Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 565,00 TL
E-Bülten
E-posta:

İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat


Katalog Kodu: İİ004
ISBN: 978-605-05-0013-4
Stok durumu: Ürün stokta yok
25,00 TL
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarRamazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
Baskı tarihi2015/11
Boyut13,5x19,5 cm (Roman Boyu)

İİ004
Notlu-Gerekçeli
İcra ve İflas Kanunu veİlgili Mevzuat
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI
2015/11 1. Baskı, 492 Sayfa 25,00 TL
ISBN 978-605-05-0013-4

I. Bölüm
İCRA ve İFLÂS KANUNU

II. Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT

İCRA ve İFLÂS KANUNU NİZAMNAMESİ m.1-58 s. 313

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO ve GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ m. 1-7 s. 425

İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ m. 1-46 s. 427

İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve  TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ m. 1-12 s. 447

MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ ADALET BAKANLIĞI DEPO ve GARAJLARININ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK m. 1-31, s.  451

SERMAYE ŞİRKETLERİ ve KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK m. 1-23, s. 459 

YARGITAY’DAN VERİLEN İCRA VE İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK s. 475

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ s. 479

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
İçindekiler 9
Kısaltmalar cetveli 17

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun
değiştiren kanunlar listesi 19

I. Bölüm
İCRA ve İFLÂS KANUNU

Birinci Bap
Teşkilât ve Muhtelif Hükümler 1-23 23

İkinci Bap
İlâmların İcrası m. 24-41 s. 39

I - Para ve teminattan başka borçlar hakkında ilâmların icrası 24-31 39
II - Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmların icrası 32-33/a 50
III - Müşterek hükümler 34-41 52

Üçüncü Bap
İlâmsız Takip 42-73 57

I - Takibin muhtelif tarzları 42-49 57
II - Yetki 50 61
III- Tatiller ve talikler 51-56 61
IV- İcra tebliğleri 57 64
V - Takip talebi 58-59 64
VI- Ödeme emri ve itiraz 60-73 66

Dördüncü Bap
Haciz Yolile Takip 74-144/a 82
I - Mal beyanı 74-77 82
II - Haciz 78-105 83
III- Paraya çevirme (satış) 106-137 107
IV- Paranın paylaştırılması 138-144/a 130

Beşinci Bap
Rehinin Paraya Çevrilmesi  Yolile Takip 145-153/a 136
I - Taşınır rehninin paraya çevrilmesi 145-147 136
II- İpoteğin paraya çevrilmesi 148-150/d 137
III- Müşterek Hükümler 150/e-153/a 141

Altıncı Bap
İflâs Yolile Takip 154-183 148
I- Yetki 154 148
II- İflâs yolile adi takip 155-166 148
III- Kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip usulleri 167-176/b 155
A) Haciz yolu ile takip 168-170/b 155
B) İflâs yolu ile takip 171-176 162
C) Müşterek hükümler 176/a-176/b 164
IV- Doğrudan doğruya iflâs halleri 177-181 165
V- İflâsın kaldırılması 182-183 172

Yedinci Bap
İflâsın Hukukî Neticeleri 184-207 173
I - Borçlunun malları hakkında iflâsın neticeleri 184-194 173
II - Alacaklıların hakları üzerine iflâsın tesirleri 195-207 177

Sekizinci Bap
İflâsın Tasfiyesi 208-256 185
I- Masanın teşkili 208-217 185
II- Alacaklıları davet 218-220 187
III- Masanın idaresi 221-229 189
IV- Alacakların tahkiki ve
sıralarının tayini 230-236 195
V- Masanın tasfiyesi 237-246 198
VI- Paraların paylaştırılması 247-253 200
VII- İflâsın kapanması 254-256 202

Dokuzuncu Bap
İhtiyatî Haciz 257-268 204

Onuncu Bap
Kiralar Hakkında Hususî Hükümler ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 269-276 212

On Birinci Bap
İptal Davası 277-284 218

On İkinci Bap
Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması 285-309/ü 223
I - Adî konkordato 285-308 223
II - İflâstan sonra konkordato 309 240
III- Malvarlığının terki suretiyle konkordato 309/a-309/l 241
IV-Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması 309/m-309/ü 251

On Üçüncü Bap
Taksiratlı ve Hileli İflâs 310-311 262

On Dördüncü Bap
İtibarın Yerine Gelmesi 312-316 263

On Beşinci Bap
Fevkalâde Hallerde Mühlet ve Tatil 317-330 265

On Altıncı Bap
Cezaî Hükümler 331-354 272

On Yedinci Bap
Hususî Hükümler 355-362 287

Temyiz ve Son Maddeler 363-370-Ek Madde 1 289

538 sayılı Kanun s. 298
3222 sayılı Kanun s. 299
3494 sayılı Kanun s. 300
4949 sayılı Kanun s. 302
5092 sayılı Kanun s. 306
5311 sayılı Kanun s. 306
5358 sayılı Kanun s. 307
5582 sayılı Kanun s. 307
6352 sayılı Kanun s. 308

II. Bölüm
İLGİLİ MEVZUAT

İCRA ve İFLÂS KANUNU NİZAMNAMESİm.1-58 s. 313

Birinci Bap
Umumi Hükümler 1-19 313
İcra ve İflâs Dairelerinin İdaresi 1-4 313

İkinci Bap
İcra ve Takip Muameleleri 20-35 314
Fasıl: 1- Dosyalar, zabıtlar ve  diğer vesikalar 20-32 314
Fasıl: 2- Temyiz vukuunda  yapılacak muamele 33-35 315

Üçüncü Bap
İflâsın Tasfiyesi 36-58 315
Fasıl: 1- Masanın teşkili 36-48 315
Fasıl: 2- Masanın tasfiyesi 49-52 318
Fasıl: 3- Müteferrik hükümler 53-58 318

İCRA ve İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİ m. 1-118 321

Birinci Kısım
Amaç, Kapsam ve Dayanak 1-2 321

İkinci Kısım
İcra ve İflâs Dairelerinde Tutulacak Kayıtlar, Dosyalar ve Kullanılacak Basılı Kâğıtlar 3-67 321

Birinci Bölüm: Kayıtlar 3 321

İkinci Bölüm: Kayıtların Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi 4-12/A 322

Üçüncü Bölüm: Kayıtlara İlişkin Ortak Hükümler 13-15 325

Dördüncü Bölüm: Dosyalar 16-17 326

Beşinci Bölüm: Kartonlar 18 327

Altıncı Bölüm: Basılı Kâğıtlar 19 327

Yedinci Bölüm: Basılı Kâğıtların Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi 20-67 329

Üçüncü Kısım
İcra Mahkemelerinde Tutulacak Kayıtlar, Dosyalar ve Kullanılacak Basılı Kağıtlar 68-91 347

Birinci Bölüm: Kayıtlar 68 347

İkinci Bölüm: Kayıtların Düzenlenme  Amacı ve Kullanma Biçimi 69-78 348

Üçüncü Bölüm: Kayıtlara Ait Ortak Hükümler 79-81 351

Dördüncü Bölüm: Dosyalar 82 351

Beşinci Bölüm: Basılı Kâğıtlar 83 351

Altıncı Bölüm: Basılı Kâğıtların Düzenlenme Amacı ve Kullanma Biçimi 84-91 352

Dördüncü Kısım
Para ve Değerli Şeylerin Tevdii 92-93 353

Beşinci Kısım
Aciz Vesikası Sicili 94-101 354

Altıncı Kısım
Teftiş ve Denetim 102-105 356

Yedinci Kısım
Son hükümler 106-118 358


ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO ve GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ m. 1-7 s. 425

İCRA MÜDÜR ve YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ m. 1-46 s. 427

İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI ve  TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ m. 1-12 s. 447
1. bölüm: İflâs idaresi ücreti 1-9 447
2. bölüm: Masraf ve tebligat ücreti 10-12 449

MAHCUZ MALLARIN MUHAFAZA EDİLECEĞİ ADALET BAKANLIĞI DEPO ve GARAJLARININ ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK m. 1-31, s.  451

SERMAYE ŞİRKETLERİ ve KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK m. 1-23, s. 459 

YARGITAY’DAN VERİLEN İCRA VE İFLÂS İŞLERİNE AİT KARARLARIN YAYIMLANMASINA DAİR YÖNETMELİK s. 475

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ s. 479

ÖNSÖZ

“Notlu Gerekçeli İcra ve İflâs Kanunu İle Nizamnamesi ve Yönetmeliği”, otuz yılı aşan süre içinde, Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof. Dr. Ejder Yılmaz tarafından ortak olarak hazırlanmış ve 2014 yılında 35 inci baskısı yapılmıştır. Hocamız Prof. Dr. Baki Kuru, bizlerin Ankara’da kendilerinin ise “İstanbul’da bulunması sebebi ile ortak yayına devam etmesinin zor olduğu”nu ifade ederek, ortak yayın çalışmalarından çekilmişlerdir.

Öğrenci ve uygulamacıların güvenilir İcra ve İflâs Kanunu (İİK) ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği metni ihtiyacını gidermek üzere elinizdeki bu Kitap hazırlanmıştır.

İİK, yürürlüğe girdiği 1932 yılından bu yana 22 kez değiştirilmiştir. Son değişikliklerin bir kısmı, 14.01.2011 tarihli ve 6103 sayılı “Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”la yapılmıştır. Bu Kanunla yapılan değişiklikler, İİK’nun 20 maddesini değiştirme, yürürlükten kaldırma veya Kanuna madde ekleme şeklinde olmuştur. 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” ile de İİK’nun 37 maddesi değiştirilmiş ve Kanuna 8/a maddesi ile 3 Geçici Madde eklenmiştir. Bu değişiklikler Kitaba işlenmiştir.

İİK’nda yapılan değişikliklerin büyük bir kısmının, Ülke ekonomisi ile yakından ilgisinin bulunduğu açıktır. Yapılan Kanun değişikliklerinin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi, değişiklik gerekçelerinin yakından bilinmesine bağlıdır. Bu nedenle Kitap’ta, diğer açıklama ve notların yanısıra, Kanun değişikliklerinin gerekçelerine de yer verilmiştir.

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ

Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. EMEL HANAĞASI

Kitap etiketleri
iik (12)
,   
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İcra ve İflas Hukuku

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
55,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
HMK ve ilgili Mevzuat
40,00 TL

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Yazar: Vahit DOĞAN, Musa AYGÜL, Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU
32,50 TL

İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES
30,00 TL

İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı)

Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN,
45,00 TL