilik 197 2268
Paraya eşit sayılan değerler 198 2278
Kıymetli damgada sahtecilik 199 2280
Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar 200 2287
Etkin pişmanlık 201 2290
Mühürde sahtecilik 202 2292
Mühür bozma 203 2296
Resmi belgede sahtecilik 204 2314
Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 205 2361
Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 206 2371
Özel belgede sahtecilik 207 2388
Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek 208 2394
Açığa imzanın kötüye kullanılması 209 2397
Resmi belge hükmünde belgeler 210 2402
Daha az cezayı gerektiren hal 211 2404
İçtima 212 2415
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit 213 2418
Suç işlemeye tahrik 214 2423
Suçu ve suçluyu övme 215 2428
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 216 2436
Kanunlara uymamaya tahrik 217 2461
Ortak hüküm 218 2465
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma 219 2466
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma 220 2467
Etkin pişmanlık 221 2496
Şapka ve Türk harfleri (mülga) 222 2510
ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması 223 2510
Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki
sabit platformların işgali 224 2515
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar
Hayasızca hareketler 225 2518
Müstehcenlik 226 2527
Fuhuş 227 2548
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 228 2571
Dilencilik 229 2575
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar
Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören 230 2577
Çocuğun soybağını değiştirme 231 2583
Kötü muamele 232 2590
Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233 2603
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234 2611
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
İhaleye fesat karıştırma 235 2631
Edimin ifasına fesat karıştırma 236 2686
Fiyatları etkileme 237 2702
Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma 238 2706
Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi veya belgelerin açıklanması 239 2710
Mal veya hizmet satımından kaçınma 240 2716
Tefecilik 241 2719
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 242 2732
ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar
Bilişim sistemine girme 243 2733
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme 244 2746
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması 245 2759
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 246 2782
DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
Zimmet 247 2785
Etkin pişmanlık 248 2824
Daha az cezayı gerektiren hal 249 2835
İrtikap 250 2837
Denetim görevinin ihmali 251 2870
Rüşvet 252 2878
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 253 2932
Etkin pişmanlık 254 2934
Nüfuz ticareti 255 2937
Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması 256 2948
Görevi kötüye kullanma 257 2954
Göreve ilişkin sırrın açıklanması 258 3000
Kamu görevlisinin ticareti 259 3004
Kamu görevinin terki veya yapılmaması 260 3007
Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 261 3014
Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi 262 3019
Kanuna aykırı eğitim kurumu
(mülga: 17.4.2013 - 6460/13 md.) 263 3023
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma 264 3023
Görevi yaptırmamak için direnme 265 3027
Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma 266 3048
İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar
İftira 267 3052
Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin
kullanılması 268 3083
Etkin pişmanlık 269 3105
Suç üstlenme 270 3115
Suç uydurma 271 3123
Yalan tanıklık 272 3129
Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren
sebepler 273 3140
Etkin pişmanlık 274 3143
Yalan yere yemin 275 3147
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık 276 3154
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye
teşebbüs 277 3160
Suçu bildirmeme 278 3172
Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi 279 3182
Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi 280 3190
Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme 281 3194
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 282 3201
Suçluyu kayırma 283 3208
Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme 284 3211
Gizliliğin ihlali 285 3220
Ses veya görüntülerin kayda alınması 286 3234
Genital muayene 287 3237
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 288 3242
Muhafaza görevini kötüye kullanma 289 3248
Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması 290 3271
Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya
tutukevine girme 291 3277
Hükümlü veya tutuklunun kaçması 292 3280
Etkin pişmanlık 293 3289
Kaçmaya imkan sağlama 294 3292
Muhafızın görevini kötüye kullanması 295 3304
Hükümlü veya tutukluların ayaklanması 296 3308
İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak 297 3312
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 298 3321
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
Cumhurbaşkanına hakaret 299 3326
Devletin egemenlik alametlerini aşağılama 300 3331
Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Devletin kurum ve organlarını aşağılama 301 3339
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak 302 3368
Düşmanla işbirliği yapmak 303 3381
Devlete karşı savaşa tahrik 304 3385
Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için
yarar sağlama 305 3388
Yabancı devlet aleyhine asker toplama 306 3392
Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri
yararına anlaşma 307 3395
Düşman devlete maddi ve mali yardım 308 3398
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
Anayasayı ihlal 309 3402
Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı 310 3419
Yasama organına karşı suç 311 3423
Hükûmete karşı suç 312 3426
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan 313 3429
Silâhlı örgüt 314 3435
Silâh sağlama 315 3456
Suç için anlaşma 316 3466
ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar
Askerî komutanlıkların gasbı 317 3471
Halkı askerlikten soğutma 318 3473
Askerleri itaatsizliğe teşvik 319 3477
Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma 320 3479
Savaş zamanında emirlere uymama 321 3482
Savaş zamanında yükümlülükler 322 3482
Savaşta yalan haber yayma 323 3485
Seferberlikle ilgili görevin ihmali 324 3489
Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü 325 3490
YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
Devletin güvenliğine ilişkin belgeler 326 3491
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme 327 3494
Siyasal veya askerî casusluk 328 3496
Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin
bilgileri açıklama 329 3498
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama 330 3499
Uluslararası casusluk 331 3501
Askerî yasak bölgelere girme 332 3503
Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde
sadakatsizlik 333 3505
Yasaklanan bilgileri temin 334 3508
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini 335 3510
Yasaklanan bilgileri açıklama 336 3511
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk
maksadıyla açıklama 337 3513
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi 338 3514
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma 339 3515
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
Yabancı devlet başkanına karşı suç 340 3517
Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret 341 3518
Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç 342 3519
Karşılıklılık koşulu 343 3520

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler


Yürürlük 344 3520
Yürütme

Kaynakça 3527
Kavram dizini 3545

– A –

-Akbulut, İlhan: Cezaların Tecili, YD, Ocak-Nisan 1995, s. 81-94.

-Akçin, İhsan: “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, Yargıtay Dergisi, s.1-2, 2006, s.99-144.

-Akın, İlhan F.: Kamu Hukuku, İstanbul 1987.

-Akıllıoğlu, Tekin: Temel Haklar ve Özgürlükler, Ankara 1993.

-Alacakaptan, Uğur: Suçun Unsurları, İkinci Baskı, Sevinç Matbaası, Ankara 1975.

-Aliefendioğlu, Yılmaz: “Direnme Hakkı”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, TODAİE Yayını, Ankara 2002.

-Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi.

-http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/ aed46493-cef5-414e-982b-f4f721491437?excludeGerekce=False&words Only= False

-Armağan, Servet: Dilekçe Hakkı ve 1961 Anayasası, İstanbul 1972.

-Arsel, İlhan: Türk Anayasa Hukukunun Umumî Esasları (Birinci Kitap: Cumhuriyetin Temel Kuruluşu), Ankara, 1965.

-Arslan, Çetin: İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Ankara 2008.

-Arslan, Çetin-Azizağaoğlu, Bahattin: Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2004.

-Arslan, Çetin-Kayançiçek, Murat: Suçta Tekerrür, Seçkin Yayını, Ankara 2009.

-Artuç, Mustafa-Hırslı, Tahir: Hüküm Kurma Esasları, Adalet Yayınevi, Ankara, Ekim 2008.

-Artuk, Emin: “Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanma Alanı”, Ceza Hukuku El Kitabı, Beta Yayını, İstanbul 1989.

-Artuk, M. Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya, A. Caner: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

-Artuk, Emin: “Güvenlik Tedbirlerinin Genel Esasları”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt: III, İstanbul 2010, s. 273-305.

-Artuk, M. Emin - Yenidünya, A. C.: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Erteleme Müessesesi, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999, s. 55-87.

-Artuk, Mehmet Emin-Çınar, Ali Rıza: “Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler”, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Makaleler Görüşler, TBB Yayını, Editör: Teoman Ergül, Ankara 2004, s.37-84.

-Artuk, Mehmet Emin-Gökcen, Ahmet-Yenidünya, A. Caner: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010.

-Artuk, Mehmet Emin-Gökcan, Ahmet-Yenidünya, A. Caner: 5237 sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, 6. Baskı, Ankara 2005.

-Artuk, Mehmet Emin: “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu” (5237 sayılı TCK m.301), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 70, Mayıs-Haziran 2007, s.232.

-Artuk-Gökcen-Yenidünya, TCK Şerhi, C.: 5, 2009.

-Artuk-Gökcen-Yenidünya, Ceza Hukuku Özel hükümler, 8. Baskı, 2007.

-Aydın, Süleyman-Yılmazer, Yakup: Yolsuzluk ve Mali Suçlar, Ankara 2007.

-Aydın, Öykü Didem: “Malvarlığına İlişkin Bir Emniyet Tedbiri Olarak Türk Ceza Yasası’nda Müsadere”, AHFD 1993, C.43, Sayı: 1-4, s.144.

– B –

-Bakıcı, Sedat: 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2007.

-Bakıcı, Sedat: “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu ve Unsurları”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 40, Sayı.3, Temmuz 2014, (s.5-72).

-Bakıcı, Sedat: 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara 2008.

-Bakıcı, Sedat: Genel Adap ve Aile Düzeni Aleyhine Cürümler, Ankara 1994.

-Bakıcı, Sedat: İçtihadı Birleştirme ve Ceza Genel kurulu Kararlarıyla (1990-2008) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ankara 2008.

-Battelli, M.: Les Institutions De Démocratie Directe En Droit Suisse et Comparé Moderne, Recueil Sirey, Paris 1932.

-Batum, Süheyl: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, İstanbul 1996.

-Baygın, Cem: “Kan Bağına Dayanan Soybağı”, AÜEHFD, C. VI, S.1-4 (2002), s.255.

-Bayraktar, Köksal: “Bireyin Özel Hayatı”, Güncel Hukuk, Aralık 2013/12, s.7 vd.

– C –

-Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C.: I, 2. Bası, Beta Yayını, İstanbul 2011.

-Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, 7. Bası, 2011.

-Centel, Nur-Zafer, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2008.

-Centel, Nur-Zafer, Hamide-Çakmut, Özlem: Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C.: I, Beta Yayını, İstanbul 2007.

-Certel, Abdulkadir: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Ankara 2008.

-Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi.

-Cihan, Erol: “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4 Yılı Sempozyumu Genel Raporu”, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4 Yılı Sempozyumu, İstanbul Haziran 2010, s.138-139.

– Ç –

-Çağlar, Bakır: “Hukuk Devleti: Temel Hak Yeni Konsepti”, Kopenhag Kriterleri, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, İstanbul 2001.

-Çağlar, Bakır: Anayasa Bilimi, İstanbul 1989.

-Çeçen, Anıl: İnsan Hakları, Ankara 1990.

-Çınar, Ali Rıza: Türk Ceza Hukukunda Cezalar, Turhan Kitabevi, Ankara 2005.

-Çınar, Ali Rıza: “Türk Ceza Yasasının 383. Maddesinin Depremin Etkisiyle Yapıların Çökmesi ve Yıkılmasıyla İlgili Olarak İncelenmesi”, İzmir Barosu Dergisi, Nisan 2001.

-Çiftçioğlu, Cengiz Topel. “Türk Ceza Hukuku’nda Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Sınırları”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 41, Nisan 2013, s.7-19.

-Çocuk Hakları Sözleşmesi (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir).

-Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Strazburg, 25.1.1996).

– D –

-Demir, Hasan Fehmi: “Ceza Hükmü İçeren Özel Kanunlardaki Ceza Muhakemesi Şartlarının TCK’nun 67/1. Maddesi Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Dava Zamanaşımının Durması Hallerinde Azami Süre Sorunu”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Prof. Dr. Yener Ünver, Yeditepe Hukuk Fakültesi Yayını, Cilt: III, İstanbul 2010, s.347-362.

-Demir, Nazlı Hilal: “Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 41, Nisan 2013, s.21-38..

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara 2012.

-Demirbaş, Timur: “Tekerrür, Erteleme, Koşullu Salıverme ve Zamanaşımı”, Türk Ceza Kanununun 2. Yılı, Teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları, İstanbul Nisan 2008.

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2005.

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2009.

-Demirbaş, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, 2007.

-Donay, Süheyl-Kaşıkçı, Mahmut: En Son Değişiklikleriyle Açıklamalı ve Karşılaştırmalı Türk Ceza Kanunu, İstanbul 2005.

-Donay, Süheyl: Türk Ceza Kanunu Şerhi, Açıklamalı-İçtihatlı, Beta Yayını, İstanbul 2007.

-Donnelly, J.: Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Ç.:        M. Erdoğan-L. Korkut, Yetkin Yayınları, Ankara 1995.

-Dönmezer, Sulhi-Ermen, Sahir: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,         11. Baskı, İstanbul 1997, C.: I, II, III.

-Dönmezer, Sulhi: Kişiler ve Mala Karşı Cürümler, İstanbul 1998.

-Dündar, Hamit: “İftira Suçu ile Benzeri Suçlar Üzerine Bir İnceleme”, AD 1984, Sayı: 2, s. 294.

– E –

-Eker, Hüseyin: Açıklamalı-İçtihatlı Hırsızlık Suçları, HUKAB Yayınları, Ankara 2013, s.62-63.

-Eker, Hüseyin: “Karşılıksız Yararlanma Suçu (5237 sayılı TCK’nın 163. Maddesi”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 3, Temmuz 2013, s.109-140.

-Eker Kazancı, Behiye: İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları, Ankara 2007.

-Ekinci, Mustafa-Esen, Sinan: Anlatımlı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanununda Yer Alan Hırsızlık, Yağma, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Hileli ve Taksirli İflas, Karşılıklı Yararlanma, Belgelerde Sahtecilik ve Bilişim Alanında Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2005.

-Erbaş, Coşkun: “Tarihi Gelişimi İçinde Gözetimle Erteleme (Denetimli Serbestlik-Sursis Avec Mise à l’épreuve) ve Fransa’daki Uygulaması ile Konuya İlişkin Türk Ceza Kanunu ve Öntasarısı Metinleri”, YD, Temmuz 1996, sayı; 3, s. 246-288; YD, Ekim 1996, sayı: 4, s. 452-490; YD, Ocak 1997, sayı: l, s. 46-84.

-Erdem, Mustafa Ruhan: “Suçu Bildirmeme Suçu”, TBBD, Ocak-Şubat 2009, s.107.

-Erdem, Mustafa Ruhan: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Bir Güvenlik Tedbiri Olarak Tekerrür”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Y: 4, S: 9, İstanbul Kış 2007, s.248.

-Erem, Faruk: Türk Ceza Hukuku, Cilt: l, Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 1974.

-Erem, Faruk - Danışman, Ahmet - Artuk, M. Emin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 1997.

-Erem, Faruk: Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler, Ankara 1993.

-Erdoğan, Mustafa: Anayasal Demokrasi, Ankara 1996.

-Ergül, Ergin: Kara Ekonomi ve Aklama Suçu, Ankara 2005.

-Ergün, Okuyucu Güneş: “Görevi Kötüye Kullanma Suçu”, TBB Dergisi, Sayı 82, 2009, s.15.

-Ergün, Güneş Okuyucu: Türk Ceza Hukukunda Zimmet Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2008.

-Ergün, Güneş Okuyucu: Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, Çakmak Yayınevi, Ankara 2010.

-Erman, Sahir-Özek, Çetin: Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul 1996.

-Erman, Sahir: Sahtekarlık Suçları, 4. Baskı, İstanbul 1981.

-Erman, Sahir: Askeri Ceza Hukuku, Umumi Kısım ve Usul, İstanbul 1983.

-Eroğul, Cem: Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, Ankara 1991.

-Ersan, Aykut: “Gizliliğin İhlali Suçu (TCK m.285)”, CHD Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 22, Ağustos 2013, s.122-123.

– F –

-Feyzioğlu, Metin: Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara 1996.

-Feyzioğlu, Metin: “Yasama Dokunulmazlığı Üzerine Düşünceler”, (Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s. 397-425.) http://www. turkhukuksitesi.com/makale_114.htm (Siteyi ziyaret tarihi: 26.8.2011) ve http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/yasama-dokulunmazligi-uzerine-dusunceler.html (Siteyi ziyaret tarihi: 26.8.2011).

-Feyzioğlu, Metin, “Yasama Dokunulmazlığı”, http:// auhf. ankara. edu.tr/ dergiler/ auhfd- arsiv/ AUHF- 1991- 1992- 42- 01- 04/ AUHF- 1991- 1992- 42- 01- 04- Feyzioglu.pdf, 10.9.2011),

-Feyzioğlu, Metin: “Yasama Dokunulmazlığı üzerine Düşünceler”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_114.htm (siteyi ziyaret: 10.9.2011).

-Françoise Bouchet-Saulnier, İnsancıl Hukuk Sözlüğü, Ç.: Selahattin Bağdatlı, İletişim Yayını, İstanbul 2002.

-Fransız Ceza Yasası, m.226/10; Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 16); http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do; jsessionid=658A2BD49ACE0B83ECDC0C9B781A0489.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165311&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20131024 (siteyi ziyaret tarihi: 24.10.2013).

– G –

-Gedik, Doğan: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Müsadere, Ankara 2007.

-Gemalmaz, Semih: Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayını, İstanbul 1997.

-Gökcen, Ahmet: Belgede Sahtecilik Suçları, Ankara 2010.

-Göktürk, Neslihan: Fikri İçtima (Suçların İçtimaı), Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

-Gölcüklü, F.-Gözübüyük, A. Ş: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 2003.

-Gönül, M: Anayasa Mahkemesinin İçtihatlarına Göre Temel Haklar Kavramı, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, Türk Raporu 8. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara 7-10 Mayıs 1990, C.2, Türk Anayasa Mahkemesi Yayını, No 17.

-Gören, Zafer: Anayasa Hukukuna Giriş, İzmir 1997.

-Gören, Zafer: Temel Hak Genel Teorisi, Ankara 1995.

-Gören, Zafer: Anayasa ve Sorumluluk, Ankara 1992.

-Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2000.

-Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2000.

-Gözler, Kemal: Devletin Genel Teorisi (Bir Genel Kamu Hukuku Ders Kitabı), Ekin Basım Yayın Dağıtım, 4. baskı, Bursa 2012.

-Gözler, Kemal: “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Ankara, Anayasa Mahkemesi Yayını, 2001, Cilt 18, s.305.

-Gözler, Kemal: “Yasama Dokunulmazlığı: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 56, No 3, Temmuz-Eylül 2001, s.71-101. (www.anayasa.gen.tr/ dokunulmazlik.htm; erişim tarihi: 26.8.2011).

-Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin Yayınevi 2000, s.180-189; (www.anayasa.gen.tr/esitlik.htm,15 Kasım 2005).

-Gözübüyük, A. Şeref-Gölcüklü, Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 2007.

-Gözübüyük, A. P.: Türk Ceza Kanunu Açılaması, Cilt: 1, İstanbul 1980.

-Gözübüyük, A. Şeref-Gölcüklü, A. Feyyaz: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara 2003.

-Gözübüyük, A. P.: Adliyeye Karşı Cürümler, AD 1969, Sayı: 8, s.475 vd.

-Gözübüyük, A. P.: Türk Ceza Kanunu Açılaması, İstanbul 1976, C.: 2.

-Gözübüyük, A. P.: Türk Ceza Kanunu Açılaması, 4 ncü Cilt, İstanbul 1980.

-Gülşen, Recep: Hürriyeti Tahdit Suçları, Ankara 2002.

-Gündel, Ahmet: Açıklamalı-İçtihatlı Özel Yasalardaki Asliye Ceza Davaları, Ankara 1999.

-Gündel, Ahmet: Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, Ankara 2009.

-Gündel, Ahmet: Açıklamalı-İçtihatlı 765 ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunlarındaki Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005.

-Güngör, Devrim: Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Ankara 2007.

-Güngör, Devrim: Ceza Hukukunda Kural Üzerinde Hata, TBB Dergisi, Sayı: 68, 2007, s.156.

-Güngör, Devrim: Resmi Belgelerde Sahtecilik Suçları, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

-Güngör, Şener- Kınacı, Ali: Öğreti ve Uygulama Boyutu İle Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar, Yetkin Yayınevi, Ankara 2001.

-Güriz, Adnan: “İfade Hürriyetinin Sınırları”, Düşünce Özgürlüğü, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Yayınları: 3, Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz, İstanbul 1998.

– H –

-Hafızoğulları, Zeki-Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012.

-Hafızoğulları, Zeki-Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Kişilere Karşı Suçlar, U.S.A Yayıncılık, Ankara, Şubat 2013.

-Hafızoğulları, Zeki: Ceza Normu, Ankara 1987.

-Hafızoğulları, Zeki: “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, Sayı: 1, Kış 2007, s.94.

-Hafızoğulları, Zeki-Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, U.S.A Yayıncılık, Ankara 2012.

-Hakeri, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008.

-Hakeri, Hakan: Ceza Hukukunda İhmal Kavramı ve İhmali Suçların Çeşitleri, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003.

-Hakeri, Hakan: Ceza Hukuku-Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2007.

-Hakeri, Hakan: “Yeni Türk Ceza Kanununda Hayata Karşı Suçlar, İşkence ve Eziyet, Terk ve Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçları; http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/102.doc (Siteyi ziyaret tarihi: 15.4.2012).

-Hakeri, Hakan: Tıp Hukuku, Ankara 2007.

-Harris, D. J.-Boyle, M. O.-Bates, E. P.-Buckley, C. M.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Avrupa Konseyi, 2013.

-Hirş, Ernest: Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Güncel Dile Uyarlayan: Selçuk Baran (Veziroğlu), Üçüncü Tıpkı Basım, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001/XII.

-Hun, Sinem: “Nefret Söylemi, Yeni Bir norm, Yeni Bir Mecra?”, Güncel Hukuk, Eylül 2014/9-129, s.54-55.

– İ –

-İçel, Kayıhan-Yenisey, Feridun: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, 3. baskı, İstanbul 1990.

-İçel, Kayıhan/Akıncı, Füsun Sokulu/Özgenç, İzzet/Sözüer, Adem/ Mahmutoğlu, Fatih S./Ünver, Yener: Yaptırım Teorisi, 2. Baskı, İstanbul 2002.

-İnce, Hüseyin: Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007.

-İnceoğlu, Asuman Aytekin: “Nefret Suçları Yasal Düzenlemeye Kavuştu Mu?”, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2015/1-133, s.36-38.

-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.

-İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi.

-İpekçioğlu, Pervin Aksoy: Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs, Ankara 2009.

– K –

-Kaban, M.-Aşaner, H.-Güven, Ö.-Yalvaç, G.: Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları (Eylül 1996-Temmuz 2001), Adalet Yayınevi, Ankara 2001.

-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Özgürlükler Hukuku, AFA, İstanbul 1994.

-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi, Ankara 2000.

-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Özgürlükler Hukuku, İstanbul 1999.

-Kaboğlu, İbrahim Ö.: Kolektif Özgürlükler, DÜHF Yayınları, Diyarbakır 1989.

-Kanadoğlu, O. Korkut: Türk ve Alman Anayasa Yargısında Anayasal Değerlerin Çatışması ve Uyumlulaştırılması, Beta Yayını, İstanbul 2000.

-Kanbur, Mehmet Nihat: “18.06.2014 Tarih ve 6545 Sayılı Kanun Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m.104)”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Aralık 2014, s.97-144.

-Kapani, Münci: Kamu Hürriyetleri, Ankara 1981.

-Karamustafaoğlu, Tuncer: Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara 1982.

-Katoğlu, Tuğrul: Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

-Keyman, Selahattin: Türk Hukukunda Af (Genel Af-Özel Af), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1965.

-Koca, Mahmut-Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara 2010.

-Koca, Mahmut: “Fikri İçtima”, Ceza Hukuku Dergisi, 2007/4, s.197-221.

-Koca, Mahmut: “Yağma Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. II, İstanbul 2002, s.1479 vd..

-Koca, Mahmut: “İnsan Yağması (Sömürüsü) Suçu, (TCK m.201 b)”, AÜHFD, Cilt: 52, sayı: 2, 2003, s.157.

-Kubalı, H. N.: Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, İstanbul 1971.

-Kuçuradi, İoanna: “Felsefe ve İnsan Hakları”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Ankara 1982.

-Kunter, Nurullah-Yenisey, Feridun: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2000.

-Kunter, Nurullah: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1986.

-Kunter, Nurullah: Ceza Hukukunda Zamanaşımı (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1946.

– M –

-Madiot, Yves: Droits de l’Homme et Libertés Publiques, Masson 1976.

-Majno, Ceza Kanunu Şerhi, Yargıtay Yayınları No.3, Cilt: I, II, III, Ankara 1977.

-Mahmutoğlu, Fatih Selami: Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılık Hukukunda Yaptırım Rejimi, İstanbul 1995.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Cilt: I, Malkoç Kitabevi, Ankara 2005.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, Cilt: II, Malkoç Kitabevi, Ankara 2005.

-Malkoç, İsmail: Yeni Türk Ceza Kanunu, Cilt: I, Malkoç Kitabevi, Ankara 2007.

-Malkoç, İsmail: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara 2007.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, Yetkin Yayınları, Ankara 2002.

-Malkoç, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, Cilt: II, Malkoç Kitabevi, Ankara 2006.

-Meran, Necati: Yeni Türk Ceza Kanununda Sahtecilik-Malvarlığı-Bilişim Suçları ile Ekonomi ve Ticaret Alanında Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

-Mercier, André: “İnsan Haklarının Temelleri”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Ankara 1982.

-Mourgeon, Jacques: İnsan Hakları, İletişim Yayıncılık, Ç: Ayşen Ekmekçi-Alev Türker, İstanbul 1990.

-Mumcu, Ahmet: İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara 1994.

–N –

-Noyan, Erdal: Hırsızlık ve Yağma Suçları, Ankara 2005.

-Nuhoğlu, Ayşe: Aile Düzenine Karşı Suçlar, İstanbul 2009.

– O –

-Oğuzman, Kemal/Mustafa Dural: Aile Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 1998.

-Otacı, Cengiz: “Töre Saikiyle Öldürme Suçuna Dair Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarının Eleştirisi”, Terazi, Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 77, Ocak 2013, s.38-44.

 

– Ö –

-Öden, Merih: Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

-Önder, Ayhan: Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler, İstanbul 1963.

-Önder, Ayhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.: II-III, İstanbul 1992,

-Önder, Ayhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Beta Yayını, İstanbul 1991.

-Özbek, Veli Özer-Kanbur, Nihat-Doğan, Koray-Bacaksız, Pınar-Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2010.

-Özbek, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, 2. Baskı, Ankara, 2005.

-Özbek, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, C.1, 3. Baskı, Ankara 2006.

-Özbek, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, C.2, 3. Baskı, Ankara 2006.

-Özbek, Veli Özer-Kanbur, Mehmet Nihat-Doğan, Koray-Bacaksız, Pınar-Tepe, İlker: Türk Ceza Hukuku, Seçkin Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, Temmuz 2012.

-Özbek, Veli Özer: Müstehcenlik Suçu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009.

-Özbey, Özcan. “İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda İçtima Uygulaması”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2013, s.79-108.

-Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2002.

-Özcan, Hüseyin: Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 6. Baskı, Ankara 1985.

-Özen, Muharrem: Genel Tehlike Yaratan Suçlar, US-A Yayıncılık, Ankara 2010.

-Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008.

-Özgenç, İzzet: İhale Sürecinde İşlenen Suçlar, 3. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2013.

-Özgenç, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler),          3. Baskı, Ankara 2006.

-Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara, Eylül 2013.

-Özgenç, İzzet: Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, 2002.

-Özgenç, İzzet: Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik, İstanbul 1996.

-Özkul, Fatih-Yılmaz, Sacit-Altun, Uğurtan: Hırsızlık ve Yağma Suçları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yayın No: 1, Ankara 2014.

-Özmen, Özkan: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009; http://libris.bahcesehir.edu.tr/dosyalar/Tez/ 083929C1.pdf (Siteyi Ziyaret Tarihi: 12.9.2012).

-Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku, 10. Baskı.

-Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan-Özbek, Veli Özer: Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 4. Baskı, Ankara 1998.

-Öztürk, Bahri-Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2005.

-Öztürk, Bahri: Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara 1994.

– P –

-Paine, Thomas: İnsan Hakları, Ç.: O. Dostel, İstanbul 1964.

-Parlar, Ali-Hatipoğlu, Muzaffer: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara 2007.

– R –

-Russell, Bertrand: İktidar, Çeviren: Mete Ergin, Cem Yayınevi,1. Basım, İstanbul, Mart 2014.

– S –

-Sağlam, Fazıl: Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜSBF Yayını, Ankara 1982.

-Sancar, Türkan Yalçın: “Türklüğü, Cumhuriyeti, Meclisi, Hükumeti, Adliyeyi, Bakanlıkları, Devletin Askeri ve Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini” Alenen Tahkir ve Tezyif Suçları, Ankara 2006.

-Savaş, V.-Mollamahmutoğlu, S.: Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt: 1, Ankara 1999.

-Savcı, Bahri: “Yaşam Hakkı” “Felsefi Açısından Pratiğe Doğru”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Ankara 1982.

-Selçuk, Sami: Dolandırıcılık, Ankara 1982.

-Selçuk, Sami: Dolandırıcılık Suçunun Kimi Suçlardan Ayrımı ve Çeklerle İlgili Suçlar, Ankara 1986.

-Selçuk, Sami: “Mal Aleyhine Cürümler: Dolandırıcılık”, Ceza Hukuku El Kitabı, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş, İstanbul 1989.

-Shue, Henry: “Temel Hakların Evrenselliği”, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Yayıma Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Ankara 1982.

-Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi.

-Birleşmiş Milletler çerçevesinde 12-13 Aralık 2000 tarihlerinde Palermo’da düzenlenen konferansta kabul edilen “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”.

-Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012.

-Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

-Soyaslan, Doğan: Cezaların Tecili, Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, s. 484-493.

-Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınevi, 9. Baskı, Ankara 2012.

-Soysal, Mümtaz: 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul 1986.

-Sözüer, Adem: Türk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, Türkiye Barolar Birliği, Panel, 21-22 Mayıs 2004, s.34.

-Stefani, Gaston-Levasseur, Georges - Bouloc, Bemard: Droit Pénal Général, 15 édition Dalloz, 1995.

-Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS); 18.11.1959/7376 S. K., Metin: RG. 26.11.1959; http://www.askerihukuk.net/FileUpload/ ds158941/File/suclularin_iadesine_dair_avrupa_sozlesmesi.pdf (Siteyi Ziyaret Tarihi: 9.3.2015).

– Ş –

-Şahbaz, İbrahim: “Anayasanın Doğrudan Doğruya Uygulanması”, Yargıtay Dergisi, Ekim 1996, s.430-451.

-Şahbaz, İbrahim: “Temel Haklar ve İlgili Kavramlar”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2006, s.349-386.

-Şahbaz, İbrahim: Karşılaştırmalı Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007.

-Şahbaz, İbrahim: “Bir Sosyal Hak Olarak Sağlık Hakkı”, TBB Dergisi, Ocak-Şubat 2010, s.405-423.

-Şahbaz, İbrahim: Yarı Doğrudan Demokrasi Kurumu Olarak Referandum, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006.

-Şahbaz, İbrahim: “Mahkemelerde Anayasaya Aykırılık İddiası”, Yargıtay Dergisi, Temmuz 1990, s.281-308.

-Şahbaz, İbrahim: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Sorunlar”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, TBB Yayını, Ankara 2011, s.71-127.

-Şahbaz, İbrahim: “Cezanın Ertelenmesinde İçtima Sorunu”, YD, Ocak/Nisan-2001, Sayı 1-2, s. 115 vd.

-Şahbaz, İbrahim: “Noterlerin Cezai Sorumlulukları”, Türkiye Noterler Birliği Hukuku Dergisi, Ankara 2014, s.5-56.

-Şahbaz, İbrahim: “İftira Suçu”, Yargıtay Dergisi, Ekim 1985, Sayı: 11, s.485-509.

-Şahin, Cumhur: Ceza Muhakemesi Hukuku, I, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007.

-Şahin, Meral Ekici: “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK m.123)”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 23, Aralık 2013, s.21-52.

-Şen, Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C.: I, İstanbul 2006.

-Şen, Ersan: 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararları-Ceza, İstanbul 1998.

-Şen, Ersan: “Özel Hayata Karşı Suçlar”, İstanbul Barosu Dergisi, 2005/3, s.711.

-Şen, Ersan: Suçu ve Suçluyu Övme (TCK. m.215) Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2008, s.105.

– T –

-Taner, Fahri Gökçen: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2008.

-Taner, Fahri Gökçen: “6545 Sayılı Kanunla Cinsel Suçlarda Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir Değerlendirme”, Güncel Hukuk, Ağustos 2014/8-128, s.60-63.

-Tanör, Bülent: Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayını, İstanbul 1990.

-Tanör, B.-Yüzbaşıoğlu, N.: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY, İstanbul 2002.

-Taşdemir, Kubilay: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Nisan 2011.

-Taşdemir, Kubilay: Ceza Hukukunda Zamanaşımı, 2. Baskı, Ocak 2015.

-Taşkın, Şaban Cankat: Bilişim Suçları, Beta Yayını, İstanbul 2008.

-Tezcan, Durmuş-Erdem, M. Ruhan-Sancakdar, O.: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2002.

-Tezcan, Durmuş-Erdem, Mustafa Ruhan-Önok, R. Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2013.

-Tezcan, Durmuş-Erdem, Mustafa Ruhan-Önok, Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.

-Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, İstanbul 1997.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara 1968.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara 2006.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara 2005.

-Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınları, Ankara 2007.

-Tunaya, T. Zafer: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul 1980.

-Turan, Yalım: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Terazisinde Masumiyet Karinesi İfade Özgürlüğü Dengesi”, Suç ve Ceza Hukuku Dergisi, TCHD Yayını, Ocak-Şubat-Mart 2012, Sayı: 1, s.113-124.

-Turhan, Faruk: “Yeni Türk Ceza kanununda Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğu ve Yasaklılığının Hukuki Niteliği, Kapsam ve Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme”, CHD., 2007/4, s.186 vd.

-Tutumlu, M. Akif: Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik, Ankara 1999.

-TCK Tasarısı Hakkında Galatasaray Hukuk Fakültesinin Raporu için bkz. “Türk Ceza Kanunu Reformu, TBB İkinci Kitap”, 1. Baskı 2004, s. 285.

-Türay, Aras: “Nefret Suçları ve Türk Ceza Hukukundaki Güncel Gelişmeler”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 26, Aralık 2014, s.77-95.

-”Türk Ceza Kanunu Reformu, TBB İkinci Kitap”, 1. Baskı 2004, s. 285.

-Türk Dil kurumu Sözlüğü, Ankara 2005.

-Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara 1974.

-Türk Hukuk Lügati, Ankara 1944.

– U –

-Uygun, Mehmet-Savaş Vural-Mollamahmutoğlu, Sadık: Ceza Genel Kurulu Kararları (1987), Ankara.

-Uygun, Mehmet-Savaş Vural-Mollamahmutoğlu, Sadık: Ceza Genel Kurulu Kararları (1988-1989-1990-1991), Ankara.

-Uygun, Oktay: 1982 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi, İstanbul 1992.

-Uygun, Oktay: Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara 1996.

-4136 sayı ve 22.11.1995 günlü, 1988 Tarihli Uyuşturucu Ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylan­masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (R.G.: 25.11.1995, Sayı: 22474). http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=iegm_mevzuat&thelawtype=8 &thelawId=252 (Siteyi ziyaret tarihi: 15.9.2013).

– Ü –

-Ünal, Şeref: Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1997.

-Ünver, Yener: Adliyeye Karşı Suçlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010.

-Üzülmez, İlhan: “Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK. M. 257)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, Sayı: 1, s. 211.

-Üzülmez, İlhan: “Yeni Türk Ceza Kanununda İşkence ve Eziyet Suçu”, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/108.doc (Siteyi ziyaret tarihi: 15.4.2012).

-Üzülmez, İlhan: Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, 1.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013.

– W –

Weber, Anne: Nefret Söylemi El Kitabı, Avrupa Konseyi Yayınları, Eylül 2009, Çeviri: Metin ÇULHAOĞLU, Düzelti: Naci TEMELTAŞ, Bişeng ÖZDİNÇ, s.3-5; http://www.ihop.org.tr/dosya/coe/nefret_soylemi.pdf (Siteyi Ziyaret Tarihi: 22.2.2015).

– Y –

-Yalvaç, Gürsel: Karşılaştırmalı-Gerekçeli İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Ankara 2008.

-Yaman, Derya-Yaman, Murat: Askeri Yargı ile Adli Yargı Arasında Görev Sorunları, Seçkin Yayınları, Ankara 2001.

-Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları.

-Yargıtay İçtihadı Birleştirme Karar Özetleri, Hukuk-Ceza, 1926-1998, Yargıtay Yayınları No: 26, Ankara 1998.

-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, 25.9.2002, 2-617/648.

-Yargıtay’ın UYAP üzerinden sitesi.

-Yaşar, Osman-Gökcan, Hasan Tahsin-Artuç, Mustafa: Yorumlu-Uygu­lamalı Türk Ceza Kanunu, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, Cilt: I-II-III-IV-V-VI.

-Yaşar, Osman: Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu, Cilt: I, Yetkin Yayınevi, Ankara 1998.

-Yenidünya, Ahmet Caner: “5237 sayılı TCK’da Hapis Cezasının Erte­lenmesi”, Hukukî Perspektifler Dergisi, Temmuz 2006, S: 7, (s. 62-69).

-Yenidünya, Ahmet Caner: İnsan Ticareti Suçu (TCK. m.80) Ankara 2007.

-Yerdelen, Erdal: “Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 23, Aralık 2013, s.71-91.

– Z –

-Zafer, Hamide: Özel Hayatın Gizli Alanının Ceza Hukuku İle Korunması, İstanbul 2010.

– A –

Açığa imza  2397

Adalet Bakanı  116, 117, 804, 957, 3164, 3343, 3356, 3492, 3494

Adil yargılamayı etkileme  3242, 3246

Adil Yargılanma  321, 619, 873, 886, 894, 924, 996, 1096, 1192, 1247, 1248, 1249, 1510, 2017, 2160, 2273, 2277, 2284, 3124, 3161, 3162, 3177, 3195, 3200, 3222, 3234, 3243, 3244, 3245, 3285

Adli Para Cezası  38, 90, 139, 285, 333, 468, 480, 481, 482, 487, 488, 489, 493, 495, 496, 498, 500, 501, 504, 505, 507, 508, 510, 512, 527, 530, 532, 539, 547, 549, 551, 553, 565, 567, 568, 569, 573, 580, 588, 589, 590, 591, 620, 647, 675, 676, 683, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 700, 703, 704, 710, 723, 724, 725, 730, 734, 738, 747, 748, 749, 763, 787, 788, 797, 802, 812, 819, 820, 891, 896, 902, 904, 905, 910, 914, 915, 916, 921, 944, 951, 954, 971, 1052, 1055, 1064, 1086, 1090, 1294, 1326, 1334, 1438, 1490, 1497, 1558, 1568, 1636, 1661, 1699, 1755, 1774, 1815, 1831, 1833, 1868, 1884, 1913, 1934, 1939, 1942, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2057, 2129, 2132, 2136, 2234, 2297, 2378, 2466, 2467, 2481, 2540, 2543, 2546, 2547, 2560, 2562, 2564, 2565, 2593, 2703, 2775, 2776, 2781, 2795, 2807, 2808, 2809, 2937, 2939, 2943, 2954, 3070, 3168, 3212, 3213, 3220, 3221, 3224, 3243, 3251, 3257, 3261, 3270

Adli Sicil Kaydı  325, 557, 617, 717, 719, 728, 1062, 1123, 1604, 1605, 1606, 1607, 2030

Adliye  29, 57, 93, 104, 384, 599, 630, 637, 683, 699, 860, 900, 953, 1058, 1147, 1216, 1423, 1553, 1589, 1641, 1814, 2315, 2337, 2977, 3053, 3068, 3092, 3106, 3116, 3119, 3124, 3134, 3152, 3158, 3177, 3186, 3192, 3200, 3202, 3218, 3223, 3226, 3231, 3246, 3277, 3321, 3342

Af  82, 86, 461, 472, 529, 535, 552, 594, 629, 650, 790, 806, 844, 943, 1025, 2149, 2221, 2292

Aile bireylerine kötü muamele  1236

Akrabalık  291, 1051, 1229, 1251, 1329, 1333, 1622, 1766, 1998, 2693, 2726, 3116, 3140, 3173, 3179, 3180, 3507

Aleniyet  1493, 1587, 1589, 1608, 1611, 2425, 2448, 2451, 2463, 2520, 3024, 3221, 3229, 3231, 3344

Alıkoyma  1376, 2563, 2613, 2616, 2618, 2630

Altsoy  177, 380, 393, 586, 625, 1012, 1278, 1353, 1369, 2003, 2802, 3115, 3140, 3208, 3216, 3286, 3298

Amaç suç  639, 1015, 1646, 1858, 2457, 2470, 2478, 3375, 3411, 3416, 3441

Anayasa hukuku  34, 41, 217, 221, 815, 1447, 2439

Anayasayı ihlal  121, 3402, 3408, 3415, 3423, 3434, 3438

Askeri suç  133, 529, 678, 649

Askerlik hizmeti  583, 600, 1089, 2465, 3473, 3475, 3477

Aynen iade  489, 496, 519, 540, 563, 1085, 2015, 2025, 2033, 2155, 2795, 2808, 2824, 3261, 3264

Ayrımcılık suçu  1460

Azmettirme  204, 376, 380, 388, 393, 398, 402, 841, 999, 1023, 1047, 1362, 1368, 2426, 2802, 2930, 3017, 3135, 3286, 3295

– B –

Basın yoluyla hakaret  1586

Basit tıbbi müdahale  168, 192, 237, 250, 277, 293, 373, 476, 620, 761, 1031, 1051, 1065, 1077, 1119, 1160, 1187, 1218, 1372, 1385, 1686, 2096, 2601, 3042

Basit Yaralama  55, 72, 195, 769, 1072, 1082, 1160, 2601

Bekletici Mesele 863, 864, 896, 1505, 1509, 1510

Belge  51, 193, 291, 425, 433, 516, 637, 719, 846, 918, 1063, 1138, 1448, 1525, 1613, 1709, 1819, 1901, 2031, 2237, 2320, 2414, 2565, 2666, 2828, 2936, 3058, 3104, 3215, 3444, 3516

Belirlilik ilkesi  1279, 3317, 3336

Bilgi vermeme  1755, 1993, 1999, 3085, 3093

Bilinçli Taksir  149, 150, 154, 160, 162, 163, 164, 169, 173, 174, 175, 180, 181, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 486, 487, 493, 754, 755, 766, 1050, 1051, 1056, 1057, 1065, 1066, 1106, 1107, 1111, 1115, 1118, 1120, 1124, 1125, 2061, 2096, 2100, 2103, 2110, 2111

Bilinçli Taksirle Yaralama  180, 192, 476, 1112, 2096, 2100, 2103, 2104

Birlikte faillik  400, 406, 3345

Bitkisel hayat  1093, 1107, 1150, 1177, 1183, 1228, 1239

– C –

Canavarca his  1009, 1011, 1031

Cebir  244, 256, 257, 258, 259, 260, 415, 418, 419, 425, 432, 433, 707, 981, 982, 984, 985, 989, 991, 994, 1020, 1046, 1047, 1048, 1049, 1087, 1091, 1102, 1148, 1177, 1178, 1184, 1186, 1187, 1195, 1211, 1212, 1216, 1228, 1229, 1230, 1231, 1245, 1254, 1259, 1262, 1264, 1265, 1266, 1272, 1273, 1274, 1275, 1279, 1280, 1330, 1340, 1342, 1347, 1350, 1351, 1352, 1353, 1357, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1370, 1372, 1373, 1374, 1376, 1377, 1380, 1381, 1384, 1385, 1388, 1389, 1392, 1393, 1394, 1397, 1398, 1399, 1401, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1412, 1413, 1422, 1426, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, 1440, 1446, 1483, 1484, 1619, 1625, 1645, 1649, 1651, 1670, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1714, 1715, 1716, 1717, 1721, 1722, 1725, 1727, 1728, 1729, 1730, 1736, 1755, 1757, 1759, 1760, 1767, 1813, 1853, 1855, 1893, 1999, 2385, 2402, 2438, 2456, 2468, 2476, 2478, 2480, 2481, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, 2516, 2517, 2537, 2549, 2550, 2556, 2559, 2565, 2566, 2569, 2570, 2594, 2597, 2611, 2612, 2613, 2614, 2620, 2622, 2624, 2632, 2644, 2645, 2650, 2651, 2652, 2653, 2659, 2678, 2680, 2683, 2710, 2711, 2712, 2714, 2777, 2837, 2862, 3016, 3027, 3028, 3029, 3031, 3036, 3041, 3047, 3063, 3079, 3102, 3185, 3192, 3280, 3282, 3283, 3284, 3292, 3295, 3297, 3298, 3308, 3325, 3369, 3370, 3371, 3402, 3403, 3414, 3417, 3418, 3423, 3426, 3429

Cebir kullanma suçu  1351, 1352

Cebir Kullanmak  257, 1211, 1212, 1365, 1366, 2512, 3404

Ceza yaptırımı  20, 144, 372, 488, 502, 552, 736, 941, 970, 1087, 1139, 1190, 1229, 1328, 1498, 1626, 1758, 1983, 2120, 2229, 2361, 2557, 2746, 2805, 3007, 3069, 3137, 3336

Cezaların türleri  1246

Cezanın belirlenmesi  92, 124, 165, 184, 191, 438, 569, 589, 690, 745, 754, 782, 790, 1008, 1094, 1195, 1284, 1623, 1716,  1866, 2336, 2483, 3076

Cezanın ertelenmesi  156, 519, 555, 680, 758, 1094, 1333

Cezayı hafifleten nedenler  3298

Cinsel saldırı  244, 310, 361, 410, 750, 935, 1030, 1143, 1180, 1201, 1299, 1364, 1427, 1585, 1730, 2523, 2559, 2601, 2841, 3051, 3242

Cinsel taciz  439, 442, 1139, 1142, 1156, 1188, 1203, 1291, 1302, 1318, 1474, 1580, 2522, 2544, 3242

– Ç –

Çocuk  60, 125, 167, 243, 310, 411, 506, 659, 792, 821, 926, 1005, 1142, 2905, 3074, 3142, 3241, 3310, 3443

Çocukların cinsel istismarı  306, 417, 428, 764, 827, 887, 904, 961, 1179, 1227, 1282, 2953

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri  274, 311, 314, 331, 659, 672, 1893

Çok hareketli suç  425, 1844

– D –

Daha az cezayı gerektiren hal  1639, 1690, 1755, 1940, 1999, 2268, 2404, 2835

Davanın Reddi  111, 470, 599, 699, 738, 954, 1694, 3145

Denetimli serbestlik  75, 484, 492, 505, 544, 580, 673, 723, 1268, 2214, 2219, 2295, 2497, 2508, 3297

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi  1447

Disiplin cezaları  691, 709, 819, 1528, 3175

Dolandırıcılık  48, 50, 74, 263, 434, 435, 437, 447, 583, 584, 598, 600, 610, 613, 640, 673, 678, 682, 717, 758, 761, 762, 815, 836, 915, 1402, 1465, 1510, 1559, 1570, 1620, 1624, 1631, 1635, 1665, 1708, 1711, 1712, 1755, 1759, 1762, 1767, 1813, 1814, 1820, 1824, 1825, 1826, 1828, 1834, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1858, 1860, 1861, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1875, 1879, 1880, 1883, 1886, 1900, 1907, 1910, 1913, 1914, 1944, 1955, 1961, 1965, 1999, 2010, 2020, 2314, 2355, 2356, 2358, 2379, 2391, 2393, 2402, 2415, 2417, 2482, 2576, 2693, 2729, 2748, 2756, 2758, 2759, 2765, 2774, 2777, 2778, 2797, 2811, 2818, 2843, 2853, 2889, 2894, 2938, 2944, 2945, 2947, 2948, 2991, 2994, 2999, 3023, 3076, 3098, 3099, 3127, 3203, 3271, 3275, 3277

– E –

Ek Savunma  281, 439, 476, 617, 649, 717, 719, 720, 728, 884, 970, 1081, 1082, 1086, 1090, 1091, 1300, 1301, 1317, 1334, 1375, 1384, 1562, 1873, 1947, 1987, 1990, 2030, 2042, 2058, 2096, 2394, 2525, 2544, 2548, 2602, 2629, 2836, 3035, 3045, 3418, 3464

Elkoyma  362, 888, 120, 1529, 2574, 2909, 3132, 3252

Enerji  1617, 1625, 1637, 1660, 1777, 1808, 1897, 1958, 2144, 2639, 2714, 3014

Erteleme  125, 156, 317, 325, 503, 508, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 533, 535, 536, 537, 540, 543, 544, 547, 549, 550, 552, 554, 555, 557, 559, 562, 576, 578, 585, 666, 676, 681, 690, 700, 701, 734, 758, 779, 780, 796, 797, 820, 837, 871, 878, 879, 905, 906, 1094, 1145, 1203, 2164, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2564, 2730, 3039

Ertelememe gerekçesi  531, 536, 539, 558

Ertelemenin geri alınması  549

Ertelemenin sonuçları  545

Eziyet  155, 276, 337, 461, 771, 904, 988, 1009, 1031, 1073, 1136, 1146, 1151, 1155, 1160, 2593, 2600, 2610, 2953

– F –

Fail  32, 69, 148, 197, 235, 304, 404, 1211, 1532, 1926, 2736, 2824, 3025, 3459

Fiilen Teslim  2691, 2818

Fikri İçtima  71, 137, 150, 153, 197, 198, 322, 418, 419, 420, 422, 424, 427, 428, 429, 440, 446, 447, 448, 449, 451, 455, 457, 458, 459, 462, 465, 466, 468, 471, 472, 475, 476, 478, 705, 820, 841, 844, 972, 979, 1075, 1080, 1110, 1116, 1166, 1236, 1301, 1474, 1484, 1533, 1579, 1603, 1762, 1766, 1768, 1794, 1858, 1888, 1961, 1982, 2052, 2053, 2054, 2059, 2076, 2081, 2098, 2101, 2102, 2111, 2123, 2135, 2152, 2191, 2199, 2201, 2213, 2227, 2249, 2294, 2295, 2301, 2367, 2416, 2427, 2451, 2487, 2491, 2494, 2525, 2530, 2534, 2547, 2574, 2582, 2588, 2593, 2618, 2660, 2661, 2710, 2737, 2742, 2748, 2803, 2971, 3003, 3023, 3033, 3034, 3037, 3041, 3067, 3084, 3093, 3112, 3120, 3135, 3161, 3168, 3187, 3193, 3201, 3211, 3219, 3233, 3308, 3312, 3319, 3325, 3450, 3455

Fiyatları etkileme  2702. 2703

Fuhuş  2548, 2550, 2552

 

– G –

Geçitli suç  466

Genel af  461, 472, 529, 594, 650, 806, 818, 844, 943 945

Genel kast  1047, 1070, 1356, 1440, 1494, 1587, 1610, 1625, 1711, 1813, 1947, 2075, 2195, 2293, 2450, 2478, 2750, 3012

Genel yasa  61

Genital muayene  2971, 3237, 3238, 3241, 3242

Gerçek resmi belge  2362. 2363

Göçmen kaçakçılığı  965

Gönüllü vazgeçme  369, 370, 372, 375, 414, 653, 999, 1135, 1361, 1623, 1930, 2740, 3066, 3106, 3134, 3207, 3253

Göreve gelmeme 3010

Görevi Kötüye Kullanma  414, 442, 1420, 1451, 1455, 1820, 1824, 2394, 2658, 2673, 2677, 2684, 2685, 2696, 2718, 2788, 2800, 2812, 2814, 2822, 2834, 2849, 2854, 2858, 2860, 2865, 2867, 2889, 2894, 2904, 2907, 2912, 2916, 2921, 2926, 2932, 2947, 2948, 2954, 2955, 2956, 2958, 2959, 2965, 2967, 2970, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2981, 2982, 2983, 2985, 2986, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2997, 3002, 3018, 3051, 3189, 3249, 3301, 3304, 3305, 3306, 3307

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  321, 322, 419, 1102, 1333, 1350, 2378, 2385, 2493, 2509, 3027, 3033, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3079, 3102

Görevli Mahkeme  138, 140, 316, 471, 804, 864, 867, 884, 979, 1013, 1057, 2537, 2540, 2541, 2542, 2545, 2548, 2993

 

 

Görevli Merci  866

Görevsizlik Kararı  361, 471, 863, 865, 866, 1048, 1049, 1057, 1058, 1066, 1081, 1147, 1202, 1204, 1205, 1209, 1210, 1215, 1220, 1225, 1226, 1260, 1263, 1264, 1269, 1270, 1271, 1283, 1302, 1303, 1310, 1317,  1335, 1337, 1344, 1374, 1384, 1540, 1541, 1547, 1548, 1558, 1560, 1562, 1569, 1571, 1583, 1588, 1590, 1713, 1717, 1718, 1731, 1736, 1739, 1822, 1873, 1881, 1894, 1916, 1920, 1924, 1925, 1928, 1930, 1931, 1933, 1986, 2359, 2381, 2538, 2540, 2542, 2544, 2545, 2547, 2561, 2577, 2601, 2602, 2610, 2622, 2627, 2647, 2683, 2758, 2812, 2822, 2857, 2918, 2946, 3097, 3321, 3448

Görülmekte Olan Dava  899, 1515, 1588, 2647, 2847, 2896, 2945, 3169, 3170, 3171, 3172, 3244, 3245

Güveni kötüye kullanma  598, 1465, 1620, 1625, 1652, 1713, 1806, 1814, 1852, 1940, 2020, 2046, 2691, 2819, 2977, 3249

Güvenlik tedbiri  24, 78, 90, 144, 314, 559, 620, 736, 1601, 1617, 2046, 2208, 2282, 2557, 2732, 2932, 3208

– H –

Hak yoksunlukları  105, 128, 481, 497, 550, 575, 621, 684, 798, 809, 907, 974

Hakkı olmayan yere tecavüz  478, 1787, 1792, 1798, 1999, 3018

Hakkın kötüye kullanılması  834, 2465, 2882

Hakkın kullanılması  240, 1414, 1529, 1789

Haksız arama  1444, 1445, 2970

Haksız saldırı  208, 250, 1339

Haksız Tahrik  32, 33, 99, 161, 167, 238, 239, 244, 249, 252, 253, 254, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 300, 301, 310, 620, 745, 756, 777, 1002, 1010, 1017, 1018, 1024, 1027, 1039, 1042, 1043, 1078, 1085, 1087, 1088, 1332, 1351, 1360, 1372, 1435, 1437, 1505, 1509, 1510, 1516, 1518, 1762, 3033

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik  2436

Hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi  3070

Hayasızca hareketler  1295, 1297, 2518, 2521, 2528

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması  2074, 2075

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması 2074, 2075

Hazırlık hareketleri  351, 357, 1433, 2274, 2548, 2558, 2629, 3371, 3423

Hırsızlık  152, 263, 309, 324, 332, 356, 393, 415, 421, 424, 434, 436, 438, 454, 556, 558, 583, 598, 600, 607, 609, 610, 614, 616, 618, 643, 714, 715, 720, 750, 751, 753, 780, 785, 815, 836, 848, 852, 887, 915, 942, 978, 1020, 1030, 1078, 1367, 1402, 1421, 1423, 1424, 1425, 1427, 1444, 1465, 1500, 1503, 1512, 1520, 1617, 1619, 1621, 1624, 1625, 1627, 1630, 1636, 1638, 1645, 1650, 1652, 1655, 1657, 1658, 1662, 1672, 1677, 1681, 1686, 1690, 1701, 1708, 1713, 1728, 1755, 1766, 1770, 1796, 1807, 1813, 1842, 1853, 1867, 1877, 1893, 1918, 1945, 1954, 1961, 1983, 1990, 2000, 2009, 2026, 2034, 2039, 2046, 2301, 2364, 2378, 2395, 2461, 2714, 2743, 2755, 2764, 2774, 2782, 2797, 2803, 2907, 2922, 2946, 2983, 3042, 3072, 3080, 3093, 3104, 3114, 3139, 3173, 3181, 3271, 3274, 3277, 3288, 3303, 3320

Hukuka Aykırılık  180, 244, 304, 309, 510, 512, 561, 568, 638, 656, 839, 1048, 1071, 1153, 1170, 1283, 1356, 1370, 1389, 1418, 1595, 1613, 1699, 1809, 1868, 2314, 2379, 2503, 2512, 2515, 2658, 2808, 2810, 2980, 2981, 3009, 3082, 3246, 3407

Hukuka Kesin Aykırılık  1538, 1545, 1555, 1566

Hukukun genel ilkeleri  36, 1499

Husumet  156, 251, 269, 295, 299, 350, 359, 360, 391, 927, 1000, 1020, 1023, 1033, 1035, 1043, 1080, 1099, 1204, 1205, 1210, 1217, 1224, 1307, 1309, 1311, 1329, 1331, 1337, 1338, 1425, 1485, 1500, 1503, 1580, 1605, 1666, 1771, 2563, 2569, 2661, 2955

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  325, 510, 526, 539, 542, 556, 557, 558, 564, 609, 653, 728, 738, 759, 871, 1052, 1060, 1145, 1399, 1428, 1541, 1608, 1985, 1992, 2031, 2148, 2154, 2161, 2163, 2164, 2220, 2565, 2974, 3080

Hüküm Fıkrası  2059

– I –

Izrar  1621, 1625, 1661, 1711, 1854, 2513, 2750, 2753, 3281, 3397

– İ –

İftira  148, 355, 447, 456, 834, 846, 895, 1088, 1148, 1196, 1204, 1210, 1211, 1217, 1224, 1303, 1307, 1308, 1309, 1311, 1313, 1346, 1378, 1380, 1428, 1466, 1476, 1500, 1539, 1546, 1553, 1556, 1563, 1567, 1715, 2198, 2226, 2315, 2357, 2375, 2377, 2382, 2387, 2569, 2851, 3052, 3055, 3083, 3101, 3105, 3106, 3110, 3115, 3146

İhaleye Fesat Karıştırma  2631

İhmal  25, 69, 229, 314, 463, 661, 962, 1045, 1453, 1457, 1612, 1993, 2071, 2075, 2244, 2352, 2608, 2665, 2718, 2815, 2870, 2954, 3014, 3131, 3251, 3367, 3489

İhraç  485, 764, 1987, 2068, 2175, 2179, 2181, 2188, 2190, 2211, 2375, 2527

İlk Haksız Hareket  237, 273, 274, 296, 297, 301, 1042, 1087

İntihar  233, 1046, 1049, 1783, 2732, 2981

İntihara Yönlendirme  1046, 1049

İtiraz Yasa Yolu  725, 849, 850, 851, 1541, 1608, 2233

– K –

Kabahat  59, 79, 406, 424, 947, 1982, 2057, 2092, 2119, 2133, 2383, 2430, 2574, 2619, 3064, 3103, 3215, 3294

Kaçak Elektrik Kullanımı  1626, 1631, 1883, 2028, 2866, 2985

Kaçakçılık  583, 584, 598, 600, 610, 640, 815, 915, 1402, 1465, 2190, 2349, 2359, 2634, 2905, 3046, 3203

Kaçırmak  159, 985, 989

Kamu Düzeni  22, 23, 206, 381, 394, 899, 1074, 1392, 1406, 1414, 1467, 1479, 1480, 1524, 1627, 1794, 1903, 2157, 2439, 2440, 2441, 2446, 2449, 2804, 2805, 2953, 3226, 3338, 3363

Kamu Görevlisi  60, 64, 65, 66, 68, 77, 107, 108, 358, 419, 431, 581, 582, 612, 625, 792, 853, 859, 1011, 1014, 1054, 1068, 1069, 1130, 1136, 1137, 1138, 1140, 1142, 1144, 1147, 1151, 1182, 1238, 1341, 1354, 1359, 1360, 1361, 1445, 1446, 1451, 1453, 1454, 1455, 1464, 1484, 1501, 1531, 1551, 1577, 1595, 1599, 1611, 1613, 1615, 1640, 1642, 1655, 1780, 1826, 1856, 1861, 1862, 1905, 1911, 1940, 2150, 2189, 2195, 2314, 2319, 2320, 2322, 2326, 2330, 2336, 2348, 2361, 2368, 2372, 2402, 2417, 2598, 2646, 2653, 2672, 2679, 2682, 2683, 2685, 2695, 2702, 2714, 2759, 2785, 2788, 2790, 2791, 2800, 2815, 2837, 2850, 2862, 2878, 2885, 2891, 2894, 2907, 2922, 2932, 2944, 2954, 2968, 2977, 3000, 3016, 3027, 3036, 3049, 3065, 3109, 3154, 3178, 3183, 3202, 3209, 3216, 3249, 3293, 3359, 3519

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi  2970, 3171, 3182, 3188, 3190

Kamu hizmeti  28, 65, 69, 502, 1393, 1680, 1814, 1905, 1938, 1944, 2706, 2977, 2999

Kamu yararı  366, 502, 603, 629, 690, 826, 873, 923, 1242, 1501, 1535, 1591, 2157, 2440, 2859, 2898, 2914, 3014, 3329, 3338

Kan gütme  275, 307, 753, 1009, 1010, 1017, 1024, 1030

Kanunilik ilkesi  1604, 1733, 1739, 2302, 2674, 2694, 2806, 2845, 3208

Kanunlara uymamaya tahrik  2461

Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz  53, 54

Karar Düzeltme  2998

Kast  49, 54, 144, 150, 184, 246, 270, 350, 378, 465, 745, 831, 998, 1102, 1234, 1350, 1440, 1587, 1711, 1850, 1929, 2050, 2149, 2326, 2450, 2563, 2691, 2750, 2942, 3037, 3120, 3167

Kasten insan öldürme  78, 1042, 1044

Kasten Öldürme  32, 33, 89, 151, 158, 159, 165, 166, 237, 249, 251, 254, 273, 278, 279, 291, 307, 354, 373, 384, 390, 396, 406, 408, 411, 417, 419, 423, 427, 452, 455, 469, 475, 678, 682, 826, 827, 887, 903, 957, 961, 996, 999, 1000, 1006, 1008, 1009, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1030, 1033, 1036, 1044, 1047, 1096, 1104, 1110, 1127, 1130, 1132, 1144, 1170, 1319, 1324, 1646, 2593, 2873, 2953, 3037, 3121, 3176, 3280, 3282, 3286, 3292, 3298, 3300, 3322, 3325, 3420

Kasten Öldürme  32, 89, 165, 237, 251, 307, 384, 427, 476, 678, 826, 903, 996, 1008, 1319, 1646, 2593, 2873, 3037, 3121, 3280

Kasten Yaralama  55, 72, 76, 77, 89, 156, 158, 168, 239, 251, 254, 257, 277, 281, 286, 297, 299, 327, 335, 339, 360, 374, 392, 396, 417, 427, 439, 451, 455, 464, 514, 556, 673, 678, 682, 717, 727, 755, 759, 765, 771, 784, 827, 846, 887, 903, 942, 950, 957, 961, 1000, 1007, 1035, 1042, 1067, 1070, 1074, 1078, 1080, 1083, 1085, 1090, 1092, 1095, 1104, 1127, 1139, 1143, 1156, 1177, 1183, 1188, 1207, 1218, 1228, 1236, 1258, 1319, 1324, 1336, 1347, 1353, 1362, 1369, 1372, 1380, 1389, 1398, 1405, 1412, 1421, 1433, 1441, 1474, 1493, 1515, 1587, 1686, 1721, 1725, 1728, 1755, 1999, 2054, 2058, 2065, 2067, 2104, 2380, 2511, 2514, 2517, 2591, 2595, 2600, 2632, 2644, 2653, 2659, 2670, 2678, 2683, 2873, 2948, 2952, 3027, 3035, 3044, 3051, 3176, 3182, 3280, 3283, 3286, 3292, 3298, 3322

Kazanç müsaderesi  629, 633, 639, 646, 742, 802, 3203

Kesin Hüküm  125, 470, 471, 538, 702, 703, 788, 793, 809, 824, 829, 899, 945, 1505, 1509, 1510, 2429, 2430, 3062, 3083, 3213, 3216, 3296

Kesintisiz (mütemadi) suç  832

Kıyas  24, 881, 1036, 1279, 1493, 1601, 1639, 1733, 2187, 2282, 2320

Kıyas yasağı  25, 30, 1036, 1279, 1639

Kıymetli damgada sahtecilik  673, 678, 682

Konut dokunulmazlığı  71, 279, 301, 416, 477, 555, 719, 846, 950, 1078, 1197, 1413, 2379, 3095

Kötü muamele  135, 1084, 1098, 1137, 1147, 1160, 1236, 1645, 2590, 2595, 2611, 3033, 3284

Kredi  50, 132, 436, 613, 772, 1342, 1606, 1631, 1714, 1880, 1967, 2337, 2415, 2759, 3057

Kullanma zimmeti  2799, 2810, 2828, 2836

Kusur  155, 208, 303, 375, 736, 954, 1053, 1119, 1670, 2801, 2983

Kusurluluk  146, 164, 187, 1370

Kuvvet kullanma  257, 991, 2512, 2951, 3404

– L –

Lehe Yasanın Belirlenmesi  82, 90, 97, 443, 1434, 2339, 2828, 2833, 2837, 2852, 2921

– M –

Maddi iftira  3053

Maddi unsur  959, 984, 1047, 1070, 1153, 1161, 1294, 1339, 1439, 1764, 1978, 2049, 2211, 2324, 2477, 2943, 3063

Mahsup  105, 481, 527, 785, 797, 972, 2176, 2185, 2761, 3297

Mala zarar verme  157, 279, 300, 416, 466, 846, 942, 1075, 1330, 1421, 1628, 1717, 1762, 1776, 1855, 2009, 2020, 2301, 3095

Malın Değerinin Azlığı

Manevi Cebir  1389, 2512, 3404

Meraya Tecavüz  1791, 1796, 1797

Meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma  488, 491

Muhafaza görevini kötüye kullanma  2971, 3248, 3249, 3255, 3260, 3270

Muhtemel Kast  149

Mühür bozma  619, 2152, 2268, 2296, 2297, 2301, 2314

Mühürde sahtecilik  119, 121, 2268, 2272, 2292, 2295, 2356, 2359

Mükerrer Dava  445, 1208

Mülkiyet  47, 221, 232, 627, 940, 1414, 1618, 1807, 1851, 2155, 2636, 3011, 3260

Müsadere  101, 479, 577, 595, 627, 647, 735, 843, 1903, 2182, 2247, 2543, 2783, 2935

Müstehcenlik  1295, 1300, 2527, 2539, 2548

Mütemadi suç  426, 452, 463, 2479

Müteselsil suç  441, 1336

– N –

Namus Cinayeti  1036

Namus saiki  1018, 1037

Netice  151, 174, 200, 349, 392, 456, 874, 911, 1051, 1193, 1250, 1412, 2061, 2147, 3221, 3306

Nitelikli Cinsel İstismar  1257, 1258, 1263, 1266, 1268, 1272, 1274, 1284, 1287, 1365, 1371, 2621

Nitelikli Cinsel Saldırı  365, 392, 410, 433, 439, 441, 1179, 1187, 1188, 1194, 1197, 1198, 1205, 1206, 1207, 1209, 1212, 1215, 1218, 1221, 1223, 1225, 1226, 1261, 1284, 1427, 1585, 1730, 2601

Nitelikli Dolandırıcılık  613, 1762, 1863, 1865, 1866, 1874, 1875, 1884, 1885, 1886, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1916, 1917, 1920, 1922, 1923, 1924, 1926, 1929, 1930, 1932, 1938, 1940, 1999, 2356, 2358, 2391, 2392, 2417, 2693, 2944

Nitelikli Hal  352, 356, 416, 836, 837, 999, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1048, 1069, 1080, 1091, 1107, 1142, 1143, 1144, 1154, 1172, 1181, 1185, 1188, 1233, 1235, 1299, 1350, 1356, 1359, 1360, 1361, 1368, 1422, 1439, 1493, 1495, 1498, 1530, 1531, 1551, 1577, 1595, 1611, 1617, 1625, 1638, 1640, 1643, 1657, 1663, 1711, 1721, 1724, 1726, 1765, 1778, 1780, 1853, 1889, 1900, 1920, 2065, 2330, 2362, 2422, 2652, 2704, 2873, 3131, 3207, 3284, 3385, 3509, 3514

Nitelikli hırsızlık  1421, 1626, 1629, 1636, 1649, 1665, 1683, 1715, 1998, 2755

Nitelikli Kasten Öldürme  1025, 1028, 1030, 1031, 1646

Nüfuzu kötüye kullanma  982, 985, 989, 994, 1068, 1196, 1222, 1861, 2602, 2837, 2859, 2915, 2989, 3006, 3160

– O –

Objektif sorumluluk  195, 197, 1098, 2471

Olası Kast  145, 148, 149, 150, 154, 160, 162, 163, 167, 171, 185, 190, 191, 270, 462, 753, 754, 755, 760, 769, 998, 1047, 1050, 1077, 1085, 1095, 1102, 1103, 1112, 1234, 1322, 1323, 1850, 1960, 2770, 3167, 3206, 3231, 3240

Orantılılık  34, 48, 50, 211, 246, 274, 364, 604, 634, 742, 1240, 1705, 2018, 2242, 2783, 2933, 3338, 3421

Organ ve doku  1134

Otomat  1956. 1957. 2061. 2743

– Ö –

Ödeme yapmadan yararlanma  1955, 1962

Ölçülülük  34, 211, 290, 606, 792, 1240, 1458, 1536, 1591, 2018, 2219, 3338

Ölüye saygı  2266

Ön Ödeme  470, 529, 532, 649, 938, 951, 2129, 3109

Örgüt  61, 121, 326, 674, 701, 827, 904, 964, 1035, 1148, 1391, 1660, 2187, 2202, 2247, 2456, 2503, 2575, 2974, 3205

Özel af  472, 529, 629, 790, 811, 943, 1025, 2149, 2292

Özel Belgede Sahtecilik  50, 425, 435, 436, 1859, 1927, 2010, 2268, 2322, 2336, 2337, 2348, 2388, 2390, 2391, 2394, 2397, 2402, 2404, 2408, 2409, 2415, 2680, 2768, 2810

Özel Faillik  388, 412, 413, 414, 1455, 2674, 2677, 2682, 2695, 2702, 2801

Özel hayat 1415, 1524, 1573, 1608, 1611

Özgü suç  388, 401, 1904, 2417, 2615, 2674, 2695, 3178, 3295, 3302

– P –

Para cezası  35, 59, 115, 285, 333, 468, 504, 568, 620, 720, 812, 1294, 1326, 1429, 1661, 2048, 3168, 3202

Parada sahtecilik  51, 119, 121, 335, 445

Paraya çevirme  509, 514, 518, 797, 1060, 1063

– R –

Radyasyon yayma  2062, 2064

Resmi belge  426, 433, 457, 1856, 2268, 2316, 2318, 2371, 2416, 2937, 3091, 3131

Resmi belge hükmünde belge  2268, 2316, 2402, 2403

Resmi Belgede Sahtecilik  435, 436, 781, 845, 976, 1823, 1857, 1880, 1882, 1924, 1932, 2314, 2322, 2323, 2326, 2330, 2335, 2336, 2341, 2344, 2345, 2349, 2353, 2357, 2360, 2368, 2370, 2388, 2391, 2400, 2404, 2409, 2415, 2589, 2807, 2970, 2984, 2991, 2999, 3413, 3492

Resmi Belgeyi Bozmak  2361, 2362, 2364, 2368, 2370, 2371, 2395, 2396

Resmi sıfat  1137, 1637, 1655

Reşit olmayanla cinsel ilişki  1275

Rıza  241, 308, 479, 515, 831, 993, 1058, 1126, 1203, 1354, 1413, 1508, 2315, 2628, 2766, 2832, 3237

Rüşvet Almak

Rüşvet Vermek

– S –

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi  3174, 3183, 3190

Sahte belge düzenlemek  2295, 2324, 2337, 2366, 2398, 2415, 2828

Sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge  436, 2321

Saldırı  32, 55, 72, 121, 207, 477, 750, 887, 998, 1101, 1254, 1515, 1648, 1855, 2049, 2420, 2841, 3030

Sanığın ölmesi  804, 805

Sarkıntılık  295, 1176, 1180, 1227, 1231, 1233, 1244, 1253, 1292

Satın alma  333, 761, 1000, 1132, 1811, 1976, 2191, 2685, 3206, 3457

Satışa arz etme  2183, 2191, 2535, 2542

Satma  1132, 1471, 1818, 2256, 3005, 3264

Savaş suçları  962, 2443

Savaş zamanı  121, 959, 2465, 3381, 3383, 3395, 3396, 3399, 3400, 3477, 3478, 3482, 3485

Savaşta yalan haber yayma  121, 3387, 3485, 3487

Savunma dokunulmazlığı  1503, 1510, 1515

Savunma Hakkı  67, 210, 211, 248, 250, 281, 439, 476, 617, 649, 717, 719, 720, 728, 938, 970, 1081, 1086, 1090, 1091, 1301, 1334, 1375, 1384, 1448, 1510, 1562, 1873, 1947, 1987, 1990, 2030, 2042, 2058, 2096, 2159, 2394, 2525, 2548, 2629, 2836, 3035, 3045, 3166, 3170, 3223, 3234, 3418, 3464

Seçenek Yaptırım  487, 488, 491, 495, 512, 534, 601, 675, 680, 710, 797, 819, 1052, 1055, 1090, 1308

Seçimlik Ceza  481, 498, 505, 566, 692, 747, 748, 771, 1086, 1293, 1326, 1690, 1942, 1943, 1946, 1973, 2073, 2077, 2078, 2106, 2132, 2297, 2372, 2461, 2466, 2736, 3225

Seçimlik hareketli suç  1417, 1599, 2325, 2704, 3278

Seçme  343, 570, 604, 809, 1025, 1097, 1400, 2619, 2641

Seferberlik  28, 679, 702, 3382, 3433, 3478, 3483, 3523

Serbest hareketli suç  1153, 1473, 2450, 3166, 3250

Ses ve görüntülerin kayda alınması  1562

Sınır dışı edilme  131, 731, 967, 2233

Sırf Hareket Suçu  1341, 1532, 2077, 2091, 2467, 2725, 2727, 2728

Silah  71, 179, 239, 256, 286, 464, 765, 870, 1005, 1182, 1780, 2473, 3040, 3378

Silah sağlama  121, 2509, 3402, 3438, 3446, 3456, 3458, 3461, 3466

Silahla Tehdit  157, 359, 456, 469, 614, 1330, 1331, 1334, 1337, 1338, 1365, 1717, 1757, 2054, 2059, 3074, 3405

Silahlı örgüt  76, 121, 2070, 2458, 2472, 2485, 2507, 3278, 3375, 3402, 3415, 3437

Sistemi engelleme  1653, 2734, 2746, 2758

Siyasal haklar  26, 229, 582, 595, 1400, 1447, 2442

Siyasi suç  132

Somut tehlike suçu  2047, 2049, 2080, 2124, 2431, 3124, 3176, 3411, 3424

Soruşturma  47, 122, 538, 688, 849, 1108, 1305, 1423, 1805, 1938, 2222, 2688, 3066

Soybağının değiştirilmesi suçu  2315

Soykırım  120, 451, 826, 903, 957, 1176, 2422, 3347, 3365

Soyut tehlike suçu  2047, 2130, 2189, 2270, 2437, 2681, 3152, 3192, 3285, 3390

Sövme  152, 282, 1486, 1512, 2452, 2595, 2602, 3358

Söz atma  1180, 1244, 1292

Subjektif Koşullar

Suç delillerini gizleme  2364, 2395

Suç delillerini yok etme  404, 1981, 3134, 3194, 3219

Suç eşyasının satın alınması  404, 978, 1621, 1682, 1974, 1979, 1990, 2021

Suç için anlaşma  121, 3402, 3438, 3466

Suç işleme kararı  50, 152, 378, 421, 832, 1021, 1285, 1345, 1799, 2198, 2337, 2973, 3079, 3302, 3460

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma  87, 706, 887, 964, 1035, 2202, 2456, 2477, 2488, 2496, 2556, 3435, 3460

Suç işlemeye tahrik  379, 2423, 2432, 2433, 2464

Suç Kastı  1437, 2077, 2677, 2904

Suç uydurma  2315, 3065, 3071, 3080, 3112, 3125, 3128

Suç Üstlenme  1118, 2110, 2315, 3065, 3115, 3116, 3118, 3119, 3121, 3122, 3123, 3210

Suça iştirak  375, 388, 406, 627, 804, 978, 1144, 1446, 1496, 1599, 1984, 2079, 2135, 2508, 2943, 3122, 3320, 3477, 3490, 3517

Suça Sürüklenen Çocuk  167, 168, 297, 298, 314, 326, 327, 517, 563, 661, 662, 665, 942, 1120, 1121, 1226, 1227, 1273, 1305, 1335, 1375, 1376, 1429, 1506, 1775, 2042

Suçluların geri verilmesi  114, 117, 131, 135

Suçta  yasallık  1191, 1194

Suçta Tekerrür  505, 673, 674, 679, 726

Suçtan kaynaklanan malvarlığı  404, 598, 990, 1465, 3201, 3205, 3207

Suçu bildirmeme  2631, 2970, 3172, 3176, 3183, 3190, 3507

Suçu ve suçluyu övme  2428, 2435

Suçun alenen işlenmesi  2439, 3326

Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi  1535, 1540, 1559, 1591, 1607, 2546

Suçun cinsel amaçla işlenmesi  1353, 1361

Suçun gece işlenmesi  1672, 1689

Suçun Nitelikli Unsurlarına İlişkin Hata

Suçun silahla işlenmesi  1069, 1098, 1101, 1358, 2418, 2420

Suçun Unsurlar  138, 197, 243, 455, 473, 764, 800, 963, 966, 984, 1022, 1070, 1139, 1142, 1152, 1161, 1168, 1184, 1232, 1294, 1322, 1339, 1348, 1355, 1363, 1388, 1390, 1392, 1397, 1401, 1408, 1417, 1430, 1431, 1439, 1445, 1451, 1460, 1472, 1474, 1481, 1487, 1502, 1520, 1528, 1550, 1576, 1594, 1598, 1614, 1619, 1639, 1708, 1763, 1785, 1790, 1809, 1828, 1843, 1893, 1905, 1945, 1956, 1976, 1982, 2020, 2049, 2050, 2064, 2069, 2079, 2081, 2093, 2120, 2131, 2145, 2166, 2169, 2172, 2189, 2211, 2223, 2257, 2264, 2271, 2282, 2288, 2293, 2297, 2324, 2362, 2373, 2388, 2394, 2419, 2513, 2579, 2612, 2703, 2774, 2826, 2871, 3015, 3090, 3125, 3152, 3216, 3252, 3299, 3305, 3323, 3343, 3403, 3422, 3458, 3469, 3494, 3500, 3516

Suçun yasal unsuru  2123, 2526

Suçüstü  77, 202, 363, 657, 792, 858, 915, 1541, 2461, 2848, 2913, 2928, 3174, 3228

Süreli hapis cezası  124, 410, 480, 483, 532, 608, 929, 1052, 1568, 2185, 3052, 3133, 3270

Sürücü belgesinin geri alınması  534, 571, 615, 680, 910

– Ş –

Şahsi cezasızlık  176, 653, 1707, 1809, 1854, 1951, 2503, 3121, 3140, 3199

Şahsilik ilkesi  144

Şantaj  440, 1206, 1325, 1338, 1340, 1346, 1385, 1533, 1715, 2421, 3168

Şantaj suçu  440, 1339, 1343, 1597, 1610, 1715, 1730

Şeref  152, 212, 292, 465, 732, 997, 1036, 1141, 1339, 1415, 1500, 1603, 1782, 2449, 2589, 2595, 3057, 3243

Şerefe karşı suçlar  1486, 2595, 3327

Şikayet süresi  112, 928, 1205, 1475, 1798, 1831, 2400

Şikayetçinin ispata razı olması  1507, 1508

Şikayetten vazgeçme  78, 477, 532, 629, 765, 922, 1057, 1082, 1115, 1302, 1436, 1536, 2022, 2525, 3055, 3146, 3262

– T –

Takdir yetkisi  39, 155, 359, 493, 500, 609, 732, 863, 909, 938, 1044, 1136, 1180, 1241, 1251, 1328, 1459, 1626, 1758, 1983, 2006, 2188, 2404, 2805, 2971, 3008, 3137, 3297, 3356, 3467

Takdiri indirim nedeni  410, 517, 772, 781, 1100, 1399, 1558, 1568

Taklit anahtar  1637, 1650, 1678

Taksir  122, 144, 149, 150, 154, 160, 162, 164, 169, 173, 176, 177, 180, 184, 185, 188, 190, 194, 197, 486, 489, 493, 752, 755, 766, 831, 1050, 1056, 1065, 1106, 1111, 1118, 1124, 1190, 1251, 2060, 2061, 2067, 2100, 2110, 2111, 2130, 2167, 2588, 3499, 3512, 3514

Taksirle Yaralama  180, 192, 476, 508, 517, 928, 942, 950, 1058, 1088, 1105, 1107, 1108, 1111, 1114, 1118, 1120, 1122, 1124, 1125, 1209, 1226, 2077, 2093, 2097, 2099, 2100, 2102, 2106

Taksirli suçlar  161, 263, 347, 462, 506, 600, 682, 701, 754, 764, 770, 831, 915, 1052, 1116, 1403, 2062, 2430

Tam akıl hastası  667

Tasarlama  152, 271, 307, 1000, 1021, 1332, 2482

Tedbire çevirme  532, 704

Tefecilik  2719, 2720, 2721, 2723, 2724, 2726, 2727, 2729, 2732

Tehdit  156, 157, 237, 243, 256, 258, 260, 282, 290, 295, 299, 358, 374, 384,  410, 415, 425, 433, 441, 469, 555, 614, 679, 771, 817, 894, 981, 989, 1002, 1046, 1076, 1139, 1170, 1185, 1216, 1228, 1234, 1245, 1265, 1274, 1303, 1318, 1321, 1323, 1326, 1329, 1337, 1350, 1383, 1408, 1422, 1436, 1518, 1610, 1720, 1736, 1755, 1853, 1902, 1999, 2048, 2385, 2402, 2418, 2438, 2456, 2510, 2550, 2593, 2611, 2632, 2665, 2680, 2777, 2837, 2864, 2954, 2977, 3016, 3030, 3074, 3146, 3280, 3325, 3376, 3403, 3413

Tehdit suçu  157, 301, 374, 443, 564, 718, 1091, 1320, 1477, 1730, 2054, 2423, 2600, 3030, 3405, 3413

Tehlike suçu  193, 751, 1111, 1123, 1348, 1418, 2047, 2100, 2130, 2270, 2422, 2681, 2770, 3118, 3130, 3153, 3246, 3411

Tekerrür  36, 448, 523, 617, 702, 725, 906, 1086, 1326, 1687, 1914, 2132, 3320

Telekomünikasyon yoluyla yapılan haberleşmenin denetlenmesi  3132

Temel Cezanın Belirlenmesi  165, 179, 182, 438, 690, 754, 782, 1008, 1057, 1094, 1101, 1623, 1672, 1716, 1735, 1866, 2336, 3258

Temel Cezanın Belirlenmesi  165, 179, 426, 613, 749, 1081, 1623, 1866, 2358, 3258

Temel milli yarar  121, 858, 3388, 3390, 3438, 3474, 3485, 3488

Terbiye yetkisi  2596

Terk  163, 278, 360, 473, 674, 762, 974, 1044, 1161, 1200, 1217, 1416, 1763, 1802, 1954

Terör  254, 344, 583, 707, 1071, 1348, 1710, 2433, 2509, 3332, 3381, 3403, 3436

Terörizm  138, 979, 2444

Terörle mücadele  46, 498, 526, 707, 829, 904, 1145, 1459, 2187, 2422, 3332, 3403, 3481

Teşebbüs

Teşvik etme  372, 400, 410, 1046, 2424, 2552, 2802, 3009, 3323, 3366

Tıbbi müdahale  168, 237, 620, 985, 1051, 1078, 1120, 1236, 1729, 2594, 2614, 3043

Tıbbi zorunluluk  155, 276, 988, 1073, 1127, 1176

Ticari sır  950, 1527, 2710, 2749, 2958, 3002

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma  192, 476, 1109, 1111, 2083, 2114, 3122

Tutuklama kararı  113, 317, 598, 666, 792, 1360, 3212, 3303, 3320

Türk bayrağı  3331, 3333, 3336

Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama  3339, 3351, 3367

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı isyan  121, 3402, 3429, 3431, 3438

Tüzel kişiler  116, 213, 735, 940, 1130, 1484, 1526, 1621, 1809, 2046, 2528, 2783, 3065, 3411

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri  735, 744, 1385, 1614, 2046, 2177, 2208, 2233, 2732, 2932

– U –

Ulaşım araçları  119, 456, 1643, 2079, 2094, 2108, 2112, 2510, 3395, 3396

Uluslar arası casusluk  122, 3491, 3501

Uluslararası sözleşmeler  104, 225, 1244, 1526, 3204

Usulsüz ölü gömülmesi  404, 2265, 2267

Uyarıcı madde  50, 118, 333, 640, 2082, 2177, 2202, 2210, 3312

Uyarlama Yargılaması  92, 97, 560, 658, 724, 2025

Uygulama Sırası  156, 756, 758, 1094, 2663

Uyuşturucu madde  49, 313, 344, 650, 1148, 2080, 2181, 2200, 2482, 3319

– V –

Üstsoy  177, 380, 833, 925, 1012, 1067, 1964, 2003, 2593, 2802, 3140, 3209

– V –

Vatan hizmeti  606

Vatandaş tarafından işlenen suç  108, 113

Vekalet  298, 658, 1066, 1101, 1540, 1547, 1801, 1819, 1833, 1935, 2103, 2181, 2335, 2340, 2346, 2359, 2864, 2999, 3264, 3420

Vekalet Ücreti  298, 658, 1066, 1101, 1540, 1547, 1801, 1819, 1820, 1833, 2103, 2335, 2864, 3264

Verileri hukuka aykırı olarak verme  1525, 1541, 1597, 1604, 2742

Verileri yok etmeme  1525, 1612, 1963, 2746, 2758

Vücuda acı verme  1070

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar  199, 464, 1067

Vücut dokunulmazlığının ihlali  1143, 1185, 1196, 1233, 1298, 1317, 1580

– Y –

Yabancı devlet aleyhine asker toplama  121, 858, 3392, 3438

Yabancı devlet başkanına karşı suç  120, 925, 3517, 3520

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma  121, 3384, 3479, 3481

Yabancı tarafından işlenen suç  109, 114

Yabancı ülkede işlenen suç  113, 120, 678, 793, 919

Yalan beyan  1065, 1842, 1868, 2268, 2315, 2332, 3079, 3131, 3279

Yalan tanıklık  456, 1065, 1773, 2315, 3067, 3129

Yalan yere yemin  1842, 3134, 3144

Yankesicilik  424, 1648, 1666

Yardım Eden  76, 359, 370, 379, 383, 384, 387, 390, 393, 398, 400, 403, 405, 410, 413, 1046, 1178, 1182, 1237, 1359, 1374, 1375, 1455, 1464, 1615, 1719, 1723, 1729, 1810, 1812, 1882, 1974, 1980, 1981, 2072, 2203, 2242, 2248, 2252, 2417, 2459, 2468, 2475, 2496, 2500, 2582, 2617, 2655, 2677, 2679, 2695, 2712, 2801, 2912, 2969, 3004, 3022, 3158, 3436, 3446, 3460

Yardım etme  376, 1046, 1276, 3286

Yargı görevini yapanı etkileme  3248

Yargılama Giderleri  101, 650, 658, 713, 819, 943, 945

Yasaklanan bilgileri açıklama  122, 3491, 3511, 3513

Yasaklanan bilgileri temin  122, 3491, 3508, 3509

Yasal savunma  252, 253, 255

Yasaların yürürlüğe girmesi  3521

Yasama dokunulmazlığı  47, 872, 877, 880, 1541, 1609, 1982

Yaş Küçüklüğü

Yaşam hakkı  219, 276, 996, 1022, 1040

Yaşın düzeltilmesi  1276

Yazılı Delil  1828

Yedieminliğin Hukuki ve Cezai Sonuçlarının Anlatılmamış Olması

Yetkili Mahkeme  114, 647, 799, 868

Yıkma  1763, 1813, 2141, 2997, 3369

Yok etme  404, 707, 813, 1525, 1763, 2361, 3198, 3410

Yol kesme  1721, 1737

– Z –

Zaman bakımından uygulama  78, 82

Zarar kastı  152, 236

Zarar suçu  192, 477, 1111, 1125

Zehirli madde katma  2165, 2166, 2167

Zilyetlik  1414, 1415, 1424, 1620, 1623, 1631, 1708, 1728, 1757, 1790, 1810, 1814, 1851, 1868, 1944, 2749, 2788

Zimmet  50, 436, 437, 446, 466, 583, 598, 600, 610, 620, 772, 887, 915, 1402, 1465, 1825, 1939, 2331, 2339, 2361, 2366, 2391, 2392, 2393, 2415, 2416, 2634, 2664, 2665, 2669, 2718, 2785, 2787, 2792, 2796, 2798, 2799, 2801, 2804, 2810, 2811, 2813, 2817, 2819, 2823, 2824, 2827, 2830, 2834, 2853, 2870, 2876, 2877, 2832, 2958, 2970, 3006, 3051, 3127

Zimmete geçirme  2801

Zincirleme Suç  88, 89, 100, 284, 392, 417, 419, 420, 423, 425, 430, 439, 446, 450, 458, 615, 705, 715, 745, 756, 848, 972, 1000, 1071, 1082, 1144, 1159, 1187, 1195, 1205, 1236, 1256, 1284, 1285, 1296, 1305, 1316, 1324, 1341, 1362, 1393, 1421, 1433, 1447, 1474, 1494, 1522, 1533, 1552, 1578, 1600, 1615, 1685, 1727, 1766, 1813, 1936, 2123, 2212, 2335, 2452, 2590, 2803, 2944, 3460, 3513

Zor kullanma yetkisi  300, 1098, 1143, 1152, 1350, 2948, 2950, 2953

Zorlayıcı neden  257

Zorunlu Müdafii  1905

Zorunluluk hali  207, 234, 238, 1071, 1132, 1170, 1618, 1705, 1618, 1705, 1762, 1959

Kitap etiketleri
tck (18)
,   
,   
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İtirazın İptali ve Tahsil (Eda) Davaları

Yazar: Nihat YAVUZ
Uygulamada ve Öğretide
85,00 TL