Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta:

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat


karton kapak için resim
Karton Kapak
Katalog Kodu: İİ101
ISBN: 978-605-05-0028-8
Stok durumu: Ürün stokta yok
25,00 TL
Ciltli için resim
Ciltli
Katalog Kodu: İİ101-C
ISBN: 978-605-05-0033-2
Stok durumu: Ürün stokta yok
40,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarHakan PEKCANITEZ, Mine AKKAN, Evrim ERİŞİR
Baskı tarihi2016/01
Boyut13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Baskı NiteliğiGüncellenmiş
Baskı Sayısı14

İİ101
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Doç. Dr. Mine AKKAN – Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR
2016/01 14. Baskı, 534 Sayfa Karton kapak 25,00 TL Ciltli 40,00 TL
ISBN 978-605-05-0028-8 (Karton Kapak)
ISBN 978-605-05-0033-2 (Ciltli )


KİTAPTA YERALAN MEVZUAT

  • Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi İlişkin Kanun
  • İcra ve İflâs Kanunu'nun Tatbikatına Dair Nizamname
  • İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği
  • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik
  • Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik
  • Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği
  • Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik
  • İflâs İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
  • Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
  • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Bilirkişi Ücret ve Tanık Ücret Tarifesi

14. BASIYA ÖNSÖZ

İcra ve İflâs Kanunu’nun 13. basısının tükenmesi üzerine, 14. basıyı hazırlamış bulunuyoruz.

Bu basıda da yalnız 6103, 6127, 6352 ve 6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ve getirilen ekler koyu renkle yazılmıştır. 6352 ve 6518 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ve getirilen eklerin yürürlük tarihleri dipnotlarda yer almıştır.

Kanunun 12 ve 13. basılarının önsözlerinde şu sözlerle dile getirdiğimiz İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği’nde ve onun eki olan örnek formlarda değişiklik yapılması gerekliliği, bu basıda da güncelliğini muhafaza etmektedir: “Belirtmek gerekir ki, gerek İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği gerekse örnek formlar, Türk Borçlar Kanunu’na, ayrıca 6103 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen m. 31a’ya uyumlu hâle getirilmemiştir. Örneğin, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan farklı olarak altı ay veya daha fazla müddetli kiralarda otuz günlük, daha az müddetli kiralarda altı günlük önel ayrımını terk etmiş, 315. maddenin 2. fıkrasında kiracıya verilecek sürenin en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gün olacağını; ürün kirasına ilişkin 362. maddede ise en az altmış günlük bir önel verilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Bu suretle İcra ve İflâs Kanunu  m. 269/son ile İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği m. 35/1 c’nin uygulama alanı kalmamıştır. Örnek No: 13’te ise hâlen Önceki Borçlar Kanunu’na atıf yapılmaktadır. Yeni yürürlüğe giren hükümlere uygun olmayan hem Yönetmelik hem de örnek formlara ilgili yerlerde işaret edilmiştir.”

14.5.2014 tarihli 29000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği m. 1 f. 1’de öngörülen “lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar mevcut depo ve garajlardaki muhafaza işlemlerine, önceki Yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur.” hükmü gereğince 13.7.1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik, Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği m. 57 ile yürürlükten kaldırılmış olsa da, bir süre daha uygulanacağından muhafaza edilmiştir.

Ek mevzuatta ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi’nin 29488 sayılı 30.9.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan güncel hâline, 12.7.2015 tarihli 29414 sayılı Resmî Gazete’de yenilenen İflâs İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Hakkında Tebliğ’e ve Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan ve 30.4.2015 tarihli 29342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’e yer verilmiştir.

Maliye Bakanlığınca 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 457) 2016 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Kanun’un Ek 1. maddesi uyarınca 119, 226, 326 ve 363. maddelerdeki parasal sınırlar yeniden değerleme oranına göre güncellenmiştir. Ayrıca Kanun’a 6217 sayılı Kanun ile eklenen 354. maddesinin 4. fıkrasında “nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgarî Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgarî ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanun’da öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacağı” öngörülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde uygulanacak brüt asgarî ücret tutarı, anılan hükmün dipnotunda güncellenmiştir.

İcra ve iflâs hukukunu ilgilendiren yeni İçtihadı Birleştirme, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, ilgili hükmün altına işlenmiştir.

Bu basıda da, maddelerin altında, tek yıldız yanında İsviçre İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddelerine, iki yıldız yanında ilgili Kanun, Yönetmelik veya Tebliğlerin ilgili maddelerine ve üç yıldız yanında İçtihadı Birleştirme Kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin icra hukukunu ilgilendiren kararlarına yer verilmiştir.

Bölge adliye mahkemelerinin 20.7.2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacağı Resmî Gazete’de ilân edilmiştir (RG 7.11.2015, S. 29525). Bu tarihten itibaren 5311 sayılı Kanun ile İcra ve İflâs Kanunu’nda istinaf kanun yoluna ilişkin yapılan değişiklikler de uygulanmaya başlayacaktır. Bu sebeple 5311 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler koyu renkle yazılmıştır.

Kavram fihristinin hazırlanması Yrd. Doç. Dr. Nedim Meriç’in; icra ve iflâs hukukunu ilgilendiren yeni Anayasa Mahkemesi kararlarına ulaşılması, Arş. Gör. Ramazan Korkmaz’ın, desteği ile mümkün olmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Her basıda olduğu gibi bu basıda da, başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Yayınları çalışanlarına teşekkür ederiz.

Hazırladığımız Kanun’un öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza faydalı ol­masını dileriz.

 

4.11.2015                                       PEKCANITEZ/AKKAN/ERİŞİR

Kitap etiketleri
iik (12)
,   
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN,
45,00 TL

İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES
30,00 TL

İcra ve İflas Hukuku

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES,
50,00 TL

Ceza Muhakemesi Hukuku

Yazar: Veli Özer ÖZBEK, M. Nihat KAMBUR, Koray DOĞAN,
79,90 TL

Milletlerarası Özel Hukuk

Yazar: Cemal ŞANLI, İnci ATAMAN-FİGANMEŞE, Emre ESEN
50,00 TL