Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Yaşayan Ticaret Hukuku Cilt 14


2010-2011 Makaleler
Yazar:  Ömer TEOMAN
Katalog Kodu: Tİ023-14
ISBN: 978-605-5373-75-7
Stok durumu: Stokta var
75,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviVedat Kitapçılık
YazarÖmer TEOMAN
Baskı tarihi2012/05
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Detaylı açıklama

Tİ023-14
Yaşayan Ticaret Hukuku 14. Cilt: 2010-2011
Prof. Dr. Ömer TEOMAN
2012/05 Baskı, VIII+264 Sayfa  Ciltli 75,00 TL
ISBN 978-605-5373-75-7

161 ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar - Acentelik Sözleşmesinin Feshi - Fesih Bildiriminin Şekli - Haklı Nedenle Fesih Savı - Henüz Tahakkuku Yapılmayan Ücret Alacaklarının Saklı Tutulması

162 MARKA Marka Hakkına Tecavüz Savı - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının İşletme Konusu ve Unvanı - Gayrimenkul İnşaat İşlerinin Üstlenilememesi ve Alış/Veriş Merkezi İşletilememesi - Markaların Farklı Sınıflarda Tescili - Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Müşteri Çevrelerinin Farklılığı Nedeni ile Tüketicilerin Yanılma Olasılıklarının Bulunmaması - Markaların Yazılış Biçimlerinin (Görünümlerinin) Farklılığı

163 MARKA Marka Hakkına Tecavüz Savı - 35. ve 36. Sınıfların İçerik ve Uygulama Alanları - Markanın Fiilen Kullanılıp Kullanılmadığı–Markayı Fiilen Kullanmayan Bir Kişinin Buna İlişkin Tecavüz Savının Dinlenip Dinlenmeyeceği - Markanın Ayırtedici İşaret Niteliğinde Olması Zorunluluğu

164 ADI ORTAKLIK Adi Ortaklık Sözleşmesi“Tasfiye Protokolü” Başlıklı Metnin Ortaklığı Sona Erdirmeyi mi Yoksa Ayrılan Ortağın Haklarını mı Düzenlediği - Ayrılma Sözleşmesinde Ödenmesi Öngörülen Paraya İlişkin Borcun Hukuki Niteliği - Borcun Şarta Bağlı Olup Olmadığı

165 BİRLEŞME Devralma Sureti ile Birleşme - Birleşmenin Hisseleri Devralınan Şirketler Tarafından Daha Önce Verilen Teminatlara Etkisi - Hisseleri Devralınan Şirketlerin Hukuki Durumunun YTK 380’in Kapsamına Girip Girmediği - Birleşmenin Daha Önce İmzalanan Kredi ve Teminat Sözleşmeleri Üstündeki Etkisi

166 ISKAT Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanın Iskat Açısından Bir Geçerlilik Koşulu Olup Olmadığı - Payların Senede Bağlanmadığı Durumlarda Noter Aracılığı ile Gönderilen İhtarnamenin Yeterli Olup Olmadığı - Iskat İçin Gerçekleşmiş Bir Temerrüdün Varlığının Yeterli Bulunup Bulunmadığı–Sadece Temerrüt Faizini Ödemeyen Pay Sahibinin Iskat Edilebilip Edilemeyeceği - Eşit İşlem İlkesi

167 İMZA SİRKÜLERİ Pay Sahipleri Sözleşmesi - Ana Sözleşmeye Yasal Olarak Konulması Olanaklı Bulunmayan Hususların Pay Sahipleri Sözleşmesinde Düzenlenmesi - Anonim Ortaklığı Temsil Yetkisine Sahip Kişilerin İmza Sirkülerinde Gösterilmesi–Yetki Kısıtlamalarının Ana Sözleşme ve/veya İmza Sirküleri ile Getirilebilip Getirilemeyeceği ve Bunların Hangi Durumlarda Üçüncü Kişilere İleri Sürülebileceği - İmza Sirkülerinin Farklı İçerikteki Hükümlerinin Yorumlanması,

168  İŞTİRAK SATIŞI İştirak Satışı İçin Anonim Ortaklık Yönetim Kurulunun Bir Karar Almasının Zorunlu Olup Olmadığı - Sermayenin Yüzde Yetmişine Tekabül Eden Bir İştirakin Sadece Çift İmzayı İçeren Bir Sözleşme ile Satılabilip Satılamayacağı - Genel Kurul Kararının Bulunmamasının İşlemin Yokluğu Sonucunu Doğurması - Yokluk Yaptırımının İşlemin Yıllık Raporda Gösterilmesi ve Bunun Genel Kurulca Kabulü ile Ortadan Kalkmayacağı - Mahkemenin Yokluğu Re’sen Göz Önüne Alması 

169 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEN VE SADAKAT BORCU Özen ve Sadakat Yükümlülüklerinin Anlam ve İçeriği - Yönetim Kurulunun Sadece Kendilerine Haksız Bir Çıkar Sağlanması Durumunda Sorumlu Tutulabilecekleri Savının Doğru Olmadığı - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin Faaliyet Alanını Sınırlandırarak Onun Zararına Yol Açmaları Durumunda Sorumlu Tutulabilmeleri - Bazı Pay Sahiplerinin Aralarında Birleşerek Şirketin Menfaatlerini Zarara Uğratmaları

170 PAYLARI ÖNCELİKLE ALIM HAKKI Önalım Hakkının Tanınmasının Gerekçesi - Ana Sözleşmedeki Hükmün Mevcut Pay Sahipleri Arasındaki Devirlerde de Uygulanıp Uygulanmayacağı - Pay Devrine Muvafakat Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Aynı Zamanda Önalım Hakkına Aykırı Davranıldığını İleri Süren Anonim Ortaklığın da Yönetim Kurulu Üyesi Olması - Aynen İfa İstemi

170a AYNI KONUDAKİ EK MÜTALAA 155

171 ANONİM ORTAKLIĞIN ORGANSIZ KALMASI Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeyen Bir Pay Sahibinin Organ Yokluğu Nedeni ile Anonim Ortaklığın Feshini İstemesi Anılan Pay Sahibinin Tasfiye Sonucunda Herhangi Bir Hak Elde Edip Edemeyeceği - Anonim Ortaklığa Kayyım Atanması - Kayyımın Iskat Prosedürünü İşletmesi Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Ayrıcalığına Sahip Bir Grubun Aday Göstermemesi Bu Durumda Yetkinin Genel Kurula Dönmesi Ana Sözleşme ile Kilitlenmeye Çözüm Getirilmiş Olması

172 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİ RILMESI Teslim Edilerek Kayden İzlenmesine Başlanmış Olan Sermaye Piyasası Araçlarının İmhası Konusunda Kimin Yetkili Bulunduğu - İmha İçin Hak Düşürücü Sürenin Beklenmesinin Zorunlu Olup Olmadığı Bu Olasılıkta Kimler Açısından ve ne Gibi Risklerin Doğabileceği

173 KAMBİYO SENETLERİNİN FAKTORING ŞİRKETİNE CİRO EDİLMESİ Faktoring İşleminin Amacı ve Hukuki Niteliği - Kambiyo Senetlerinin Bedelsizliğinin Faktoring Şirketine Karşı İleri Sürülebilip Sürülemeyeceği - Bilerek Borçlunun Zararına Hareket–Faktoring Yönetmeliği m. 22/II ile Sağlanmak İstenen Düzen.