Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Alman Siyasal Sisteminde Erkler Ayrılığı Bağlamında Yargı ve Siyasal Erkin Yakın İlişkisi


Katalog Kodu: DE135
ISBN: 978-975-464-653-5
Stok durumu: Stokta var
35,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
Yazarİhsan Yılmaz BAYRAKTARLI
Baskı tarihi2015/04
Baskı NiteliğiGüncellenmiş
Baskı Sayısı2
Baskı tarihi2012/07
CiltKarton kapak

DE135
Alman Siyasal Sisteminde Erkler Ayrılığı Bağlamında Yargı ve Siyasal Erkin Yakın İlişkisi
İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI
2015/04 Baskı, 240 Sayfa 35,00 TL
ISBN 978-975-464-653-5

1. TAKDİM • Vorwort

2012 yılında ilk baskısı da Yetkin Yayınevi tarafından yapılan bu çalışma, yeniden ve özenle gözden geçirildi. Bitmeyen yazım ve imla hataları düzeltilerek kitaba birçok ilave yapıldı. Çalışma, Alman siyasal sisteminini konu edindiğinden, okuyucuya kolaylık sağlama amacına yönelik olarak ve bir yeniliğe de öncülük etmek adına, İçindekiler ve metin içi başlıkları Almanca karşılıkları ile beraber verilmiş ve çalışma, Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilde hazırlanmış on altı çizelge ile desteklenmiştir.

Devletler, demokratik anayasalarıyla iyi ve adaletli bir yönetim düzenini hedefler. Alman Devleti de Anayasasının 20. maddesi, 2. ve 3. paragrafları ile “İktidar gücünü Alman halkı adına birbirinden bağımsız olan yasama, yürütme ve yargı organları aracılığı ile yürütür” kuralını benimsemiştir. Devletin bu organları doğal olarak beraber çalışmak durumundadırlar. İşte bu çalışma, yargı ve siyaset kurumlarının iç içe girmiş kaçınılmaz yakın ilişkilerini incelemektedir. Devlet erkleri arasında yaşanan çatışmaların, yetki dağılımında çoğu zaman yetki sınırlarının yakın veya iç içe geçmiş olmasından kaynaklandığı görülür. Devlet organlarının yetkilerinin anayasa ile belirlenmesi ve sınırlandırılması, iktidar gücünün keyfi kullanılmaması için düzenlenmiş önemli bir engeldir. Ancak bu düzenleme, devlet erklerinin zorunlu olarak ortak çalışma gereğinden doğan birçok sorunu da beraberinde getirir. Örneğin, yargının siyasal kurumlardan tamamen bağımsız, kendi iç işleyişinde de özerk olması hep tartışılır. Fakat halkın devlete olan güveninin tecelli edeceği yegâne kurum olan yargının demokratikleştirilmesi çok konuşulmasına rağmen, bu konuda ciddi değişiklikler getirecek adımların atılmadığı bir gerçek olarak ortada durmaktadır.

Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında var olan gerilim, erkler ayrılığı fikrinden daha eskiye dayanmaktadır. Kanunları yorumlama konusu Roma Klasik Hukukunun da tartışma konusuydu. Hatta o dönemde tartışmalar o derece ileri seviyede yapıldı ki, İmparator Justinian M.S. 553 yıllarında kanunları yorumlamayı yasaklamıştı (Hirsch 2002, V). Bugün de aynı tartışmalar söz konusudur. Yapılan tartışmalara bir yanıt olarak Alman Anayasa Mahkemesinin ilk hâkimlerinden Willi Geiger, tarafları şu şekilde ikaz etmektedir. “Bir mahkemenin, hatta anayasa mahkemesinin görevi anlaşmazlıklar konusunda bir karar vermektir. Mahkemenin görevi bilimsel çalışmalar yapmak değildir.” (Geiger 1980, 5).

Bu çalışma, erkler ayrılığının başlangıçtan günümüze kadar genel bir özetini verirken, aynı zamanda Alman Anayasa Tarihini de Paul Kilisesi Anayasasından itibaren incelemektedir. Çalışma aynı zamanda anayasa fikrinin gelişimini ve çeşitli anayasa modellerini konu etmektedir. Siyasal sistemin gelişiminin devam ettirilmesinde temel unsur olarak anayasa kabul edilmektedir. Bunu esas alan bu çalışma anayasaların siyaset kurumu ile ilişki ve işleyişlerine de kısaca yer vermiştir. Anayasa aynı zamanda da bu siyasal sistemin işletim programı olma hüviyetindedir. Anayasa, siyasal kararların alınmasında hangi kurumun veya yetkilinin hangi kararı vereceğini belirler. Anayasalarda toplumun tümünün değer yargıları ön plana çıkar.

Bu çalışmanın temel alanını; devlet erklerinin (yasama, yürütme, yargı) yetki ve sorumluluk alanlarının Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasının ilgili maddelerinde yerini bulmuş olmasına rağmen, çeşitli ortam ve bilimsel çalışmalarda konu edilen erkler arası çekişme, hatta ileri seviyede yapılan tartışmalar ve bu kurumların anayasa ve yasalar içindeki konumu oluşturmaktadır.

Çalışmanın ilgili kısmında Federal Almanya Anayasasının maddeleri yorumlanmış ve bu anayasa maddelerinin Türkçeleri sayfanın sonuna[1], Bundeszentrale für politische Bildung’un tercümelerinden faydalanılarak dipnot olarak verildi. Kısaltmalar çoğu zaman Almanca esasına dayandırılarak Türkçeye tercüme edildi. Ancak birçok kısaltma Almanca aslında olduğu gibi bırakıldı. Çünkü okuyucu atıf yerini ancak bu şekilde kolaylıkla bulabilecektir. Örneğin, bir Federal Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunulmuşsa, kısaltma da Almanca aslında olduğu gibi bırakıldı. Aksi takdirde o kaynağa doğrudan ulaşmanın yolu kesilmiş olacaktı.

Bu konuyu araştırmak üzere yurt dışı görevlendirilmemde önemli payı olan Gazi Üniversitesi Yönetimine, değerli tavsiyeleri ve yönlen­dirme­lerin­den dolayı Max-Planck Enstitüsü sorumlularından Sayın Dr. Silvia Tellenbach’a ve Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesör­le­rinden Sayın Prof. Dr. Thomas Würtenberger’e, tavsiye mektubu ile Max-Planck Enstitüsüne kabulümü sağlayan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Adem Sözüer ve bu çalışmanın fikir babası Sayın Prof. Dr. İzzet Özgenç’e içtenlikle teşekkür ederim. Özellikle de yazım hatalarını düzeltmede bana yol gösteren, konuyla alakalı görüş ve öne­ri­le­rin­den yararlandığım değerli arkadaşım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Veysel Başpınar’a teşekkürü bir borç bilirim. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında en önemli faktör huzurlu bir ça­lış­ma ortamıdır. Bunu bana sağlayan aileme ve sevdiklerime mü­te­şek­ki­rim.

İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Freiburg / Ankara, Nisan 2015[1]     Örneğin; FeAnMad 19 şeklinde.

İÇİNDEKİLER • INHALTSVERZEICHNIS
1. TAKDİM • VORWORT 7
2. KISALTMALAR • ABKÜRZUNGEN 19
3. GİRİŞ • EINFÜHRUNG 21
4. DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ • GRUNDELEMENTE DER DEMOKRATIE 25
4.1. KATILIMCI DEMOKRASİ VE MEŞRUİYET • PARTIZIPATION UND LEGITIMATION 27
4.2. HUKUK DEVLETİ • RECHTSSTAAT 29
4.3. ERKLER AYRILIĞI • GEWALTENTEILUNG 37
4.3.1. TARİHSEL SÜREÇ • HISTORISCHER RÜCKBLICK 37
4.3.1.1. Eflatun ve Aristoteles • Platon und Aristoteles 37
4.3.1.2. Polybios 40
4.3.1.3. Cicero 44
4.3.1.4. John Locke 47
4.3.1.5. Montesquieu 49
4.3.2. ERKLER AYRILIĞI KURAMINA GETİRİLEN ELEŞTİRİLER • KRITIK DER GEWALTENTEILUNG 55
4.3.3. YATAY ERKLER AYRILIĞI • HORIZONTALE GEWALTENTEILUNG 58
4.3.4. DİKEY ERKLER AYRILIĞI • VERTIKALE GEWALTENTEILUNG 62
4.3.5. DÖNEMSEL SEÇİMLERLE İKTİDARGÜCÜNÜ SINIRLAMA • ZEITLICHE GEWALTENTEILUNG 65
4.3.6. SOSYAL ERKLER AYRILIĞI VE DİĞER DENETİM ORGANLARI • SOZIALE GEWALTENTEILUNG UND ANDERE KONTROLLMECHANISMEN 66
4.4. DEMOKRASİLERİN TEMSİL İLKESİ VE SİYASAL PARTİLER • REPRÄSENTATIVPRINZIP DER DEMOKRATIE UND DIE PARTEIEN 68
4.5. SEÇİMLER VE SEÇİM SİSTEMİ • WAHLEN UND WAHLSYSTEM 70
5. FEDERAL DEVLET ÖRGÜTLENMESİNDE YARGI FONKSİYONU VE SİYASET • DIE STAATSORGANISATORISCHE FUNKTION DER JUSTIZ UND DIE POLITIK 74
5.1. ALMAN ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ • EIN KURZER RÜCKBLICK AUF DAS DEUTSCHE VERFASSUNGSGESCICHTE 75
5.1.1. PAUL KİLİSESİ ANAYASASI • PAULKIRCHENVERFASSUNG 76
5.1.2. 1871 İMPARATORLUK ANAYASASI • DIE REICHSVERFASSUNG VON 1871 76
5.1.3. WEIMAR CUMHURİYETİ ANAYASASI •  DIE VERFASSUNG VON WEIMARER REPUBLIK 78
5.1.4. FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ANAYASASI •  ENTSTEHUNG DES GRUNDGESETZES 82
5.2. FEDERAL ALMANYA ANAYASA MAHKEMESİ VE KURUMSAL YAPISI • DAS VERFASSUNGSGERICHT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND SEINE STRUKTUR 87
5.2.1. KURULUŞ • ENTSTEHUNG 87
5.2.2. ÖRGÜTLENME ŞEKLİ • ORGANISATION 90
5.2.3. YARGIÇ SEÇİMİ • WAHL DER RICHTER 91
5.2.4. GÖREV ALANLARI • TÄTIGKEITSFELDER 94
5.2.4.1. Mahkeme Kararlarının Denetimi • Kontrolle von Gerichtsentscheidungen 97
5.2.4.2. Anayasa Organlarının ve Federatif Anlaşmazlıkların Denetimi • Organstreitigkeiten und föderative Streitigkeiten 98
5.2.4.3. Yasama Faaliyetlerinin Denetimi • Kontrolle der Gesetzgebungsakten 98
5.2.4.4. Anayasa Şikayeti • Verfassungsbeschwerde 101
5.2.4.5. Demokrasi ve Hukuk Devletini Koruma • Demokratie- und Rechtsstaatssicherung 103
5.2.4.6. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı • Wirksamkeit der Entscheidungen des Verfassungsgerichts 105
5.2.4.7. Bir Anayasa Organı Olarak Siyasal Yapıda Federal Anayasa Mahkemesi • Bundesverfassungsgericht als in Verfassungsorgan im politischen Prozeß 106
5.3. FEDERAL DEVLET ÖRGÜTLENMESİNDE YASAMA YETKİSİ • GESETZGEBUNGSKOMPETENZEN ZWISCHEN BUND UND LÄNDERN 110
5.3.1. SADECE FEDERAL PARLAMENTO’NUN YASAMA YETKİSİNE BIRAKILAN ALANLAR• AUSSCHLIEßLICHE GESETZGEBUNG DES BUNDES 111
5.3.2. YASAMA YETKİSİ FEDERAL PARLAMENTO TARAFINDAN ÜSTLENİLEN ALANLAR • KONKURRIERENDE GESETZGEBUNG DES BUNDES 112
5.3.3. TEAMÜLEN FEDERAL PARLAMENTO’NUN YASAMA YETKİSİNE BIRAKILAN ALANLAR • UNGESCHRIEBENE GESETZGEBUNGSZUSTÄNDIGKEIT DES BUNDES 113
5.3.4. SADECE EYALET PARLAMENTOLARININ YASAMA YETKİSİNE BIRAKILAN ALANLAR • AUSSCHLIEßLICHE GESETZGEBUNG DER LÄNDER 114
5.4. YASA NEDİR? • WAS IST GESETZ? 116
5.5. YASA YAPMA SÜRECİ • GESETZGEBUNGSVERFAHREN 119
6. ALMAN HUKUK SİSTEMİ •
DIE DEUTSCHE RECHTSORDNUNG 125
6.1. YARGI VE YARGININ YAPISI •
JUSTІZ UND IHR AUFBAU 128
6.1.1. YARGIÇ • DER RICHTER 132
6.1.2. FAHRİ YARGIÇ •
DER LAIENRICHTER ODER DER SCHÖFFE 136
6.1.3. SAVCI • DER STAATSANWALT 138
6.1.4. AVUKAT • DER ANWALT 139
6.2. YARGIÇ VE YARGIÇLAR YASASI •
RICHTER UND RICHTERGESETZ 139
6.2.1. GÖZETİM KURULU • DIENSTAUFSICHT 141
6.2.2. YARGICIN HUKUK EĞİTİMİ •
DIE JURISTISCHE AUSBILDUNG ZUM RICHTER 142
6.2.3. YARGIÇLAR SEÇİM KURULU • RICHTERWAHLAUSSCHUSS 145
6.2.4. YARGIÇ ATAMALARI •
REKRUTIEREN DER RICHTER 148
6.2.5. YARGIÇLARIN SİYASAL ÇALIŞMALARI VE TARAFSIZLIK • DIE POLITISCHE TÄTIGKEIT EINES RICHTERS UND SEINE OBJEKTIVITÄT 153
6.2.6. ALMAN TOPLUMUNDA YARGI ALGISI • DAS RECHTSVERSTÄNDNIS BZW. RECHTSGEFÜHL DER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG GEGENÜBER DER PRAKTIZIERENDEN JUSTIZ 160
6.3. YARGIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER • DIE WESENTLICHE BEINFLUSSENDE FAKTOREN BEI DER RECHTSPRECHUNG 163
6.3.1. MEDYANİN ETKİSİ • EINFLUSS DER MEDIEN AUF DAS GERICHTSVERFAHREN 164
6.3.2. TOPLUMSAL ETKİLER: DİN VE DİĞER FAKTÖRLER • BEEINFLUSSUNG DURCH DAS SOZIALE UMFELD: RELIGION UND WEITERE
FAKTOREN 169
6.3.3. ÜST MAHKEMELERİN ETKİLERİ • EINFLUSS DER OBERGERICHTLICHE RECHTSPRECHUNG 172
6.4. GERİLİM DÖNEMLERİNDE HUKUK VE SİYASET ARASINA SIKIŞMIŞ YARGIÇ- ÖRNEK OLAYLAR • DIE RICHTER ZWISCHEN RECHT UND POLITISCHER MACHT WÄHREND DER SPANUNGSZEITRÄUME – FALLBEISPIELE 174
6.4.1. PARTİ KAPATMA DAVALARI: KP, SRPD VE NPD NPD • PARTEIVERBOTE:
KPD, SRP UND UND NPD 174
6.4.1.1. Kuramsal Temeller • Theoretische Grundlagen 174
6.4.1.2. Almanya Sosyalist İmparatorluk Partisi (SRPD) • Sozialistische Reichspartei Deutschlands SRP 177
6.4.1.3. Alman Komünist Partisi (KPD) • Kommunistische Partei Deutschlands
KPD 179
6.4.1.4. Bir Siyasi Parti Kapatma Denemesi (NPD) • Der Verbotsversuch einer Politischen Partei (NPD-Volksunion) 184
6.4.2. FEANMA’NIN OKULLARDA HAÇ ASMA İLE İLGİLİ KARARI • ANBRINGEN VON KREUZEN IN KLASSENRÄUMEN (KRUZIFIX- STREIT) 188
6.4.3. LUDIN ÖRNEKLEMESİNDE, FEANMA’NIN BAŞÖRTÜSÜ KARARI • DAS KOPFTUCHURTEIL DES VERFASSUNGSGERICHTS IM FALL LUDIN 192
7. ÖZET VE DEĞERLENDİRME • SCHULUSSBETRACHTUNG 199
7.1. DEMOKRATİK SİSTEMDE ERKLER AYRILIĞI VE YARGI • GEWALTENTEILUNG IM GEFÜGE DER DEMOKRATIE UND GERICHTSBARKEIT 199
7.2. HUKUK VE YARGIÇ • RECHT UND RICHTER 203
7.3. ANAYASA VE FEDERAL ANAYASA MAHKEMESİ • GRUNDGESETZ UND DAS VERFASSUNGSGERICHT 204
7.4. HUKUK, MAHKEMELER VE BİR VATANDAŞ OLARAK YARGIÇ • RECHT, DIE GERICHTE UND DER RICHTER ALS BÜRGER 209
8. EKLER/ OKUMA PARÇALARI • ANHÄNGE/ LESETEXTE 215
8.1. YASAYA AÇILAN KAPI 215
8.2. DIE TÜR ZUM GESETZ 216
9. KAYNAKÇA • LITERATURVERZEICHNIS 219
10. ÇİZELGE KAYNAKÇASI/ ABBILDUNGSVERZEICHNIS 233

KISALTMALAR • abkürzungsverzeıchnıs

KISALTMA

ÖZGÜN KAVRAM

TÜRKÇESİ

 

 

 

ABD

Vereinigte Staaten von Amerika

Amerika Birleşik Devletleri

AlYaBi

Der Deutsche Richterbund

Alman Yargıçlar Birliği

AlYaYa

Deutsches Richtergesetz (DRiG)

Alman Yargıçlar Yasası

Art

Artikel

Madde

AvBiHu

Recht des Europäischen Unions

Avrupa Birliği Hukuku

Az

Aktenzeichen

Dosya Numarası

BayEUG

 

 

BayVSO

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und

 

Unterrichtswesen

Schulordnung für die Grundschulen und Hauptschulen (Volksschulen) in Bayern

Bavyera Eğitim ve Öğretim Yasası

 

Bavyera İlkokul ve Ortaokul (Halkokulları) Yönetmeliği

bpb

Bundeszentrale für politische Bildung

Federasyon Siyaset Eğitimi Merkezi

 

BdPrä

 

Bundespräsdident

 

Federal Cumhurbaşkanı

Bdrat

Bundesrat

Federal Temsilciler Meclisi

BdReg

Bundesregierung

Federal Hükümet

BdTag

BfV

Bundestag

Das Bundesamt für Verfassungsschutz

Federal Parlamento

Anayasayı Koruma  Servisi

Bkz

Siehe

Bakınız

BNotO

Bundesnotarordnung

Federal Noterler Yönetmeliği

BRAO

 

BRD

Bundesrechtsanwaltsordnung

 

Bundesrepublik Deutschland

Fedaral Avukatlık Yönetmeliği

Federal Almanya Cumhuriyeti

BVerfGE

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

Federal Anayasa Mahkemesi Kararları

BW

Baden- Württemberg

Baden- Württemberg

CDU

Christlich Demokratische Union

Hristiyan Demokrat Birligi

CeYa

Strafgesetzbuch (StGB)

Alman Ceza Yasası

 

DDR

 

 

DDr.

Deutsche Demokratiche Republik

 

Dr. theol. et Dr.; doppelter Doktortitel

Demokratik Almanya Cumhuriyeti

 

Teoloji doktorası yanında  ikinci bir doktora, çift doktora

 

DKP

Deutsche Komünistische Partei

Alman Komünist Partisi

EKD

Evangelische Kirche in Deutschland

Alman Protestan Kilisesi

EyAnMa

Verfassungsgerichte der Länder

Eyalet Anayasa Mahkemesi

EyHü

Landesregierung

Eyalet Hükümeti

FDP

Freie Demokratische Partei

Hür Demokrat Parti

FeAn

Grundgesetz

Federal Anayasa

FeAlCu

Bundesrepublik Deutschland

Federal Almanya Cumhuriyeti

FeAnMa

 

FeAnMad

Das Bundesverfassungsgericht

Federal Anayasa Mahkemesi

Federal Anayasa Maddesi

FeAnMaYa

Gesetz für Bundesverfassungsgericht

 Federal Anayasa Mahkemesi Yasası

FeAvYö

Bundesrechtsanwaltsordnung

Federal Avukatlık Yönetmeliği

FeTeMec

Bundesrat

Federal Temsilciler Meclisi

FeHü

Bundesregierung

Federal Hükümet

FeNoYö

Bundesnotarordnung

Federal Noterlik Yönetmeliği

FePa

Bundesparlament

Federal Parlamento

GG

Grundgesetz

Anayasa

HSYK

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu

 

KPD

Kommunistische Partei Deutschlands

Alman Komünist Partisi

LaReg

Landesregierung

Eyalet Hükümeti

LBG

 

LMU

Landesbeamtengesetz

 

Ludwig-Maximilians-Universität 

Eyalet Memurlar Yasası

Ludwig-Maximilian Üniversitesi

Mad

Artikel

Madde

 

NPD

 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands

 

Almanya Milliyetçi Demokrasi Partisi

SchG/BW

Schulgesetz für Baden-Württemberg

Baden Württemberg Okul Yasası

SPD

Sozial Demokratische Partei

Sosyal Demokrat Parti

SRP veya SRPD

Die Sozialistische Reichspartei

Almanya Sosyalist İmparatoluk Partisi

vb

ve benzeri

 

WeAn

Weimarer Grundgesetz

Weimar Anayasası

WeAnMa

Weimarer Verfassungsgericht

Weimar Anayasa Mahkemesi

YaSeYa

Richterwahlgesetz

Yargıç Seçim Yasası

ZPO

Zivilprozessordnung

Hukuk Mahkemeleri Yasası

9. KAYNAKÇALıteraturverzeıchnıs

Andersen, Uwe ve Woyke, Wichard. Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Leske und Budrich, 2003.

Bauer, Fritz, ve Gerhard Walter. Einführung in das Recht der Bundesrepublik Deutschland. München: C. F. Beck'ische Buchhandlung, 1987.

Bayraktarlı, İhsan Yılmaz. «İslam Felsefesinin Doğuşunda Eflatun-Aristoteles Felsefesinin Etkisi.» TYB Akademi, 01.01.2011: 201-229.

Becker, Michael. «Gewaltenteilung und deliberative Demokratie.» Gewaltenteilung und Demokratie içinde, yazan Sabine vd. Knopp, 72-91. Baden-Baden: Nomos, 2007.

Benda, Ernst. «(Hrsg.): Der Richter unter dem Gesetz und der Gerechtigkeit.» Staatsethik içinde, yazan Walter Leisner ve Ernst Benda, 180-190. Köln: Hansstein, 1977.

Bleicken, Jochen. Die Verfassung der Römischen Verfassung. Paderborn, 1995.

Blunck, Detlev. «Illision und Wirklichkeit des Richterbildes.» Deutsche Richterzeitung, 01.03.1988: 95-96.

Braun, Johann. Einführüng in die Rechtswissenschaft. Tübingen: Mohr Sibeck , 2007.

Bringmann, Klaus. «Von der res publica amissa zur res publica restituta. Zu zwei Schlagworten aus der Zeiten Republik und Monarchie.» Res Publica reperta içinde, yazan Jörg Spielvogel, düzenleyen Jörg Spielvogel, 113-123. Stuttgart: Franz Steiner, 2002.

Brodocz, André. Die Macht der Judikative. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009.

Brodocz, Andre. «Von der Vertical Accountability zur Horizontal Accountability.» Gewaltenteilung und Demokratie içinde, yazan Sabine vd. Kropp, 28-45. Baden-Baden: Nomos, 2007.

Brünneck, Alexander von. Politische Justiz gegen Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland 1949-1968. Frankfurt: Suhrkamp, 1978.

Brusten, Manfred. «Wie wird man Schöffe? Rechtliche und gesellschaftliche Bedingungen der Schöfferwahl.» Ehrenamtliche Richter. Demokratie oder Dekoration am Richtertisch? içinde, yazan Hasso Lieber ve Ursula Sens, 74-89. Wiesbaden: Kommuna-l und Schul- Verlag, 1999.

Bundestag. Bundestag. 23.03.2011.

http://www.bundestag.de/service/glossar/R/richterwahl_aussch.html (03.23.2011 tarihinde erişilmiştir).

Bundesverfassungsgericht. 1 BvR 1604/97. 27.10.1997.

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk19971027_1bvr160497.html (04.27. 2011 tarihinde erişilmiştir).

_________. «Aufgaben, Vefahren und Organisation.» Grafik. 31.12.2010. http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/gb2010/A-I-3.html (02. 25. 2011 tarihinde erişilmiştir).

_________. «Aufgaben, Verfahren und Organisation.» Missbrauch. 31.12.2010. http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/gb2010/A-VIII-1.html (02.25. 2011 tarihinde erişilmiştir).

_________. «Aufgaben, Verfahren und Organisation.» Verfahren. 31.12.2010. http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/gb2010/A-I-1.html (02.25.2011 tarihinde erişilmiştir).

Cicero. Staatstheoretische Schriften. Düzenleyen Konrat Ziegler. Çeviren Konrat Ziegler. Berlin: Akademie-Verlag, 1988.

Degenhart, Christoph. Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht. Heidelberg : C. F. Müller, 2008.

Deninnger, Erhard. «"Rechtsstaat" oder "Rule of Law"- was ist das heute.» Rechtsstaat statt Revolution, Verrechtlichung statt Demokratie içinde, yazan Georgia Detlef vd. Schulze, 537-553. Münster: Westfällisches Dampfboot, 2010.

Dingeldey, Erika. Unpolitische Justiz? Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1971.

Doehring, Karl. Allgemeine Staatslehre. Heidelberg: C.F.Müller, 1991.

_________. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt: Alfred Metzner, 1984.

Ehrenstein, Claudia. Die Welt. 08 07 2006. http://www.welt.de/print-welt/article 228279/ Lehrerin_siegt_im_Kopftuchstreit.html (04.26.2011 tarihinde erişilmiştir).

Eisenhadt, Ulrich. Deutsche Rechtsgeschichte. München: C. H. Beck, 2008.

Eschenburg, Theodor. Staat und Gesellschaft in Deutschland. Stuttgart: Curte E. Schwab, 1962.

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayası,  Bundeszentrale für politische     

            Bildung (Yayımlayan), Temmuz 2002 tarihli Almanca-Türkçe   

             Metin, Yayına hazırlayan; Rumppf, Cristian, Conzept Verlag und  

             Werbeagentur GmbH, Stuttgart 2003. 

Flemming, Lars. Das NPD-Verbotsverfahren. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2005.

Frei, Norbert. Vergangenheitspolitik. Die Anfange der Bundesrepublik Deutschland und die NS- Vergangenheit. München: Becksverlag, 1996.

Fürst, Walther. Richtergesetz. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1992.

Geiger, Willi. Recht und Politik im Verständnis des Bundesverfassungsgerichts. Bielefeld: Gieseking Verlag, 1980.

Gerhardt, Rudolf. «Der Einfluss auf das Strafverfahren aus medialer Sicht.» Der Einfluss der Medien auf das Strafverfahren içinde, yazan Dietrich Oehle ve Friedrich-Adolf Jahn, 19-47. München: C. H. Beck'ische Verlagsbuchhandlung, 1990.

Glaab, M. und Kießling, A. «Legitimation und Partizipation.» Deutschland-Trendbuch. Fakten und Orientierungen içinde, yazan K. und Weidenfeld, W. Korte, 571-611. Bonn, 2001.

Goethe, Johan Wolfgang von. Goethes Gedichte in zeitlicher Folge. Zahme Xenien II. Frankfurt: Insel Verlag, 1982.

Grimm, Friedrich. Politische Justiz. Die Krankheit unserer Zeit. Bonn: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 1953.

Guggenberger, Bernd, ve Thomas Württemberger. Hüter der Verfassung oder der Lenker der Politik. Bundesverfassungsgericht im Widerstand. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.

Hansen, Henning. Die Sozialistische Reichspartei (SRP). Aufstieg und Scheitern einer Rechtsextremen Partei. Düsseldorf, 2007.

Hassemer, Winfried. «Der Einfluss auf das Strafverfahren aus strafrechtlicher Sicht.» Der Einfluss der Medien auf das Strafverfahren içinde, yazan Dietrich Oehler ve Friedrich-Adolf Jahn, 61-75. München: C.H. Beckische Verlagsbuchhandlung, 1990.

Häußler, Richard. Der Konflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und politischer Führung. Berlin: Duncker und Humbolt, 1994.

Hayer, Christian, ve Stefan Liening. Gesetzgebung. Berlin: Deutscher Bundestag, 2005.

Heghmanns, Michael. Das Arbeitsgebiet des Staatsanwalts. Köln: Dr. Otto Schmidt, 2010.

Hendler, Reinhard. Staatsorganisationsrecht. Stuttgart: Richard Boorberg, 2003.

Hesse, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland. München: C.F. Müller, 1995.

Hilgendorf, Eric. dtv-Atlas Recht. München: Deutsche Taschenbuch Verlag, 2003.

Hillgruber, Christian, ve Christoph Goos. Verfassungsprozessrecht. Heidelberg: C.F. Müller, 2004.

Hirsch, Günter. Rechtsanwendung, Rechtsfindung, Rechtsschöpfung. Der Richter im Spannungsverhältnis von Erster und Dritter Gewalt. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2002.

Horn, Christoph. Einführung in die politische Philosophie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003.

Horn, Norbert. Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie. Heidelberg: C. F. Müller, 2007.

Hufen, Friedhelm. «Anbringen von Kruzifixen in staatlichen Pflichtschulen als Verstoss gegen Art. 4 Abs. 1 GG.» Hüter der Vefassung oder Lenker der Politik. Das Bundesverfassungsgericht im Widerstreit içinde, yazan Bernd Guggenberger ve Württemberger Thomas, 161-173. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1998.

Hurrelmann, K. ve diğerleri. «Eine Generation von Egotaktikern? Ergebnisse der bisherigen Jugendforschung.» Jugend 2002 içinde, yazan Deutsche Shell. Zwischen pragmatischen Idealismus und robustem Materialismus, 31-51. Frankfurt a. M., 2002.

Ipsen, Hans Peter. Politik uns Justiz. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1937.

Ipsen, Jörn. «Rechtsfragen des NPD-Verbots.» Neue Juristische Wochenschrift, 2002: 866- 868.

_________. Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht. München: Verlag Franz Vahlen, 2010.

Justiz, Bundesminister der. Juztiz und Natinalsozialismus. Katalog zur Ausstellung des bundesministers der Justiz. Köln: Wissenschaft und Politik, 1989.

Keplinger, Hans Mathias, ve Thomas Zerback. «Der Einfluss der Medien auf Richter und Staatsanwalte.» Publizistik, 00 02 2009: 216-240.

Korte, Karl-Rudolf ve Fröhlich, Manuel. Politik und Regieren in Deutschland. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004.

Krywalski, D. Dokumente zur Zerstörung des Rechts- und Verfassungsstaates im Dritten Reich. Paderborn: Schöningh, 1979.

Kübler, Friedrich. «Amt und Stellung des Richters in der Gesellschaft von morgen.» Deutsche Richterzeitung, 00.01.1969: 379-385.

Kuhn, Helmut. Plato: Klassiker der politischen Denkens. Düzenleyen Hans Maier. Cilt I. München, 1986.

Kühnert, Hanno. Warum der Prozess platzte. 17.07.1987. http://www.zeit.de/ 1987/30/richter-vor-gericht (03.31.2011 tarihinde erişilmiştir).

Kusserow, Raimund. Richter in Deutschland: der längst fällige Report über die Halbgötter in Schwarz. Hamburg: Gruner&Jahr, 1982.

Lamprecht, Rolf. Richter machen Politik. Frankfurt: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1979.

_________. Richter contra Richter. Baden-Baden: Nomos Verlag, 1992.

_________. Zur Demontage des Bundesverfassungsgerichts. Beweissicherung und Bestandsaufnahme. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1996.

Lansnicker, Frank. Richteramt in Deutschland. Im Spannungsfeld zwischen Recht und Politik. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 1996.

Lau, Miriam. Die Welt. 11 12 2007. http://www.welt.de/welt_print/ article1449440/Gericht_erlaubt_Bevorzugung_christlicher_Symbole.html (04.26.2011 tarihinde erişilmiştir).

Laufs, Adolf. Rechtsentwicklung in Deutschland. Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften, 2006.

Leibinger, Paul. «Bundesrepublik Deutschland.» Katholische Kirche im neuen Europa içinde, yazan Wilhelm Rees, 90-153. Wien, Berlin: LİT Verlag, 2007.

Lieber, Hasso. Handbuch für Schöffinnen udn und Schöfen. Vieselbach: Deutscher Kommunal-Verlag, 1996.

Lieberich, Mitteis. Deutsche Rechtsgeschichte. München: C.H.Beck, 1985.

Liuzzo, David.  http://commons.wikimedia.org/ wiki/File: Administrative_Gliederung_Deutschlands.png (09.25.2014 tarihinde erişilmiştir).

Locke, John. Zwei Abhandlungen über die Regierung. Düzenleyen Walter Euchner. Çeviren Hans Jörn Hoffmann. Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1967.

Machiavelli, Niccolò di Bernado dei. Fürst "Il Principe". Düzenleyen Rudolf Zorn. Stuttgart: Alfred Kröner, 1995.

Marschall, Stefan. Das politische System Deutschlands. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft , 2007.

Massing, P. «Theoretische und normative Grundlagen politischer Bildung.» Die Rückkehr des Bürger in die politische Bildung içinde, yazan G. ve Massing, P. Breit, 79-133. Schwalbach/Ts., 2002.

Maurer, Hartmut. Staatsrecht I : Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen. München: C. F. Beck, 2010.

_________. Staatsrecht I. Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfonktionen. 6. Basım. München: C. H. Beck, 2010.

Mayer-Maly, Theo. Rechtswissenschaft. München: R. Oldenburg Verlag, 1988.

Mols, Manfred vd. Politikwissenschaft: Eine Einführung. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2006.

Montesquieu, Charles-Louis. Vom Gest der Gesettze. Düzenleyen Ernst Forsthof. Cilt I-II. 2 Cilt cilt. Tübingen: H. Laupp'sche Buchhandlung, 1951.

Naßmacher, Hiltrud. Politikwissenschaft. 6. Auflage. München: Oldenburg Verlag, 2010.

Niclauß, K. Demokratiegründung in Westdeutschland. Die Entstehung der Bundesrepublik von 1945-1949. München: Piper, 1974.

Noack, Paul. Was ist Politik? Eine Einführung in ihre Wissenschaft,. München: Droemer Knauer , 1978.

Ostendorf, Heribert. http://www.bpb.de/izpb/7744/politische-strafjustiz -in-deutschland?p=all

Ouart, Peter. Umfang und Grenzen politischer Betätigunsfreiheit des Richters. Frankfurt: Verlag Peter Lang, 1990.

Özbudun, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Seçkin, 2005.

Pfetsch, R. Frank. Ursprünge der Zweiten Republik. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990.

Piazolo, Michael. Das Bundesfarfassungsgericht. Ein Gericht im Schnittpunkt von Recht und Politik. Mainz-München: von Hase und Koehler Verlag, 1995.

Platon. Nomoi. Cilt IX. Frankfurt: Insel Verlag, 1991.

Pötzsch, Horst. Die deutsche Demokratie. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1997.

Püttner, Günter. Politik durch Gerichte. Auf dem Weg zum Justizstaat. Bonn: Freiherr-vom Stein-Gesellschaft , 1978.

Räntsch- Schmidt, Ruth. Dienstaufsicht über Richter. Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking, 1984.

Räntsch-Schmidt, Günther, ve Jürgen Räntsch-Schmid. Deutsches Richtergesetz. München: C. F. Beck'ische Verlagsbuchhandlung, 1995.

Rasehorn, Theo. Der Richter zwischen Tradition und Lebenswelt. Bade-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1989.

Riklin, Alois. Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2006.

Robbers, Gerhard. Einführung in das deutsche Recht. Baden Baden: Nomos, 2006.

_________. Staat und Kirche in der Europäischen Union. Baden- Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1995.

Rosen, Klaus. «Griechenland und Rom.» Geschichte der politischen Ideen içinde, yazan Hans vd. Fenske, düzenleyen Dieter Mertens, Wolfgang Reinhard ve Klaus Rosen, 19-138. Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 2008.

Rothmann, Joachim. «Politische Betätigung und Neutralitätspflicht.» Deutesche Richterzeitung, 01.08.1987: 317-323.

Rudzio, Wolfgang. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: VS Verlag Sozialwissenschaft, 2006.

Rüßmann, Helmut, http://ruessmann.jura.uni-sb.de/rw20/wiwieinf/wiwi13.gif.  

Rüthers, Bernd. Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 1997.

Säcker, Horst. Das Bundesverfassungsgericht. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2003.

Sarstedt, W. «Steht der Richter unter dem Druck der öffentlichen Meinung?» Archiv für Presserecht, 31.12.1971: 146-150.

Scherb, Armin. Präventiver Demokratieschutz als Problem der Verfassungsgebung nach 1945. Frankfurt: Lang, 1987.

Schlaich, Klaus, ve Stefan Korioth. Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen. München: C. H. Beck, 2010.

Schliemann, Harald. Erfurter Juristische Geselschaft e.V. 15.03.2005. http://www.e-j-g.de/veranstaltungen.htm (04.30.2011) tarihinde erişilmiştir).

Schmidt, Eberhard. Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 1965.

Schmidt, Manfred, G. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. München: C. H. Beck, 2005.

_________. Das politische System Deutschlands. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2007.

Schmidt-Räntsch, Günther, ve Jürgen Schmid-Räntsch. Deutsches Richtergesetz. München: C. F. Beck'ische Verlagsbuchhandlung, 1995.

Schneekloth, U. «Demokratie, ja – Politik , nein? Einstellungen Jugendlicher zur Politik? Einstellungen Jugendlicher zur Politik.» Jugend 2002. Zwischen pragmatischen Idealismus und robustem Materialismus içinde, yazan Deutsche-Shell, 90-137. Frankfurt a. M. , 2002.

Scholz, Rupert. Fünfzig Jahre Bundesverfassungsgericht. Düzenleyen Bundeszentrale für politische Bildung. 30.03.2001. http://www.bpb.de/publikationen/XCZ6N0.html (00.03.2011 tarihinde erişilmiştir).

Schönbach, Klaus. Das unterschätzte Medium. Politische Wirkungen von Presse und Fernsehen im Vergleich. München: Saur, 1983.

Schütz, Carsten. Der ökonomisierte Richter. Gewaltenteilung und richterliche Unabhängigkeit als Grenzen Neuer Steuerungsmodelle in den Gerichten. Berlin: Duncker & Humblot, 2005.

Schwarz, Moritz. «"Ziel ist, die BRD abzuwickeln".» Junge Freiheit, 24 09 2004: 3.

Seifert, Karl-Heinz. Die politischen Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland. Köln: Heymanns, 1975.

Shell-Deutschland. «Shell Jugendstudie.» shell-studie. 2010. http://www.shell.de/ home/content/deu/aboutshell/our_commitment/shell_youth_study/2010/politics/ (18.01. 2011 tarihinde erişilmiştir).

Smend, Rudolf. «Festvortrag zu Feier des zehnjärigen Bestehen des Bundesverfassungsgerichts am 26.Januar 1962.» Vefassungsgerichtbarkeit, Peter Häberle, 328-343. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.

Sontheimer, Kurt ve Bleek, Wilhelm. Grundzüge des politischen Systems Deutschlands. Düzenleyen Bundeszentrale für politische Bildung. Cilt 396. München: Bundeszentrale für politische Bildung, 2003.

Staritz, Dietrich. Die Kommunistische Partei Deutschlands. Cilt 3, Parteien- Handbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945- 1980 içinde, yazan Richard Stöss, 1663- 1809. Opladen, 1986.

Staude-Meier, Helmut. «Die unendliche Geschichte der Reform der gerichtsverfassungsrechtlichen Regelungen über die Staatsanwaltschaft.» Staatsanwälte zwischen allen Stühlen içinde, yazan Helmut Dihm ve Michael Piazolo, 27-35. München: Akademischer Verlag, 2004.

Stauffer, Peter. «Beeinflussung des Richters.» Recht, Macht und Gesellschaft. Justiz und Politik içinde, yazan Hans Baumgartner ve Rene Schumacher, 62-73. Zürich: Rio Verlag, 1995.

Steffani, Winfried. Gewaltenteilung und Parteien im Wandel. Opladen: Westdeutsche Verlag, 1997.

Stein, Ekkehart, ve Götz Frank. Staatsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.

Stein, Katrin. Parteiverbote in der Weimarer Republik. Berlin: Duncker & Humblot, 1999.

Steinbeis, Maximilian, ve Marion Detjen. Die Deutschen und das Grundgesetz. München: Pantheon Verlag, 2009.

Thomas, Jürgen. Richterrecht. Köln: Carl Heymanns Verlag, 1986.

_________. Richterrecht. Köln: Heymann, 1986.

Trier, Universität. Kopftuchverbot für Lehrkräfte in Deutschland. 08 06 2010. http://www.uni-trier.de/index.php?id=24373 (28.04.2011 tarihinde erişilmiştir).

von Beyme, Klaus. Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1999.

Vorländer, Hans. Demokratie : Geschichte, Formen, Theorien. München: C. H. Beck, 2003.

Vorländer, Hans. «Die Deutungsmacht des Bundesverfassungssystems.» Das Bundesgericht im politische System içinde, yazan Robert Christian Van Ooyen, 189-201. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

_________. Die Verfassung. Idee und Geschichte. 2. Basım. München: C. H. Beck, 2009.

Vultejus, Ulrich. «Schöffen in Hauptverhandlungen und Beratung-Ihr Einfluss in Theorie und Praxis-.» Ehrenamtliche Richter. Demokratie oder Dekoration am Richtertisch içinde, yazan Ulrich Lieber ve Ursula Sens, 60-64. Wiesbaden: Kommunal- und Schul- Verlag, 1999.

Wagner, Albrecht. De Richter. Karlsruhe: C. F. Müller, 1959.

Wagner, Joachim. «Eine Justiz zum Anfassen.» Die Zeit, no. 33 (1982): 9-10.

Wagschal, Uwe. «Verfassungsgerichte als Vetospieler in der Steuerpolitik.» Politik und Recht içinde, yazan Michael Becker ve Ruth Zimmerling, 559-585. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006.

Walter, Christian. «60 Jahre offene Staatlichkeit.» 60 Jahre Grundgesetz içinde, yazan Fabian Wittreck, 61-77. Baden- Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010.

Wassermann, Rudolf. Der politische Richter. München: Piper, 1972.

_________. Justiz im sozialen Rechtsstaat. Darmstadt: Hermann Luchterhand, 1974.

Wassermann, Rudolf. «Justiz mit menschlichem Anlitz. Die Humanisierung des Gerichtsverfahrens als Verfassungsgebots.» Menschen vor Gericht içinde, yazan Rudolf Wasserman, 13-41. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag, 1979.

_________. Justizreform. Darmstadt: Hermann Luchterhand Verlag, 1970.

Weber-Schäfer, Peter. Das politische Denken der Griechen. Düzenleyen Peter Weber-Schäfer. München, 1969.

Weltbund, Lutherischer. Lutherischer Weltbund. 11.03.2004.

            http://www.lutheranworld.org/News/LWI/DE/1428.DE.html (05.01.2011 tarihinde erişilmiştir).

Welwei, Karl-Wilhelm. Demokratische Verfassungselemente in Rom aus der Sicht des Polybios. Düzenleyen Jörg Spielvogel : Res publica reperta. Zur Verfassung und Gesellschaft der römischen Republik und des frühen Prinzipats. Festschrift für Jochen Bleicken zum 75. Geburtstag. Stuttgart, 2002.

Werner, Fritz, ve Karl August (Yayınlayan) Betterman. Recht und Gericht in unserer Zeit, Reden Vorträge Aufsätze 1948-1969. Köln: Heymann, 1971.

Westle, Bettina. «Politische Partipization.» Die EU-Staaten im Vergleich. Strukturen, Prozesse, Politikinhalte içinde, yazan Oskar W., vd. Gabriel, 137-173. Opladen: Westdeutsche Verlag, 1994.

Westphalen, Friedrich Graf von. «Drohende Politisierung des Rechts.» Die neue Ordnung in Kirche, Staat, Gesellschaft, Kultur, 00.03.1971: 161-176.

_________. Wird die Justiz unterwandert? Ruf nach dem politischen Richter. Zürich: Edition Interform, 1975.

Wildgans, Anton, ve Heinrich Satter. Ein Buch der Freundschaft und Erinnerung. Zürich: Ex Libris Verlag, 1949.

Winkler, Heinrich Agust. Weimar 1918-1933: die Geschichte der ersten deutschen Demokratie. München: C. H. Beck, 2005.

Wittreck, Fabian. 60 Jahre Grundgesetz. Vefassung mit Zukunft. Baden- Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010.

_________. Die Verwaltung der Dritten Gewalt. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.

Zippelius, Reinhold. Einführung in das Recht. Heidelberg: C. F. Müller, 2008.

_________. Geschichte der Staatsideen. München: C. H. Beck, 1994.

_________. Geschichte der Staatsideen. München: C. H. Beck, 1994.

Zippelius, Reinhold. «Problemfelder der Machtkontrolle.» Gewaltentrennung im Rechtsstaat  zum 300. Geburtstag von Charles de Montesquieu içinde, yazan Detlef Merten, 27-37. Berlin: Dunker und Humblot, 1989.

Zippelius, Reinhold, ve Thomas Würtenberger. Deutsches Staatsrecht. München: C. H. Beck, 2008.

Zuberbier, Gerhard. Einführung in die staatsanwaltliche Praxis mit zahlreichen Mustern. Stuttgart: Richard Boorberg Verlag, 1991.

10. ÇİZELGE KAYNAKÇASI • ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Çizelge/ Abbildung 1

Hukuk Devleti ve Sosyal Devleti / Rechtstaat und Sozialstaat

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Çizelge / Abbildung 2

Montesquieu’nün Erkler Ayrılığı Kuramı / Gewaltenteilung nach Montesquieu

Tasarım: İhsan  Yılmaz Bayraktarlı. Benzer çizelge için bakınız Alois Riklin, Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung, 2006, S. 276.

Çizelge / Abbildung 3

Çağdaş Erkler Ayrılığı ve Çıkışı / Genese und Gegenwart der Gewaltenteilung

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Çizelge/ Abbildung 4

Dikey ve Yatay Erkler Ayrılığı / Vertikale und horizontale Gewaltenteilung

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Çizelge/ Abbildung 5

Dikey Erkler Ayrılığı / Horizontale Gewaltenteilung

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı. Benzer çizelge için bakınız:

David Liuzzo, http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Administrative_Gliederung_Deutschlands.png Erişim: 25.09.2014

Çizelge/ Abbildung 6

Seçim Sistemi / Wahlsystem

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Çizelge/ Abbildung 7

Weimar Cumhuriyeti Anayasası / Die Verfassung der Weimarer Republik

Kaynak: Marschall, Stefan, Politische System Deutschlands, 2007, S. 22.

Çizelge/ Abbildung 8

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’na Yargıç Seçimi / Richterwahl zum Bundesverfassungsgericht

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı. Benzer çizelge için bakınız: Eric Hilgendorf, dtv- Atlas Recht, s.144.

Çizelge/ Abbildung 9

1951‘den Günümüze FeAnMa’ya Başvuru Grafiği/ Verfahrenseingänge beim Bundesverfassungsgericht seit 1951

Kaynak: http://www.bundesverfassungsgericht.de/organisation/ gb2010/A-I-3.html  Erişim: 02.25.2011.  

Çizelge/ Abbildung 10

Anayasa Şikayeti  / Vervassungsbeschwerde

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı  

Çizelge/ Abbildung 11

Anayasa Yargısı / Verfassungsprozessrecht

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Çizelge / Abbildung 12

Yasama Yetkisi / Gesetzgebungskompetenzen

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Çizelge/ Abbildung 13

Federal Düzeyde Yasa Yapım Süreci / Gesetzgebungsverfahren des Bundes

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Benzer çizelge için bakınız: Christian Heyer; Stephan Liening, Gesetzgebung, 2005, s. 47. 

Çizelge/ Abbildung 14

Hukukun Temel Alanları / Rechtsgebiete

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Çizelge/ Abbildung 15

Yargılama Usul Aşamaları / Aufbau der ordentlichen Gerichtbarkeit

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı. Benzer çizelge için bakınız: Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı. Benzer çizelge için bakınız: http://ruessmann.jura.uni-sb.de/rw20/wiwieinf/wiwi13.gif Erişim: 25.09.2014.  

Çizelge/ Abbildung 16

Federal Mahkemeler, Eyalet Mahkemeleri ve Yasa Yolları / Rechtswege und Rechtsmittel- Gerichte des Bundes und der Länder.

Tasarım: İhsan Yılmaz Bayraktarlı

Kitap etiketleri