Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat


Eski ve Yeni Harflerle
Katalog Kodu: HS013
ISBN: 978-975-7519-02-7
Stok durumu: Stokta var
95,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviAydın Kitabevi
YazarFerit DEVELİOĞLU
Baskı tarihi2012/01
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Detaylı açıklama

HS013
Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni Harflerle)
Ferit Devellioğlu
2012/01 29. Baskı, 1393+320 (eski harf dizini) Sayfa 95,00 TL
ISBN 978-975-7519-02-7

Millî Eğitim Bakanlığımızın müfredat programlarına göre bu gençliğin; daha liseden başlayarak, Divân, Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî edebiyatını, diğer taraftan İlahiyat Fakültesi'nde dinler târihi, Arap edebiyatı, hadis, tefsir, Arap şâir ve ediplerinin biyografileri ile tasavvufî eserleri gözden geçirmek, diğer fakültelere devam edenlerin de, birçok Arapça, Farsça kelimelerle hukukî tâbir ve ıstılahları öğrenmek zorunda bulunduk­larını gözönünde tutarak 13 yıldan beri üzerinde meşgul olageldiğim "Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lûgat" adlı eserimi bugün tamâmiyle bitirmiş ve baskısına başlamış bulun­maktayım. Bu Lügat, başta Nâci lûgati, Salâhi ve Ali Seydî'nin Kamûs-i Osmânî'leri olmak üzere Kamûs-i Türkî, Bahâ Lügati, Hüseyin Kâzım Kadri (Şeyh Muhsin-i Fânî), Mustafa Nihat Özön'ün sözlükleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Dâiresi Müdürü Kemal Edip Kürkçüoğlu ve değerli dilcilerimizden Osman Nedim Tuna'nın husûsî notları taranmak; şâir edebî eser ve ansiklopedilerden faydalanmak suretiyle meydana gelmiş ve başından sonuna kadar da üstad K. E. Kürkçüoğlu'nun tetkik ve tashihinden geçmiştir.

Lûgatin hazırlığı sırasında büyük bir titizlik ve hassasiyet gösterilmiştir. Nitekim sıhhatinden şüphe edilen bîr Arapça kelime için, Ahterî, Akreb-ül-Mevârid, Redhouse, Âsım Efendi Lûgatine; bir Farsça kelime için, Gencîne-i Güftâr, Burhân-ı Katı', Ferheng-i Nâsırî, Ferheng-i Şuûrî, Şems-ül-Lûga, emsâli gibi en güvenilir kaynaklara müracaat etmek külfetine katlanılarak bir vahdet temîn olunması cihetine gidilmiştir.

Bu eser, Osmanlıca'da kullanılan Arapça ve Farsça asıllı kelimeleri ihtivâ etmektedir; Türkçe kelimelerle Osmanlıca’ya batı dillerinden geçmiş kelimelere yer verilmemiştir. Buna mukabil : hâk, berg, hacer... gibi dilimizde kullanılmış ve alenî; âlemşümul; beşuş; mütenekkiren... gibi kullanılmakta olan bütün Osmanlıca (Arapça - Farsça) kelimeler alınmış, bu suretle 60 bin kelimelik bir lûgat hazırlanmış bulunmaktadır. Yeri gelmiş iken şunu da arz etmek isterim ki ben şahsen Muallim Nâci, Şemsettin Sâmi, Ali Seydî, Salâhi merhum gibi eski lûgatçilerimizin uzun, yorucu ve yıpratıcı mesaîsini burada minnet ve şükranla karşılar, kendilerini hürmet ve rahmetle yâd ederim. Bu zevat memleket hesabına zamanının icaplarına göre, çok faydalı, hayırlı ve semereli işler görmüş, büyük bir sebat ve feragatle bütün ömürlerini irfan âlemine vakfetmiş kimselerdir; meydana getirdikleri eserler kuvvetli bir irâde ve azmin mahsûlü olmakla beraber şunu da ifâde etmeliyim ki, bu çok değerli zevat, kelimelerin ilmî hüviyetini tâyîn etmek hususunda değişik kaynaklardan fay­dalanmak yolunu her nedense ihmâl etmişlerdir. Meselâ : Salâhî'de, Kamûs-i Türkî'de, Nâcî'de veya Ali Seydî’de aradığınız bir kelimeyi çok zaman diğerlerinde de aynı şekilde îzâh edilmiş olarak görürsünüz; birinde bulamamışsanız Ötekinde bulacağınız şüphelidir. Lehçe-i Osmânî'de geçen bir yanlışlık Kamûs-i Türkî'de, Ali Seydî'de, Salâhî'de de aynı şekilde tek­rar edebilir. (Önsözden)