Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Vergi Ceza Hukuku


Yazar:  Yusuf KARAKOÇ
Katalog Kodu: VH469
ISBN: 978-605-05-0032-5
Stok durumu: Stokta var
50,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarYusuf KARAKOÇ
Baskı tarihi2016/01
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)

VH469
Vergi Ceza Hukuku
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
2016/01 Baskı, 372 Sayfa 50,00 TL
ISBN 978-605-05-0032-5

Vergi Usul Kanunu’nda, vergi kanunlarına aykırı fiiller, iki ana grup olarak düzenlenmektedir. Bunlardan bir kısmı, kabahat olarak nitelendirilmekte; bir kısmı ise, ceza hukuku anlamında suç oluşturmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda vergi kabahatleri olarak nitelendirilen hukuka aykırılıklar, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük; ceza hukuku anlamında suç olarak nitelendirilen hukuka aykırılıklar ise, kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlâli ile mükelleflerin özel işlerini yapma suçları olarak düzenlenmektedir (VUK.m.331 vd.). Bunlardan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahati işleyenlere idarî para cezası niteliğindeki vergi cezaları kesilmektedir. Ancak, Kabahatler Kanunu uyarınca, vergi kabahatleri ve kesilen cezalara ilişkin anlaşmazlıklar ve/ya da uyuşmazlıklar, vergi usûl hukuku-vergi ceza hukuku-kaba­hatler hukuku ile vergi yargılaması hukuku hükümleri çerçevesinde vergi idaresi ve/ya da vergi yargısı organları tarafından çözümlenmektedir.

Kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlâli ve mükelleflerin özel işlerini yapma suçları, ceza hukuku anlamında suçlardır ve bunları işleyenler hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya ve/ya da adlî para cezasına hükmolunmaktadır. Bu suçların işlenip işlenmediğine; işlendi ise, kimin tarafından işlendiğine ve/ya da hükmolunacak cezalara ilişkin uyuşmazlıklar, vergi ceza hukuku-genel ceza hukuku ve/ya da ceza yargılaması hukuku hükümleri çerçevesinde ceza yargısı organları tarafından çözümlenmektedir. Ancak, iştirak/cezadan indirme, içtima ve tekerrür gibi konular Vergi Ceza Hukukunda özel olarak düzenlenmektedir (VUK.m.360, 335-337, 339-340).

GİRİŞ 31

GENEL KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİ CEZA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I. GENEL ÇERÇEVE 38

II. VERGİ CEZA HUKUKUNUN KONUSU 39

III. VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAPSAMI 41

IV. VERGİ CEZA HUKUKUNUN AMAÇLARI 42

V. VERGİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 43

VI. VERGİ CEZA HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 44

A. Genel Açıklama 44

B. Anayasa Hukuku İle İlişkisi 45

C. Ceza Hukuku İle İlişkisi 46

Ç. İdare Hukuku İle İlişkisi 48

D. Devletlerarası Hukuk İle İlişkisi 49

E. Devletlerarası Vergi Hukuku İle İlişkisi 49

F. Özel Hukuk İle İlişkisi 50

VII. VERGİ CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 50

A. Genel Açıklama 50

B. Bağlayıcı Kaynaklar 51

1. Genel Olarak 51

2. Anayasa 51

3. Kanunlar 52

4. Devletlerarası (Vergi) Andlaşmaları 55

5. Kanun Hükmünde Kararname 56

6. Anayasa Mahkemesi Kararları 58

7. İçtihatları Birleştirme Kararları 61

C. Yardımcı Kaynaklar 62

1. Genel Açıklama 62

2. Yargı Kararları 63

3. Tüzük 64

4. Yönetmelik 65

5. Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, Sirkülerleri ve Özelgeleri 66

a. Genel Olarak 66

b. Genel Tebliğler 66

c. Sirküler 68

ç. Özelge (Mukteza) 68

d. Maliye Bakanlığının Açıkladığı Görüşlere Uygun Davranmanın Sonuçları 69

6. Bilimsel Görüşler (Doktrin =Öğreti) 70

VIII. VERGİ CEZA HUKUKUNDA KANUNÎLİK İLKESİ 70

A. Genel Açıklama 70

B. Suçlar İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Kanunîliği İlkesi 73

1. Genel Olarak 73

2. Suçların Kanunîliği İlkesi 73

3. Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin Kanunîliği İlkesi 74

C. Kabahatler İle Yaptırımlarının Kanunîliği İlkesi 76

1. Kabahatlerin Kanunîliği İlkesi 76

2. Yaptırımların Kanunîliği İlkesi 76

Ç. Ara Değerlendirme 77

IX. VERGİ USUL KANUNU’NUN TÜRK CEZA KANUNU ve KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ 79

A. Genel Açıklama 79

B. Vergi Usul Kanunu İle Türk Ceza Kanunu İlişkisi 80

C. Vergi Usul Kanunu İle Kabahatler Kanunu İlişkisi 80

X. VERGİ CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULANMASI 82

A. Genel Açıklama 82

B. Yer Bakımından Uygulanma 82

C. Zaman Bakımından Uygulanma 84

1. Genel Olarak 84

2. Kanunların Yürürlüğe Girmesi 84

3. Kanunların Yürürlükten Kalkması 84

a. Genel Olarak 84

b. Yürürlükten Kaldırma 85

c. Sürenin Dolması 85

ç. Anayasa Mahkemesinin (Yürürlükten) Kaldırma Kararı Vermesi 86

4. Kanunlarının Geçmişe Yürümemesi 86

5. Lehe Olan Kanunun Uygulanması İlkesi 87

6. Yürürlükte Olan Kanunun Uygulan(a)maması -

Zamanaşımı 89

Ç. Anlam Bakımından Uygulanması 90

1. Genel Olarak 90

2. Yorum Çeşitleri 90

a. Genel Olarak 90

b. Yasama Yorumu 90

c. İdarî Yorum 91

ç. Yargı Yorumu 92

d. Bilimsel Yorum 92

3. Yorum Yöntemleri 92

a. Genel Olarak 92

b. Lafzî (Deyimsel) Yorum Yöntemi 93

c. Sistematik Yorum Yöntemi 93

ç. Tarihî Yorum Yöntemi 94

d. Amaçsal (Gaî) Yorum Yöntemi 95

4. Kıyas Yasağı 96

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM ve KURUMLAR

I. GENEL ÇERÇEVE 100

II. TEMEL KAVRAMLAR 100

A. Genel Açıklama 100

B. Suç – Kabahat 101

1. Suç 101

2. Kabahat 101

C. Ceza – Güvenlik Tedbiri – İdarî Yaptırım 102

1. Ceza 102

2. Güvenlik Tedbiri 102

3. İdarî Yaptırım 103

Ç. Fiil - Fail 103

1. Fiil 103

2. Fail 104

D. Vergi Kabahatleri ve Suçları 104

E. Vergi Cezaları – Diğer Cezalar 105

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 106

A. Genel Açıklama 106

B. İştirak (Katılma) 107

C. Tekerrür (Tekrarlanma) 109

Ç. Birleşme (İçtima) 114

1. Genel Olarak 114

2. Vergi Kabahatlerinde Birleşme 115

a. Genel Olarak 115

b. Kabahatler Kanunu’nda Birleşme 115

aa. Genel Olarak 115

bb. Bir Fiille Birden Çok Kabahatin İşlenmesi 115

cc. Aynı Kabahatin Birden Fazla İşlenmesi 116

çç. Bir Fiil İle Hem Kabahat Hem de

Suç İşlenmesi 116

c. Vergi Usul Kanunu’nda Birleşme 116

aa. Genel Olarak 116

bb. Tek Fiil İle Çeşitli Kabahatlerin İşlenmesi 117

aaa. Genel Olarak 117

bbb. Tek Fiille Farklı Vergilerin Zıyaa Uğratılması 117

ccc. Tek Fiil İle Farklı Kabahatlerin İşlenmesi 117

cc. Ayrı Fiillerle Farklı Kabahatlerin İşlenmesi 121

aaa. Genel Olarak 121

bbb. Ayrı Fiillerle Farklı Vergi Kabahatlerinin İşlenmesi 121

ccc. Ayrı Fiillerle Aynı Türden Birden Çok Vergi Kabahati İşlenmesi 121

3. Vergi Suçlarında Birleşme 122

a. Genel Olarak 122

b. Kaçakçılık Suçunda Birleşme 123

aa. Ayrı Fiillerle Birden Çok Kaçakçılık Suçu İşlenmesi 123

bb. Tek Fiil İle Birden Çok Kaçakçılık Suçu İşlenmesi 124

c. Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunda Birleşme 126

ç. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçunda Birleşme 127

D. Müteselsil (Zincirleme) Suç 128

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK

I. GENEL ÇERÇEVE 131

II. VERGİ (CEZA) HUKUKUNDA EHLİYET 133

A. Genel Açıklama 133

B. Vergi Ceza Hukukunda Ehliyet 135

III. VERGİ KABAHATLERİNDE SORUMLULUK 137

A. Genel Açıklama 137

B. Gerçek Kişiler Bakımından 137

C. Tüzel Kişiler Bakımından 139

Ç. Özellikli Durumlar 140

1. Genel Olarak 140

2. Failin Yerine Mükellef ve/ya da

Vergi Sorumlusunun Muhatap Alınması 141

3. Bilgi Vermekten Çekinenlerin Ceza Sorumluluğu 144

4. Vergi Karnelerinden Dolayı Ceza Sorumluluğu 145

5. Damga Vergisinde Ceza Sorumluluğu 145

IV. VERGİ SUÇLARINDA SORUMLULUK 145

A. Genel Açıklama 145

B. Vergi Kaçakçılığı Suçunda Sorumluluk 147

C. Diğer Vergi Suçlarında Sorumluluk 148

V. VERGİ CEZA HUKUKUNDA MÜTESELSİL

SORUMLULUK 149

A. Genel Açıklama 149

B. Damga Vergisinde Müteselsil Sorumluluk 150

C. Tasfiye Memurlarının Müteselsil Sorumluluğu 150

Ç. Meslek Mensuplarının Müteselsil Sorumluluğu 151

D. Motorlu Taşıtlar Vergisinde Müteselsil Sorumluluk 151

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ KABAHATLERİ ve CEZALARI

I. GENEL ÇERÇEVE 158

II. VERGİ CEZALARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ 160

A. Genel Açıklama 160

B. Vergi Zammı Görüşü 160

C. Tazminat Görüşü 160

Ç. Ceza Hukuku Anlamında Para Cezası Olduğu Görüşü 161

D. İdarî Yaptırım Görüşü 161

III. VERGİ ZİYAI KABAHATİ ve CEZASI 162

A. Genel Açıklama 162

B. Vergi Ziyaı Kabahatinin Maddî Unsuru: Vergi Zıyaı (Kaybı) 163

1. Genel Olarak 163

2. Vergilendirme İle İlgili Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi 164

3. Verginin Zamanında Tahakkuk Ettirilmemesi veya Eksik Tahakkuk Ettirilmesi 164

4. Doğrudan Doğruya Vergi Ziyaına Yol Açan Fiiller 165

5. Ara Değerlendirme 165

C. Vergi Ziyaı Kabahatinin Manevî Unsuru 167

Ç. Vergi Ziyaı Kabahatinin Cezası 168

1. Genel Olarak 168

2. Temel Vergi Ziyaı Cezası 169

3. Yüzde Elli Oranında Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası 170

4. Üç Kat Olarak Uygulanan Vergi Ziyaı Cezası 171

D. Ara Değerlendirme 172

III. USULSÜZLÜK KABAHATLERİ 173

A. Genel Açıklama 173

B. Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru 173

1. Genel Olarak 173

2. Usulsüzlük Kabahati Sayılan Fiiller 174

a. Genel Olarak 174

b. Birinci Derece Usulsüzlükler 174

c. İkinci Derece Usulsüzlükler 174

3. Netice Unsuru 175

C. Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevî Unsuru 176

Ç. Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezaları 177

IV. ÖZEL USULSÜZLÜK KABAHATLERİ 178

A. Genel Açıklama 178

B. Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Maddî Unsuru ve Cezası 178

1. Genel Olarak 178

2. Fatura ve Benzeri Belgelerin Verilmemesi ve Alınmaması İle Diğer Şekil ve Usûl Hükümlerine Uyulmaması 178

3. Damga Vergisinde Özel Usulsüzlük 184

4. Bilgi Vermekten Çekinme ile Vergi Usul Kanunu'nun Muhafaza ve İbraz Ödevlerine Aykırı Davranılması 184

5. Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Cezası 186

C. Özel Usulsüzlük Kabahatlerinin Manevi Unsuru 187

V. VERGİ CEZALARININ UYGULANMASI 187

İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ KABAHATLERİ BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

I. GENEL ÇERÇEVE 192

II. KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER 193

A. Genel Açıklama 193

B. Yanılma 193

C. Mücbir Sebep 196

III. VERGİ CEZALARINI SONA ERDİREN HALLER 198

A. Genel Açıklama 198

B. Vergi Cezalarını Tamamen Sona Erdiren Haller 199

1. Genel Olarak 199

2. Ölüm 199

3. Ödeme 199

C. Vergi Cezalarını Kısmen Sona Erdiren Hal:

Cezalarda İndirim 201

1. Genel Olarak 201

2. Kapsamı 202

a. Genel Olarak 202

b. Vergi Türü Bakımından 202

c. Cezanın Türü Bakımından 203

ç. Tarhiyatın Türü Bakımından 204

2. Şartları 204

a. Genel Olarak 204

b. Vergi/Ceza İhbarnamesine Karşı Dava Açılmaması 204

c. İndirimli Ödeme Talebinde Bulunulması 204

ç. Vergi Aslı İle İndirimden Arta Kalan Cezanın Süresi İçinde Ödenmesi 206

4. Cezalarda İndirim Oranı 206

Ç. Vergi Cezalarını Kısmen veya Tamamen Sona Erdiren Haller-Müesseseler 206

1. Genel Olarak 206

2. Hata Düzeltme 207

a. Genel Olarak 207

b. Vergi Hatalarının Çeşitleri 208

aa. Genel Olarak 208

bb. Hesap Hataları 209

cc. Vergilendirme Hataları 209

c. Hata Düzeltmenin Kapsamı 210

ç. Hataların Düzeltilmesi Usûlü 212

aa. Genel Olarak 212

bb. Re’sen Düzeltme 213

cc. Talep Üzerine Düzeltme 213

d. Vergi Cezalarında Hata Düzeltme 215

aa. Genel Olarak 215

bb. Başvuru Süresi ve Düzeltme 215

3. Uzlaşma 216

a. Genel Olarak 216

b. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 216

aa. Genel Olarak 216

bb. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı 221

cc. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları 221

aaa. Genel Olarak 221

bbb. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu 222

ccc. Uzlaşma Komisyonunun Toplanması 222

ççç. Uzlaşma Komisyonu Kararlarının Hukukî Niteliği 222

çç. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi ve Uzlaşmaya Davet 224

aaa. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi 224

bbb. Talep ve Davet Süresi 224

ccc. Uzlaşma Davetine Uyulmaması 225

dd. Tarh Edilecek Verginin Uzlaşma Komisyonuna

ve Vergi Ödevlisine Bildirilmesi 225

ee. Uzlaşma Talebinin - Davetinin İncelenmesi 225

ff. Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçları 227

aaa. Uzlaşmaya Varılmasının Sonuçları 227

bbb. Uzlaşmanın Temin Edilememesinin ve/ya da Uzlaşmaya Varılamamasının Sonuçları 228

ccc. Ödeme Zamanı 229

c. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 230

aa. Genel Olarak 230

bb. Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı 231

aaa. Uzlaşma Konusu Yapılabilecek

Vergi ve Cezalar 231

bbb. Uzlaşmaya Başvurulabilecek Durumlar 231

cc. Uzlaşma Komisyonları 232

aaa. Genel Olarak 232

bbb. Uzlaşma Komisyonlarının Oluşumu 233

ccc. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi 235

ççç. Uzlaşma Komisyonlarının Toplanma ve

Karar Yeter Sayısı 235

ddd. Uzlaşma Komisyonu Kararlarının

Hukukî Niteliği 235

çç. Uzlaşma Talebi ve İncelenmesi 238

aaa. Uzlaşma Talebinin Şekli 238

bbb. Uzlaşma Talebinde Bulunma Süresi 238

ccc. Uzlaşma Talebinin İncelenmesi 239

aaaa. Ön İnceleme 239

bbbb. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Görüşmeye Çağrılması 239

cccc. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Çağrıya Uyması 240

çççç. Uzlaşma Talebinde Bulunanın Çağrıya Uymaması 240

dddd. Uzlaşmanın Vâki Olmaması 241

eeee. Uzlaşma Toplantısının Yapılamaması 241

dd. Uzlaşmanın Sonuçları 241

aaa. Uzlaşma Talebinin Sonuçları 241

bbb. Uzlaşmanın Vâki Olmasının Sonuçları 241

ccc. Uzlaşmanın Temin Edilememesinin veya Vâki Olmamasının Sonuçları ve Yargı Yoluna Başvurma 244

ççç. Ödeme Zamanı 246

ddd. Uzlaşma ve Cezalarda İndirim 247

4. Terkin 247

5. Af 249

IV. CEZA KESİLMESİNE ENGEL OLAN HALLER 250

A. Genel Açıklama 250

B. Pişmanlık ve Islah 250

1. Genel Olarak 250

2. Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı 252

3. Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanabilmenin Şartları 253

a. Genel Olarak 253

b. Kendiliğinden Haber Verme 254

c. Beyanda Bulunma 255

ç. Verginin Pişmanlık Zammı İle Ödenmesi 256

4. Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanmanın Sonuçları 256

B. Zamanaşımı 257

1. Genel Olarak 257

2. Tarh/Ceza Kesme Zamanaşımı 257

c. Tahsil Zamanaşımı 259

C. Cezadan Vazgeçme 261

ÜÇÜNCÜ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SUÇLARI ve CEZALARI

I. GENEL ÇERÇEVE 269

II. SUÇUN UNSURLARI 270

A. Genel Açıklama 270

B. Kanunî Unsur 271

C. Maddî Unsur 271

Ç. Hukuka Aykırılık 271

D. Manevî Unsur 271

III. KAÇAKÇILIK SUÇU 273

A. Genel Açıklama 273

B. Kaçakçılık Suçunun Kanunî Unsuru 277

C. Kaçakçılık Suçunun Maddî Unsuru 277

1. Genel Olarak 277

2. Hareket Unsuru 278

a. Genel Olarak 278

b. Onsekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller 278

aa. Genel Olarak 278

bb. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak 279

cc. Gerçek Olmayan veya Kayda Konu İşlemlerle İlgili Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak 281

dd. Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Başka Defter, Belge ve Ortamlara Kayıt Yapmak 282

çç. Defter, Kayıt veya Belgeleri Tahrif Etmek 283

dd. Defter, Kayıt veya Belgeleri Gizlemek 285

ee. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge

Düzenlemek veya Kullanmak 287

c. Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller 289

aa. Genel Olarak 289

bb. Defter, Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek 290

cc. Defter Sahifelerini Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya

Hiç Yaprak Koymamak 291

çç. Sahte Belge Düzenlemek veya Kullanmak 291

ç. İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller 296

d. Ara Değerlendirme 297

3. Netice Unsuru 298

Ç. Kaçakçılık Suçunun Kanuna Aykırılık Unsuru 299

D. Kaçakçılık Suçunun Manevî Unsuru 300

E. Kaçakçılık Suçunun Cezası 304

F. Kaçakçılık Suçlarının Takip Usûlü 305

IV. VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLÂLİ SUÇU 307

A. Genel Açıklama 307

B. Suçun Faili 309

C. Suçun Unsurları 310

1. Kanunî Unsur 310

2. Maddî Unsur 311

3. Manevî Unsur 312

Ç. Vergi Mahremiyetinin İhlâli Suçunun Cezası 312

D. Vergi Mahremiyetinin İhlâli Sayılmayan Haller 312

E. Vergi Mahremiyetine Kanunla Getirilen

İstisnaların Kötüye Kullanılması Suçu 313

V. MÜKELLEFLERİN ÖZEL İŞLERİNİ YAPMA SUÇU 315

A. Genel Açıklama 315

B. Fail 316

C. Suçun Unsurları 316

1. Kanunîlik Unsuru 316

2. Maddî Unsur 317

3. Manevî Unsur 318

4. Hukuka Aykırılık 319

Ç. Suçun Cezası 319

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ SUÇLARI BAKIMINDAN KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN, CEZALARI KISMEN veya TAMAMEN SONA ERDİREN HALLER

I. GENEL ÇERÇEVE 324

II. KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER 325

A. Genel Açıklama 325

B. Yanılma 325

C. Mücbir Sebep 326

III. CEZALARI SONA ERDİREN HALLER 329

A. Genel Açıklama 329

B. Ölüm 330

C. Ödeme/İnfaz 331

Ç. Af 332

IV. YARGILAMA YAPILMASINA ve/ya da CEZAYA HÜKMOLUNMASINA ENGEL OLAN HALLER 334

A. Genel Açıklama 334

B. Pişmanlık ve Islah 334

1. Genel Olarak 334

2. Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Kapsamı 336

3. Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanabilmenin Şartları 337

4. Pişmanlık ve Islah Müessesesinden Yararlanmanın Sonuçları 340

C. Dava (Açma) Zamanaşımı 341

1. Genel Olarak 341

2. Zamanaşımı Süreleri 342

3. Zamanaşımı Sürelerinin Durması ve Kesilmesi 344

V. HÜKMEDİLEN CEZANIN İNFAZINI GECİKTİREN YA DA SONA ERDİREN HALLER 345

A. Genel Açıklama 345

B. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 346

C. Ceza (İnfaz) Zamanaşımı 347

1. Genel Olarak 347

2. Zamanaşımı Süreleri 348

3. Zamanaşımın Durması ve Kesilmesi 349

KAYNAKÇA 351

KAYNAKÇA*

I. Kitaplar

AKBULUT, Berrin; Türk Ceza Kanunu İle Kabahatler Kanununun Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, (Adalet Yayınevi), Ankara 2010.

AKDOĞAN, Abdurrahman; Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması, 12. Baskı, (Gazi Kitabevi), Ankara 2014.

AKSOY, Şerafettin; Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 6. Baskı, (Filiz Kitabevi), İstanbul 2010.

ARTUK, M. Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner; Uygulamalı Ceza Hukuku, 2. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2003.

AYBAY, Aydın/AYBAY, Rona/PEHLİVAN, Ali; Hukuka Giriş, 9. Baskı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), İstanbul 2013.

BATUN, Mehmet; Vergi Hukukunda Yorum ve İspat, (Seçkin Yayınları), Ankara 2012.

BAYAR, İbrahim Nihat; Vergi Kaçakçılığı, (Mali Akademi Yayınları), Ankara 2013.

BAYKARA, Bekir; Teori ve Pratik Yönleriyle Vergi ve Vergi Ceza Hukuku, (Maliye Hesap Uzmanları Derneği), İstanbul 2009.

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Türk ve Alman Hukukunda Vergi Gizliliğine Uymama Suçu, (Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları), Afyon 1999, (Vergi Gizliliği).

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Genel Vergi Hukuku, Afyonkarahisar 2011, (Genel Vergi).

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Vergi Ceza Hukuku, 3. Baskı, (Külcüoğlu Kültür Merkezi Yayınları), Afyonkarahisar 2006, (Vergi Ceza).

BAYRAKLI, Hasan Hüseyin; Vergi Suç ve Kabahatleri, Afyonkarahisar 2011, (Vergi Suç ve Kabahatleri).

BİLİCİ, Nurettin; Vergi Hukuku, 32. Baskı, (Savaş Yayınları), Ankara 2014.

BOZDAĞ, Ahmet; Türk Ceza Hukukunda ve Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2009.

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. 1, Altıncı Basılış, İstanbul 1978, (C. 1).

BULUTOĞLU, Kenan; Türk Vergi Sistemi, C. 2, Altıncı Basılış, Ankara 1979, (C. 2).

CANDAN, Turgut; Vergi Suç ve Cezaları, 3. Baskı, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2010, (Vergi Suç ve Cezaları).

CANDAN, Turgut; Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, 2. Baskı, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2006, (Vergilendirme Yöntemleri).

ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukukunda Süreler, (AÜHF. Yayınları), Ankara 1975, (Süreler).

ÇAĞAN, Nami; Vergilendirme Yetkisi, (Kazancı Yayınları), İstanbul 1982, (Vergilendirme Yetkisi).

ÇAĞLAYAN, Ramazan; İdari Yaptırımlar Hukuku, (Asil Yayıncılık), Ankara 2006.

ÇOMAKLI, Şafak Ertan; Vergi Ceza Hukukunda Mahsus Suç, (Savaş Yayınevi), Ankara 2008, (Mahsus Suç).

ÇOMAKLI, Şafak Ertan; Türk Vergi Hukukunda Fail Kavramı, (Savaş Yayınevi), Ankara 2008, (Fail Kavramı).

ÇOMAKLI, Şafak Ertan/AK, Ahmet; Vergi Ceza Hukukunda Suç ve Kabahatler, (Erzurum Barosu Yayınları), Erzurum 2013.

DOĞUSOY, Bahadır; Danıştay Kararları Işığında Özel Usulsüzlük Cezası, (Gazi Kitabevi), Ankara 2015.

DONAY, Süheyl; Para Cezaları, İstanbul 1972, (Para Cezaları).

DONAY, Süheyl; Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, (Beta Yayınları), İstanbul 2008, (Vergi Suçları).

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir; Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C. I, Genel Kısım, 9. Bası, İstanbul 1985.

EDİS, Seyfullah; Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 4. Basıdan Tıpkı Basım, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 41), Ankara 1993.

EDİZDOĞAN, Nihat/TAŞ, Metin; Vergi Ceza Hukuku, Bursa 1993.

EDİZDOĞAN, Nihat/TAŞ, Metin/ÇELİKKAYA, Ali; Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku, (Ekin Kitabevi), Bursa 2007.

ELA, Hatice/KELECİOĞLU, M. Aykut; Vergi Cezaları ve Uzlaşma, (Vergi Sorunları Dergisi Haziran 2000 Eki), İstanbul 2000.

ERDEM, Tahir; Vergisel Kabahatler, (Beta Yayınları), İstanbul 2010, (Vergisel Kabahatler).

EREM, Faruk; Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, C. I, Genel Hükümler, 10. Baskı, Ankara 1973.

ERGİNAY, Akif; Vergi Hukuku, 16. Baskı, (Savaş Yayınları), Ankara 1998.

ERMAN, Sahir; Vergi Suçları, İstanbul 1988, (Vergi Suçları).

GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukuku Dersleri, 18. Baskı, (Ekin Kitabevi Yayınları), Bursa 2015.

GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel; İdare Hukuku Dersler, 17. Baskı, (Ekin Kitabevi Yayınları), Bursa 2015.

HIZLI, Yılmaz; Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, (Kazancı Yayınları), Ankara 1984.

KANETİ, Selim; Vergi Hukuku, 2. Baskı, (Filiz Kitabevi), İstanbul 1989.

KARABULUT, Mustafa; İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, (Turhan Kitabevi), Ankara 2008.

KARAKOÇ, Yusuf; Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, 2. Bası, (DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 76), İzmir 1997, (Pişmanlık).

KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, 7. Bası, (Yetkin Yayınları), Ankara 2014, (Genel Vergi).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Yargılaması Hukukunda Süreler, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000, (Süreler).

KARAKOÇ, Yusuf; Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar, (Yetkin Yayınları), Ankara 2000, (Kamu Alacakları).

KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku), 3. Baskı, (Yetkin Yayınları), Ankara 2015, (Vergi Anlaşmazlıkları).

KARAKOÇ, Yusuf/ŞENYÜZ, Doğan/BAYRAKLI, Hasan Hüseyin (Ed. Yusuf KARAKOÇ/Mustafa Erkan ÜYÜMEZ); Vergi Ceza Hukuku, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 2065), Eskişehir 2015.

KAŞIKÇI, Mahmut; Türk Hukukunda Vergi Kaçakçılığı Suçları, (Ethemler Yayıncılık), İstanbul 2007, (Vergi Kaçakçılığı).

KIRBAŞ, Sadık; Vergi Hukuku, 20. Baskı, (Siyasal Kitabevi), Ankara 2015, (Vergi Hukuku).

KIZILOT, Şükrü; Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ya da Bunları Bilerek Kullanma, (Vergi Dünyası, S. 188, Nisan 1997 Eki), (Sahte Belge).

KIZILOT, Şükrü/ KIZILOT, Zuhal; Kaçakçılık Suçları ve Naylon Fatura İhtilafları, 4. Baskı, (Yaklaşım Yayıncılık), Ankara 2011.

KIZILOT, Şükrü/ŞENYÜZ, Doğan/TAŞ, Metin/DÖNMEZ, Recai; Vergi Hukuku, 3. Baskı, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2008.

KIZILOT, Şükrü/TAŞ, Metin; Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, (Gazi Kitabevi), 5. Baskı, Ankara 2013.

KOCAHANOĞLU, O. Selim, Vergi Suçları, Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, 2. Baskı, İstanbul 1983.

KÖSTÜ, Ozan Muzaffer; Danıştay İçtihatları Işığında Sahte Fatura ve Tespiti, (Seçkin Yayınları), Ankara 2011.

MUTLUER, M. Kâmil; Vergi Ceza Hukuku, (Eskişehir İTİA. Yayınları No: 214), Eskişehir 1979, (Vergi Ceza).

MUTLUER, M. Kâmil; Vergi Genel Hukuku, 2. Baskı, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları), İstanbul 2008, (Vergi Genel).

MUTLUER, M. Kâmil; Vergi Hukuku, 3. Baskı, (Turhan Kitabevi), Ankara 2011, (Vergi Hukuku).

OK, Nuri/GÜNDEL, Ahmet; Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Vergi Kaçakçılığı Suçları, (Seçkin Yayınları), Ankara 2002.

OKTAR, S. Ateş; Vergi Hukuku, 10. Baskı, (Türkmen Kitabevi), İstanbul 2014, (Vergi Hukuku).

ÖNCEL, Muallâ/KUMRULU, Ahmet/ÇAĞAN, Nami; Vergi Hukuku, 24. Bası, (Turhan Kitabevi), Ankara 2015.

ÖNER, Erdoğan; Vergi Hukuku, 6. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2015.

ÖZAY, İl Han, İdarî Yaptırımlar, (İÜHF. Yayınları No: 691), İstanbul 1985.

ÖZBEK, Veli Özer/BACAKSIZ, Pınar/DOĞAN, Koray; Ceza Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, (Seçkin Yayınları), Ankara 2006.

ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, M. Nihat/

DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker; Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, (Seçkin Yayınları), Ankara 2011.

ÖZCAN, Onur; Vergi Suçları, (Seçkin Yayınları), Ankara 2015.

ÖZEN, Mustafa; Vergi Suçları ve Vergi Kabahatleri, (Adalet Yayınevi), Ankara 2014.

ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Hukuku, 11. Bası, (Seçkin Yayınları), Ankara 2015.

ÖZYER, Mehmet Ali; Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 6. Baskı, (Maliye Hesap Uzmanları Derneği), İstanbul 2014, (Vergi Usul Kanunu).

SABAN, Nihal; Vergi Hukuku, 6. Bası, (Beta Yayıncılık), İstanbul 2014, (Vergi Hukuku).

SOMUNCU, Ahmet/DEĞİRMENDERELİ, Ali; Türk ve Alman Vergi Hukukunda Pişmanlık, (Seçkin Yayınları), Ankara 2015.

ŞENTÜRK, Akın Gencer/ALPASLAN, Mustafa; Vergi (Ceza) Hukukunda Bir Fenomen: Hesap ve Muhasebe Hilesi, (Etki Yayınları), İzmir 2009.

ŞENYÜZ, Doğan; Vergi Hukuku, 2. Baskı, (Ekin Kitabevi), Bursa 2006, (Vergi Hukuku).

ŞENYÜZ, Doğan; Vergi Ceza Hukuku, 8. Baskı, (Ekin Yayınevi), Bursa 2015, (Vergi Ceza).

ŞENYÜZ, Doğan/YÜCE, Mehmet/GERÇEK, Adnan; Vergi Hukuku,          6. Baskı, (Ekin Yayınevi), Bursa 2015.

TAŞ, Fatma; Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, (Yaklaşım Yayıncılık), Ankara 2008.

TAŞDELEN, Aziz; Vergi Usul Kanunu Yönünden Vergi Kabahatleri, (Turhan Kitabevi), Ankara 2010.

TAŞTAN, Mehmet; Açıklamalı-İçtihatlı Vergi Kaçakçılığı Suçları, (Adalet Yayınevi), Ankara 2014.

TOSUN, Öztekin; Hileli Vergi Suçları, (İÜHF. Yayınları), (Baha Matbaası), İstanbul 1962.

TURGAY, Recep; Vergi Usul Kanunu ve Tatbikatı, 2. Bası, (İsmail Akgün Matbaası), İstanbul 1969.

UĞUR, Hüsamettin-ELİBOL, Mert; Açıklamalı-İçtihatlı Vergi Suçları, (Adalet Yayınevi), Ankara 2015.

ULUATAM, Özhan/METHİBAY, Yaşar; Vergi Hukuku, 5. Baskı, (İmaj Yayıncılık), Ankara 2001.

ÜNAL, Oğuz Kürşat; Türk Ticaret Kanununda ve Vergi Usul Kanununda Fatura ve İspat Kuvveti, 2. Baskı, Ankara 2003, (Fatura ve İspat Kuvveti).

YALTI, Billur/ÖZGENÇ, A. Selçuk; Vergi Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, (Beta Yayınları), İstanbul 2005.

YILDIRIM, Zübeyr, Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, (Adalet Yayınları), Ankara 2013.

YİĞİT, Uğur; Vergi Kaçakçılığı Suçları ve Diğer Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Suç ve Cezaları, (Beta Basım Yayım Dağıtım), İstanbul 2004.

YÜCE, Mehmet; Vergi Yargılama Hukuku, 3. Baskı, (Ekin Yayınevi), Bursa 2013, (Vergi Yargılama).

 

YÜCE, Mehmet; Örnek ve Uygulamalarla Vergi Dava Rehberi, (Ekin Yayın­evi), Bursa 2014, (Dava Rehberi).

YÜCEL, Nemi N.; Tatbikatta Vergi Cezaları, (İnkılap Kitabevi), İstanbul 1955.

II. Makaleler

AĞAR, Serkan; “Adil Yargılanma Hakkı Perspektifinden 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu”, (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 59, Temmuz/Ağus­tos 2005, s. 327-358), (Adil Yargılanma).

AĞAR, Serkan; “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Suçları”, TBB Dergisi, S. 58, Temmuz 2005, s. 273-301), (Sahte Belge).

AKARSLAN, Mehmet; “Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Gecikme Faizi Hesaplanması İle Yanılma Halinin Uygulanması”, (Yaklaşım, S. 160, Nisan 2006, s. 210-214), (Gecikme Faizi).

AKARSLAN, Mehmet; “Usulsüzlük ve Vergi Ziyaı Cezalarının Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Uygulaması –I”, (Yaklaşım, S. 162, Haziran 2006, s. 201-204), (Usulsüzlük I).

AKARSLAN, Mehmet; “Usulsüzlük ve Vergi Ziyaı Cezalarının Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Uygulaması –II”, (Yaklaşım, S. 163, Temmuz 2006, s. 171-173), (Usulsüzlük II).

AKARSLAN, Mehmet; “Değerleme Farklarına Ceza Uygulaması İle Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Özellik Gösteren Hususları”, (Yaklaşım, S. 165, Eylül 2006, s. 102-106), (Değerleme).

AKDEMİR, Tuğçe-ÇAVDAR, Abdullah; “Vergi Suçu Kavramı ve Mükellefleri Vergi Suçu İşlemeye Yönelten Etkenler”, (Prof. Dr. Nevzat TOROSLU’ya Armağan, C. I, Ankara Üniversitesi Yayın No: 459, Ankara 2015, s. 49-69).

AKIL, Mustafa; “VUK’un 353/1,2. Maddesine Göre Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına Danıştay’ın Bakışı”, (e-Yaklaşım, Ağustos 2004, S. 13, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makale­ler/2004084766. htm, 23.08.2005), (Özel Usulsüzlük).

AKIL, Mustafa; “Vergi Hukukundaki Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 205, Ekim 2005, s. 13-19), (Zamanaşımı).

AKKAYA, Mustafa; “Vergi Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Kararlarının Etkileşimi Üzerine Bir İnceleme”, (AÜHFD., C. 49, 2000, S. 1-4, s. 85-96), (Kararların Etkileşimi).

AKKAYA, Mustafa; “İdari ve Adli Vergi Ceza Sistemine Eleştirel Bir Bakış”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 29-35), (Ceza Sistemi).

AKKAYA, Mustafa-BAYAR, İbrahim Nihat; “Vergi Ziyaına Neden Olmayan Kaçakçılık Suçlarında Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Cezaya ve Ceza Yargılamasına Etkisi”, (Yaklaşım, S. 220, 2011, s. 289-293).

AKTAŞ, Murat/ÖZGÜR, Murat; “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı Süreleri (Eski ve Yeni Ceza Kanunu Bağlamında İrdelenmesi) –I”, (Yaklaşım, S. 160, Nisan 2006, s. 246-250), (Dava Zamanaşımı I).

AKTAŞ, Murat/ÖZGÜR, Murat; “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Suçlarda Dava Zamanaşımı Süreleri (Eski ve Yeni Ceza Kanunu Bağlamında İrdelenmesi) –II”, (Yaklaşım, S. 161, Mayıs 2006, s. 237-241), (Dava Zamanaşımı II).

ALANTAR, Doğan; “Vergi Ziyaı Cezası Uygulamasında Sorunlar”, (Yaklaşım, Yıl: 13, S. 146, Şubat 2005, s. 47-51), (Vergi Ziyaı).

ALANTAR, Doğan; “Eski ve Yeni TCK Açısından Hürriyeti Bağlayıcı Vergi Cezası Gerektiren Fiillerde Dava Zamanaşımı”, (Yaklaşım, Yıl: 13, S. 151, Temmuz 2005, s. 231-236), (Dava Zamanaşımı).

ALPASLAN, Mustafa/SAKAL, Mustafa; “Vergi Usul Kanunu Uygulamasında Ceza İndirimi Müessesesi ve Ceza Davasına Etkisi”, (Mali Pusula, Aralık 2005, S. 12, s. 28-31).

ALTUNDİŞ, Mehmet; “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları İle Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bu Suçlara Etkisi”, (Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, S. 1, Kış 2007, s. 168-179).

ARI, Nihat; “Yeniden Düzenlenen Vergi Ziyaı Cezası”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 31, Temmuz 2006, s. 87-90).

ARSLAN, Çetin; “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK.m.362)”, (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S.2, Yıl 2013, s. 15-29).

ATÇI, Muhsin; “Pişmanlık ve Islah Uygulamasında Özellikli Hususlar”, (Vergi Sorunları, S. 231, Aralık 2007, s. 120-131).

AYDIN, Ali Rıza; “Vergi Suç ve Ceza Sisteminin Anayasal Çerçevesi”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi,     s. 13-28).

AYDIN, Selman; “Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenleyenlere, Kullananlara, Kanun Koyucunun Değişen Bakışı, Değişmeyen Kanunlar”, (Mali Pusula, Yıl: 1, S. 6, Haziran 2005, s. 37-40).

AYGÜN, Fethi; “Defter ve Belgelerin Elden Çıkması veya Kaybolmasının Neticeleri”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 18, Haziran 2005, s. 66-71).

BAĞDANLI, İ. Halil; “Vergi Usul Kanununa Göre Vergi Ceza Sisteminin Uygulama Esasları”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 36-51).

BAHAR, Cevdet Okan; “Vergi Ziyaı’nda Son Durum”, (Yaklaşım, S. 161, Mayıs 2006, s. 125-127), (Son Durum).

BAHAR, Cevdet Okan; “Vergi Ziyaı Cezasında Yapılan Yeni Yasal Düzenlemelerin Anayasa’ya Aykırılığı Söz Konusu Mudur?”, (Yaklaşım, S. 163, Temmuz 2006, s. 168-170), (Yeni Yasal).

BAKIR, Tunay; “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (I)”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 6, Haziran 2004, s. 128-136), (Sahte Belge I).

BAKIR, Tunay; “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (II)”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 7, Temmuz 2004, s. 125-134), (Sahte Belge II).

BAKIR, Tunay; “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (III)”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 8, Ağustos 2004, s. 134-141), (Sahte Belge III).

BAKIR, Tunay; “Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyen ve Kullananlara Uygulanacak Cezalar ve Özellik Arzeden Durumlar”, (Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri, Ağustos 2004, S. 2,      s. 103-110), (Uygulanacak Cezalar).

BAŞ, Eylem; “Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından ‘Zamanaşımı’ Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, (Prof. Dr. Nevzat TOROSLU’ya Armağan, C. I, Ankara Üniversitesi Yayın No: 459, Ankara 2015, s. 199-243).

BAŞARAN, Funda; "İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezalarının (Vergisel Düzene Aykırılıklar ve Yaptırımlarının) Tabi Olduğu Hukuki Rejim", (Mükellefin Dergisi, S. 87, Mart 2000, s. 109-119), (Hukuki Rejim).

BAŞARAN, Funda; "Keyfilik Yaratıcısı Mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcısı Mı? Sorgudaki Kurum: 'Uzlaşma' Gerekçelendirilmesi ve Hukuki Analizi (I)", (Mükellefin Dergisi, Haziran 2000, S. 90, s. 33-42), (Uzlaşma I).

BAŞARAN, Funda; "Keyfilik Yaratıcısı Mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcısı Mı? Sorgudaki Kurum: 'Uzlaşma' Gerekçelendirilmesi ve Hukuki Analizi (II)", (Mükellefin Dergisi, Temmuz 2000, S. 91, s. 105-110), (Uzlaşma II);

BAŞARAN, Funda; “Bankaların Bilgi Verme Yükümlülüğünün Sınırları ve Bilgi Vermekten Çekinmeye Bağlı Özel Usulsüzlük Suçu”, (Vergi Sorunları Dergisi, Ağustos 2000, S. 143, s. 178-195), (Bilgi Vermekten Çekinme).

BAŞARAN, Funda; "İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları”, (Vergi Dünyası, S. 299, Temmuz 2006, s. 116-147), (İdari Nitelikli).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda; “Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 72-94), (Vergi Ceza Sistemi).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda; “Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum”, (İBD., C. 82, S. 2008/6, s. 2839-2859), (Son Durum).

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda; “Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımlar”, (İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ed. İlhan Ulusan- Funda Başaran Yavaşlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 285-297), (Vergi Kabahat).

BAŞARAN, Murat; “Vergi Ceza Sisteminde Değişimin Yönü; Değerlendirme ve Sonuç”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 110-120).

BELLEK, Münir; “Görüş Farkı, Matrah Farkı ve Vergi Ziyaı Cezası”, (Mükellefin Dergisi, S. 121, Ocak 2003, s. 9-17).

BEYAZKILIÇ, Recep/KAPLAN, Mesut; “Ölüm Halinde Vergi Cezalarının Terkini”, (Vergi Sorunları, S. 234, Mart 2008, s. 180-191).

BİYAN, Özgür; “Pişmanlık İle Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Şerhi Konulabilir Mi?” (Mali Pusula, S. 17, Mayıs 2006, s. 37-45), (Pişmanlık).

BİYAN, Özgür; “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Çalışması Çerçevesinde Vergi Usul Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler”,                 (E-Yaklaşım, S. 164, Ağustos 2006, s. 515-525), (Değişiklikler).

CANDAN, Turgut; “Kabahatler Kanunu Hakkında”, (Mali Pusula, Ekim 2005, S. 10, s. 8-15), (Kabahatler).

CANDAN, Turgut; “Danıştay Kararlarında Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel İlkeler”, (İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ed. İlhan Ulusan- Funda Başaran Yavaşlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 245-284), (Temel İlkeler).

CUMHUR, Yusuf; “Vergi Suçu Cezasında Adli ve İdari Yargı Kararları Etkileşimi”, (Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 6, S. 64, Aralık 2011, s. 58-61).

ÇAĞAN, Nami; "Vergi Hukukunda Vergi Cezalarının Affı", (AÜHFD.,        C. XXIX, 1972, S. 1-2, s. 111-122), (Vergi Cezalarının Affı).

ÇAKMAK, Şefik; “Anayasa’nın Üstünlüğü Mü, Anayasa Mahkemesinin Üstünlüğü Mü?”, (Mali Pusula, Haziran 2006, S. 18, s. 10-11).

ÇAVUŞ, Adnan; “Vergi Usul Kanununun 367’nci Maddesinde Düzenlenen Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kovuşturma Şartı ve Vergi İdaresi Vergi Mahkemesi Kararları ile Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi”, (Adalet Dergisi, S. 5, 2000, s. 11-15), (Kovuşturma Şartı).

ÇAVUŞ, Adnan; “Vergi Ceza Hukukunda Uygulanan Tereddütler”, (Yaklaşım, S. 93, 2000, s. 184-193), (Tereddütler).

ÇAVUŞ, Adnan; “Vergi Kaçakçılığı Suçunun Faili”, (e-Yaklaşım, Nisan 2004, S. 9, erişim: http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/ 2004044397.htm, 23.08.2005), (Fail).

ÇOMAKLI, Şafak Ertan; “Suç Unsurları Açısından Vergi Suçlarının Değerlendirilmesi”, (Vergi Sorunları, S. 180, Eylül 2003, s. 174-186), (Suç Unsurları).

ÇOMAKLI, Şafak Ertan; “Adli Nitelikteki Vergi Suçlarında Fail ve Ceza Sorumluluğu”, (Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. I, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara 2009, s. 657-691), (Ceza Sorumluluğu).

DEĞER, Nuri; “Yeniden Düzenlenen Vergi Ziyaı Cezasıyla İlgili Hukuki Tartışmalar Devam Ediyor”, (Yaklaşım, S. 162, Haziran 2006, s. 48-52).

DEMİR, Nilgün; “4369 Sayılı Kanunla Getirilen Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası”, (Vergi Sorunları Dergisi, Aralık 1998, S. 123, s. 46-58).

DEMİRBAŞ, Burcu; “Vergi Ceza Hukuku’nun Anayasal Temelleri”; (Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. II, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara 2009, s. 953-985).

DEMİRSOY, Yalçın; “Tüm Yönleriyle Adli Vergi Suçları”, (Mali Pusula, Şubat 2006, S. 14, s. 50-61).

DİLİÇIKIK, Ata; “Türk Ceza Kanununa Uyum Amacıyla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler”, (Vergi Dünyası, S. 320, Nisan 2008, s. 67-73).

DOĞRUSÖZ, A. Bumin; “Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Aykırılığı”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 136, Nisan 2004; s. 43-46), (Vergi Ziyaı).

DOĞRUSÖZ, A. Bumin; “Türk Ceza Hukukundaki Gelişmelerin Vergi Ceza Hukukuna Etkisi”, (Legal Malî Hukuk Dergisi, Ocak 2005, S. 1, s. 21-29), (Vergi Ceza).

DOĞRUSÖZ, A. Bumin; “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 95-101), (Eleştiriler).

DOĞRUSÖZ, M. Ezhan; “Vergi Ceza Hukuku’nda Tekerrür –I”, (Yaklaşım, S. 155, Kasım 2005, s. 253-259), (Tekerrür I).

DOĞRUSÖZ, M. Ezhan; “Vergi Ceza Hukuku’nda Tekerrür –II”, (Yaklaşım, S. 156, Aralık 2005, s. 248-252), (Tekerrür II).

DURGUT, Feyzullah; Hukuk Sosyolojisi Açısından Vergi Ziyaı Cezası”, (Vergi Raporu, S. 92, Mayıs 2007, s. 73-83).

ERDEM, Tahir; “Haksız Fiil-Suç Ayrımında Ödenen Tazminatların Gider Boyutu”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 190, Temmuz 2004, s. 56-69), (Haksız Fiil).

ERDEM, Tahir; “Vergi Suç ve Ceza Normlarının Yorumlanması (I)”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ağustos 2005, S. 20, s. 90-100); (Ceza Normları I).

ERDEM, Tahir; “Vergi Suç ve Ceza Normlarının Yorumlanması (II)”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2005, S. 21, s. 180-189); (Ceza Normları II).

ERDEM, Tahir; “Vergi Cezalarında Uzlaşma Mümkün Mü?”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 204, Eylül 2005, s. 77-101), (Vergi Cezalarında Uzlaşma).

ERDEM, Tahir; “Yeni Ceza Yasası Sonrasında Kaçakçılık Suç ve Cezaları”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 205, Ekim 2005, s. 102-116), (Kaçakçılık).

ERDEM, Tahir; “Hangi Ceza Sistemi?”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 207, Aralık 2005, s. 75-113), (Ceza Sistemi).

ERDEM, Tahir; “Vergi Mahrem mi?”, (E-Yaklaşım, S. 154, Ekim 2005, s. 434-451), (Mahrem).

ERDEM, Tahir; “Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ve Yeni Ceza Yasası Sonrasında Bu Suça Uygulanacak Ceza –I”, (Yaklaşım, S. 155, Kasım 2005,    s. 244-252), (Vergi Mahremiyeti I).

ERDEM, Tahir; “Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu ve Yeni Ceza Yasası Sonrasında Bu Suça Uygulanacak Ceza –II”, (Yaklaşım, S. 156, Aralık 2005,   s. 227-234), (Vergi Mahremiyeti II).

ERDEM, Tahir; “Suç Olmaktan Çıkarma Perspektifinde Kabahatler Kanunu’nun İdari Yaptırımlara Etkileri”, (Mali Pusula, S. 14, Şubat 2006,        s. 104-124), (İdari Yaptırımlar).

ERDEM, Tahir; “Eskiden Yeniye Vergi Ziyaı Cezası”, (Mali Pusula, Yıl. 2,    S. 20, Ağustos 2006, s. 126-170), (Vergi Ziyaı).

ERDEM, Tahir; “Kabahatler Kanunu’nun ‘Genel Kanun’ Niteliği ve Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararının Değerlendirilmesi”, (Ver­gi Sorunları, S. 218, Kasım 2006, s. 130-157), (Kabahatler Kanunu).

ERDEM, Tahir; “Yeni Ceza Yasası ve Kabahatler Kanunu’nun ‘Genel Kanun’ Niteliği” (Vergi Sorunları, S. 231, Aralık 2007, s. 106-119), (Yeni Ceza Yasası).

ERDEM, Tahir; “Ceza Hukukunda Yaşanan Değişimin Vergi Ceza Sistemine Etkileri”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 48, Aralık 2007, s. 329-349), (Vergi Ceza Sistemi).

ERDEM, Tahir; “Vergi Suçlarında Faillik ve Ceza Sorumluluğu”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 176-195), (Sorumluluk).

ERDEM, Tahir; “Vergi Suçlarında Dolaylı Faillik”, (Vergi Sorunları, S. 234, Mart 2008, s. 130-137), (Dolaylı Faillik).

ERKİNER, Kısmet; “Hileli Vergi Suçu”, (Maliye Enstitüsü Konferansları, Onsekizinci Seri-Sene 1969, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, İstanbul 1969, s. 237 vd. ).

ERMAN, Sahir; “Hileli Vergi Suçları Hakkında Bazı Düşünceler”, (İÜİF. MEK. 3. Seri, Sene 1957, İstanbul 1968, s. 51 vd.), (Hileli Vergi).

ERMAN, Sahir; "Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri", (İÜİF. MEK., 5. Seri, Sene 1959, İstanbul 1961, s. 205-226), (Kaideler).

ERMAN, Sahir; "Türk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna Ait Prensipler", (İÜİF. MEK., 15. Seri, Sene 1968, İstanbul 1968, s. 73-88), (Prensipler).

EROĞLU, Onur; “Vergi Ceza Hukuku Açısından Kanunîlik İlkesi”, (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF. Dergisi, C. 8, S. 3, Aralık 2013, s. 157-179).

EROL, Ahmet; “Vergi Afları ve Parlamento Yetkisi”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 24, Aralık 2005, s. 185-191).

GERÇEK, Adnan; “Sirkülerin Vergi Hukuku Kaynağı Olma Niteliği”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 135, Mart 2004, s. 203- 209), (Sirküler).

GERÇEK, Adnan; “Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Vergi Ziyaı Cezasının Durumu”, (Yaklaşım, S. 156, Aralık 2005, s. 239-247), (Vergi Ziyaı Cezası).

GEREK, Şahnaz/AYDIN, Ali Rıza; “Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Aykırı Görülerek İptali Üzerine Bir Değerlendirme”, (Mali Pusula, Kasım 2005, S. 11, s. 10-21).

GEZER, Güngör; “Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür Uygulaması İle İlgili Özellik Arz Eden Durumlar”, (Vergi Sorunları, S. 302, Kasım 2013,           s. 124-129).

GEZGİN, Burhan; “Beyannamenin Elektronik Ortamda Verilmemesi Halinde Ceza Uygulaması”, (Vergi Dünyası, S. 286, Haziran 2005, s. 78-82).

GÖYÇEK, Ozan; “Tüzel Kişilerin Adli Vergi Suçları Bakımından Cezai Sorumlulukları”, (İBD., Vergi Hukuku Özel Sayısı, Mart 2008, s. 99-112.

GÜÇLÜ, Süleyman; “Vergi Ziyaı Cezası”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,    S. 25, Ocak 2006, s. 125-131).

GÜMÜŞ, Erhan; “5728 Sayılı Kanun İle Vergi Cezalarında Yapılan Değişiklikler”, (Vergi Dünyası, S. 320, Nisan 2008, s. 145-151).

GÜNDAY, Malik; “Muhasebe Hilesi”, (Vergi Sorunları, S. 281, Şubat 2012,   s. 21-34).

GÜNGÖR, M. Şükrü; “Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi”, (Yüksek Ticaretliler Dünyası, S. 13, Ağustos 1987, s. 47-51), (İndirim).

GÜNGÖR, M. Şükrü; “Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi”, (İşletme Finans, Yıl: 4, S. 35, Şubat 1989, s. 41-45), (İndirim Müessesesi).

GÜRSES, Mahmut; “Hafifletilirken Ağırlaşan Cezalar ve ‘Bilerek’ İbaresinin Yokluğunda Kaçakçılık Suç ve Cezaları”, (Yaklaşım, Yıl: 7, S. 74, Şubat 1999, s. 19-26).

HATİPOĞLU, Vefa; “Defter ve Belgelerin Gizlenmesi Halinde Hapis Cezası”, (Yaklaşım, Yıl: 13, S. 150, Haziran 2005, s. 269-272).

IŞIK, Ekrem; “Vergi Suçlarında Cezai Sorumluluk Uygulaması”, (Vergi Sorunları, S. 234, Mart 2008, s. 14-38).

IŞIK, İsmail/TOPAÇ, Selimhan; “Pişmanlık ve Islah Kurumu’ndan Yararlanma Koşulları”, (Yaklaşım, S. 163, Temmuz 2006, s. 82-88), (Pişmanlık I).

IŞIK, İsmail/TOPAÇ, Selimhan; “Pişmanlık ve Islah Kurumu’ndan Yararlanma Koşulları II”, (Yaklaşım, S. 164, Ağustos 2006, s. 71-75), (Pişmanlık II).

IŞIK, İsmail/TOPAÇ, Selimhan; “Pişmanlık ve Islah Koşullarına Uyulmaması ve Sonuçları”, (Yaklaşım, S. 166, Ekim 2006, s. 93-100), (Sonuçlar).

KARAARSLAN, Mehmet; “Ceza Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin Vergi Kaçakçılığı Suçuna Etkisi”, (TBB Dergisi, S. 64, 2006, s. 115-150).

KARAKOÇ, Yusuf; "Ceza Mahkemesinde Yargılanacak Vergi Suçları Hakkında Kamu Davası Açılmasının Mütalâa Şartına Bağlı Olması", (Yusuf Karakoç, Yargı Kararları Işığında Vergi Sorunlarının Çözümü, İzmir 1996, s. 53-62), (Mütalâa Şartı).

KARAKOÇ, Yusuf; "Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası", (Manisa Barosu Dergisi, Yıl: 18, S. 71, s. 40-55), (Vergi Ziyaı).

KARAKOÇ, Yusuf; “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlüğe Girmesi ve Sonuçları”, (Danıştay’ın 138. Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü”, 10-12 Mayıs 2006, Danıştay Başkanlığı 138. Yıl Sempozyumu, Ankara 2008, s. 181-188), (Anayasa Mahkemesi Kararları).

KARAKOÇ, Yusuf; “Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010, Prof. Dr. Burhan CEYHAN Anısına Armağan, C. I, İzmir 2012,        s. 3-26), (Değerlendirme).

KARAKOÇ, Yusuf; “Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15, Özel Sayı, 2013, Prof. Dr. M. Polat SOYER’e Armağan, C. II, İzmir 2014,            s. 1259-1308), (Vergilendirme İlkeleri).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Cezası Anlaşmazlıklarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim Müessesesi”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, C. IV, İzmir 2015, s. 3637-3739), (Cezalarda İndirim).

KARTAL, Zihni; "İdari Vergi Cezalarına Yargı Organlarının Yaklaşımı", (Vergi Dünyası, S. 207, Kasım 1998, s. 119-126), (İdari Vergi Cezaları).

KARTAL, Zihni; “Vergi Ziyaı Cezası”, (Vergi Dünyası, S. 212, Nisan 1999,    s. 64-70), (Vergi Ziyaı).

KAŞIKÇI, Mahmut; “Vergi Suçlarında Zamanaşımı ve Özellikle Dava Zamanaşımının Başlangıç Anı İle İlgili Bir İnceleme”, (Vergi Raporu, Yıl: 9, S. 53, Haziran-Temmuz 2001, s. 31-33), (Dava Zamanaşımı).

KAŞIKÇI, Mahmut; “V.U.K’nun 344. Maddesinde Yer Alan Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa Mahkemesi’nce İptali ve Yarattığı Sorunlar”, (Hukuki Perspektifler Dergisi, Mayıs 2006, s. 80-91), (Vergi Ziyaı).

KAŞIKÇI, Mahmut; “5479 Sayılı Yasa İle Vergi Ziyaı Cezasına İlişkin Olarak Getirilen Düzenlemenin ve Konuya İlişkin Uygulamanın Yarattığı Sorunlar (Yasal Durum-Uygulama-Kanaatimiz)”, (Ceza Hukuku Dergisi,   S. 2, Aralık 2006, s. 49-66), (Sorunlar).

KILIÇ, Seçkin; “Vergi ve Cezalarında İndirim Müesseseleri ve Cezaların Etkinliği”, (Vergi Raporu, S. 92, Mayıs 2007, s. 84-90).

KIRBAŞ, Sadık “Vergi Hukuku Yönünden Kanun Hükmünde Kararnameler”, (Vergi Dünyası, S. 29, Ocak 1984, s. 37-46), (Kanun Hükmünde).

KOÇAK, Bülent; “TCK’da Yapılan Değişiklikler ve Vergi Cezaları”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 144, Aralık 2004, s. 141-146).

KORKUSUZ, Mehmet; “Yeminli Mali Müşavirlerin, Sahte ve Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılması Fiillerinden Sorumlu Tutulmaları Gerçekçi Bir Yaklaşım Mı?”, (Yaklaşım, Yıl: 8, S. 91, Temmuz 2000, s. 126-135).

KÜÇÜK, Şaban; “Anayasa Mahkemesince İptal Edilen Vergi Ziyaı Cezası”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 25, Ocak 2006, s. 118-124).

MAÇ, Mehmet/SAĞLAM, Meltem; “Sevk İrsaliyesinde Fiili Sevk Tarihine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerisi”, (Yaklaşım, Yıl: 7, S. 74, Şubat 1999,   s. 75-78).

MAÇ, Mehmet/TURUT, Şenol; “Vergi Ziyaı Cezasının Değişken Kısmı Anayasaya Aykırıdır”, (Mali Pusula, Ağustos 2005, Yıl: 1, S. 8, s. 40-42).

MADEN, Muhsin; “Yeni TCK’nın, VUK’a Göre Verilen Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Etkisi”, (e-Yaklaşım, Ocak 2004, S. 18, erişim: http://www. yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/2005016129.htm, 23.08.2005).

MUTLUER, M. Kâmil; "Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Görüşler ve Vergi Suç ve Cezalarında Yapılması Düşünülen Değişiklikler", (Yaklaşım, Yıl: 2,     S. 14, Şubat 1994, s. 12-25), (Görüşler).

MÜFTÜOĞLU HOŞ Zeynep, “Vergi Cezalarının Affı”, (Prof. Dr. Nevzat TOROSLU’ya Armağan, C. II, Ankara Üniversitesi Yayın No: 459, Ankara 2015, s. 797-819).

NARTER, Recep/SARICAOĞLU, Ercan; Türk Vergi Hukukunda Vergi Kabahatlerinde ve Suçlarında İçtima”, (EÜHFD, C. XVII, S. 1-2, 2013, s. 73-99).

NAZALI, Ersin; “Türkiye ve ABD Mevzuatlarına Göre Vergi Mahremiyeti ve Bilgi Edinme Hakkı”, (Vergi Dünyası, S. 279, Kasım 2004, s. 67-77).

OK, Abdullah; “2978 Sayılı Yasadan Faydalanmak Amacıyla Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmak Suç Mudur?”, (Legal Malî Hukuk Dergisi, S. 5, Mayıs 2005, s. 1257-1269).

OKTAR, S. Ateş; "Vergi Suçunun Niteliği Üzerine Bazı Düşünceler", (İÜİFM., 49. Cilt, 760. Yıl Özel Sayısı, İstanbul 1998, s. 165-174), (Vergi Suçunun Niteliği).

OKTAR, S. Ateş; “Kaçakçılık Suçları Üzerine Düşünceler”, (Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2000, S. 144, s. 75-93), (Kaçakçılık Suçları).

OKTAR, S. Ateş; “Aleyhe Olan Ceza Kuralının Geriye Yürümezliği İlkesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Usul Kanunu İle İlgili İki İptal Kararı Üzerine Düşünceler –I”, (Yaklaşım, Yıl: 9, S. 102, Haziran 2001, s. 33-38), (Geriye Yürümezlik I).

OKTAR, S. Ateş; “Aleyhe Olan Ceza Kuralının Geriye Yürümezliği İlkesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Usul Kanunu İle İlgili İki İptal Kararı Üzerine Düşünceler –II”, (Yaklaşım, Yıl: 9, S. 103, Temmuz 2001, s. 33-36), (Geriye Yürümezlik II).

OKTAR, S. Ateş; “Vergi Mahremiyeti Kuralının Bir İstisnasının Bazı Anayasal İlkeler Karşısındaki Durumu”, (Mükellefin Dergisi, Mart 2003, S. 123, s. 20-30), (Vergi Mahremiyeti).

OKTAR, S. Ateş; “Yalan Beyanda Bulunma Suçu ve Gerçeğe Aykırı Vergi Beyannamesi Verilmesinde Hürriyeti Bağlayıcı Ceza”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 144, Aralık 2004, s. 23-27), (Yalan Beyan).

OKTAR, S. Ateş; “Muhasebe Hileleri ve Bir Hukuka Uygunluk Sebebi”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2009, S. 249, s. 7-14), (Muhasebe Hileleri).

OKTAY, Cemali; “Geçici Vergide Vergi Ziyaı Hesaplaması”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 202, Temmuz 2005, s. 43-53).

OMAÇ, Ramazan; “Vergi ve Ceza Hukuku Açısından Suça İştirak”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 193, Ekim 2004, s. 56-82).

ÖĞÜTÇÜ, Burhan; “Vergi İnceleme Raporu ve Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge”, (İBD. Vergi Hukuku Özel Sayısı, Mart 2008,        s. 125-146).

ÖNCEL, Muallâ; Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk”, (Fadıl Hakkı SUR’un Anısına Armağan, Ankara 1983, s. 39-55), (Sorumluluk).

ÖNCEL, Muallâ; “Vergi Usul Kanunu’nun 339. Maddesi Yeterince Açık mı? (Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri)”, (Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 310, Ankara 2011, s. 299-305), (Vergi Usul).

ÖNEN, Z. Sacit; "Af Kavramı, Vergi Cezalarının Affının Teorik Yapısı ve Uygulanması", (Mali Hukuk, Yıl: 1988, Eylül-Ekim, S. 17, s. 11-20).

ÖZDEMİR, Emin; “Tarhiyattan Tahakkuka Geçişte Vergi ve Cezalarda İndirim ve İptal İmkanlarının Birbiri İle İlişkisi”, (Yaklaşım, Yıl: 4, S. 39, Mart 1996, s. 97-103).

ÖNOK, Rifat Murat/PINAR, Burak; “Kesin Hüküm Müessesesi Bağlamında Ceza Mahkemesi Kararları İle Vergi Mahkemesi Kararlarının Birbirini Etkileşimi ve Bağlayıcılığı Üzerine Bir İnceleme”, (Mali Pusula, Temmuz 2006, S. 19, s. 67-89).

ÖZ, Ali/İLERİSOY, Nafi; “Vergi Ziyaı Cezasının İptal Edilmesinin Anlamı”, (Mali Pusula, Aralık 2005, S. 12, s. 60-63).

ÖZDEMİRCİ, Abdullah; “Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Perakende Satış Fişi İle Serbest Meslek Makbuzlarının İşyerinde Bulundurulmaması Halinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilir Mi?”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2005, S. 19, s. 125-128).

ÖZEL, Salih; “Türk Vergi Hukukunda Yanılma I”, (Yaklaşım, Yıl: 10, S. 120, Aralık 2002, s. 14-19), (Yanılma I).

ÖZEL, Salih; “Türk Vergi Hukukunda Yanılma II”, (Yaklaşım, Yıl: 11, S. 121, Ocak 2003, s. 17-23), (Yanılma II).

ÖZKÖK ÇUBUKÇU, Dilek/ PINAR, Abuzer; “Vergilendirme Süreçlerinde Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi: Uluslararası Deneyimlerden Seçmeler”, (Prof. Dr. Muallâ ÖNCEL’e Armağan, C. I, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 243, Ankara 2009, s. 473-491).

ÖZTÜRK, Bünyamin; ”Danıştay Kararlarında Vergi Suçu Algılaması”, (Ver­gi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi,     s. 52-71).

ÖZYER, Mehmet Ali; “Aynı Vergiye İlişkin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Farklılaştırılmasının Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Faizi Uygulamasına Etkisi”, (Vergi Dünyası, S. 272, Nisan 2004, s. 40-43), (Vergi Ziyaı).

PEHLİVAN, Yafes; “Vergi Cezalarını Kesme Yetkisi ve Cezayı Gerektiren Olayın Tespiti”, (Mükellefin Dergisi, Ekim 2003, S. 130, s. 70-74), (Vergi Cezaları).

PEHLİVAN, Yafes; “Vergi Cezaları, Cezayı Gerektiren Olayın Tespiti ve Cezaları Ortadan Kaldıran Haller”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 193, Ekim 2004, s. 128-136), (Kaldıran Haller).

PEHLİVAN, Yafes; “Vergi Mahremiyeti ve Bilgi Edinme Kanunu”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 194, Kasım 2004, s. 78-83), (Vergi Mahremiyeti).

PEHLİVAN, Yafes; “Yanılma”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 7, Temmuz 2004, s. 62-64), (Yanılma).

PEHLİVAN, Yafes; “Cezalarda İndirim Uygulamasının Usul ve Esasları”, (Yaklaşım, Yıl: 13, S. 151, Temmuz 2005, s. 113-118), (Cezalarda İndirim).

PINAR, Burak; “Vergi Sorunlarının Çözüm Yollarından Cezalarda İndirim”, (Mali Pusula, S. 24, Aralık 2006, s. 70-93).

PINAR, Burak/BACAKSIZ, Pınar; “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Sonrası Kamu İcra Suçlarının Durumu”, (MİHDER., Yıl: 2006, C. 2, S. 3, s. 633-658).

SABAN, Nihal; “4369’un Suç ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalıyız? I”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 143, Ağustos 2000, s. 138-150), (Suç ve Ceza Sistemi I).

SABAN, Nihal; “4369’un Suç ve Ceza Sistemine Nasıl Bakmalıyız? II”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 144, Eylül 2000, s. 94-103), (Suç ve Ceza Sistemi II).

SABAN, Nihal; “Danıştay Kararlarını Vergi Hukuku İle Okumak”, (Danıştay ve İdari Yargı Günü 136. Yıl, Sempozyum, 11 Mayıs 2004, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları No: 71, Ankara 2004, s. 99-115), (Danıştay Kararları).

SARAÇOĞLU, Fatih; “Vergi Afları, Vergiye Uyum ve Türkiye Uygulamaları”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 7, Temmuz 2004, s. 149-157).

SAVAŞAN, Fatih; “Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (‘Vergi Barışı’ Uygulama Sonuçları)”, (Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF. Dergisi, C. VIII, S. 1, 2006, s. 41-65).

SEER, Roman; “Alman Hukuku’nda Vergi Kabahatleri”, (Çev. Funda Başaran Yavaşlar), (İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ed. İlhan Ulusan- Funda Başaran Yavaşlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 221-231).

SEVİĞ, Veysi; “Kaçakçılık Suçu İle Vergi Ziyaı İlişkisi”, (Yaklaşım, Yıl: 7,     S. 75, Mart 1999, s. 37-39), (Vergi Ziyaı İlişkisi).

SEVİĞ, Veysi; “Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Konulması”, (Yakaşım, Yıl: 10, S. 120, Aralık 2002, s. 42-44), (Pişmanlık).

SONSUZOĞLU, Elif; “Çeşitli Yasalar Açısından Vergi Mahremiyetine İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, (Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2000, S. 141, s. 116-134), (Vergi Mahremiyeti).

SONSUZOĞLU, Elif; “Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa Mahkemesince İptali ve Yarattığı Yeni Sorunlar”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 24, Aralık 2005, s. 33-42), (Vergi Ziyaı).

ŞENGÖZ, Yunus; “Vergi Ceza Hukukunda Kaçakçılık Suçunun Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 121-137).

ŞENYÜZ, Doğan; “Vergi Ziyaı Suçunun Cezasının Hesaplanmasında Güncelleştirme Payına İlişkin İdari Yorumların Değerlendirilmesi”, (Yaklaşım, Yıl: 10, S. 120, Aralık 2002, s. 29-36), (Güncelleştirme Payı).

ŞENYÜZ, Doğan; “Susma Hakkı Karşısında Vergi Usul Kanunundaki Defter ve Belgeleri Gizleme (Kaçakçılık) Suçu”, (DEÜHFD., C. 15, S. 1, 2013,       s. 29-40), (Gizleme Suçu).

ŞİMŞEK, Mustafa; “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirim”, (Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri, Ağustos 2004, S. 2, s. 115-118).

ŞİRİN, Mehmet; “Vergi Usul Kanununun Ceza Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler”, (Vergi Dünyası, S. 206, Ekim 1998, s. 3-24).

TARAKÇI, Hızır; “Pişmanlık, Ceza İndirimi ve Uzlaşma Müesseselerinden Yararlanılması Halinde Katlanılması Gereken Mali Yükler”, (Vergi Dünyası, S. 70, Haziran 1987, s. 53-58).

TAŞ, Suat/KARAKIŞ, Şerafettin; “Vergi Suç ve Cezalarında Tekerrür”, (Mükellefin Dergisi, Haziran 2000, S. 90, s. 65-71), (Tekerrür I).

TAŞ, Suat/KARAKIŞ, Şerafettin; “Vergi Suç ve Cezalarında Tekerrür”, (Mükellefin Dergisi, Temmuz 2000, S. 91, s. 120-125), (Tekerrür II).

TAŞ, Suat/KARAKIŞ, Şerafettin; “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu”, (Vergi Dünyası, Temmuz 2000, S. 227, s. 91-95), (Vergi Mahremiyeti).

TAŞKIN, Yasemin; “Vergi Aflarının Hukuki Niteliği ve Gerekçeleri”, (Sosyal Bilimler Dergisi, 2010 (2), s. 122-128).

TAŞTAN, Mehmet; “Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek Suçu, (Adalet Dergisi, Yıl: 2013, S. 5, s. 161-187), (Gizleme Suçu).

TAŞTAN, Mehmet; “Vergi Kaçakçılığı Suçlarından Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçu”, (Adalet Dergisi, Yıl: 2014, S. 48, s. 208-233), (Yanıltıcı Belge).

TAYLAR, Yıldırım; “Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının Anayasaya Uygunluk Sorunu”, (Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 10, s. 28, Ağustos 2015, s. 187-223)

TEKBAŞ, Abdullah; “Vergi Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnamelerle Düzenleme Yapılması”, (Vergi Sorunları, S. 180, Eylül 2003, s. 159-173).

TEKİN, M. Önder; “Vergi Ziyaı Cezasının Geçmişe Yönelik Olarak Uygulanması”, (Yaklaşım, S. 162, Haziran 2006, s. 228-232).

TEKİN, Nuray Öztürk/ TEKİN, M. Önder; “Vergi Ziyaı Cezasının Hesaplanma Yöntemine İlişkin Hükmün İptaline Dair Anayasa Mahkemesi Kararı’nın Uygulanması ve Hukuki Sonuçları”, (Yaklaşım, S. 156, Aralık 2005, s. 218-226).

TOPRAK, Mehmet; “Görünüşe Güven İlkesi ve Kaçakçılık Suçu”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, S. 24, Aralık 2005, s. 43-46).

 

TOROSLU, Nevzat; “Suçların Tasnifi Sorunu ve Taksirli Suçlar İle Kabahatlar Konusunda Bazı Eğilimler”, (Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği – İÜHF. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü, İÜHF. Yayın No: 511, İstanbul 1977, s. 115-154).

TORGLER, Benno/SCHALTEGGER, Christoph A. (Çev. Mustafa Çamlıca), “İsviçre’de ve Dünya’da Vergi Afları”, (Legal Malî Hukuk Dergisi, Eylül 2005, S. 9, s. 2403-2419).

TORUNOĞLU, Tahsin; “Vergi Ziyaı Kabahati”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, Özel Sayı, 2010 Prof. Dr. Burhan CEYHAN Anısına Armağan, C. I, İzmir 2012, s. 477-544).

UFAK, Mehmet Tahir; “Vergi Hukukunda Teselsül”, (Vergi Dünyası, S. 240, Ağustos 2001, s. 17-21).

ULUDAĞ, Barış/GÜÇLÜ, Emre Betül; “Vergi Suçlarında Birleşme”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi,          s. 167-175).

ÜLKMEN, İ. Hakkı; "Vergi Usul Kanununa Göre Vergi Cezasının Hukuki Mahiyeti", (İktisat ve Maliye, C. III, S. 2, Mayıs 1956, s. 63 vd.).

ÜNAL, Noyan Alper; “Türk Vergi Hukuku’nda Vergi Mahremiyeti Esası”, (Yaklaşım, Yıl: 12, S. 133, Ocak 2004, s. 100-107).

ÜNAL, Oğuz Kürşat; “Sahte Fatura ve Faturadan Doğan Sorumluluklar”, (GÜHFD., Haziran-Aralık 2006, C. X, S. 1-2, s. 1-32), (Sahte Fatura).

ÜREL, Gürol; “Vergi Cezalarında İndirim”, (Mükellefin Dergisi, S. 117, Eylül 2002, s. 53-67), (İndirim).

ÜSTÜN, Ümit Süleyman; “Cezaî Yaptırım Gerektiren Vergi Suçları ve Yargılama Usûlü”, (SÜHFD.,C. 9, S. 3-4, 2001, s. 299-329):

ÜZELTÜRK, Hakan; “Vergi Ziyaı Cezasının İptali: Birkaç Not”, (Legal Malî Hukuk Dergisi, Aralık 2005, S. 12, s. 3287-3292), (İptal).

ÜZELTÜRK, Hakan; “Vergi Ziyaı Cezası Kapsamında Türkiye’de Vergi Hukukunun Hali Pür Melâli – I”, (Yaklaşım, S. 166, Ekim 2006, s. 247-252), (Pür Melâl I).

ÜZELTÜRK, Hakan; “Vergi Ziyaı Cezası Kapsamında Türkiye’de Vergi Hukukunun Hali Pür Melâli – II”, (Yaklaşım, S. 167, Kasım 2006, s. 247-255), (Pür Melâl II).

WALINE, Marcel (Çev. Tahsin Yağmurlu), "Vergi Cezalarının Hukuki Niteliği", (Dş.Der., S. 28-29, s. 76-81).

YALÇIN, Veli Bilal Yalçın/ YALÇIN, Tamer; “TCK Hükümlerinin Hapis Cezası İle Cezalandırılacak Vergi Kaçakçılığı ve Kaçakçılığa İştirak Suçlarına Etkileri”, (Mali Pusula, Yıl: 1, S. 4, Nisan 2005, s. 21-22).

YALTI, Billur; “İlkesel Düzeyde Vergi Ceza Sistemi Tasarımı: Orantılılık İlkesi Uygulaması”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 102-109).

YERCİ, Cahit; “Vergi Ziyaı Cezasının İptali”, (Vergi Sorunları Dergisi,          S. 207, Aralık 2005, s. 15-24), (Vergi Ziayı).

YERCİ, Cahit; “Vergi Mahremiyeti ve Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunun Cezası”, (Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2008, S. 233, Özel Sayı: Vergi Ceza Sistemi, s. 138-166), (Vergi Mahremiyeti).

YERELİ, Ahmet Burçin; “Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları”, (Vergi Dünyası, S. 237, Mayıs 2001, s. 113-116).

YILDIRIM, Zübeyr-AĞAR, Serkan, “Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Mütalaa Şartı", (Yaklaşım Dergisi, Mart 2007, Y.15, S.171, s.280-286).

YÜCE, Ali Hakan; “Cezalarda İndirme”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,      S. 2, Şubat 2004, s. 99-104), (Cezalarda İndirme).

YÜCE, Ali Hakan; “Vergi Ziyaı Cezası Karşısında Mükellefin Hakları”, (Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2004, S. 12, s. 151-158), (Mükellefin Hakları).

YÜCEL, Tugay; “4369 Sayılı Kanunla Vergi Cezalarında Yapılan Değişikliklerin İrdelenmesi”, (Mükellefin Dergisi, Mart 1999, S. 75, s. 79-90).

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi; “Anayasa Mahkemesi’nden Sonra Vergi Ziyaı Cezası, (Vergi Dünyası, S. 293, Ocak 2006, s. 8-10).

III. Şerhler ve Karar Derlemeleri

ÇAĞLAR, Kemal; Vergi Usul Kanunu ve Yorumu, (Adalet Yayınevi), Ankara 2015.

İSPİR, Ekrem/YAĞMURLU, Tahsin/ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Usul Kanunu Uygulamasına İlişkin Danıştay Kararları, Ankara 1985.

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 3, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1996, (C. 3).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 4, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 1998, (C. 4).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 6, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2002, (C. 6).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 7, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2005, (C. 7).

KIZILOT, Şükrü; Danıştay Kararları ve Özelgeler (Muktezalar), C. 8, (Yaklaşım Yayınları), Ankara 2008, (C. 8).

ÜREL, Gürol; Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 5. Baskı, (Seçkin Yayıncılık), Ankara 2015, (Vergi Usul).

ÖZBALCI, Yılmaz; Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, (Oluş Yayıncılık), Ankara 2012.

ÖZYER, Mehmet Ali; Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 6. Baskı, (Maliye Hesap Uzmanları Derneği), Ankara 2014, (Vergi Usul Kanunu).

UYSAL, Ali/EROĞLU, Nurettin; Açıklamalı ve Örnekli Vergi Usul Kanunu, 4. Baskı, Ankara 2009.*        Dipnotlarda geçen eserler, yazarların soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıflar kısaltılmış şekilleriyle parantez içerisinde gösterilmiştir. Kaynakçada sadece atıf yapılan eserler yer almamaktadır. Bu alanda çalışma yapacak olanların yararlanması amacıyla genel-geniş bir Kaynakça oluşturulmaya çalışılmıştır. 

GİRİŞ

Vergi hukuku, Devletin egemenlik yetkisine dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan kanunlar çerçevesinde kişilerle Devlet arasında kurulan vergi ödevi ilişkisinden doğan hak ve ödevler ile bunların korunması ve yerine getirilmesini düzenleyen kurallar aracılığıyla ulaşılması istenen düzeni ifade etmektedir. Vergi hukuku, Devlet ile kişiler arasındaki ilişkileri konu edinmesi nedeniyle kamu hukuku içinde yer almaktadır. Nitekim, vergi hukuku bağlamında Devlet ile kişiler arasında doğan alacak-borç ilişkisi, eşitler arası bir ilişki olmadığı ve sözleşme serbestîsine dayanmadığı gibi, bu ilişkiden beklenen yarar da şahsî yarar değil, kamu yararıdır.

Devlet ile kişiler arasında kanunla kurulan ve bir kamu hukuku ilişkisi niteliğindeki vergi hukuku ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla konulan kurallara uyulması; yani, vergi ödevlerinin hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, mükellef ve/ya da vergi sorumlusu başta olmak üzere vergi ödevlilerinin bazı hallerde vergi ödevleri konusunda bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek hukuka aykırı davrandıkları bilinmektedir. Hukuka aykırı davranışlar niteliklerine bağlı olarak farklı vergi kabahatlerini ve/ya da suçlarını oluşturmakta ve bu kabahatlere ve/ya da suçlara farklı nitelikte cezalar ve/ya da yaptırımlar uygulanmaktadır. Vergi hukukunun vergi kanunlarına aykırı davranışlara ve bunlara uygulanan cezalara ve/ya da yaptırımlara ilişkin bölümüne Vergi Ceza Hukuku adı verilmektedir.

Yapılan düzenlemeler sonucunda, Ceza Hukuku alanında suç ve kabahat ayrımına dayanan iki ayrı Kanun yürürlüktedir. Kamu düzenini ağır bir şekilde ihlâl ettiği kabul edilen hukuka aykırı fiillerle işlenen suç ve bunlara ilişkin cezalar (hapis ve adlî para cezaları) Türk Ceza Kanunu’nda[1]; ağır olmayan ihlâller olarak kabul edilen hukuka aykırı fiillerle işlenen kabahat ve bunlara ilişkin yaptırımlar (idarî para cezası) Kabahatler Kanunu’nda[2] düzenlenmektedir. Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu, suçlar ve/ya da kabahatler ile bunlara uygulanan ceza ve/ya da yaptırımlara ilişkin düzenlemeler yönünden Vergi Usul Kanunu’na[3] göre genel kanun niteliğindedir. Bu iki Kanunun genel kanun niteliği ve özel kanunlarla düzenlenen suç veya kabahatler için de uygulanma özelliğine sahip olması nedeniyle, Vergi Ceza Hukuku alanında da birtakım yansımalarının bulunması kaçınılmazdır. Bu bağlamda, son dönemde Vergi Ceza Hukukunda farklı yaklaşımlar gündeme gelmektedir. Bunların başında, Türk Ceza KanunuKabahat­ler Kanunu ayrımına dayanan bir tartışma-kavramlaştırma sorunu yer almaktadır. Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen birtakım kanuna aykırı fiillerin nasıl nitelendirileceği; hangi Kanun hükümlerine tâbi olacağı; nasıl kavramlaştırılacağı tartışılmaktadır.

Suç–kabahat ayrımının ayrı Kanunlarda düzenlenmeye konu olması nedeniyle, Ceza Hukukunun kabahatleri ve bunlara ilişkin yaptırımları da kapsayıp kapsamadığı konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. Dar anlamda ceza hukukunun, sadece ve yalnızca Türk Ceza Kanunu’nu esas alan; geniş anlamda ceza hukukunun ise, hem Türk Ceza Kanunu’nu hem Kabahatler Kanunu’nu hem de suç ve/ya da kabahat düzenlemesine yer veren özel kanunları esas alan hukuk dalı olarak nitelendirilmesi mümkündür. Bu itibarla, Vergi Ceza Hukukunun, hem kabahat hem de suç niteliği taşıyan vergi kanunlarına aykırılıkları ve bunlara ilişkin ceza ve/ya da yaptırımları incelediğinin kabul edilmesi gerekir.

Vergi suçları ve/ya da kabahatleri, kural olarak Devlet Hazinesine karşı işlenen (ekonomik) suç ve/ya da kabahatler olarak nitelendirilmektedir. Vergi suç ve/ya da kabahatleri ve bunlara uygulanan cezaların ve/ya da yaptırımların amacı, vergi kanunlarının zamanında ve gereği gibi uygulanmasının sağlanmasıdır. Nitekim, kamu hizmetlerinin malî kaynağını oluşturan kamu gelirlerinin zamanında ve eksik­siz olarak ödenmesi halinde Hazinenin vergi kaybına uğraması önlen­mekte ve kamu hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi sayesinde de kamu yararının gerçekleşmesi mümkün olmaktadır.

Vergi kabahatlerinin belirlenmesi ve bunlara birtakım yaptırımların uygulanması görev ve yetkisi vergi idaresine aittir. Bu bağlamda, vergi kabahatlerini oluşturan fiiller ile bunlara uygulanacak yaptırımlar idare tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Başka bir deyişle, vergi kabahatlerinin belirlenmesi ve bunlara ilişkin yaptırımların uygulanabilmesi için, herhangi bir yargı kararına ihtiyaç bulunmamaktadır. Buna karşılık, vergi suçlarının belirlenmesi ve bunlara ilişkin kararların verilmesi görev ve yetkisi ise, yargı organlarına aittir. Buna bağlı olarak, vergi kanununa aykırı fiillerin bir kısmı (idarî) kabahat ve bunlara uygulanan cezalar idarî yaptırım niteliği taşımakta; kanuna aykırı bazı fiiller ise, ceza hukuku anlamında suç oluşturmakta ve bunları işleyenler hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya ve/ya da adlî para cezasına hükmedilmektedir. Ceza Hukuku anlamında vergi suçları, daha çok genel ceza hukuku ilkelerine bağlı olmakta ve bunların belirlenmesi ve cezaya hükmedilmesi ceza mahkemelerinin görevine girmektedir.

Vergi ceza hukukunda suç ve/ya da kabahat olarak nitelendirilen fiillerden bir kısmı zarar suçu ve/ya da kabahati; diğerleri ise, tehlike suçu ve/ya da kabahati niteliği taşımaktadır. 4369 sayılı Kanunla Vergi Ceza Hukukuna kazandırılan "vergi ziyaı (suçu)"[4], bir zarar kabahatidir. Çünkü, bu kabahatin oluşması, Devlet Hazinesinin vergi zıyaı (kaybı) şeklinde bir zarara uğraması şartına bağlıdır. Buna karşılık, tehlike kabahati kategorisinin tipik örne­ğini usulsüzlük ve özel usulsüzlük kabahatleri oluşturmaktadır. Her türlü usulsüzlük kabahatlerini oluşturan fiiller, Hazinenin ileride karşılaşabileceği bir zarar, bir vergi zıyaı (kaybı) ihtimali nedeniyle kabahat sayılmaktadır. Buna karşılık, Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan vergi (vergi kaçakçılığı, vergi mahremiyetinin ihlâli, mükelleflerin özel işlerini yapma) suçlarının hiçbirinin oluşması vergi zıyaının (kaybının) doğması şartına bağlı olmadığından, hepsi tehlike suçu niteliğindedir. Ancak, kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerle vergi zıyaına (kaybına) yol açılması mümkündür. Bu itibarla, vergi zıyaına (kaybına) yol açan bir fiille işlenmiş olan kaçakçılık suçunu, zarar suçu olarak nitelendirmek gerekir.

Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri incelendiğinde, genel ceza hukukunun iştirak, (tekerrür), içtima gibi kavramlarına vergi ceza hukukunda da yer verildiği görülmektedir. Vergi aslını ve vergi cezasını sona erdiren nedenlerin büyük çoğunluğunun her iki kamu borcu türü için ortak olmasına rağmen, bazı nedenler sadece cezalar bakımından geçerlidir (ölüm, af, pişmanlık ve ıslah ile cezalarda indirim). Öte yandan, vergi ceza hukukunda cezayı ortadan kaldıran nedenlerin yanısıra konunun özelliği gereği suçun ve/ya da kabahatin işlenmiş sayılmasına engel olan; yani kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler de bulunmaktadır (yanılma ve mücbir sebep).

Vergi borcu bakımından yalnız mükellef ve/ya da vergi sorumlularının vergi dairesine muhatap olmalarına karşılık, vergi ceza hukuku somut bir vergi borcu ile doğrudan ilgisi bulunmayan üçüncü kişilere de bazı şeklî ödevlere uyma görevi yükleyip buna uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir (bilgi vermeme, vergi mahremiyetinin ihlâli, mükelleflerin özel işlerini yapma gibi).

Kabahatler Kanunu (KabK.m.3), özel olarak düzenlenmiş olan kabahat niteliğindeki hukuka aykırı fiiller ve bunlara ilişkin yaptırımlar hakkında da genel hükümlere yer vermektedir. Bu itibarla, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen kabahat niteliğindeki hukuka aykırılıkları suç olarak değil, kabahat olarak nitelendirmek/ifade etmek gerekmektedir. Bu bağlamda, Kabahatler Kanunu yürürlüğe girmeden önce kullanılmakta olan malî nitelikli vergi suçları tâbiri yerine vergi kabahatleri tâbirini tercih etmekte/kullanmakta yarar vardır. Kabahatler Kanunu’nun genel hükümleri, aksine özel bir düzenleme olmadıkça, vergi kabahatleri için de geçerlidir.

Bu çerçevede, Vergi Ceza Hukuku bakımından anahatları ile şu tesbitlerin yapılması mümkündür:

- Vergi Ceza Hukuku ana başlığının muhafaza edilmesinde yarar vardır. Ancak, alt başlıklar olarak, Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları–Vergi Suçları ve Cezalarının kullanılması tercih edilmelidir.

- Her iki grup için, kabahatin ve/ya da suçun oluşumuna engel olan haller ile kabahate ve/ya da suça ilişkin ceza ve/ya da yaptırımı sona erdiren haller ayrı ayrı ele alınmalıdır.

- Ortak alanlar belirlenmeli; sistematik buna göre yapılmalıdır.

Yapılan bu tesbitler doğrultusunda bu çalışmada farklı bir bölümleme yapılmaktadır. Buna göre, vergi kabahatleri ile vergi suçlarına ve bunlara ilişkin yaptırım ve/ya da cezalara ilişkin olan ortak konuların ele alındığı bir Genel Kısım; Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları ile Vergi Suçları ve Cezaları için iki ayrı kısım şeklinde bir bölümleme yapılmaktadır. Ayrıca her Kısımın kendi içinde ayrı bölümler halinde açıklamalara yer verilmektedir. Kısım bölümlemesi yapılmasının gerekçesi, klâsik bölümler halinde anlatımda sistematik açıdan bazı uygun olmayan-düzgün durmayan bölümlemeler yapmak zorunluluğu doğmasının arzu edilmemesidir.[1]      26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, (RG. 12.10.2004 – 25611).

[2]      0.3.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, (RG. 31.3.2005 – 25772).

[3]      4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, (RG. 10.1.1961 – 10703).

[4]      Vergi Usul Kanunu’nda vergi kaybı anlamında vergi ziyaı terimi kullanılmaktadır. Oysa, ziya, kayıp değil, ışık anlamına gelmektedir. Kayıp anlamında kullanılması gereken terim zıyadır. Bu çalışmada, Kanunda kullanılan vergi ziyaı terimi sadece vergi kabahatinin adını ifade edilirken kullanılmakta; genel anlamda vergi kaybı ifade edilmek istendiğinde ise, vergi zıyaı terimi tercih edilmektedir. Kanunun yenilenmesi halinde, bu farklı kullanımın düzeltilmesinde; vergi zıyaı ya da galatı meşhur haline gelmiş olan vergi ziyaı teriminin değiştirilmesinde yarar olduğu düşünülmektedir.

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Vergi Yargılaması Hukuku

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
(Vergi Anlaşmazlıklarının / Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları)
60,00 TL

Genel Vergi Hukuku

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
Vergi usûl hukuku, Vergi ceza hukuku, Kamu icra hukuku, Vergi yargılaması hukuku
60,00 TL
Ücretsiz Kargo

Vergi Hukuku Uygulamaları

Yazar: Yusuf KARAKOÇ
40,00 TL

Vergi Ceza Hukuku

Yazar: Doğan ŞENYÜZ
(Vergi Kabahatleri ve Suçları)
36,00 TL