Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Medeni Usul Hukuku


Katalog Kodu: UH003
ISBN: 978-605-05-0038-7
Stok durumu: Stokta var
60,00 TL
:
(0)
Ücretsiz Kargo!
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarRamazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı tarihi2016/10
Baskı Sayısı2

UH003
Medeni Usul Hukuku
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ
2016/10 2. Baskı, 800 Sayfa 60,00 TL
ISBN 978-605-05-0129-2

KİTABIN ANA KONUBAŞLIKLARI

 1. GENEL HÜKÜMLER
 2. MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ
 3. DAVA
 4. YARGILAMA (ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)
 5. İSPAT VE DELİLLER
 6. TAKDİRÎ DELİLLER
 7. KANUN YOLLARI
 8. İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016) SONRA UYGULANACAK OLAN KANUN YOLLARI
 9. KESİN HÜKÜM
 10. YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM
 11. ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER
 12. BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI
 13. ARABULUCULUK VE TAHKİM

Önsöz 7

İçindekiler 9

Kısaltmalar cetveli 45

Genel Kaynakça 49

GENEL HÜKÜMLER

§ 1. MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ 51

A) Kavramsal olarak medenî usul hukuku 51

B) Medenî usul hukukunun amacı 52

C) Medenî usul hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri ve önemi 53

D) Uyuşmazlık kavramı ve uyuşmazlık çözüm yolları 55

E) Medenî usul hukukunun kaynakları 56

I - Anayasa 56

II - Hukuk Muhakemeleri Kanunu 57

III - Maddî hukuka ait kanunlardaki usul hükümleri 58

IV - Diğer kanunlar 58

V - Medenî usul hukuku ile ilgili yönetmelikler 59

VI - Yargıtay kararları 59

VII - Doktrin 60

F) Medenî usul hukuku kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanması 60

I - Yer bakımından uygulanma 60

II - Zaman bakımından uygulanma 61

1) Kural 61

2) Geçiş (İntikal) Hükümleri 63

G) Medenî usul hukuku kurallarının yorumu 64

§ 2. YARGI KAVRAMI VE YARGI YOLLARI 65

A) Yargı kavramı 65

B) Yargı yolları (çeşitleri, kolları) 65

I - Anayasa yargısı 68

II - İdari yargı 69

1) İdari yargının işlevi ve yapısı 69

2) İdari yargı-medeni yargı ilişkisi 71

III - Adli yargı 73

1) Genel olarak 73

2) Ceza yargısı 73

3) Medeni yargı 75

a) Genel olarak 75

b) Çekişmeli yargı 75

c) Çekişmesiz yargı 76

aa) Kavram ve çekişmeli yargıyla ilişkisi 76

bb) Çekişmesiz yargının ölçütleri 77

IV - Askeri yargı 79

1) Askeri ceza yargısı 79

2) Askeri idari yargı 80

V - Uyuşmazlık yargısı 80

1) Genel olarak 80

2) Yargı Yolu (Görev) Uyuşmazlığı 81

a) Olumlu görev uyuşmazlığı 81

b) Olumsuz görev uyuşmazlığı 82

3) Hüküm uyuşmazlığı 83

§ 3. MAHKEMELER 85

A) Mahkeme kavramı 85

B) Yargı sisteminde bulundukları yere göre mahkemeler 85

I - İlk derece mahkemeleri 85

II - Üst derece ve yüksek  mahkemeler 86

1) Bölge adliye (istinaf) mahkemeleri (ikinci derece mahkemeleri) 87

a) İstinaf mahkemesinin yapısı ve kuruluşu 87

b) İstinaf mahkemesinin görevleri 88

2) Yargıtay 90

a) Yargıtay’ın kuruluşu ve yapısı 90

aa) Hukuk daireleri (HD) 90

bb) Hukuk Genel Kurulu (HGK) 91

b) Yargıtay’ın Görevleri 91

aa) Genel olarak 91

bb) Yargıtay hukuk dairelerinin görevleri 92

cc) Yargıtay hukuk genel kurulu’nun görevleri 93

c) İçtihatların birleştirilmesi 94

aa) Genel olarak 94

bb) İçtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini gerektiren haller 95

cc) İçtihatların birleştirilmesine karar verecek kurullar 95

dd) İçtihatların birleştirilmesi talebi ve incelenmesi 96

ee) İçtihadı birleştirme kararlarının niteliği ve bağlayıcı gücü 97

C) Görevlerine göre mahkemeler 98

I - Genel görevli mahkemeler 98

1) Genel Olarak 98

2) Asliye Ticaret Mahkemelerinin Durumu 100

a) Ticarî dava kavramı 100

aa) Mutlak Ticarî Davalar 100

bb) Nispî Ticarî Davalar 101

b) Ticarî davalara bakan mahkemeler 102

aa) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunan yerler 102

bb) Ayrı asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerler 103

II - Özel görevli mahkemeler (uzmanlık veya  ihtisas mahkemeleri) 103

D) Kuruluş ve örgütlenme bakımından mahkemeler 105

§ 4. YARGI GÖREVLİLERİ 107

A) Kavram 107

B) Hâkim 107

I - Hâkimlik mesleğine giriş 108

1) Adaylık 108

2) Hâkimliğe atanma 108

II - Hâkimlik mesleği 108

III - Hâkimlerin bağımsızlığı ve teminatı 111

1) Hâkimlerin bağımsızlığı 112

2) Hâkimlik teminatı 116

IV - Hâkimin yasaklılığı ve reddi 117

1) Genel olarak 117

2) Hâkimin yasaklılığı 118

a) Sebepler 118

b) Yasaklılığın tespiti ve ileri sürülmesi 120

3) Hâkimin reddi 121

a) Sebepler 121

b) Ret Usulü 123

aa) Taraflardan birisinin hâkimi reddetmesi 123

bb) Hâkimin kendisinin çekilmesi 124

cc) Ret sebeplerini inceleyecek merci 124

dd) Ret Sebeplerinin incelenmesi ve 

  karar verilmesi usulü 125

ee) Merci kararına karşı kanun yolları 126

ff) Ret talebinin kabulü 126

V - Hâkimlerin sorumluluğu 126

1) Sorumluluk sisteminin genel özellikleri 126

2) Sorumluluk sebepleri 128

3) Tazminat davası açılması 130

C) Cumhuriyet savcısı 131

D) Yazıişleri personeli (görevlileri)-(adliye memurları) 133

I - Yazı işleri müdürü 133

II - Zabıt kâtibi 134

III - Mübaşir ve hizmetli 135

E) Avukat 135

I - Genel olarak 135

II - Avukatlık mesleğine giriş 136

III - Barolar ve Türkiye barolar birliği 137

IV - Avukatların ödevleri 138

V - Avukatların hakları 139

F) Noter  141

I - Genel olarak 141

II - Noterlerin görevleri 142

§ 5. YARGILAMAYA HÂKİM OLAN İLKELER İLE TARAFLARIN HAK VE ÖDEVLERİ 143

A) Adil yargılanma hakkı 143

I - Kanuni, tarafsız, bağımsız mahkeme önünde

  yargılanma hakkı 144

1) Kanuni (tabiî) hâkim önünde yargılanma 144

2) Tarafsızlık ve bağımsızlık 144

II - Makul (uygun) sürede yargılanma hakkı 145

III - Açık (aleni) yargılanma 146

IV - Hakkaniyete uygun yargılanma (hukuki dinlenilme hakkı) 147

1) Bilgi sahibi olma hakkı 148

2) Açıklama ve ispat hakkı 148

3) Dikkate alınma hakkı ve kararların gerekçeli olması 149

B) Tasarruf İlkesi 150

C) Kendiliğinden (resen) harekete geçme ilkesi 151

D) Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi 152

E) Kendiliğinden (resen) araştırma ilkesi 153

F) Taleple bağlılık ilkesi 155

G) Açıklık (aleniyet) ilkesi 155

H) Hukuki dinlenilme hakkı 155

İ) Usul ekonomisi 155

J) Teksif ilkesi 156

K) Doğrudanlık ilkesi 157

L) Yargılamanın hâkim tarafından yürütülmesi 158

M) Davayı aydınlatma ödevi 159

N) Sözlülük-yazılılık ilkesi 160

O) Hâkimin hukuku uygulaması 161

I - Genel olarak 161

II - Yabancı hukukun uygulanması 162

P) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 162

§ 6. USUL İŞLEMLERİ 164

A. Genel olarak 164

B. Usul işlemi kavramı ve çeşitleri 164

I - Tanım 164

II - Çeşitleri 165

1) Taraf usul işlemleri 165

2) Mahkemenin usul işlemleri 167

III - Usul işlemlerinin özellikleri 168

§ 7. SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 170

A) Süreler 170

I - Genel olarak 170

II - Sürelerin çeşitleri ve özellikleri 170

III - Sürelerin başlaması ve hesaplanması 172

IV- Adli tatil 174

B) Eski hale getirme 176

I - Genel olarak 176

II - Eski hale getirme talebinin koşulları 177

III - Eski hale getirme talebinin süresi 178

IV - Eski hale getirme talebinin şekli, kapsamı ve incelenmesi 179

§ 8. TEBLİGAT 181

A) Tebligatın amacı ve önemi 181

B) Tebligat yapılma şekilleri 182

C) Tebligatın nerede ve nasıl yapılacağı 184

I - Genel olarak 184

II - Tebligatın yapılacağı kişi, adres ve tebliğ tarihi 184

III - Tüzel kişilere tebligat 187

IV - Tebligatta özel bazı durumlar 187

V - İlanen tebligat 188

VI - Usulsüz tebligat 189

D) Tebligat suçları 190

MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ

§ 9. GÖREV 192

A) Malvarlığı haklarından doğan dava ve işlerde görev 192

I - Ana kural 192

II - Ana kuralın istisnaları 193

1) Sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu

  davalar ve işler 193

a) Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar 193

b) Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davaları 194

c) Yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar 194

d) Çekişmesiz yargı işleri 194

e) HMK’nun ve diğer kanunların sulh hukuk mahkemesini görevlendirdiği dava ve işler 195

2) Özel görevli mahkemelerin görevli olduğu davalar ve işler 195

B) Kişivarlığı haklarına ve aile hukukuna ilişkin dava ve işlerde görevli mahkeme 195

C) Malvarlığı ve kişivarlığı haklarından doğan işler dışında kalan dava ve işlerde görev 197

D) Görev kurallarının niteliği 197

E) Mahkemenin görevli olup olmadığını incelemesi 197

F) Görevsizlik kararı 198

G) Görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 199

§ 10. YETKİ 202

A) Genel olarak 202

B) Yetki türleri 203

I - Genel yetki 204

1) Gerçek kişilerin yerleşim yeri (ikametgâhı) 204

a) Türkiye’de yerleşim yeri olanlara karşı dava açılması 204

b) Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı dava açılması 204

aa) Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı açılacak malvarlığı haklarına ilişkin davalarda genel yetki 205

bb) Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı açılacak kişivarlığı haklarına ilişkin davalarda genel yetki 205

2) Tüzel kişilerin yerleşim yeri 206

3) Davalıların birden fazla olması halinde genel yetkili mahkeme 206

a) Davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olması 206

b) İstisnalar 207

aa) Ortak yetkili mahkeme bulunması 207

bb) Davanın sırf davalılardan birini kendi mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açılması 207

4) Genel yetki kurallarının niteliği 208

II - Özel yetki kuralları 208

1) Sözleşmeden doğan davalarda yetki 209

a) Genel bilgi 209

b) Sözleşmeden doğan davalarda yetkinin niteliği 210

2) Haksız fiilden doğan davalarda yetki 210

3) Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 211

4) Miras ile ilgili davalarda yetki 213

a) Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin yetkisi 213

b) Son yerleşim yeri mahkemesinin kesin olmayan yetkisi 214

5) Karşı davada yetki 214

6) Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi 215

7) Sigorta sözleşmesinden doğan davalarda yetki 215

a) Zarar (mal) sigortalarında 216

b) Can (hayat) sigortalarında 216

8) Geçici olarak oturulan yer mahkemesinin yetkisi 216

9) Çekişmesiz yargı işlerinde yetki 217

10) Diğer Kanunlardaki özel yetki kuralları 217

a) Türk medenî kanunu’ndaki özel yetki kuralları 217

b) Türk ticaret kanunu’ndaki özel yetki kuralları 218

c) İcra ve iflâs kanunu’ndaki özel yetki kuralları 219

d) Özel görevli mahkemelerin kuruluşuna ilişkin Kanunlardaki yetki kuralları 219

11) Türkiye’nin her yerindeki mahkemelerin yetkili olduğu haller 219

III - Yetki kurallarının niteliği 220

1) Kesin yetki kuralları 220

2) Kesin olmayan yetki kuralları 221

C) Tarafların yetkisiz mahkemeyi yetkili kılmaları 221

I - Yetki sözleşmesi 221

1) Genel bilgi 221

2) Yetki sözleşmesinin yapılmasının mümkün olduğu haller 223

a) Yalnızca tacirler veya kamu tüzel kişileri yetki 

  sözleşmesi yapabilirler 223

b) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konularla kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi yapılamaz 223

3) Yetki sözleşmesinin şekli 224

4) Uyuşmazlığın belirli veya belirlenebilir olması 224

5) Mahkemenin veya mahkemelerin belli olması 224

6) Yetki sözleşmesinin kanunen yetkili olan genel ve özel yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırıp kaldırmayacağı 225

7) Yetki sözleşmesinin etkisi 225

II - Davalının yetki itirazında bulunmaması 226

D) Yetki İtirazı 226

I - Yetki itirazında bulunma süresi 227

II - Yetki itirazının yapılması 227

III - Yetki itirazının incelenmesi 228

IV - Yetki itirazının reddi 228

V - Yetkisizlik kararı 228

VI - Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 229

E) Yetkinin kesin olduğu hallerde yetki itirazı 230

§ 11. YARGI YERİ BELİRLENMESİ 231

A) Yargı yeri belirlenmesi sebepleri 231

I - Görevli ve yetkili mahkemenin davaya bakmasına bir engel çıkması 231

II - İki mahkemenin verdiği görevsizlik kararının kesinleşmesi 232

III - İki mahkemenin yargı çevreleri konusunda tereddüt edilmesi 233

IV - Kesin yetki kuralının bulunduğu bir halde

  iki mahkemenin verdiği yetkisizlik kararının kesinleşmesi 234

B) İnceleme yeri, usulü ve sonucu 235

§ 12. MAHKEMELER ARASINDA HUKUKÎ YARDIM (İSTİNABE) 236

A) Genel olarak 236

B) Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında

  hukukî yardım (istinabe) 238

C) Naip tayini 239

DAVA

§ 13. TARAFLAR 242

A) Taraf ehliyeti 243

I - Genel bilgi 243

II - Gerçek kişilerin taraf ehliyeti 243

1) Her gerçek kişinin taraf ehliyeti vardır 243

2) Ölüm ile taraf ehliyeti son bulur 244

3) Dava açıldıktan sonra ölen tarafın taraf ehliyeti kalmaz 246

III - Tüzel kişilerin taraf ehliyeti 246

1) Özel hukuk tüzel kişileri 247

2) Kamu tüzel kişilerinin taraf ehliyeti 247

IV - Tüzel kişiliği bulunmayan toplulukların taraf ehliyeti de yoktur 248

1) Adî ortaklığın taraf ehliyeti yoktur 248

2) Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur 249

V - Bir davada tarafların taraf ehliyetine sahip olmaları dava şartlarındandır 250

B) Dava ehliyeti 250

I - Gerçek kişilerin dava ehliyeti 250

1) Tam dava ehliyetine sahip olanlar 251

2) Sınırlı dava ehliyetine sahip olanlar 251

3) Dava ehliyeti olmayanlar 252

4) Yasal temsilcinin dava ehliyeti olmayan tarafı davada temsil etmesi 252

a) Veli 253

b) Vasi 253

c) Kayyım 253

II - Gerçek kişinin dava ehliyetine sahip olması dava şartıdır 254

III - Tüzel kişilerin dava ehliyeti ve davada temsili 255

1) Özel hukuk tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili 255

2) Kamu tüzel kişilerinin dava ehliyeti ve temsili 255

IV - Tüzel kişinin dava ehliyetine sahip olması dava şartıdır 257

C) Dava takip yetkisi 257

D) Taraf sıfatı (husumet) 258

§ 14. DAVAYA VEKÂLET 262

A) Giriş 262

B) Davada vekille (avukatla) temsil zorunluluğu yoktur 263

C) Davada vekil olabilecek kişiler 263

I - En az üç avukat bulunan yerler 264

II - Üç avukat bulunmayan yerler 264

D) Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişiler dava takip edemez 265

I - Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişinin dava açması 265

II - Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişinin açılmış bir davayı 

  takip etmesi 265

E) Vekâletin verilmesi 266

I - Vekâletname 266

II - Vekâletnamenin şekli 267

F) Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi 268

I - Vekil, vekâletnameyi mahkemeye vermekle yükümlüdür 268

II - Vekâletnamenin mahkemeye verilmemesi halinde yapılacak işlemler 269

1) Açılmış bir davayı vekil sıfatıyla takip etmek isteyen 

kişinin vekâletnamesini vermemesi 269

2) Vekâletnamesiz dava açılması 270

G) Davaya vekâletin kapsamı 271

I - Davaya vekâletin kanunî kapsamı 271

II - Vekile özel yetki verilmesini gerektiren haller 272

H) Davanın birden fazla vekil ile takibi 273

J) Davaya vekâletin sona ermesi 274

I - Vekilin istifası 274

II - Vekilin azli ve diğer sona erme halleri 275

K) Vekil ile takip edilen davalarda müvekkilin durumu 276

L) Avukatlık (vekâlet) ücreti 277

§ 15. DAVA ŞARTLARI 278

A) Dava şartları kavramı 278

B) Dava şartlarının çeşitleri 279

I - Mahkemeye ilişkin dava şartları 279

1) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması 279

a) Yargı hakkının ülke yönünden sınırları 279

b) Yargı hakkının kişi yönünden sınırları 279

aa) Yabancı devletlerin yargı muaflığı 279

bb) Diplomatik temsilcilerin yargı muafiyeti 280

2) Yargı yolunun caiz olması 281

3) Mahkemenin görevli olması 281

4) Kesin yetki hallerinde mahkemenin yetkili olması 281

II - Taraflara ilişkin dava şartları 281

1) Davada iki tarafın bulunması 281

2) Taraf ehliyeti 281

3) Dava ehliyeti 282

4) Dava takip yetkisi 282

5) Yasal temsilcinin gerekli niteliğe sahip olması 282

6) Davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli vekâletname 282

7) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi 282

III - Dava konusuna ilişkin dava şartları 283

1) Davacının yatırması gerekli gider avansının yatırılmış olması 283

2) Davacının dava açmakta hukukî yararının bulunması 283

a) Eda davalarında hukukî yarar 284

b) Tespit davalarında hukukî yarar 285

c) Belirsiz alacak ve tespit davalarında hukukî yarar 285

d) İnşaî davalarda hukukî yarar 286

e) Her talep için hukukî yarar şarttır 286

3) Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması 287

4) Kesin hüküm bulunmaması 287

IV - Özel kanunlardaki özel dava şartları 287

C) Dava şartlarının incelenmesi 288

§ 16. DAVA ÇEŞİTLERİ 291

A) Mahkemeden istenen hukukî korunmaya göre dava çeşitleri 291

I - Eda davaları 291

II - Tespit davaları 292

1) Genel bilgi 292

2) Tespit davası eda davasının öncüsüdür 293

3) Tespit davasının şartları 293

a) Hak veya hukukî ilişki şartı 294

b) Hukukî yarar şartı 294

c) Hak, hukukî ilişki ve hukukî yarar dava şartıdır 295

4) Tespit davası çeşitleri 296

a) Müspet tespit davası 296

b) Menfi tespit davası 296

5) Tespit hükmü 296

III - Belirsiz alacak ve tespit davaları 297

IV- İnşaî davalar 299

1) Genel bilgi 299

2) İnşaî dava bir inşaî hakka dayanır 299

3) İnşaî davada verilen hüküm 300

4) İnşaî dava çeşitleri 301

a) Geleceğe etkili inşaî davalar 301

b) Geçmişe etkili inşaî davalar 301

B) Dava konusu hakkın niteliğine göre dava çeşitleri 301

C) Dava konusu mala göre dava çeşitleri 302

D) Dava konusunun ayni hak veya zilyetlik olmasına göre 

dava çeşitleri 302

E) Talep sonucunun sayısına göre dava çeşitleri 302

I - Terditli davalar 302

1) Genel bilgi 302

2) Terditli davaların çeşitleri 303

a) Taleplerin dayandığı vakıaların aynı olması 303

b) Taleplerin dayandığı vakıaların farklı olması 303

3) Terditli davanın incelenmesi 304

II - Seçimlik davalar 304

III - Davaların yığılması 305

IV - Hakların yarıştığı davalar 306

V - Kısmî dava 306

F) Talep sonucundan yararlanacaklara göre dava çeşidi olarak topluluk davası 308

§ 17. DAVA AÇILMASI 310

A) Genel bilgi 310

B) Dava dilekçesi 310

I - Dava dilekçesinin içeriği 311

1) Mahkemenin adı 311

2) Davacı ile davalının adı, soyadı ile adresleri 312

a) Davacının adı, soyadı ve adresi 312

b) Davalının adı ve soyadı ile adresi 312

3) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 312

4) Varsa tarafların kanunî temsilcileri ve  davacı vekilinin ad ve soyadı ile adresleri 313

5) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda dava konusunun değeri 313

6) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri 314

7) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği 316

8) Dayanılan hukukî sebepler 317

9) Açık bir şekilde talep sonucu 319

10) Davacının (varsa yasal temsilcisinin veya vekilinin) imzası 321

II - Dava dilekçesinde eksiklik bulunması 321

III - Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi 322

IV - Davanın açılma zamanı 323

V - Tensip tutanağı 323

§ 18. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 325

A) Dava açılmasının maddî hukuk bakımından sonuçları 325

I - Zamanaşımının kesilmesi 325

II - Hak düşürücü sürenin korunması 325

III - Bazı kişivarlığı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi 325

IV - İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi 326

V - Davalının mütemerrit olması 326

B) Dava açılmasının usul hukuku bakımından sonuçları 326

I - Mahkemenin davayı incelemesi zorunluluğu doğar 326

II - Dava şartları davanın açıldığı tarihe göre belirlenir 326

III - Dava, açıldığı tarihteki duruma göre karara bağlanır 327

IV - Derdestlik durumu ortaya çıkar 327

V - İhtîyati tedbir ve/veya ihtîyati haciz korunur 328

VI - Davayı geri alma yasağı 328

C) Dava açılmasının diğer sonuçları 329

§ 19. DAVAYA CEVAP 330

A) Genel bilgi 330

B) Davalının cevapları 330

I - Davalının davayı kabul etmesi 330

II - Davalının dava dilekçesindeki vakıalara karşı koyması 331

1) Davalı dava dilekçesindeki vakıaları inkâr edebilir 331

2) Davalı dava dilekçesindeki vakıaların davayı haklı  gösterecek nitelikte olmadığını bildirebilir 331

III - Davalının kendi lehine karşı vakıalar ileri sürmesi 332

1) Maddî hukuka dayanan savunma araçları 332

a) Def’iler 332

b) İtirazlar 333

2) Usul hukukuna dayanan savunma vasıtaları 333

a) İlk itirazlar 333

b) Diğer usulî itirazlar 334

C) Cevap dilekçesi 334

I - Cevap dilekçesinin içeriği 334

1) Mahkemenin adı 334

2) Davacı ile davalının adı ve soyadı ve adresleri 335

3) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 335

4) Varsa tarafların yasal temsilcileri ve vekillerinin 

  ad ve soyadları ile adresleri 335

5) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların

  sıra numarası altında açık özetleri 335

6) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın

  hangi delillerle ispat edileceği 335

7) Dayanılan hukukî sebepler 335

8) Açık bir şekilde talep sonucu 336

9) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut 

  vekilinin imzası 336

II - Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması 336

III - Cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi 336

D) Cevap süresi 337

I - Cevap süresi 337

II - Cevap süresinin uzatılması 338

E) Cevap dilekçesi verilmesinin sonuçları 338

F) Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonuçları 338

§ 20. CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ VE İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ 339

A) Cevaba cevap dilekçesi 339

B) İddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı 340

I - Genel bilgi 340

II - İddiayı genişletme veya değiştirme sayılan haller 341

1) Talep sonucunu genişletmek veya değiştirmek 341

2) Dava sebebini genişletmek veya değiştirmek 342

III - İddiayı genişletme veya değiştirme yasağının istisnaları 343

IV - İddiayı genişletme veya değiştirmenin yasak olmadığı haller 344

1) Talep edilenden başka bir şeye de hüküm verilebilen

  haller 345

2) Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalar 345

3) Dava açılmasından sonra doğan olaylar 345

4) Belirsiz alacak davası bakımından kabul edilen

  özel durum 345

5) Tarafta iradî değişiklik 346

V - İddiayı genişletme veya değiştirme sayılmayan haller 346

C) İkinci cevap dilekçesi 347

D) Savunmayı genişletme ve değiştirme yasağı 348

I - Genel bilgi 348

II - Savunmayı genişletme sayılan haller 349

1) Def’iler 349

2) Vakıaların genişletilmesi veya değiştirilmesi savunmayı genişletmedir 349

3) İtirazların ileri sürülmesi ve savunmayı genişletme 350

III - Savunmayı genişletme yasağının istisnaları 350

IV - Savunmayı genişletmenin yasak olmadığı haller 352

1) Mahkemenin kendiliğinden incelemesi gereken hususlar 352

2) Sonradan doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi 352

V - Savunmayı genişletme ve değiştirme sayılmayan durumlar 353

1) Hukukî sebepler 353

2) Savunmaya zımnen dahil olan vakıalar 353

3) Cevap veya ikinci cevap dilekçesindeki vakıaların delili 

  niteliğindeki vakıaların ileri sürülmesi 353

YARGILAMA

(ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT)

§ 21. ÖN İNCELEME 355

A) Genel bilgi 355

B) Ön incelemenin kapsamı 356

C) Ön inceleme duruşması 358

I - Ön inceleme duruşmasına davet 358

II - Ön inceleme duruşmasının yapılması 358

§ 22. YARGILAMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ 361

A) Genel bilgi 361

B) Yargılamanın yapılış biçimi 361

I - Duruşma 361

1) Genel bilgi 361

2) Duruşma yapılması zorunludur 363

3) Tarafların duruşmaya çağrılması 363

4) Duruşma gününün ve saatinin belirlenmesi 364

II - Tutanaklar 365

III - Dava dosyası 366

§ 23. TAHKİKAT 367

A) Genel olarak 367

B) Tahkikatın yapılması 367

§ 24. İSTİCVAP 369

A) Genel bilgi 369

B) İsticvabın konusu 370

C) İsticvap usulü 370

İSPAT VE DELİLLER

§ 25. GENEL HÜKÜMLER 373

A) İspatın konusu ve delil 373

B) Delilin konusu 374

C) İspat hakkı 375

D) İspat yükü 376

I - Genel bilgi 376

II - İspat yükü, zamanı ve önemi 376

III - İspat yükü konusunda genel kural 377

IV - Genel kuralın istisnaları 378

1) Normal durumun aksinin ispatı 378

2) İspat yükünün kanunla belirlendiği haller 379

3) Karineler 380

a) Fiilî karineler 380

b) Kanunî karineler 380

V - Karşı ispat 381

§ 26. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE DELİL ÇEŞİTLERİ 383

A) Delillerin gösterilmesi 383

I - Genel bilgi 383

II - Delillerin hasredilmesi 384

III - Delillerin incelenmesi 385

IV - Delillerin incelenmesinden sonra yeni delil gösterilmesi 385

B) Hukuka aykırı yollardan elde edilen deliller 386

C) Delil çeşitleri 387

I - Kesin deliller 387

II - Takdirî deliller 388

§ 27. İKRAR 389

A) İkrarın niteliği ve konusu 389

B) İkrarın yapılış şekli 390

I - Mahkeme dışı ikrar 390

II - Mahkeme içi ikrar 390

III - İkrardan dönme 390

C) İkrarın etkisi . 391

D) İkrarın çeşitleri ve bölünmesi 391

I - Basit ikrar 391

II - Nitelikli ikrar 392

III - Bileşik ikrar 392

1) Bağlantılı bileşik ikrar 393

2) Bağlantısız bileşik ikrar 394

§ 28. SENET VE BELGE 395

A) Kavram 395

B) Senet çeşitleri 396

I - Adî senetler 397

1) Kavram ve içeriği 397

2) Adî senetlerin ispat gücü 397

a) Adî senet kesin delildir 397

b) Sahtelik iddiası 398

c) Sahtelik davası 400

3) Adî senetlerin üçüncü kişiler hakkında ispat gücü 401

II - Resmî senetler 401

1) Genel bilgi 401

2) Noter senetleri 402

a) Düzenleme biçimindeki noter senetleri 402

b) Onaylama biçimindeki noter senetleri 403

3) Yabancı ülkelerde düzenlenen resmi senetler 403

4) Resmî senetlerin ispat gücü 403

a) Genel bilgi 403

b) Resmî senetlerin sahteliği ve sahtelik davası 404

III - Senetlerdeki çıkıntılar ve silintiler 406

C) Belgelerin mahkemeye verilmesi 407

I - Genel bilgi 407

II - Belgelerin mahkemeye verilmesi zorunluluğu 408

1) Mahkemeye verilmesi zorunlu olan belgeler 408

2) Belgeyi vermek zorunda olan kişiler 409

D) Senetle ispat zorunluluğu 410

I - Genel bilgi 410

II - Kanundaki ispat sınırından fazla hukukî işlemlerin senetle ispatı zorunludur 411

1) Birinci Ana kural 411

2) Birinci ana kuralın istisnaları 413

a) Yakın hısımlar arasındaki hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir 413

b) Senede bağlanmaması teamül olmayan hukukî işlemler  tanıkla ispat edilebilir 414

c) Senet alınması mümkün olmayan haller 415

d) Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya aşırı yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir 415

e) Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir 416

f) Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir 416

g) Haksız fiilden doğan tazminat alacakları tanıkla ispat edilebilir 417

h) Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir 417

i) Delil sözleşmesi varsa 419

j) Kadastro davaları 419

3) İstisnalar dışında birinci ana kural uygulanır 419

4) Hukukî fiiller tanıkla ispat edilir 420

III - Senede karşı senetle ispat zorunluluğu 421

1) İkinci Ana kural 421

2) Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 423

a) İkinci ana kuralın istisnaları daha azdır 423

b) Senet alınması mümkün olmayan haller 424

c) Hukukî işlemlerdeki irade bozukluğu veya aşırı yararlanma halleri tanıkla ispat edilebilir 424

d) Hukukî işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları tanıkla ispat edilebilir 425

e) Senedin beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı nedenle kaybolduğu tanıkla ispat edilebilir 425

f) Delil başlangıcı varsa tanık dinlenebilir 426

g) Delil sözleşmesi varsa 426

h) Senede karşı haksız fiil iddiası varsa 426

3) İstisnalar dışında senede karşı senetle ispat kuralı uygulanır 426

§ 29. YEMİN 428

A) Genel bilgi 428

B) Yemin teklifi. 428

C) Kendisine yemin teklif edilen tarafın yemin için davet edilmesi ve buna karşı davranışı 430

I - Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelmezse 431

II - Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma gelirse 431

1) Yemin teklifinin kabulü ve yemin edilmesi 431

2) Yeminden kaçınma 432

3) Yeminin iadesi 432

D) Yemin taraflarca edilir 433

E) Usul hükümleri 433

TAKDİRÎ DELİLLER

§ 30. TANIK 436

A) Genel bilgi 436

B) Tanık ile ispatın mümkün olduğu haller 436

C) Tanıkların gösterilmesi 437

D) Tanıkların mahkemeye davet edilmesi 438

E) Tanıklık etmek zorunludur 438

F) Tanıklıktan çekinme 439

1) Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 439

2) Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme 439

3) Menfaat ihlâli tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme 440

4) Tanıklıktan çekinmenin caiz olmadığı haller 440

5) Tanıklıktan çekinme usulü 440

G) Tanıkların dinlenmesi 441

H) Hâkim tanık ifadelerini serbestçe takdir eder 442

§ 31. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 444

A) Bilirkişi kavramı ve tanıktan farkı 444

B) Bilirkişi incelemesini gerektiren haller 444

C) Bilirkişi incelemesine karar verilmesi 447

D) Bilirkişi seçimi, görevlendirilmesi ve görevin yerine getirilmesi 447

E) Bilirkişinin yasaklılığı ve reddi 449

F) Bilirkişilik yapmak kural olarak zorunlu değildir 450

G) Bilirkişi incelemesi ve sonucunun sunulması 450

H) Bilirkişi oy ve görüşüne itiraz 452

İ) Hâkim bilirkişi oy ve görüşünü serbestçe değerlendirir 452

J) Bilirkişi gider ve ücreti 454

K) Bilirkişinin sorumluluğu 455

L) Kasten gerçeğe aykırı raporun yargılamanın iadesi nedeni olması 455

§ 32. KEŞİF 456

§ 33. UZMAN GÖRÜŞÜ 459

§ 34. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DİĞER DELİLLER 460

§ 35. DELİL SÖZLEŞMESİ 461

A) Genel bilgi 461

B) Delil sözleşmesinin çeşitleri 461

I - Münhasır delil sözleşmesi 462

II - Münhasır olmayan delil sözleşmesi 463

C) Delil sözleşmesinin şekli 463

YARGILAMA ve HÜKÜM

§ 36. TAHKİKATIN SONA ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA VE HÜKÜM VERİLMESİ 465

A) Tahkikatın sona ermesi 465

B) Sözlü yargılama 466

C) Hükmün verilmesi 466

§ 37. HÜKÜM 468

A) Karar çeşitleri 468

I - Ara kararları 468

II - Nihaî kararlar 469

1) Hükümler 469

2) Usule ilişkin nihaî kararlar 470

3) Davanın konusuz kalması halinde verilen kararlar 471

B) Hüküm 471

C) Hükmün doğurduğu sonuçlar 475

ÖZEL DURUMLAR

§ 38. DAVA ARKADAŞLIĞI 478

A) Dava arkadaşlığı kavramı 478

B) İhtiyarî dava arkadaşlığı 479

I - İhtiyarî dava arkadaşlığının mümkün olduğu haller 479

1) Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir 

  sebeple ortak olması 479

2) Ortak bir işlemle, davacıların veya davalıların hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmeleri 480

3) Davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukukî sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması 480

II - İhtiyarî dava arkadaşlığında usul 481

C) Zorunlu (mecburî) dava arkadaşlığı 483

I - Zorunlu dava arkadaşlığının çeşitleri 483

1) Maddî zorunlu dava arkadaşlığı 483

2) Şeklî zorunlu dava arkadaşlığı 485

II - Zorunlu dava arkadaşlığında usul 485

1) Maddî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmek zorundadır 486

2) Şeklî zorunlu dava arkadaşları birlikte hareket etmekzorunda değildir 487

§ 39. DAVANIN İHBARI 488

A) Kavram 488

B) Davayı ihbar usulü 489

C) Davayı ihbarın sonuçları 490

§ 40. DAVAYA MÜDAHALE 492

A) Davaya aslî müdahale (aslî müdahale davası) 492

I - Kavram 492

II - Aslî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları 493

B) Ferî müdahale 494

I - Kavram 494

II - Ferî müdahale usulü ve müdahalenin sonuçları 495

§ 41. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 501

A) Davaların birleştirilmesi 501

I - Kavram 501

II - Davaların birleştirilmesi usulü 502

B) Davaların Ayrılması 505

I - Kavram 505

II - Davaların ayrılması usulü 506

§ 42. DAVA KONUSUNUN DEVRİ 508

A) Genel olarak 508

B) Dava konusunun davalı tarafından üçüncü kişiye devri 509

I - Davacı isterse, davalıya karşı açtığı davadan vazgeçerek davayı dava konusunu devir alan üçüncü kişiye devam ettirir 509

II - Davacı, isterse davalıya karşı açmış olduğu davasını tazminat davasına dönüştürür 510

C) Dava konusunun davacı tarafından üçüncü kişiye devri 511

§ 43. KARŞI DAVA 513

A) Genel bilgi 513

B) Karşı dava açılabilmesinin şartları 514

I - Asıl davanın görülmekte olması gerekir 514

II - Asıl dava ile karşı dava arasında yakın ilişkibulunması gerekir 514

1) Takas veya mahsup ilişkisi bulunması 514

2) Asıl dava ile karşı dava arasında bağlantı bulunması 515

III - Karşı davanın caiz olmaması 516

C) Karşı dava açma süresi 517

D) Karşı davanın açılması 517

E) Karşı davaya cevap 518

F) Karşı davada hüküm 518

§ 44. ISLAH 520

A) Genel olarak 520

B) Islahın yapılması usulü 523

I - Tamamen ıslah 525

II - Kısmen ıslah 525

C) Islahın etkisi 526

D) Maddî hataların düzeltilmesi 527

§ 45. DAVADA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ 528

A) Genel olarak 528

B) HMK’na göre teminat gösterilmesi 528

I - Türkiye’de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşının 

  teminat göstermesi 529

II - Ödeme güçlüğü içinde bulunanın teminat göstermesi 530

III - Teminat gösterilmesinin istisnaları 531

IV - Teminat tutarı 532

C) Türk vatandaşı olmayanların (yabancıların) teminat göstermesi 533

§ 46. ÖN SORUN 534

A) Kavram 534

B) Ön sorunların incelenmesi 535

§ 47. BEKLETİCİ SORUN 536

A) Genel bilgi 536

B) Bekletici sorun çeşitleri 536

I - Zorunlu bekletici sorun 538

1) Anayasa mahkemesi kararının beklenmesi 538

2) Uyuşmazlık mahkemesi kararının beklenmesi 538

3) İcra mahkemesinin bekletici sorun yapması 538

II - İhtiyarî bekletici sorun 539

1) Görülmekte olan bir davanın bekletici sorun yapılması 539

2) Yeni açılacak bir davanın bekletici sorun yapılması 542

§ 48. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI 543

A) Genel olarak 543

B) Dava Dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren haller 543

C) Dosyanın işlemden kaldırılması kararı ve sonuçları 544

D) Davanın yenilenmesi 546

E) Dosyanın yeniden işlemden kaldırılması 547

F) İşlemden kaldırılan davanın açılmamış sayılması ve sonuçları 548

DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

§ 49. DAVADAN FERAGAT 551

A) Genel olarak 551

B) Davadan feragat usulü ve davadan feragatın sonuçları 551

§ 50. DAVAYI KABUL 556

A) Genel olarak 556

B) Davayı kabul usulü ve davayı kabulün sonuçları 556

§ 51. SULH 560

A) Genel olarak 560

B) Sulh usulü ve sulhün sonuçları 561

GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR

§ 52. İHTİYATÎ TEDBİRLER 567

A) Genel olarak 567

B) İhtiyatî tedbir kararı verilebilmesinin şartları 567

C) İhtiyatî tedbir usulü 568

D) İhtiyatî tedbir kararının uygulanması 571

E) İhtiyatî tedbirin kalkması 571

F) Haksız ihtiyatî tedbirden dolayı tazminat davası 574

§ 53. DELİL TESPİTİ 576

A) Genel bilgi 576

B) Delil tespitinin istenebileceği haller 577

C) Delil tespiti usulü 577

KANUN YOLLARI

§ 54. KANUN YOLU KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 580

A) Kanun yolu kavramı 580

B) Kanun yolu çeşitleri 581

I - Olağan kanun yolları 581

II - Olağanüstü kanun yolları 581

C) Genel olarak kanun yollarına başvuru usulü 582

D) Uygulanacak olan kanun yolları hükümleri 584

İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINDAN (20.07.2016)

SONRA UYGULANACAK OLAN KANUN YOLLARI

§ 55. İSTİNAF 586

A) Niteliği 586

B) İstinaf sistemine egemen olan ilkeler 587

C) Aleyhine istinaf yoluna başvurulabilen kararlar 589

I - İlk derece mahkemesi kararı olması şartı 589

II - Nihaî karar şartı 589

III - Belli parasal sınırı (istinaf sınırını) geçme şartı 589

D) İstinaf sebepleri 590

E) İstinaf süresi 591

F) İstinaf dilekçesi 591

I - İstinaf dilekçesinin hazırlanması 591

II - İstinaf dilekçesinin verilmesi 592

III - Gerekli harç ve giderlerin ödenmesi 592

IV - İstinaf dilekçesinin usulden reddi 593

G) İstinaf dilekçesine cevap 593

H) Katılma yoluyla istinafa başvurma 593

İ) İstinaf yoluna başvurma hakkından feragat 594

J) İstinaf yoluna başvurmanın icraya etkisi 594

K) Kötü niyetle istinaf yoluna başvurma 595

L) İstinaf mahkemesinin ön inceleme yapması 595

M) İstinaf mahkemesinde inceleme 596

I - Genel olarak 596

II - İncelemenin kapsamı 596

III - Duruşma 597

a) Duruşma Yapılmasına Gerek Olmayan Durumlar 597

b) Duruşma Yapılmasına Karar Verilecek Olan Durumlar 598

c) Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi 598

N) İstinaf mahkemesinde yapılamayacak işler 599

O) İstinaf mahkemesi kararı 600

Ö) İstinaf mahkemesinde uygulanacak diğer hükümler 601

§ 56. TEMYİZ (HMK’na göre) 602

A) Niteliği 602

B) Temyiz edilebilen kararlar 602

C) Temyiz edilemeyen kararlar 603

D) Temyiz sebepleri 604

E) Temyiz süresi 605

F) Temyiz dilekçesi 605

I - Temyiz dilekçesinin hazırlanması 605

II - Temyiz dilekçesinin verilmesi 605

III - Temyiz dilekçesi üzerine yapılacak işlemler 606

G) Temyiz dilekçesine cevap 607

H) Katılma yoluyla temyize başvurma 607

İ) Temyiz yoluna başvurma hakkından feragat 607

J) Yargıtay’ın ön inceleme yapması 608

K) Temyiz yoluna başvurmanın icraya etkisi 608

L) Kötüniyetli temyiz başvurusunda bulunulması 609

M) Yargıtay’da asıl inceleme 609

N) Yargıtay kararı 610

I - Bozma kararı 610

II - Onama kararı 610

III - Düzelterek onama kararı 610

IV - Yargıtay kararının tebliği 611

O) Bozmaya uyma veya direnme 611

§ 57. KANUN YARARINA TEMYİZ (HMK’na göre) 613

§ 58. YARGILAMANIN İADESİ (HMK’na göre) 615

A) Konusu 615

B) Yargılamanın İadesi Sebepleri 615

C) Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi 616

D) Yargılamanın İadesi Süresi 616

E) Yargılamanın İadesi Usulü 617

İSTİNAF MAHKEMELERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINA KADAR (20.07.2016) ve BELLİ KOŞULLARDA DAHA SONRA DA

UYGULANACAK  KANUN YOLLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

§ 59. TEMYİZ (HUMK m. 427-439, 443’e göre) 618

A) Genel olarak 618

B) Temyiz edilebilen kararlar 618

C) Temyiz edilemeyen kararlar 619

D) Temyiz (bozma) sebepleri 621

I - Maddî hukuka dayanan temyiz sebepleri 621

II - Usul hukukuna dayanan temyiz sebepleri 622

1) Mutlak temyiz sebepleri 622

2) Nisbî temyiz sebepleri 624

E) Temyiz yoluna başvurulması 625

I - Temyiz süresi 625

II - Temyiz talebi 626

1) Temyiz dilekçesi 626

2) Temyiz dilekçesine cevap 627

3) Dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi 627

III - Temyize başvurmanın hükmün icrasına etkisi 628

F) Temyiz incelemesi 629

G) Yargıtay kararı 631

I - Bozma kararı 632

1) Mahkemenin bozma kararına uyması 634

2) Mahkemenin kendi kararında direnmesi 637

II - Onama kararı 639

III - Hükmün düzeltilerek onanması 640

H) Kanun yararına temyiz 641

§ 60. KARAR DÜZELTME 642

A) Düzeltilmesi istenebilecek kararlar 643

B) Karar düzeltme sebepleri 646

C) Karar düzeltme yoluna başvurulması 647

D) Karar düzeltme talebinin incelenmesi 648

I) Karar düzeltme talebinin esastan reddedilmesi 649

II) Karar düzeltme talebinin esastan kabul edilmesi 650

KESİN HÜKÜM

§ 61. ŞEKLÎ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 652

A) Genel olarak 652

B) Şeklî anlamda kesinliğin meydana gelmesi 652

C) Şeklî anlamda kesinliğin sonuçları 652

D) Şeklî anlamda kesinliğin sona ermesi 653

§ 62. MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKÜM 654

A) Genel olarak 654

B) Maddî anlamda kesin hükmün şartları 654

I - Tarafların aynı olması 655

II - Dava sebeplerinin aynı olması 656

III - Dava konularının aynı olması 658

C) Maddî anlamda kesinliğin ortaya çıkması 660

D) Maddî anlamda kesin hükmün uygulama alanı 660

I - Kararların çeşidi bakımından 660

1) Maddî anlamda kesinliğe elverişli olmayan kararlar 660

2) Maddî anlamda kesinliğe elverişli olan kararlar 660

II - Kararın içeriği bakımından maddî anlamda kesin hükmün uygulama alanı 661

1) Hüküm sonucu (fıkrası) 661

2) Gerekçe 661

E) Maddî anlamda kesin hükmün etkileri 662

I - Kesin hükmün bağlayıcı olması 662

II - Kesin hüküm itirazı 663

III - Kesin hükmün kesin delil olması 664

F) Maddî anlamda kesin hüküm ve yenilik doğuran etki 665

§ 63. HUKUK MAHKEMESİ KARARLARI İLE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ 666

A) Genel olarak 666

B) Hukuk mahkemesi kararlarının ceza mahkemesine etkisi 666

I - Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin hüküm oluşturması 666

II - Hukuk mahkemesi kararının ceza mahkemesinde kesin delil oluşturması 667

C) Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine etkisi 668

I - Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin hüküm oluşturması 668

II - Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturması 668

1) Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin

  Hüküm Oluşturduğu Hallerde Kesin Delil Oluşturması 668

2) Haksız Fiilden Doğan Tazminat Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin Delil Oluşturması 669

3) Boşanma Davalarında Ceza Mahkemesi Kararının Kesin Delil Oluşturması 670

4) Yargılamanın İadesinde Ceza Mahkemesi Kararının Kesin Delil Oluşturması 670

5) Bekletici Sorun Yapılan Hallerde Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesinde Kesin Delil Oluşturması 671

III - Hukuk mahkemesinde kesin delil oluşturan ceza mahkemesi kararının aksinin ispatı 671

§ 64. MADDÎ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN SONA ERMESİ 672

A) Yargılamanın iadesi 672

B) Değişiklik davası 672

§ 65. YARGILAMANIN İADESİ (YENİLENMESİ) 674

A) Yargılamanın iadesi sebepleri 675

I - Yeni bir senet veya belgenin ele geçirilmiş olması 675

II - Hükme esas alınan senedin sahte olduğunun sonradan anlaşılması 676

III - Hükme esas alınan bir ilâmın kesin bir hükümle ortadan kalkmış olması 677

IV- İfadesi hükme esas alınan bir tanığın hükümden sonra yalan tanıklıktan mahkûm edilmiş olması 677

V - Bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun bir mahkeme hükmü ile sabit olması 677

VI - Lehine hüküm verilen tarafın, yalan yere yemin ettiğinin kendi ikrarı veya yazılı delil ile sabit olması 678

VII - Lehine hüküm verilen tarafın hükme etkisi olan bir hile  kullanmış olması 679

VIII - Vekil veya temsilci olmayan kişiler huzuru ile davanın görülüp hükme bağlanmış bulunması 679

IX - Davaya bakması yasak olan bir hâkim tarafından davaya bakılmış ve hüküm verilmiş olması 680

X - Tarafları, dava sebebi ve konusu aynı olan bir dava hakkında birbirine aykırı kesinleşmiş iki hüküm bulunması 680

IX - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararı 681

XII - Lehine hüküm verilen ile aleyhine hüküm verilen arasında hile yapılmış olması 681

B) Yargılamanın iadesi usulü 682

C) Yargılamanın iadesi istenemeyecek olan kararlar 685

§ 66. HÜKMÜN TASHİHİ VE HÜKMÜN TAVZİHİ 687

A) Hükmün tashihi 687

B) Hükmün tavzihi 688

I - Tavzihi gerektiren haller 688

II - Tavzih usulü 689

YARGILAMA HARÇLARI, GİDERLERİ VE ADLÎ YARDIM

§ 67. YARGILAMA HARÇLARI VE GİDERLERİ 692

A) Yargılama harçları 692

B) Yargılama giderleri 695

C) Yargılama harç ve giderlerinden sorumluluk 698

D) Avukatlık (vekâlet) ücreti 701

I - Müvekkil ile vekil arasındaki avukatlık ücreti 701

1) Ücret sözleşmesi yapılmış ise 701

2) Ücret sözleşmesi yapılmamış ise 703

3) Ortak hükümler 703

II - Yargılama gideri olan vekâlet ücreti 704

III - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 705

§ 68. ADLÎ YARDIM 707

A) Kavram 707

B) Talepte bulunabilecekler ve adli yardımın koşulları 707

C) Adlî yardımın kapsamı 709

D) Adlî yardım talebi, inceleme, karar ve sonuçları 710

E) Adlî yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 711

BASİT YARGILAMA USULÜ ve ÇEKİŞMESİZ YARGI

§ 69. BASİT YARGILAMA USULÜ 713

A) Basit yargılama usulüne tâbi dava ve işler 713

B) Yargılama usulü 714

§ 70. ÇEKİŞMESİZ YARGI 717

A) Genel bilgi 717

B) Çekişmesiz yargı işleri 717

C) Çekişmesiz yargı usulü 718

ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELER

§71. AİLE MAHKEMELERİ 721

A) Aile mahkemelerinin kuruluşu 721

B) Aile mahkemelerinin görevleri 722

C) Aile mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 722

§ 72. İCRA MAHKEMELERİ 724

§ 73. İŞ MAHKEMELERİ 725

A) İş mahkemelerinin kuruluşu 725

B) İş mahkemelerinin görevi 725

C) İş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 726

§ 74. KADASTRO MAHKEMELERİ 729

A) Kadastro mahkemelerinin kuruluşu 729

B) Kadastro mahkemelerinin görevleri 729

C) Kadastro mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 730

§ 75. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 734

A) Tüketici mahkemeleri 734

I - Tüketici mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 734

II - Tüketici mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü 735

B) Tüketici hakem heyetleri 736

I - Tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu ve görevleri 736

II - Tüketici hakem heyetlerinde uygulanan inceleme usulü 737

§ 76. FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ 741

A) Kuruluş 741

B) Lisans alanın dava açması ve şartları 741

C) Patente tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava ve şartları 742

§ 77. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE TANINMASI 745

A) Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi 745

I - Genel bilgi 745

II - Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine karar verilebilmesi için gerekli şartlar 745

III - Tenfiz usulü 746

1) Görevli ve yetkili mahkeme 746

2) Tenfiz talebi 746

3) Tenfiz talebinin incelenmesi ve karara bağlanması 747

B) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması 747

I - Genel bilgi 747

II - Tanımanın şartları 748

III - Tanıma usulü 748

1) Kesin hüküm itirazı için tanıma 748

2) Kesin delil için tanıma 748

3) İdarî bir işlemin yapılması için tanıma 748

4) Yabancı çekişmesiz yargı kararlarının tanınması 749

C) Yabancı hakem kararlarının tenfizi ve tanınması 749

BİREYSEL BAŞVURU YOLLARI

§ 78. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 750

A) Genel olarak 750

B) Anayasa mahkemesine bireysel başvuru 751

I - Kuruluş ve bireysel başvuru hakkı 751

II - Bireysel başvuru usulü 751

C) Avrupa insan hakları mahkemesine bireysel başvuru 754

I - Kuruluş ve bireysel başvuru hakkı 754

II - Bireysel başvuru usulü 754

ARABULUCULUK VE TAHKİM

§ 79. HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 756

A) Genel bilgi 756

B) Arabuluculuğun konusu ve temel ilkeleri 756

C) Arabulucu 758

D) Arabuluculuk usulü 759

§ 80. TAHKİM 762

A) Genel olarak 762

B) Tahkimin niteliği 762

C) Tahkim sözleşmesi 765

I - Tahkim sözleşmesinin çeşitleri 765

II - Tahkim sözleşmesinin şartları 766

1) Yazılı şekil 766

2) Konusu 766

3) Uyuşmazlık belirli olmalıdır 766

III - Tahkim sözleşmesinin etkisi 767

D) Hakem sözleşmesi ve hakemler 768

I - Hakem sözleşmesi 768

II - Hakemler 769

1) Hakemlerin seçimi 769

2) Hakemlerin reddi 770

3) Hakem ücreti 770

E) Tahkim Usulü 771

I - Dava açılması 771

II - Yargılama usulü 772

III - Tahkim süresi 773

IV - Hakem kararı 773

F) Hakem kararlarına karşı başvuru yolu 775

I - İptal sebepleri 775

II - İptal usulü 775

III - Yargılamanın iadesi 776

§ 81 EKLER 777

Ek No: 1 - Dava dilekçesi 777

Ek No: 2 - Cevap dilekçesi 778

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 781

 

GENEL KAYNAKÇA

Alangoya, Yavuz: Medeni Usul Hukuku Esasları, 3. Baskı, İstanbul 2003

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kamil/Deren–Yıldırım, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, 8. Baskı, İstanbul 2011

Ansay, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960

Berkin, Necmettin: Tatbikatçılara Medenî Usul Hukuku Rehberi, İstanbul 1981

Bilge, Necip: Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1967

Bilge, Necip / Önen, Ergun: Medenî Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1978

Görgün, Şanal L.: Medenî Usûl Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2015

Karslı, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2014

Kuru, Baki: Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2015

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, 24. Baskı, Ankara 2014

Muşul, Timuçin: Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2012

Önen, Ergun: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979

Pekcanıtez, Hakan /Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı, Ankara 2015

Postacıoğlu, İlhan E.: Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975

Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer: Medenî Usul Hukuku Dersleri, 7. Baskı, İstanbul 2015

Sungurtekin Özkan, Meral: Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013

Ulukapı, Ömer: Medeni Usul Hukuku, 3. Baskı, Konya 2015

Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, Cilt I-II, 7. Baskı, İstanbul 2000

ÖNSÖZ

Değerli Hocamız Prof. Dr. Baki KURU, kendisinin İstanbul’da olması nedeniyle, Ders Kitaplarının yeni baskılarını üçlü olarak devam ettirmenin, yani ortak çalışmanın, çok zor olduğunu; kitabın 24. Baskısında yapılan, “biri delil başlangıcının yazılı olmasının gerekmediği, ikincisinin de yargılamanın iadesine ilişkin eski HUMK hükümlerinin uygulanacağı hakkındaki değişiklikler”e katılmadığını ifade edip, ortak yayından çekilme gereğini duyduğunu bildirmiş; bundan sonra Ders Kitaplarının Bizim tarafımızdan (Prof. Dr. Ramazan ARSLAN ve Prof. Dr. Ejder YILMAZ tarafından) devam ettirilmesini, ismini kitapların kapağından çıkarmamızı, önsözde bu görüşlerine yer vermemizi istemiştir.

Hocamızın bu kararı (bu gelişme) üzerine, Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Prof Dr. Ejder YILMAZ ve Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ tarafından, hukuk fakültesi öğrencilerinin medeni usul hukuku dersinde başvurabilecekleri, uygulamacıların da medenî usul hukukuna ilişkin temel bilgilere ulaşabilecekleri, kitap (kaynak) olması amacı ile, Medenî Usul Hukuku adlı bu (elinizdeki) kitabın hazırlanmasına karar verilmiştir.

Bu kitapta, medeni usul hukukumuzun ana kaynağı olan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun yaptığı düzenlemeler ve koyduğu kurallar, beş yıla yaklaşan uygulama sonuçları ile bu dönemde açıklanan bilimsel görüşler de dikkate alınarak açıklanmış ve değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, hak arama özgürlüğü ve yaşama geçirilmesi, hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargılamaya hâkim olan ilkeler gibi temel konulara geniş yer verilmiştir. HMK’nun yürürlüğe girmesinden sonra, başka kanunlarla konulan usul hükümleri de incelenmiştir.

Kitapta, medeni usul hukukuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ve çok sınırlı sayıda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Daire kararları, ilgili oldukları konular hakkında yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, özellikle öğrencilerin bazı açıklamaları daha iyi anlayabilmesi için, kitaptaki örneklerin bir kısmı Yargıtay kararlarından alınmıştır. Aynı düşünce ile, Yargıtay kararları ile ortak görüşlerimiz arasında farklılık bulunan durumlarda, kişisel görüşümüz yanında Yargıtay’ın görüşü de belirtilmiştir.

Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri’nin 20.07.2016 tarihinde göreve başlayacağı, 07 Kasım 2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de Adalet Bakanlığı’nca ilan edilmiştir. HMK Geçici Madde 3 hükmü gereğince, uzun bir süre daha uygulanması gerekecek olan, HUMK’nun 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerine de kitapta yer verilmiş; bu hükümlere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Kitapta, özel görevli hukuk mahkemelerinin kuruluş ve görevleri ile bu mahkemelerce HMK hükümleri yanında uygulanan usul kuralları da açıklanmıştır. Ayrıca, hâkimlerin hukuki sorumluluğu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ve iç tahkim konuları da yeterince ele alınıp incelenmiştir.

Kitabın başında, yararlanılan eserleri içeren “Genel Kaynakça”ya yer verilmiştir. Kitapta kullanılan kısaltmaların anlamı “Kısaltmalar Cetveli”nde gösterilmiştir.

Kitabın sonuna ayrıntılı bir kavramlara göre arama cetveli konularak, okuyucunun o kavram ve konu hakkında bilgi edinebileceği yer gösterilmiştir.

Kitapta yer alan kavramlar cetvelini hazırlayan Ar. Gör. Hakan HASIRCI ile Ar. Gör. Melek SAVAŞÇI IŞIK’a çok teşekkür ederiz.

Kitabı “Yetkin” yayını olarak basan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin değerli yöneticileri Y. Ziya GÜLKÖK ve Muharrem BAŞER’e, titiz ve başarılı dizgi operatörü Serap ÖZER ROL’e teşekkür ederiz.

 

                                                           Prof. Dr. Ramazan ARSLAN

                                                               Prof. Dr. Ejder YILMAZ

                                                      Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ

— A —

Actio dublex 555

Ad hoc tahkim 762

Adalet Akademisi 108, 113, 247

Adalet Bakanı 113, 114, 115, 117

– müsteşarı 113, 114

Adi ikrar 391

Adi kanun yolları 581

Adi kanunî karineler 381

Adi senetler 397 vd

Adi şirketin taraf ehliyeti 248

Adil yargılanma hakkı 143 vd, 330, 646, 707, 750, 753, 754

Adlî ara verme 174-176

Adlî mahkemeler 104, 202, 580, 602, 642

Adlî müzaharet 70, 122, 531, 569, 683, 692, 696, 707-712, 729

Adlî tatil 174-176

Adlî yardım 70, 122, 531, 569, 683, 692, 696, 707-712, 729

Adlî yargı 67, 71, 73-79, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 108, 113, 115, 232, 256, 281, 722, 741

– bölümleri 73

Adliye memurları 133-135, 692

Ahzü kabz yetkisi 272

Aile hukukuna ait dava ve işler

– görev 721

Aile mahkemeleri 177, 231, 501, 721-723, 746

Aktif husumet ehliyeti 259, 261

Aleniyet ilkesi 59, 146-147, 155

Aleyhe bozma yasağı 632, 650

Aleyhe hüküm verme yasağı 633

Alternatif

– dava 304-305

Anayasa

– aykırılık 538, 756

– Mahkemesi 51, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77, 80, 85, 86, 92, 94, 97, 104, 108, 109, 113, 136, 143, 161, 235, 246, 391, 437, 501, 503, 521 538, 589, 692, 694, 705, 715, 725, 732, 734, 750, 751, 753, 754, 756, 764

– yargısı 68-69

– –medenî yargıdan farkı 68

Ant (bkz. Yemin)

Apostil 268, 403

Ara kararları 134, 168, 169, 334, 468-469, 580, 618

Arabulucu 758-759

Arabuluculuk 756-761

– konusu ve temel ilkeleri 756-757

– usulü 759-761

Asgarî vekâlet ücreti 703, 704, 706

Asıl dava 214, 215, 405, 406, 485, 491, 493, 494, 513, 514-519, 534, 568, 570, 575, 579, 620, 684, 699, 708

Askerî

– ceza yargısı 67, 79-80, 82

– – medenî yargıdan farkı 80

– idarî yargı 58

– Yargıtay 80

– Yüksek İdare Mahkemesi 58, 67, 80, 81, 86, 174, 712

Aslî müdahale 167, 485, 487, 492-494, 505, 529, 590

Asliye

– hukuk mahkemeleri 71, 98, 102, 103, 192, 195, 197, 202, 232, 310, 501, 619, 628, 706, 725, 726, 733

– – görevleri 98, 192, 195, 197

– – işbölümü 503

– ticaret mahkemeleri 85, 100, 102-103, 106, 195, 503, 644, 721, 746, 775

Atiye terk (bkz. Davanın geri alınması)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 143, 145, 616, 681, 750, 754, 755

Avukatlık 135 vd

– Asgarî Ücret Tarifesi 705-706

– hakları 139-140

– Kanunu 59, 136, 137, 140, 255, 264, 701, 702, 711

– Kanunu Yönetmeliği 136

– mesleği 108, 135, 136-137, 138, 258

– Meslek Kuralları 136, 137, 138

– ödevleri 138-139

– stajı 136, 137, 138

– stajyeri 139, 182, 264

– tebligat yetkisi 140

– uzlaştırma yetkisi 139

– ücreti 554, 558, 559, 562, 701-706

Ayırma kararı 207, 501, 505, 506

Aynî davalar 301

Azil

– vekil 275-276

— B —

Bağlantı 302, 304, 305, 501, 502, 514, 515, 516, 517, 536, 537, 539, 540, 541, 624, 703

Bağlantılı bileşik ikrar 393-394

Bağlantısız bileşik ikrar 394

Bakanlıklar 247, 248, 256

Barolar 137-138

Basit ikrar 391-392

Basit yargılama usulü 148, 156, 160, 227, 310, 324, 337, 341, 349, 517, 518, 713-716, 718, 719, 724, 725, 727, 728, 731, 733, 735, 747

Başvurma harcı 322, 336, 515, 525, 546, 568, 571, 578, 593, 626, 693, 694, 710

Bazı kişivarlığı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi 325-326

Bedelin indirilmesi davası 72

Bekletici sorun 72, 74, 130, 150, 368, 434, 476, 494, 504, 534, 536-542, 667, 671

Belediye 69, 142, 181, 187, 202, 248, 256, 294, 457, 552, 556, 563, 736, 763

Belge 395 vd

Belirsiz alacak ve tespit davası 297-299

Beyaza imza 378, 422, 424

Beyine (bkz. Delil)

Beyyine başlangıcı 62, 417-419, 426

Beyyine külfeti (bkz. İspat yükü)

Beyyine sözleşmesi 419, 426, 461- 464

Bileşik ikrar 392-394

Bilirkişi 444-455

– başvurulabilecek haller 444-446

– başvurulması zorunlu haller 445

– görevinin ihtiyarîliği 450

– hukukî sorumluluğu davası 455

– incelemesine karar verilmesi 447

– listeleri 447, 449, 450

– raporu 445, 451, 452, 453, 455, 457, 458, 463, 473, 524, 579, 697, 368

– yasaklılığı ve reddi 449-450

– seçimi 70, 444, 447-449

– sorumluluğu 455

– tanıklıktan farkı 444

– ücreti 447, 454, 735

Birden fazla hukuk mahkemesi ara­sındaki iş dağılımı 100, 103, 231

Birden fazla vekil 187, 273-274

Bireysel başvuru 750-755

Birlikte dava 249, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 486, 506

Bizzat ihkakı hak 55

Boşanma davasında yetki 217

Bozma

– kararı 91, 94, 233, 235, 468, 469, 605, 610, 611, 612, 614, 621, 632-634, 635, 636, 637, 638, 639, 641, 645, 647, 649, 650

– sebepleri 376, 604-605, 621-625, 639

Bölge adliye mahkemeleri 64, 86, 87-89, 91, 94, 95, 106, 126, 235, 447, 581, 584, 585, 593, 602, 613, 618, 637, 641, 642, 652, 728

Büyükşehir belediyesi 202, 457

— C —

Can sigortalarında yetki 216

Celse (bkz. Duruşma)

Celse harcı 400, 406, 693, 699, 700

Cevaba cevap dilekçesi 62, 310, 315, 339-340, 347, 348, 349, 518

Cevap dilekçesi 334-337

– davada 330 vd

– istinafta 593

– kanunî eksiklik bulunması 336

– karar düzeltmede 648

– karşı davada 518

– mahkemeye verilmesi 336-337

– – örneği 778-779

– temyizde 607, 627

– verilmemesinin sonuçları 338

– verilmesinin sonuçları 338

Cevap süresi 337-338

Cevaptan kaçınma 338

Cezanın karşıtı medenî 52

Ceza mahkemeleri 74, 81, 82, 174, 232, 666

Ceza muhakemeleri hukuku 73

Ceza muhakemesi hukuku 54, 73

Ceza usulü hukuku 73

Ceza ve hukuk mahkemesi kararlarının birbirine etkisi 666-671

Ceza yargısı 52, 53, 67, 73-75, 80, 280, 565, 668, 764

– medenî yargıdan farkı 52-53, 73

Class action 308

Coğrafî işaret 743

Coğrafî teminat 117

Cumhuriyet Başsavcısı 90, 96, 131

Cumhuriyet savcıları 131-133

— Ç —

Çekişme yokluğu ölçütü 78

Çekişmeli yargı 58, 65, 67, 75-76, 77, 78, 79, 150, 152, 154, 218, 240, 550, 660, 717, 718, 720, 764

– çekişmesiz yargıdan farkı 76-77

– niteliği ve önemi 76

Çekişmesiz yargı 76-79, 99, 114, 118, 141, 151, 152, 153, 154, 172, 175, 194, 195, 214, 217, 218, 240, 241, 242, 281, 290, 567, 603, 625, 660, 673, 685, 717-720

– basit yargılama usulü 717-718

– çekişmeli yargıdan farkı 76-79

– görev 718

– işleri 717-718

– kavramı 717

– kendiliğinden harekete geçme ilkesi 78, 151, 152

– kesin hüküm 720

– niteliği 737

– talep 718

– ilgili 718

– yargılama usulü 718-720

– yargılamanın iadesi 720

– yetki 718

Çift taraflı dava 555

— D —

Danıştay 58, 66, 67, 70, 80, 81, 82, 83, 86, 113, 114, 174, 662, 712

Dava 240 vd

– açılması 310 vd

– – hakemlerde 771-772

– açılma zamanı 323

– açılmasının sonuçları 325 vd

– arkadaşlığı 478 vd.

– – ihtiyarî 478-483

– – mecburî 483-487

– çeşitleri 291 vd

– dilekçesi 310 vd

– – örneği 777

– dosyası 366

– dosyasının işlemden kaldırılması 543-549

– ehliyeti 250 vd, 282

– engelleri 333

– hakkı 240

– – kötüye kullanılması 240

– konusu 327, 658

– sebebi 314-316

– – davanın genişletilmesinde 342- 343

– – derdestlikte 327

– – ıslahta 522

– – kesin hükümde 656-658

– takipçileri 140, 264

– vekâletnamesi 266-267

– vekilleri 140

Dava çeşitleri 291-309

Dava dilekçesinin içeriği 311-321

– kanunî eksiklik bulunması 321-322

Dava konusuna ilişkin dava şartları 283-287

Dava konusunun devri 508-512

Dava sebebinin değiştirilmesi 342

Dava şartları 278-290

– davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesi 326-327

Dava takip tekeli 139, 265, 772

Dava takip yetkisi 243, 257-258, 282, 511

Dava vekâletnamesi (Bkz. Vekâletname)

Davacı 242

Davada sıfat 258-261

Davada tarafların temsili 252 vd, 262 vd

Davadaki özel durumlar 476 vd

Davadan feragat 551-555

Davaların ayrılması 505-507

Davaların birleştirilmesi 501-505

Davaların yığılması 305-306

Davalı 242

Davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi 206-207

Davalının mütemerrit olması 326

Davalının yerleşim yeri 204 vd

Davanın

– geri alınması 328-329

– ihbarı 488-491

– ıslahı 520-527

– kabulü 556-559

– kısmen ıslahı 525-526

– konusuz kalması 471

– takipsiz bırakılması 543

– tamamen ıslahı 525

– yenilenmesi 546-547

Davaya

– cevap 330-338

– müdahale (katılma) 492-500

– – aslî 492-494

– – fer’î 494-500

Davaya son veren usul işlemleri   550 vd

Davaya vekâlet 262-277

– davada vekil olabilecekler 263-264

– verilmesi 266-268

Davayı

– genişletme ve değiştirme yasağı 340-346

– geri alma yasağı 328-329

– inceleme zorunluluğu 326

– inkâr 331

– müracaata bırakma 543-549

– mütekabile (bkz. Karşı dava)

– takipten vazgeçme 328-329

Davayı kabul 556-559

Davetiye 177, 181, 182, 188, 199, 229, 266, 273, 275, 344, 351, 358, 364, 368, 371, 428, 430, 431, 438, 466, 496, 509, 543, 598, 609, 631, 687, 715, 727, 731

Defter tutma 719

Def’i 332, 349

Değişiklik davası 672-673

Değiştirerek ve düzelterek onama 740

Delil 373 vd

– avansı 171, 179, 283, 323, 359, 447, 456, 696, 697, 707, 709

– başlangıcı 417-419

– çeşitleri 387-388

– gösterilmesi 383-386

– hakemlerde 772

– hasredilmesi 384-385

– incelenmesi 385

– – daha sonra delil gösterilmesi 385-386

– konusu 374-375

– sistemleri 376

– sözleşmesi 461-464

– – münhasır 462-463

– – münhasır olmayan 463

– – şekli 463-464

Delillerin tespiti 576-579

Derdestlik 82, 287, 309, 327-328, 525, 545, 660, 737, 772

Devlet davaları 256

Devletin sorumluluğu 127

Diplomatik muafiyet 280

Direnme kararı 94, 122, 469, 605, 611, 614, 634, 637-639, 728

Disiplin para cezası 74, 125, 131, 163, 439, 458, 524, 595, 609, 699, 754

Dizi listesi 366, 593, 607, 627

Doğal yargıç (bkz. Tabiî hâkim)

Doğruyu söyleme yükümlülüğü 162- 163

Dosyanın işlemden kaldırılması 543- 549

Dosyanın yenilenmesi 546-547

Duruşma 361-364

– açıklığı (alenîliği) 146-147

– basit usulde 715-716

– davet 148, 160, 181, 276, 367, 430, 496, 543, 544, 572, 626, 631, 633, 634, 690, 715, 727

– düzeni (disiplini) 158

– gizliliği (bkz. Gizli duruşma)

– günü ve saati 364, 441, 631

– hakemlerde 772

– harcı 693

– temyizde 63, 609, 630-631

– tutanağı 129, 365, 433, 466, 467, 552, 557, 561, 715

– yayımlanması 157

– zorunluluğu 363

Duruşmaya gelmeme 151, 173, 487, 496, 550

Düplik (bkz. İkinci cevap dilekçesi)

Dürüstlük ilkesi 162-163

Düzelterek onama

– temyizde 610, 640

Düzenleme biçimindeki noter senetleri 402-403

— E —

Eda davaları 291-292

Eda hükmü 470

Ehlivukuf (Bkz. Bilirkişi)

Ek cevap süresi 338

Ek süre 145, 201, 227, 338, 339, 347

Elektronik veri 60, 396, 397

Esas defteri 329, 337

Esas hukuk 54

Esas kaydı 322

Esasa cevap

– davada 330 vd

– karşı davada 518

Esasa ilişkin nihaî kararlar 469-470

Eski hale getirme 176-180

Evi terk eden eşe ihtar 77, 141, 142

— F —

Faiz 155, 193, 299, 308, 319-320, 381, 473, 522, 527, 557, 632, 640, 690

Feragat

– davadan 551-555

– istinaf yolundan 594

– kanun yoluna başvurmadan 652

– temyizden 607-608

Ferdileştirme ilkesi 315-316

Fer’î müdahale 494-500

Fevkalâde kanun yolları 581-582

Fiil ehliyeti 250, 251, 253, 255, 276, 333, 378

Fiilî karineler 380

Fikir ve sanat eserleri 741 vd

Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahke­meleri 741-744

Fuzulî işgal 194

— G —

Gayrimenkul davaları 216, 302, 620

Geçici hukukî korumalar 565 vd

Geçici olarak oturulan yer 216-217

Geçici yetkili noter yardımcısı 142

Genel dava vekâletnamesi 267, 271

Genel görevli mahkemeler 98-103

Genel mahkeme-özel mahkeme iliş­kisi 104-105

Genel mahkemeler 98-103

– mahkemeler arasındaki iş dağılımı 100

Genel müdürlükler (kamuda) 247, 256

Genel vekâletname 267

Genel yetki 204 vd

Gerçek kişiler

– dava ehliyeti 250-254

– taraf ehliyeti 243-246

Gerekçe 661-662

Gerekçeli inkâr 392

Gerekçeli karar 133, 134, 149, 171, 467, 474, 716, 718

Gider avansı 283, 322, 323, 456, 506, 696, 707, 709, 710

Gizli belgenin incelenmesi 366

Gizli duruşma 147, 535

Görev 192 vd

– hususunun incelenmesi 197-198

– itirazı 82, 197, 198, 468, 637

– kuralının niteliği 197

– sözleşmesi 197

Görev uyuşmazlığı 66, 81, 82, 83, 84, 199, 232, 126

Görevsizlik kararı 63, 81, 82, 103, 197, 198, 199, 200, 201, 232, 233, 281, 363, 469, 470, 494, 506, 619, 659, 767

– üzerine yapılacak işlemler 199-201

Grup davası 308

Güvenli elektronik imza 158, 359, 362, 396, 397, 398, 399, 409, 447, 450, 474, 583, 714, 719, 737

— H —

Hadise 534, 676

Hak düşürücü süre 168, 200, 230, 245, 249, 270, 325, 352, 360, 510, 523, 545, 547, 647, 683, 715, 732, 760

Hak ehliyeti 75, 243

Hakem

– kararı 773-775

– – iptali 775-776

– reddi 770

– seçimi 769-770

– sözleşmesi 768-769

– ücreti 770-771

Hakem-bilirkişi 462, 463, 464, 764, 765

Hakem-dispeççi 765

Hâkim 107 vd

– adaylığı 108

– bağımsızlığı 112-116

– ceza sorumluluğu 126

– denetimi 113 vd

– disiplin sorumluluğu 126

– eğitimi 108

– hukukî sorumluluğu 126-131

– mesleği 108-110

– özlük işleri 107, 109, 113

– sorumluluğu 126-131

– stajı 108

– tarafsızlığı 116

– teminatı 116-117

– tayin 113, 109

– terfi 113, 109

Hâkimin

– davaya bakmasının yasak olması 118-121

– – çekinmesi usulü 120-121

– – halleri 118-120

– – kavram 117

– reddi 121 vd

– – kavram 117

– – kendini reddi 124

– – ret sebepleri 121-123

– – ret usulü 123-126

Hâkimin hukuk kurallarını kendiliğinden uygulaması 161-162

Hâkimin tâyin ettiği süreler 170-172

Hâkimler ve Savcılar Kanunu 59, 107, 108, 127

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 87, 100, 108, 113, 174, 203, 591, 721, 725

Hâkimlerin idarî faaliyeti 65, 114

Hâkimlerin sorumluluğu

– cezaî 126

– disiplin 126

– hukukî 126-131

Hâkimlik 107 vd

Hâkimlik mesleği 108-110

Hakların yarışması 306

Haksız fiilden doğan davalarda yetki 210-211

Hali sabıka irca 176-180

Harca tâbi davalar 322, 592,

Harca tâbi olmayan davalar 592

Harçlar 692-695

– Kanunu 321, 593, 693, 695, 728, 735

– maktu 322, 593, 626, 694, 761

– nispî 322, 626, 693, 694

– peşin (bkz. peşin harç)

Harçtan muafiyet 695

Hâsılı davaya iştirak yasağı 702

Hasımsız dava 77, 242

Hayat sigortalarında yetki 216

Hayat tecrübesi kuralları 380

Hazırlama ilkesi 152-153

Hileli tebligat 679

Hukuk barışını sağlama 52, 53

Hukuk daireleri

– Yargıtay 90-91, 92, 93, 95

– Bölge Adliye Mahkemeleri 88, 89, 602, 613

Hukuk davalarında iş dağılımı 100

Hukuk Genel Kurulu 90, 91, 93, 131, 570, 611, 612, 637, 638, 728

Hukuk kurallarının resen uygulan­ması 161-162

Hukuk mahkemesi ile idarî mahke­me ilişkisi 71-73

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 57-58

– idarî yargıda uygulanması 70, 490

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 51, 57, 63, 70, 193, 355, 587

Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi 183, 238

Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk 756-761

Hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının birbirine etkisi 666-671

Hukuk yargısı 75-79

Hukukî

– fiil 388, 411, 417, 420-421, 427, 435-437

– ilişki şartı 294

– işlem 410-421

– sebep 149, 161, 303, 306, 311, 315-319, 322, 331, 335, 342, 343, 346, 353, 389, 430, 472, 480, 521, 540, 601, 656-658, 714, 715, 774

– yardım 138, 139, 157, 236-239, 279, 701, 703, 705, 706

Hukukî dinlenilme hakkı 147-149

Hukukî ilişki

– tespiti 285, 292-296

Hukuki yarar 283-287

Husumet 258-261

Hususî hüküm sebepleri 456, 460

Hüküm 468-475

– çeşitleri 470

– doğurduğu sonuçlar 475

– fıkrası 155, 320, 467, 472, 473, 498, 504, 582, 650, 654, 661, 662, 689, 690, 699

– gerekçesi 661-662

– içeriği 472-474

– kesinleşmesi 118, 274, 301, 475, 482, 498, 543, 552, 557, 570, 583, 615, 616, 631, 651, 655, 674, 681, 689, 697, 710

– mahkemeleri 85-86

– sonucu 467, 474, 601, 659, 661, 662, 687, 688, 689

– tashihi 687-688

– tavzihi 688-691

– tefhimi 466-467

– uyuşmazlığı 83-84

– verilmesi 466-467

— I —

Islah 520-527

Israr kararı (bkz. Direnme kararı)

Iztırar hali 55

— İ —

İadei muhakeme (bkz. Yargılamanın iadesi)

İcra mahkemesi 538, 661, 685, 724,

İcranın durdurulması

– temyizde 175, 608, 628, 629

– yargılamanın iadesinde 617

İç tahkim 762-776

İçtihat birliği 52, 91, 92, 94, 115, 587

İçtihatların birleştirilmesi 94-98

İdare mahkemeleri 58, 70, 81, 174, 232, 712

İdarî faaliyet (mahkemenin) 65, 114

İdarî davalar 69

İdarî faaliyet 56, 114

İdari eylem 69, 72, 80, 662

İdarî işlem 69, 72, 80, 114, 144, 662, 748, 751

İdarî yargı 52, 54, 67, 69-73, 191, 280, 281, 490, 540, 565, 764

– medenî yargıdan farkı 71 vd

İdarî Yargılama Usulü Kanununda hüküm bulunmayan haller 70

İddianın genişletilmesi yasağı 340 vd

İfa yeri mahkemesinin yetkisi 209-210

İflâs davası 215, 220

İhbar 488-491

İhsası rey 122

İhtisas mahkemeleri (bkz. Özel mahkemeler)

İhtiyarî bekletici sorun 539-542

İhtiyarî dava arkadaşlığı 479-483

İhtiyarî tahkim 764

İhtiyatî haciz 102, 122, 129, 175, 200, 219, 230, 272, 328, 363, 532, 565, 566, 693, 709, 713, 771

İhtiyatî tedbirler 567-575

İki taraf bulunması şartı 281

İkinci cevap dilekçesi 347-348

İkinci derece mahkemeleri 87-89

İkrar 389-394

– basit 391-392

– bileşik 392-394

– bölünmesi 392-394

– dönme 390-391

– etkisi 391

– mahkeme dışı 390

– mahkeme içi 390

– vasıflı 392

İl özel idaresi 256

İlâm

– harcı 313, 322, 474, 506, 515, 518, 525, 546, 554, 558, 562, 568, 593, 626, 693-695, 698, 699

İlân yolu ile tebliğ 188-189

İlk derece mahkemeleri 85-86

İlk itirazlar 228, 333-334, 353, 357, 367

İlkeler 143 vd

İmar davası 72, 559

İmza

– cevap dilekçesinde 336

– dava dilekçesinde 321

İnanca (bkz. Teminat)

İnkâr

– davayı 171, 338, 348, 354

– gerekçeli 392

– imzayı 350, 398-399, 404-406

– vakıaları 331, 335, 354

İnşaî davalar 286, 299-301

İnşaî hüküm 300, 301, 470

İnşaî karar 301, 660

İnşaî tesir 300, 301, 665, 749

İptidaî itirazlar (bkz. İlk itirazlar)

İradî taraf değişikliği 346

İradî temsil 262 vd

İspat 373 vd

– hakkı 375-376

– konusu 373-374

– yükü 376-382

İstek 77

İstem 77

İstem sonucu 139, 155, 159, 305, 319, 522, 553

İsticvap 369-372

– davetiyesi 371

– kararı 370 vd

– konusu 370

– usulü 370-372

İstiktab 399

İstinabe 157, 236-239, 441, 448, 596

İstinaf 586-601

İstinaf mahkemeleri 87, 588, 596, 599, 642

– görevleri 88-89

İş

– davaları 104, 105, 382, 472, 638, 725 vd

– mahkemeleri 725-728

– Kanunu 725 vd

İş bölümü

– mahkemeler arasında 100, 503

– Yargıtay daireleri arasında 92, 93, 629

İş dağılımı 93, 100, 103, 231

İşlemden kaldırma 543 vd

İtiraz 333, 350

İura novit curia 161-162

İyiniyetin kötüniyete dönüşmesi 326

İzalei şüyu davası 194, 301, 555

— K —

Kabul 556-559

Kadastro

– davaları 245, 249, 419, 733

– Kanunu 58, 99, 421, 729 vd.

– mahkemeleri 99, 729-733

– yargılama usulü 730-733

Kademeli dava 302-304

Kalem teşkilâtı (bkz. Mahkeme kalemi)

Kamu avukatları 137

Kamu tüzel kişileri 223, 247, 255, 256, 264, 485, 734, 751

Kamulaştırma davaları 72, 445

Kamuya açıklık 146-147

Kanun yararına temyiz 133, 151, 582, 613-614, 641

Kanun yolları 580 vd

Kanunda düzenlenmemiş diğer deliller 460

Kanunî

– deliller 316, 376, 388

– hâkim güvencesi 104, 144

– karineler 380-381

– temsil 252, 255, 262, 266, 322, 472, 626, 679, 680, 714, 715, 746

Karar düzeltme 642-650

– başvurulması 647-648

– incelemesi 648-650

– istenecek kararlar 643-645

– karara bağlanması 649 vd

– sebepleri 646-647

– süresi 647

– talebi 642, 647-648

Karar ve ilâm harcı 693-694

Kararlar 468 vd

– çeşitleri 468

Karineler 380-381

Karma dava 302

Karmaşık ikrar 392-394

Karşı delil 160, 338, 348, 381-382, 398, 428

Karşı dava 175, 194, 212, 263, 272, 330, 337, 505-506, 513-519, 588, 620, 630, 644, 661, 694

– yetki 214-215

Karşılık dava (bkz. Karşı dava)

Katılma yolu ile karar düzeltme 648

Katılma yolu ile temyiz 607, 620-621, 627

Kat’i deliller 154, 387-388, 396, 411, 429, 435

Kayyım 119, 244, 246, 253, 489, 505, 680, 717, 729

Kaza (bkz. Yargı)

Kaziyei muhakeme (bkz. Kesin hü­küm)

Kendiliğinden araştırma ilkesi 153-155, 159-160, 345, 369, 384, 387, 391, 438, 718, 731

Kendiliğinden hak alma 55-56

Kendiliğinden harekete geçme ilkesi 150, 151-152

Kesin delil sistemi 376

Kesin deliller 154, 387-388, 396, 411, 429, 435

Kesin hukukî koruma 565, 576

Kesin hüküm 652 vd.

– bulunmaması 83, 278, 287, 663

– çeşitleri 652-665

– dava şartı 287

– gerekçede 661-662

– hakem kararlarında 661

– hüküm fıkrası 661

– icra mahkemesi kararlarında 661

– itirazı 663, 672, 681, 747-748

– kesin delil teşkil etmesi 664-665

– maddî anlamda 654-665

– sona ermesi 672-673

– şeklî anlamda 541, 554, 651, 652- 653

– yargılamanın iadesi sebebi 674 vd.

Kesin kanunî karineler 380

Kesin süreler 176-178

Kesin olmayan yetki 204, 214, 221, 226, 230, 234

Kesin yargı (bkz. Kesin hüküm)

Kesin yetkili mahkeme 204, 206, 208, 220

Keşif 212, 236, 239, 341, 343, 356, 358, 368, 384, 388, 435, 456-458, 460, 504, 526-527, 552, 557, 561, 577, 596, 634, 694, 696-697, 707, 760

Kısa karar 171, 467

Kısmî dava 159, 162, 193, 283, 295, 297-298, 306-308, 319, 325, 412, 502, 504, 521, 536, 560-561, 664

Kıymetli evrakın iptali 78, 717

Kira ilişkisinden doğan davalar 193- 194, 643

Kişivarlığı haklarına ilişkin davalar 195-197, 205, 217

Köy 248, 256

— L —

Lisans alanın dava açması 741-742

— M —

Maddî anlamda kesin hükmün sona ermesi 672-673

Maddî anlamda kesin hüküm 260, 327, 494, 554, 559, 563, 582, 651, 654-665, 749, 775

Maddî anlamda yargı 65, 76, 724,

Maddî hukuk 54-55, 58, 60-62, 64, 68, 151, 153, 162, 164-166, 168, 170, 257-260, 272, 284, 298, 299, 325, 332-333, 353, 360, 373, 483, 485, 487, 523, 554, 559, 563-564, 587, 588-589, 621-622, 624

Maddî hukuk kanunları 483

Maddî hukuka dayanan savunma vasıtaları 353

Mahalle 248,

Mahcur 251, 371

Mahdut dava ehliyeti 251

Mahkeme 85 vd.

– binası 239

– esas kaydı 322

– harçları 593, 752,

– hükmü 285, 327, 361, 508, 518, 562, 640, 645, 648-651, 677

– için konulmuş süreler (mahkemeye yönelik süreler) 171

– kalemi 133, 323, 337, 366, 407, 592, 697, 729, 755

– kararı 56, 86, 92, 122, 234, 283, 299, 300, 376, 404, 448, 457, 508, 532, 541, 554, 563, 595, 598, 617, 638, 651, 654, 676-677, 688, 733, 743, 745-749, 752-753, 755, 776

– mübaşiri 134

– usul işlemleri 166-168, 543

– yargı çevresi 87-89, 113, 141, 157, 202, 209, 231, 233, 236-237, 239, 371, 433-434, 441, 447, 455, 457, 503-507, 536, 539, 571, 577, 588, 596-597, 600, 603-604, 721, 741

– yazı işleri müdürü 123-124, 133-135, 182, 365, 408, 474, 532, 570-571, 573, 583, 587, 611, 633, 639, 697, 719, 729

– zabıt kâtipleri 133, 134

Mahkemeler arasında hukukî yardım 236-239

Mahkemeler arasında iş dağılımı ve iş bölümü 93, 100, 103, 231, 503, 629

Mahkemeler teşkilâtı 85 vd.

Mahkemelere yardımcı organlar 241

Mahkemelerin görev ve yetkisi 191-230

Mahkemelerin idarî faaliyeti 65

Mahkemelerin yargısal faaliyeti 65, 76, 79, 238

Mahkemeye ilişkin dava şartları 279-281

Maktu harç 761

Maktu vekâlet ücreti 732

Makul (uygun) sürede yargılanma hakkı 145

Mal sigortalarında yetki (bkz. Zarar sigortalarında yetki)

Malvarlığı davaları 98

Marka sahibi 744

Markalar 741, 744

Mecburî tahkim 58, 730, 734, 736, 763

Mecburî (zorunlu) dava arkadaşlığı 248, 483-487

Medenî haklardan yararlanma ehliyeti 243

Medenî hakları kullanma ehliyeti 679

Medenî usul hukuku ile ilgili yönet­melikler 59

Medenî usul hukukunun kaynakları 56, 58-59

Medenî usul hukukunun yer bakımından uygulanması 60

Medenî yargı 67-69, 71, 73, 75, 80, 86, 143, 151, 191, 231

Menfi tespit davası 219, 291, 296, 398, 663

Merci tayini 89, 231-235, 603

Meslek kuralları 136, 138

Meşru müdafaa 55

Mevsuf ikrar (bkz. Vasıflı ikrar)

Miras ortaklığı 249-250

Mirasçılık belgesi 78, 141-142, 214, 220, 276, 643, 717, 729

Muhakeme (bkz. Yargılama)

Muhakeme masrafları (bkz. Yargılama giderleri)

Muhakemenin iadesi (bkz. Yargıla­manın iadesi)

Muhkem kaziye (bkz. Kesin hüküm)

Mukabil dava (bkz. Karşı dava)

Mukabil delil (bkz. Karşı delil)

Murafaa (bkz. Duruşma)

Mutad mesken 205, 282, 496, 528, 529-533

Mutlak temyiz (bozma) sebepleri 622-625

Muvazaanın ispatı 416, 423, 425, 664

Mübaşirler 133-135

Müdahale 147, 167, 226, 249, 343, 346, 387, 471, 476, 479, 484, 485, 487, 488, 491, 492 vd

Müddeabih (bkz. Dava konusu)

Müddetler (bkz. Süreler)

Mühürleme 566, 719

Mümeyyiz küçük 251

Münhasır delil sözleşmesi 461, 462 vd.

Münhasır olmayan delil sözleşmesi 463

Müracaata bırakma 328

Mürekkep ikrar 369-371

Müspet tespit davası 296

Mütekabil dava (bkz. Karşı dava)

Mütelâhik davalar 306

Müvekkil 412, 414, 433, 552, 701, 703 vd.

— N —

Neticei talep (bkz. İstem sonucu)

Nihaî kararlar 89, 149, 169, 468, 469 vd. 580-581, 589-590, 602-603, 613, 618-621, 660-661

Nispî harç 322, 626, 693-694

Nispî temyiz sebepleri 622, 624 vd.

Nispî vekâlet ücreti 706

Nizalı kaza (bkz. Çekişmeli yargı)

Nizasız kaza (bkz. Çekişmesiz yargı)

Normal kanun yolları 581, 587

Noter 59, 76-78, 108, 135, 141-142, 181, 267- 268, 401 vd. 742, 763, 769

– odaları 142

– senetleri 402 vd.

Noterlik Kanunu 59, 141, 402-403

Noterlik Kanunu Yönetmeliği 141

— O —

Objektif dava birleşmesi 193, 305-306, 319, 487, 553

Olaylar (bkz. Vakıalar)

Olağan kanun yolları 581, 652

Olağanüstü kanun yolları 581

Olumlu görev uyuşmazlığı 81-82

Olumsuz görev uyuşmazlığı 81-84, 199, 232

Onama kararı

– düzelterek 610, 632, 650, 740

– temyizde 610 vd.

Onaylama biçimindeki noter senetleri 403

Organik anlamda yargı 65

Orman sınırlamasına itiraz davaları 72, 247

Ortak yetkili mahkeme 207, 210

Ortaklığın giderilmesi davaları 194, 301

Oturum (bkz. Duruşma)

— Ö —

Ölmüş kişi adına dava açılması 245

Ölmüş kişiye karşı dava açılması 244-245

Ölüm 244-246, 276

Ön inceleme 289, 324, 326, 334, 339 vd. 355 vd.

– duruşması 357, 358-360, 383-384, 715-716

Ön sorun 147, 180, 228, 334, 368, 398, 400, 405, 498, 534 vd. 678, 748, 768, 773

Özel dava şartları 287

Özel dava vekâletnamesi 267, 274

Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlık 52

Özel hukuk kişilerine karşı açılan davalar 72

Özel hukuk tüzel kişileri 215, 220, 247, 255, 751

Özel mahkemeler 192, 225, 721

Özel yetki kuralları 208 vd.

Özel yetkili mahkemeler 204, 208, 219, 221, 225, 228

— P —

Pasif husumet ehliyeti 259, 261

Patent hakları 741

Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davaları 194

Peşin harç 695

— R —

Reddi hâkim (hakimin reddi) 121 vd.

Reformatio in peius 632

Replik 339

Resen araştırma ilkesi 73, 132, 153, 168, 241

Resen düzenlenen noter senetleri 402

Resmî bilirkişiler 450

Resmî çalışma gün ve saatleri

187

Resmî senetler 396, 401-405, 406, 423

Resmî tatil günleri 173, 187, 457

 

— S —

Sahtelik

– davası 400, 405, 536, 542, 667-668,

– iddiası 74, 150, 398 vd. 667-668

Sair kanunî deliller 316

Salâhiyet (bkz. Yetki)

Savcılar 695, 769

Savunma vasıtaları 332 vd. 353, 497, 499

Savunmayı genişletme yasağı 338, 349-354, 510, 521, 546, 684

Seçimlik davalar 304, 319

SEGBİS 157-158, 236, 362

Selâhiyet (bkz. Yetki)

Senede karşı senetle ispat zorun­luğu 421-428

– istisnaları 423-426

Senet 395 vd.

– adi 397-401, 404-407, 416, 422

– çeşitleri 395-396

– çıkıntı ve silinti 406

– ispat gücü 397 vd. 403 vd.

– resmî 401-406, 423

– sahtelik 404 vd.

Senetle ispat zorunluluğu 410-427, 437, 461

– istisnaları 423-426

Ser’î yargılama usulü 713-714, 727

Sıfat 258-261

– dava şartından farkı 260

Sınıf davası 308

Sınırlı dava ehliyeti 251

Sigorta sözleşmelerinden doğan da­valarda yetki 215-216

Somutlaştırma yükü 314, 383

Sözleşmeden doğan davalarda yetki 209-210

Sözlü yargılama 456, 465-467, 713-714, 716, 726-727,

Sözlü yargılama usulü 713-714, 726-727

Sözlülük-yazılılık ilkesi 160

Sulh 560 vd.

– teşvik 122, 151, 357-358, 560, 728

Sulh hukuk mahkemeleri 98 vd.

– genel mahkeme 98

– görevleri 192-195

– temyiz süresi 625

Sübjektif hakkın yokluğu ölçütü 78

Süreler 170 vd.

— Ş —

Şahısvarlığı haklarına ilişkin davalar (bkz. Kişivarlığı haklarına ilişkin davalar)

Şahitler (bkz. Tanık)

Şahsî dava 302

Şeklî anlamda kesin hüküm 541, 554, 651, 652-654

Şeklî hukuk 54-55

Şube 215, 219, 242, 529

Şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi 215

Şüyuun (ortaklığın) giderilmesi davası 194

— T —

Tabiî hâkim 104, 144, 192, 222

Tahkikat 236, 261, 263, 269, 270, 275, 278, 289, 298, 303-304, 324, 326, 344- 345, 350, 355- 366, 367 vd. 373, 375, 389, 430-431

– sona ermesi 465 vd.

Tahkim 56, 58, 102, 165, 175, 273, 323, 333-334, 694, 713, 730, 734, 736, 757, 762-776

– iç tahkim 762

– ihtiyarî 764

– itirazı 767-768

– konusu 766

– mecburî 58, 730, 734, 736, 763-764

– milletlerarası 568, 603, 713, 762, 764

– müesseseleri 762

– niteliği 762

– sözleşmesi 764, 765 vd.

– süresi 773, 775-776

– şartı 102, 764-767, 772

– usulü 771 vd.

– yargılamanın iadesi 776

Tahliye davaları 194, 211, 302, 484, 532, 563

Takas

– def’i 332, 512, 662

– karşı davada 513-516

Takdirî delil sistemi 376

Takdirî deliller 388 vd. 435 vd.

Talep sonucu 155, 243, 257-258, 297 vd. 302 vd.

Talep sonucunu değiştirmek 342

Taleple bağlılık ilkesi 155, 666

Talepten fazlaya hüküm 296

Tam dava ehliyeti 251

Tam ehliyetsizler 252

Tamamlayıcı yemin 428

Tanık 436-444

– caiz olan haller 436-437

– çekinme 439-441

– davet edilmesi 438

– dinlenmesi 441-442

– gösterilmesi 437-438

– listesi 437-438

Tanıkla ispat yasağı 410-411, 421 vd.

Tanıma 747-749

Taraf ehliyeti 243-250, 255-258, 281

Taraf sıfatı 258-261

Taraf teşkili 148, 181

Taraf usul işlemleri 120, 164-165

Tarafın ölümü 246

Tarafın sorgusu (bkz. İsticvap)

Taraflar 243-262

Taraflarca getirilme ilkesi 152 vd.

Tarafların ikinci dilekçeleri 339- 354

Tarafların taaddüdü (bkz. Dava ar­kadaşlığı)

Tarafta iradî değişiklik 166, 346

Tasarım hakkı sahibi 743

Tasarruf ilkesi 150-152, 155, 163, 543, 550, 626, 666, 771

Tashih 687-688

Taşınır davaları 302

Taşınmaz davaları 216, 302, 620

Tatil

– adlî 174-176, 337, 457, 773

– günleri 173

Tavzih 644, 687-691, 698, 774, 776

Tebligat 181-190

Tek taraflı dava 77, 242

Teksif ilkesi 156

Temerrüt 319-320, 522

Teminat 180, 282, 496, 526, 528-533, 569-570, 573-574, 608, 617, 629, 636, 648, 683-684, 709, 776

Temsil (bkz. Davaya Vekâlet)

– belgesi 266-267

Temyiz 602 vd. 618 vd.

– bozma kararı 610, 632-639

– dilekçesi 605-606, 626-627

– direnme 611-612, 614, 630, 634, 637-640, 728

– duruşma 605, 609, 626-627, 630- 631

– düzelterek onama kararı 610, 632

– edilebilen kararlar 602, 618

– edilemeyen kararlar 603, 619

– feragat 607

– harç ve giderler 606, 627

– icraya etkisi 608

– incelemesi 602 vd.

– iş mahkemesi kararları 728

– kanun yararına 613, 641

– katılma yoluyla 625

– kötüniyetli 609

– onama kararı 610, 639

– sebepleri 604, 621

– süresi 172-173, 176, 605, 625

– – asliye mahkemesi kararlarında 625

– – iş mahkemesi kararlarında 625

– – sulh mahkemelerinde 625

– talebi 625-627, 645-646

Tenfiz 745-747

Tensip tutanağı 158, 167, 323, 355

Terditli davalar 302-303

Tereke ile ilgili davalar 213

Tespit davaları 291-292, 297, 655

Tespit hükmü 292, 294, 296-297

Teşkili tarafeyn 148

Tetkik hâkimi 91, 629-630

Tevzi bürosu 322, 714

Tevzi formu 322

Ticaret mahkemeleri 85, 102-103, 239

Ticarî davalar 100-101, 153

– mutlak 100-101

– nispî 101

Ticarî defterler 409

Topluluk davası 308-309

Tutanaklar 365

Tüketici

– davaları 735

– hakem heyeti 737- 740

– mahkemeleri 734-740

– – yargılama usulü 735

– – yetkisi 735

Türk hukuku 85, 104, 147, 162, 444, 746, 755,

Türk Milleti adına 65, 85, 107, 112-113, 146, 472

Türkiye Adalet Akademisi 108, 113, 247

Türkiye Barolar Birliği 136-137

Türkiye Noterler Birliği 142

Tüzel kişiler

– adli yardım 709

– dava ehliyeti 250, 255

– taraf ehliyeti 246-247

– yerleşim yeri mahkemesi 206

— U —

Uluslararası yetki 202

Usul

– hukukuna dayanan savunma va­sıtaları 332-333

– hukukuna dayanan temyiz sebepleri 622-624

Usul işlemleri 62, 120, 160, 164-169

Usul ekonomisi 125, 145, 155-157, 172, 304, 367, 437, 483, 500, 504, 586

Usule ilişkin nihaî kararlar 470-471, 619, 661

Usulî itirazlar 333-334

Usulî müktesep hak 634-636

Usulsüz tebligat 172, 189

Uyuşmazlık (mahkemeler arasında)

– olumlu 81

– olumsuz 82

Uyuşmazlık çözüm yolları 55-56, 737

Uyuşmazlık kavramı 55

Uyuşmazlık Mahkemesi 66-67,    81 vd., 232, 538

Uyuşmazlık yargısı 67, 71, 80-81

Uzman görüşü 388, 435, 459

Uzmanlık mahkemeleri (bkz. Özel mahkemeler)

— Ü —

Ücret sözleşmesi 701-705

Üst derece ve yüksek mahkemeler 149, 198, 232

— V —

Vakıalar 311 vd.

Vakıalara dayandırma ilkesi 314-316

Vasıflı ikrar 392

Vasi 253, 433, 695

Vazgeçme 509

Vazife (bkz. Görev)

Vekâlet 262 vd.

Vekâlet ücreti

– müvekkilin vekile ödeyeceği    701 vd.

– sözleşmesi 702-703

– yargılama gideri olan 704

Vekâletname 266 vd.

– kapsamı 271

– – özel yetki verilmesi gereken haller 272

– şekli 267

– verilmesi 268 vd.

Vekil

– azil 275

– istifa 274

– ölüm 275

Vekille temsil zorunluluğu 263

Veli 253

Veraset ilâmı 276, 643

Viyana Sözleşmesi 280

— Y —

Yabancı mahkeme kararları 747 vd

Yaklaşık ispat 374, 569, 710

Yalan tanıklık 442, 615, 670, 677-678

Yargı

– çeşitleri 56

– çevresi 87-89, 113, 138, 157, 202, 209, 231, 233, 236 vd. 433, 441, 447, 455, 457, 503-507, 536, 539, 571, 577, 588, 596-597, 603-604, 721, 741

– erki 144

– görevlileri 107-142

– hakkı 238, 279-280, 289, 719

– kolları 81, 232

– muafiyeti 280

– tanımı

– – biçimsel anlamda 65

– – maddî anlamda 65

– – organik anlamda 65

– – şeklî anlamda 65

– yeri belirlenmesi 74, 121, 199, 231-235

– yetkisi 56, 65, 76, 85,107, 112-116, 127, 139, 144, 146, 202, 279, 256

yolu 65 vd.

– – dava şartı 289

– – ilişkisi 69, 74,191

– – adli yargı 73-78

– – idari yargı 69-71

– – uyuşmazlığı 81-83

Yargı yeri belirlenmesi 121, 199, 231-236, 644

Yargılama 355 vd.

– giderleri 695-697

– harçları 692-695

– şartları (bkz. Dava şartları)

Yargılama ve hüküm 465 vd.

Yargılamanın hâkim tarafından yürütülmesi 158

Yargılamanın iadesi 455, 615-617, 670, 672, 674 vd.

– hakem kararına karşı 776

Yargılamanın yapılış şekli 361 vd.

Yargılamanın yenilenmesi (bkz. Yargılamanın iadesi)

Yargılamaya hakim olan ilkeler 143 vd.

Yargısal faaliyet 65, 76, 79, 128, 238

Yargıtay 58,86-89

– Başsavcısı 82

– Büyük Genel Kurulu 90, 92, 95

– görevleri 91 vd.

– hukuk dairelerinin görevleri 92-93

– Hukuk Genel Kurulu 91

– – görevleri 93

– İç Yönetmeliği 90, 94, 175, 629

– Kanunu 59, 90, 92-95

Yasaklı hâkim 118, 120, 126

Yaşam deneyi kuralları 380

Yazı işleri müdürleri 133-135

Yazılı delil başlangıcı (bkz. Delil başlangıcı)

Yazılı yargılama usulü 62, 148, 156, 160, 227, 310, 330, 337, 355, 466, 472, 476, 517, 518, 520, 601, 713, 715-716, 728

Yemin 428 vd.

– iadesi 432

– kaçınma 432

– konusu 430

– reddi (bkz. iadesi)

– teklifi 428

Yemin tutanağı 719-720

Yeni delil gösterilmesi 385

Yenileme 173, 175, 545-548

Yenilik doğuran davalar 291, 299- 301, 660

Yenilik doğuran hüküm 470, 665

Yerleşim yeri 204 vd.

 

Yetki 202-230

– anlaşması 210, 221-226

– boşanma davalarında 217

– çekişmesiz yargı işlerinde 217

– davalıların birden fazla olması 206

– davalının yerleşim yeri 203-204, 208, 212, 217, 218, 481, 741,

– gayrimenkul (taşınmaz) davalarında 211-212

– geçici oturulan yer 116

– genel yetki 204 vd.

– haksız fiilden doğan davalarda 210

– iç yetki 202

– iş mahkemelerinde 727

– itirazı 226-230

– – incelemesi 228

– – süresi 227

– kamu düzenine ilişkin 230

– karşı davada 214

– kesin 203-204, 213, 220, 223, 234, 281

– kesin olmayan 204, 214, 221, 226, 230, 234

– miras ile ilgili davalarda 213-214

– niteliği 220-221

– ortak yetkili mahkeme 207

– özel yetki 208 vd.

– sigorta sözleşmesinden doğan davalarda 215-216

– son yerleşim yeri mahkemesi 213-214

– sözleşmeden doğan davalarda 209-210

– sözleşmesi 221-226

– – caiz olduğu haller 223

– – etkisi 225

– – şartı 210, 212, 216, 222, 224

– – şekli 224

– şubenin bulunduğu yer mahkemesi 215

– taşınmaz davalarında 211-213

– tereke ile ilgili davalarda 213, 249

– Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlara karşı açılan dava 204-205

– Türkiye’nin her yerindeki mahke­melerin yetkili olduğu haller 219

– uluslararası 202, 745

Yetkisizlik kararı 228

– yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 229

Yönetmelikler 59

Yüce Divan 68

— Z —

Zabıt kâtipleri 133-134

Zabıt varakası 365

Zamanaşımı

– def’i 121, 153, 270, 332, 339-340, 347, 349, 351, 354, 360, 468, 482, 486, 497, 499, 512, 524

– kesilmesi 270, 325

– kısmî davada 325

Zaman bakımından uygulanma 55, 60-63

Zarar (mal) sigortalarında yetki 216

Zilyetliğin korunması 194

Zorunlu bekletici sorun 537, 538 vd.

Zorunlu dava arkadaşlığı 483-487

Kitap etiketleri
,   
,   
,   
,   
ispat (4)
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İcra ve İflas Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
55,00 TL

Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)

Yazar: Hasan AYRANCI, Fahrettin ARAL
35,00 TL

Eşya Hukuku

Yazar: Mehmet AYAN
32,90 TL

Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar

Yazar: Rıza AYHAN, Mehmet ÖZDAMAR, Hayrettin ÇAĞLAR
45,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
HMK ve ilgili Mevzuat
40,00 TL