Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

HMK - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat


Gerekçeli-Karşılaştırmalı-Notlu - İçtihadı Birleştirme Kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları
Karton Kapak için resim
Karton Kapak
Katalog Kodu: UH075-2
ISBN: 978-605-05-0145-2
Stok durumu: Stokta var
40,00 TL
:
Ciltli için resim
Ciltli
Katalog Kodu: UH075-C
ISBN: 978-605-05-0145-2
Stok durumu: Stokta var
60,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarHakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
Baskı tarihi2016/11
CiltKarton kapak
Boyut16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Baskı Sayısı8

UH075-2
HMK - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
(İçtihadı Birleştirme Kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları)
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ - Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ
2016/11 8. Baskı, 986 Sayfa Karton Kapak 40,00 TL; Ciltli 60.00 TL
ISBN 978-605-05-0145-2 (Karton Kapak)
ISBN 978-605-05-0145-2 (Ciltli) 

KİTAPTA YERALAN İLGİLİ MEVZUAT

 • Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik

 • Anayasa (İlgili Maddeler)

 • Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

 • Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama  Usullerine Dair Kanun

 • Avukatlık Kanunu

 • Harçlar Kanunu

 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

 • İş Mahkemeleri Kanunu

 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Milletlerarası Tahkim Kanunu

 • Tebligat Kanunu

 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

 • Bölge Adliye Mahkemeleri Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

 • Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

 • Avukatlık Asgari Ücret TarifesiHarçlar Kanunu (1) Sayılı Tarife

 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle İlgili Tarifeler

7. BASIYA ÖNSÖZ 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun yerini almak üzere hazırlanan ve 12.01.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek Resmi Gazete’de[1] yayımlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun gerekçeli altıncı basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden yedinci basıyı hazırlamış bulunuyoruz.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte bölge adliye mahkemelerinin göreve başlayamayacağı anlaşıldığından, 6217 sayılı Kanunla[2] yeni kanun yolu sistemi uygulanıncaya kadar, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan kanun yolu sisteminin uygulanmaya devam edeceği hükme bağlanmıştır. 6217 sayılı Kanun’un 30. maddesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanununa geçici ikinci maddeden sonra gelmek üzere eklenen maddeye göre, “Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur” (Geçici m.3, 1). Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur (Geçici m.3, 1). Bu nedenle, bu basıda da Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yolu sistemine ilişkin maddelerinden sonra 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun kanun yolu sistemine ilişkin maddelerine yer verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 1. maddesine göre, “Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.”. Bu hükme göre, 01.10 2011 tarihinden önce bir dava görevli mahkemede açılmışsa, bu dava 01.10 2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun göreve ilişkin hükümlerinde yapılan değişikliklerden etkilenmeyecektir. Ancak 01.10.2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda göreve ilişkin itirazlar ve çözümü, 01.10.2011 tarihinden sonra dahi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tâbi olacaktır.

Benzer şekilde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma yapılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri de Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz [Geçici m.1 (2)]. Esasen senetle ispat kuralına ilişkin hükmün de bu düzenlemede belirtilmiş olmasını haklı kılacak bir sebep bulunmamaktadır. Zira senetle ispat kuralı açısından zaten, hukuki işlemin yapıldığı tarih esas alınır (m.200/1). Yeni düzenlemede, senetle ispat zorunluluğuna ilişkin parasal sınır 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren 2500 Türk Lirasına yükseltilmiştir. Örneğin, 2010 yılında yapılan 550 liralık bir ödünç sözleşmesinden kaynaklanan alacak davası, 2012 yılında da açılsa, bu ödünç sözleşmesi senetle ispat edilmek zorundadır. Bu bağlamda şu hususun da ifade edilmesinde yarar bulunmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki parasal sınırların (m.200, 201, 341, 362 ve 369) yeniden değerleme oranına göre her yıl artırılması söz konusu değildir. Ancak bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar ve bu mahkemelerin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 26.09.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki kanun yolu sistemine ilişkin hükümleri (m.427-454) uygulanacaktır (Geçici m. 3/1, 2). Bu nedenle bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinde aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş kararların kesinleşmesine kadar temyiz (HUMK m.427), temyizde duruşma (HUMK m.427,IV, 438) ve karar düzeltmeye ilişkin (HUMK m. 440) parasal sınırlar her yılbaşında yeniden değerleme oranına göre arttırılacaktır[3].

Uygulamada duyulan karşılaştırma ihtiyacı nedeniyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun her bir maddesinin altına varsa 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun karşılık hükümleri, açık renkte küçük puntoyla eklenmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 5236 sayılı Kanunla değiştirilmekle birlikte, bölge adliye mahkemeleri göreve başlayamadığından uygulanamayan hükümlerine de (örneğin, HUMK m.25, 36/A), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri altına italik olarak yazılmak suretiyle yer verilmiştir. Daha önceki basılarda olduğu gibi yedinci basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun doğru ve eksiksiz kanun metnine, madde gerekçeleri[4], ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kararları ve Anayasa Mahkemesi kararlarına yer verilmiştir.

Çalışmada Anayasa Mahkemesi kararlarına ilgili oldukları maddenin dipnotunda yer verilmiştir. Tek yıldız işareti (ê) yanında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri ile ilgili olan veya gönderme yapılan gerek bu Kanun gerekse diğer kanun maddeleri[5] yazılmıştır. İki yıldız işareti (êê) yanında, ilgili maddenin varsa Alman ve İsviçre Usul Hukuku mevzuatındaki ilgili hükümler gösterilmiştir. Üç yıldız işareti (êêê) yanında ise, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin olan ve halen geçerliliğini koruyan tüm içtihadı birleştirme kararlarına kısa özetleriyle birlikte, tarih, numara ve yayınlanmış oldukları Resmi Gazete tarih ve sayıları da belirtilerek yer verilmiştir.

Kanunun basımını üstlenen ve titiz bir çalışmayla bunu kısa zamanda gerçekleştiren başta Muharrem BAŞER ve Ziya GÜLKÖK olmak üzere Yetkin Kitabevi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Hazırladığımız Kanunun öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.

 

25 Ağustos 2015/İstanbul

 

PEKCANITEZ/TAŞ KORKMAZ/MERİÇ[1]     RG, 04.02.2011/27836.

[2]     31.03.2011 tarihli ve 6217 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılmasıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 14.04.2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3]     HUMK’un kanun yolu bakımından uygulanması gereken parasal sınırlar tablosuna, çalışmada 1086 sayılı Kanun ile 6100 sayılı Kanun hükümlerine ilişkin karşılaştırma tablosundan sonra yer verilmiştir. Yeniden değerleme oranına göre (RG, 10.11.2015/29528) arttırılan temyiz (HUMK m.427), temyizde duruşma (HUMK m.427, IV; 438) ve karar düzeltmeye (HUMK m.440) ilişkin parasal sınırlar HMK m.381’den sonra yer verilen HUMK’un 5236 sayılı kanun değişikliğinden önceki kanun yolu hükümlerine işlenmiştir.

[4]     Uzun yazılmış gerekçeler dipnotların hacmini fazla genişlettiğinden, bu şekilde yazılmış gerekçeler önemli kısımları aktarılmak suretiyle ilgili hükümlerin dipnotlarında yer almıştır. Bununla birlikte, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndaki bir düzenleme dili sadeleştirilerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na aynen alınmışsa, bu hükümlerin gerekçelerine dipnotlarında yer verilmemiştir. Örneğin, HUMK m.32’nin karşılığı olan HMK m.39’da olduğu gibi. Adalet Komisyonu Gerekçelerine, sadece Hükümetin teklif ettiği tasarı metninde değişiklik yapılmış hükümlerin (m.345’de olduğu gibi, sürelerde birlik sağlamaya yönelik olanlar hariç) dipnotlarında yer verilmiştir.

[5]     818 sayılı Borçlar Kanunu’nun yerini almak üzere hazırlanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RG, 04.02.2011/27836) ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yerini almak üzere hazırlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (RG, 14.02.2011/27846) hükümleri, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle üçüncü basıda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki hükümlerin ilgili olduğu Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri bakımından yeni Türk Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine yer verilmiştir. Ancak, karşılaştırma olanağı sağlamak amacıyla yeni hükümlerin yanına parantez içinde eski hükümler de yazılmıştır. 

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
45,00 TL

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
32,50 TL

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Mine AKKAN, Evrim ERİŞİR
30,00 TL

Medeni Usul Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
65,00 TL
Ücretsiz Kargo

Medenî Usûl Hukuku

Yazar: Mine AKKAN, Hülya TAŞ KORKMAZ, Hakan PEKCANITEZ,
450,00 TL
Ücretsiz Kargo