Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

İş Davaları


Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları
Katalog Kodu: İS256
ISBN: 978-605-05-0107-0
Stok durumu: Stokta var
185,00 TL
:
(0)
Kitap künyesi
YayıneviYetkin Yayınları
YazarCevdet İlhan GÜNAY
Baskı tarihi2016/05
Baskı Sayısı5
CiltSert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı NiteliğiGözden Geçirilmiş

İS256
İş Davaları (Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları)
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
2016/05 5. Baskı, 1806 Sayfa, Ciltli 185,00 TL
ISBN 978-605-05-0107-0

Çağdaş insan ilişkileri emeğinden başka geçim aracı olmayan işçilerin haklarının güvence altına alınmasını gerektirmiştir. İş kanunları, iş ve toplu iş sözleşmeleriyle haklarında iyileştirmeler yapılan işçilerin işverenlerle bu düzenlemelerden kaynaklanan uyuşmazlıkları iş mahkemelerinde çözümlenmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar “iş davası” olarak adlandırılmaktadır.

10.6.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu bireysel iş hukukunu düzenlemektedir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde rol oynamaktadır. Öte yandan sosyal güvenlik hukuku 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir.

6100 sayılı 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu iş davaları ile ilgili kısmi dava başta olmak üzere yeni ve önemli düzenlemeler getirmiştir. Kitabımızın bu baskısında, Bölge Adliye Mahkemelerinde istinafın 20.7.2016 dan itibaren uygulanacağı için ona göre basit yargılama usulüne geçilen iş davalarında, yargılama kısmında yeni açıklamalara yer verilmiştir.

Kitabımızın önce 20.6.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yasalaşmıştır. İş güvenliği ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları ile ilgili kısımda bu Kanuna göre gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Öte yandan eserime kamuoyunda “torba kanun” olarak adlandırılan son değişiklikler işlenmiştir.

İş ve sosyal güvenlik hukuku çağımızın gelişen hukuk dallarından birisidir. Bu nedenle akla gelebilecek her konuda uyuşmazlık çıkarılıp, dava türü haline gelebilir. Ancak bu konuda sistematik bir çalışmada davalar, bireysel, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kitapları başlığı altında sırasıyla, tazminat, alacak ve tespit davaları olarak kısımlara ayrılmıştır. Aynı kısımda her dava türü bir bölüm olarak incelenmiştir.

Davalar önce açıklanmış, daha sonra tamamen kurguya dayalı olarak dava dilekçesi örneklerine yer verilmiştir. Mevzuat yeni ve eski, uygulanan ve uygulanması ihtimali bulunan, olarak sıralanmıştır. Yargı kararlarına, her dava açıklanırken yer verildiği gibi, öğretinin de o konudaki yaklaşımı sergilenmiş, kişisel kanaatlerimiz de açıklanmıştır. Kararlar, Hukuk Genel Kurulu ve özel daire kararları olarak özet başlıklardan sonra metinler orijinal olarak okuyucunun yararlanmasına sunulmuştur.

Kitabımın önceki baskısının kısa süre içerisinde satılarak tükenmiş olması, okuyucularımın eserime ilgisini göstermektedir. Bu alakaya layık olmak üzere, önceki baskıdan sonra yürürlüğe giren ve uygulanan yasalar çerçevesinde açıklamalar gözden geçirilmiştir.

Öte yandan 2015-2016 yılına ait Yargıtay 7., 9., 10. 21. ve 22. Hukuk Dairelerine ait emsal yargı kararları kitaba dava çeşitlerine göre kararlar kısmına eklenmiştir. (Önsöz'den)

A - İŞ YARGISI
   1. İş Davaları
   2. İş mahkemesinin Yetkisi
   3. İş mahkemesinde yargılama usulü
   4. iş yargısında kanun yolları
   5. İdari yoldan dava açma
   6. İş yargısında boşluk doldurma

B - BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN İŞ DAVALARI
   I- Tazminat davaları
      1- İhbar tazminatı davaları
      2- Kötüniyet tazminatı davaları
      3- Eşit davranmama Tazminatı davaları
      4- İşçi ayartmadan dolayı yeni işverene karşı açılan davalar
      5 - Kıdem Tazminatı davaları
      6 - Rekabet yasağı davaları
      7 - Süresinde yapılan fesih sonucu diğer tazminat davaları
      8 - Cezai şart davaları
      9 - İş güvenliğine ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı davaları
      10 - İş kaybı tazminatı davaları
   II - Alacak davaları
      1. Ücret alacağı davaları
      2. Fazla çalışma ücreti davaları
      3. Ulusal bayram ve genel tatil ücreti davaları
      4. Hafta tatili ücreti davaları
      5. Yıllık ücretli izin davaları
      6. Eğitim Gideri davaları
      7. Yeni İş arama izni davaları
    III - Tespit davaları
       1. İşe iade davaları

C- TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR
    I- Tazminat Davaları
       1- Profesyonel sendika yöneticisinin işe başlatılmaması nedeniyle tazminat davası
        2- Sendikal tazminat davaları
    II - Alacak davaları
       1- Sendika üyelik aidatı davaları
       2- Sendika yöneticilerinin Alacak davaları
       3- Toplu iş sözleşmesi Eda davaları
III - Tespit Davaları
       1 - İşkolu İstatiğine İtiraz Davaları
       2 - İşkolu Tespitine İtiraz Davaları
       3 - Sendika delege seçimine itiraz Davası
       4 - Sendika genel kurulu iptal davaları
       5- Yönetim kurulu kararının iptali davası
       6 - Disiplin kurulu kararının iptali davası
       7 - İşçi sendikasının Faaliyetinin durdurulması ve kapatılması davaları
       8- Toplu iş sözlemesi yapma yetkisine ilişkin itiraz davaları
      9- Toplu iş sözleşmesinin yorumu davaları

D- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
    I- Tazminat Davaları
       1. Rücu davaları
    II - Tespit Davaları
       1. Hizmet Tespit davaları
       2. İşsizlik Sigortası Davaları

Önsöz 7

İçindekiler 9
Kısaltmalar 33
Kaynakça 37

BİRİNCİ KİTAP
İŞ YARGISI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ DAVALARI

I - GENEL OLARAK 55

II- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN İŞ DAVALARINA BAKMASI 58

III- İŞ DAVASININ TARAFLARI 59
1- GENEL OLARAK 59
2- İŞÇİ 59
3- İŞVEREN 65
4- İŞVEREN VEKİLİ 68
5- ALT İŞVEREN 69

IV- UYUŞMAZLIĞIN KONUSU 70
1- GENEL OLARAK 70
2- İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 71
3- YASALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 73
a) İş Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 73
b) Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar 74
4- AYRIK DURUMLARDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI 77

V- İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ 79
1- GENEL OLARAK 79
2- DAVALI İKAMETGAHI VE İŞYERİ 79
a) Genel Olarak 79
b) İkametgah 81
c) İşyeri 82
aa) Genel Olarak 82
bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler 83
cc) Eklentiler 87
3- YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ 88
4- YETKİ İTİRAZININ ZAMANI 89

VI- İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ 90
1- GENEL OLARAK 90
2- İŞ YARGILAMA USULÜ 92
a) Dava Açılması 92
b) Davaya Cevap 97
c) İş Yargılama Usulünde Karşılık Dava 98
d) İş Yargılamasında Usul 98
VII- İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI 107
1- GENEL OLARAK 107
2- İŞ MAHKEMESİNDE TEMYİZ 111
a) Temyiz Hakkına Sahip Olunması 111
b) Temyiz Süresi 113
c) Temyiz Edilebilme Yönünden Kararlar 113
aa) Temyiz Edilebilen Kararlar 113
bb) Temyiz Edilemeyen Kararlar 114
d) Temyiz İsteminin Reddi 115
e) Temyiz İncelemesinin Süresi 115
3- ÖTEKİ KANUN YOLLARI 116
a) Karar Düzeltme 116
b) Maddi Hata – Tavzih 116
c) Yargılamanın Yenilenmesi 117

VIII- İDARİ YOLDAN DAVA AÇMA 118
1- GENEL OLARAK 118
2- İDARİ MERCİYE BAŞVURU 118
3- İŞİN İŞ MAHKEMESİNE İNTİKALİ 120
4- UYUŞMAZLIĞIN DAVA HALİNE DÖNÜŞMESİ 122
a) Genel Olarak 122
b) Davanın Açılış Tarihi 122
c) Davanın Görülmesi 123
d) Görevsizlik ve Yetkisizlik Durumu 124
KARARLAR 124

İKİNCİ KİTAP
BİREYSEL İŞ HUKUKUNDAN DOĞAN İŞ DAVALARI

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İHBAR TAZMİNATI DAVALARI
I- AÇIKLAMA 259
1- GENEL OLARAK 259
2- FESİH BİLDİRİMİNİN HÜKÜM DOĞURMASI 262
3- İŞVERENİN İHBARSIZ FESİH HALLERİ 262
a) Genel Olarak 262
b) Ahlâk Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 263
aa) Genel Olarak 263
bb) İşçinin İşvereni Yanıltması 263
cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz Davranışlar 263
dd) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması, Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu 264
ee) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 265
ff) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 267
gg) Devamsızlık 268
hh) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 271
ii) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 272
c) İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 273
4- AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ 274
5- İHBAR ÖNELLERİNE UYMAMANIN SONUÇLARI 275
a) İşçi Yönünden 275
b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları 277
aa) İhbar Tazminatı 277
bb) İhbar Tazminatında Sorumluluk 280
cc) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili 280
II- MEVZUAT
• Süreli fesih (Madde 17) 281
• İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı (Madde 25) 283
• Derhal fesih hakkını kullanma süresi (Madde 26) 284
III- DAVA DİLEKÇESİ 285
IV- KARARLAR 286

İKİNCİ BÖLÜM
KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVALARI
I- AÇIKLAMA 349
1- KÖTÜNİYET TAZMİNATI 349
2- KÖTÜNİYET TAZMİNATININ HESABI 352
II- MEVZUAT
• Süreli fesih (Madde 17) 353
III- DAVA DİLEKÇESİ 353
IV- KARARLAR 354

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI DAVALARI
I- AÇIKLAMA 359
II - MEVZUAT
• Eşit davranma ilkesi (Madde 5) 361
III- DAVA DİLEKÇESİ 362
IV- KARARLAR 363
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞÇİ AYARTMADAN DOLAYI YENİ İŞVERENE
KARŞI AÇILAN DAVALAR
I - AÇIKLAMA 377
II - MEVZUAT
• Yeni işverenin sorumluluğu (Madde 23) 377
III - DAVA DİLEKÇESİ 378
IV- KARARLAR 379

BEŞİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI DAVALARI
I - AÇIKLAMA 381
1- GENEL OLARAK 381
2- KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 381
a) Genel Olarak 381
b) Bir Tam Yıl Çalışma Şartı 382
c) Hizmet Sözleşmesinin İş Kanununa Tabi Olması 383
d) Erkek İşçinin Askere Gitmesi 384
e) İşçinin Yaşlılık Malulük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Hizmet Akdini Feshi 384
f) Bayan İşçinin Evlenmesi 385
g) İşçinin Ölümü 385
h) Hizmet Akdinin İşçi Tarafından Haklı veya  Zorlayıcı Nedenle Feshedilmiş Olması 386
i) Çalışma Koşullarının İşçi Aleyhine Değiştirilmesinin  İşçi Tarafından Kabul Edilmemesi 392
j) Hizmet Akdinin İşverence Haklı Nedenle Fesih Dışında Bir Sebeple Feshedilmiş Olması 396
3 - İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK 400
4 - KAMU KURULUŞLARINDAKİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ 402
5 - KIDEM TAZMİNATININ HESABI 404
6 - KIDEM TAZMİNATI TAVANI SORUNU 406
7 - KIDEM TAZMİNATI FAİZİ 407
II- DAVA DİLEKÇESİ 408
III - MEVZUAT 409
1475 Sayılı İş Kanunu
Kıdem Tazminatı (Madde 14) 409
4857 sayılı İş Kanunu
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı (Madde 24) 412
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı (Madde 25) 413
IV- KARARLAR 416

ALTINCI BÖLÜM
REKABET YASAĞI DAVALARI
I - AÇIKLAMA 523
II - DAVA DİLEKÇESİ 524
III - MEVZUAT 525
6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU
VII. Rekabet yasağı/ 1. Koşulları (444) 525
2. Sınırlandırılması (Madde 445) 525
3. Aykırı davranışların sonuçları (Madde 446) 525
4. Sona ermesi (Madde 447) 526

818 sayılı BORÇLAR KANUNU REKABET MEMNUİYETİ
I. Cevazı (Madde 348) 526
II. Hududu (Madde 349) 526
III. Şekli (Madde 350) 526
IV. Muhalefetin hükümleri (Madde 351) 526
V. Memnuiyetin Nihayeti (Madde 352) 527
IV. KARARLAR 527

YEDİNCİ BÖLÜM
SÜRESİNDE YAPILAN FESİH SONUCU DİĞER TAZMİNAT DAVALARI
I - AÇIKLAMA 537
II - DAVA DİLEKÇESİ 537
III - MEVZUAT Derhal fesih hakkını kullanma süresi (Madde 26) 538
IV - KARARLAR 538

SEKİZİNCİ BÖLÜM
CEZA KOŞULU DAVALARI
I - AÇIKLAMA 540
II - DAVA DİLEKÇESİ 541
III - MEVZUAT
4857 sayılı İŞ KANUNU
Tanım ve şekil (Madde 8) 542
Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi (Madde 11) 542
6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU
• (C) Ceza koşulu : (I.) Alacaklının hakları: (1.) Cezanın sözleşmenin
ifası ile ilişkisi (Madde 179) 543
• 2. Ceza ile zarar arasındaki ilişki (Madde 180) 543
• 3. Kısmi ifanın yanması (Madde 181) 543
• II. Cezanın miktarı, geçersizliği ve indirilmesi (Madde 182) 543
818 sayılı BORÇLAR KANUNU
(C) CEZAİ ŞART: (I) Alacaklının hakları: (1) İcra ile eda
arasındaki münasebet (Madde 158) 543
(2) Ceza ile zarar arasındaki münasebet (Madde 159) 544
(3) Fesih halinde alacaklının kısmen vukubulan
tediyeye müteallik hakları (Madde 160) 544
(II) Cezanın butlanı ve tenkisi (Madde 161) 544
IV - KARARLAR 544

DOKUZUNCU BÖLÜM
İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DAVALARI
I - AÇIKLAMA 556
1- İŞVERENİN SORUMLULUĞU 558
2- İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI 564
a) İş Kazası 564
aa) İş Kazasının Unsurları 564
bb) İlliyet Bağı 566
b) Meslek Hastalığı 568
aa) Meslek Hastalığının Unsurları 568
bb) İlliyet Bağı 569
3- KUSURUN BELİRLENMESİ 569
4 - İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT 570
a) Maddi Tazminat İsteyebilecekler 570
b) Maddi Tazminat İstenebilecekler 570
c) Tazminat Hesabı 571
d) Manevi Tazminat 572
e) Maddi-Manevi Tazminata İlişkin İbranamelerin
Değerlendirilmesi 573
f) Manevi Tazminat Faizi 573
II - DAVA DİLEKÇESİ 575
III - MEVZUAT
6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
• İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
İşverenin genel yükümlülüğü (Madde 4) 576
• Risklerden korunma ilkeleri (Madde 5) 577
• İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Madde 6) 577
6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU
• II. Zararın ve kusurun ispatı (Madde 50) 578
• III. Tazminat / 1. Belirlenmesi (Madde 51) 579
• 2. İndirilmesi (Madde 52) 579
• IV. Özel durumlar / 1. Ölüm ve bedensel zarar/ a. Ölüm (Madde 53) 579
• b. Bedensel zarar (Madde 54) 579
• c. Belirlenmesi (Madde 55) 579
• d. Manevi tazminat (Madde 56) 580
• 2. Haksız rekabet (Madde 57) 580
• 3. Kişilik hakkının zedelenmesi (Madde 58) 580
• 4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı (Madde 59) 580
• V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu / 1. Sebeplerin yarışması
(Madde 60) 580
• 2. Müteselsil sorumluluk / a. Dış ilişkide (Madde 61) 581
• b. İç ilişkide (Madde 62) 581
• III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme (Madde 71) 581
• C. Zamanaşımı/ I. Kural (Madde 72) 581
• Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları/ A. Borcun ifa edilmemesi /
I. Giderim borcu / 1. Genel olarak (madde 112) 582
• 2. Yapma ve yapmama borçlarında (Madde 113) 582
• II. Sorumluluğun ve giderim borcunun kapsamı/1. Genel olarak
(Madde 114) 582
• 2. Sorumsuzluk anlaşması (Madde 115) 582
• 3. Yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk (Madde 116) 583
IV- KARARLAR 583

ONUNCU BÖLÜM
İŞ KAYBI TAZMİNATI DAVALARI
I - AÇIKLAMA 695
II - DAVA DİLEKÇESİ 695
III- MEVZUAT 696
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN
• İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin
Verilmesi (Madde 21) 696
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
• Prime esas ücretler (Madde 77) 698
• Günlük kazanç sınırları (Madde 78) 699
VI. KARARLAR 700

İKİNCİ KISIM
ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
ÜCRET ALACAĞI DAVALARI
I - AÇIKLAMA 705
1 - GENELOLARAK 705
2- ÜCRETİN ÖDENMEMESİ 710
3- ÜCRETİN MİKTARI VE ÖDENDİĞİNİN İSPATI 713
4- ASGARİ ÜCRET 718
5- İBRANAMELER 720
II- DAVA DİLEKÇESİ 721
III- MEVZUAT
• Ücret ve ücretin ödenmesi (Madde 32) 722
• Ücretin gününde ödenmemesi (Madde 34) 723
• Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hak edişlerinden
ücret kesme yükümlülüğü (Madde 36) 723
• Asgari ücret (Madde 39) 724
IV- KARARLAR 725

İKİNCİ BÖLÜM
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVALARI
I - AÇIKLAMA 820
1- ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK UYGULAMALARI 820
2- FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMA 821
3- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI 821
4- HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI 823
5- FAZLA ÇALIŞMANIN ORTAYA ÇIKMASI VE TÜRLERİ 824
a) Fazla Çalışmanın Ortaya Çıkması 824
b) Fazla Çalışma Türleri 827
aa) Olağan Fazla Çalışma 827
bb) Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 827
cc) Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma 829
6- FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA 830
7 - FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMADA ONAY ALINMASI 831
8- FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRI VE YASAKLARI 835
a) Fazla Çalışmanın Sınırı 835
b) Fazla Çalışma Yasakları 842
aa) Genel Olarak 842
bb) Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışanların Fazla Saatlerde
Çalıştırılması Yasağı 842
cc) Günde En Fazla Yedi buçuk veya Daha Az Çalışılması
Gereken İşlerde Fazla Çalışma Yasağı 844
dd) Çocuk ve Genç İşçileren Fazla Çalışma Yasağı 844
9- İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİNDE FAZLA ÇALIŞMA 845
a) Genel Olarak 845
b) Çalışma Süresi 848
c) Çalışma Süresinin Denkleştirilmesi 849
10- İŞ SÜRELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ UYGULAMASINDA
FAZLA ÇALIŞMA 852
a) Günlük Azami Çalışma Süresinin Aşılması 852
b) Ortalama Haftalık Çalışma Süresinin Aşılması 861
11- FAZLA SAATLERLE ÇALIŞMANIN BOŞ ZAMAN İLE
KARŞILANMASI 862
12- BOŞ ZAMAN KULLANILMADAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 865
13- FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ 866
14- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 867
a) Genel Olarak 867
b) Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanılması 868
c) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı 871
15- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ 876
16- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMEMESİNDE TEMERRÜT 881
17- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ –İBRANAME 882
18- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDEN TAKTİRİ İNDİRİM 882
II- DAVA DİLEKÇESİ 883
III- MEVZUAT
Olağanüstü hallerde fazla çalışma (Madde 43) 884
Fazla çalışma ücreti (Madde 41) 884
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma (Madde 42) 885
İşin Düzenlenmesi - Çalışma süresi (Madde 63) 886
IV- KARARLAR 887

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 941
II- DAVA DİLEKÇESİ 943
III- MEVZUAT
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (Madde 44) 944
IV- KARARLAR 944

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 951
1- GENEL OLARAK 951
2- HAFTA TATİLİNE HAK KAZANMA 953
3- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 953
II- DAVA DİLEKÇESİ 954
III- MEVZUAT
Hafta tatili ücreti (Madde 46) 955
IV- KARARLAR 957

BEŞİNCİ BÖLÜM
YILLIK ÜCRETLİ İZİN DAVALARI
I- AÇIKLAMA 999
1- GENEL OLARAK 999
2- YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA 999
3- YILLIK İZİN KULLANMA ZAMANINI BELİRLEME 1001
4- YILLIK İZNİN UYGULANMASI 1002
a) İzin süresi 1002
b) İzin hakkından vazgeçilememesi 1002
c) İzin sürelerinin bölünmesi 1003
d) İzinde çalışma yasağı 1003
5- İZİN ÜCRETİ 1003
a) Çalışırken İzin Ücreti 1003
b) Hizmet Akdinin Sona Ermesinde İzin Ücreti 1005
c) İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı ve Faizi 1006
d) İbranameler 1006
II- DAVA DİLEKÇESİ 1007
III- MEVZUAT
• Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri (Madde 53) 1008
• Yıllık ücretli izne hak kazanma ve
izni kullanma dönemi (Madde 54) 1009
• Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller (Madde 55) 1010
• Yıllık ücretli iznin uygulanması (Madde 56) 1012
• Yıllık izin ücreti (Madde 57) 1012
• Madde 58, 59 1014
• İzinlere ilişkin düzenlemeler (Madde 60) 1014
• Sigorta primleri (Madde 61) 1015
IV- KARARLAR 1015

ALTINCI BÖLÜM
EĞİTİM GİDERİ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1066
II- DAVA DİLEKÇESİ 1066
III- MEVZUAT 1067
6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU
• Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri/ A. Sözleşmenin kurulması/ I. İrade açıklaması/ 1. Genel olarak (Madde 1) 1067
• 2. İkinci derecedeki noktalar (Madde 2) 1067
• II. Öneri ve kabul / 1. Süreli öneri (Madde 3) 1067
• 2. Süresiz öneri / a. Hazır olanlar arasında (Madde 4) 1067
• b. Hazır olmayanlar arasında (Madde 5) 1068
• 3. Örtülü kabul (Madde 6) 1068
818 sayılı BORÇLAR KANUNU
• (A) AKDİN İNİKADI (I). İki tarafın muvafakati
(1) Umumi şartlar (Madde 1) 1068
• 2. İkinci derecedeki noktaların mesküt kalması (Madde 2) 1068
• II. İcap ve kabul (1). Kabul için müddet tayini (Madde 3) 1068
• 2. Kabul için müddet tayin olunmaksızın icap
(a) Hazırlar beyninde (Madde 4) 1068
4857 SAYILI İŞ KANUNU
Tanım ve şekil (Madde 8) 1069
IV- KARARLAR 1069

YEDİNCİ BÖLÜM
YENİ İŞ ARAMA İZNİ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1076
1- GENEL OLARAK 1076
2- YENİ İŞ ARAMA İZNİ 1076
3- İŞ ARAMA İZNİNİN SÜRESİ 1077
II- DAVA DİLEKÇESİ 1078
III- MEVZUAT
Yeni iş arama izni (Madde 27) 1079
IV- KARARLAR 1080

ÜÇÜNCÜ KISIM
TESPİT DAVALARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞE İADE DAVALARI
I - AÇIKLAMA 1083
1 - İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 1083
a) İşyerine İlişkin Koşullar 1083
b) İşçiye İlişkin Koşullar 1085
aa- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılma Koşulu 1085
bb- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu 1086
cc- İşveren Vekili Olmama Koşulu 1087
c) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi 1087
2 - GEÇERSİZ-GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 1089
a) Geçersiz Fesih Nedenleri 1089
b) Geçerli Fesih Nedenleri 1089
aa) Genel Olarak 1089
bb) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 1090
cc) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 1091
dd) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden
Kaynaklanan Sebepler 1100
3- FESHİN YAZILI OLMASI VE İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI 1109
4- İŞE İADE YÖNTEMİ 1111
a) İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye Başvurusu 1111
aa) İşe İade Davasının Davacısı 1111
bb) Aleyhine Dava Açılacak Olanlar 1112
b) Başvuru Süresi 1117
c) İşe İade Dava Dilekçesinin İçeriği 1118
aa) Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler 1118
bb) Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi 1119
d) Dava Harç Miktar ve Oranları 1120
e) İşe İade Davasının İncelenmesi 1121
aa) Genel Olarak 1121
bb) Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Yükü 1122
cc) Davayı Etkileyecek Uyuşmazlık Konusunun Gösterilmesi 1122
dd) İspat Külfeti 1123
ee) Delillerin Değerlendirilmesi 1124
f) Mahkemenin Verebileceği Kararlar 1126
aa) Genel Olarak 1126
bb) Davanın Reddi Kararı 1126
cc) Davanın Kabulü Kararı 1127
dd) Davanın Konusuz Kalması 1130
g- İşe İade Kararının Temyiz İncelenmesi 1132
5- İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI 1135
a) Genel Olarak 1135
b) İşçinin İşverene Başvurması 1135
c) İşverenin İşçiyi İşe Başlatması 1136
d) İşverenin İşe Başlatmaması 1137
aa) Genel Olarak 1137
bb) İşe Başlatılmama Halinde Ödenmesi Gereken Tazminat 1140
cc) İşçinin Çalıştırılmadığı Süre Ücreti Ve Diğer Haklar 1143
dd) İşe Başlatma Halinde İhbar ve Kıdem Tazminatının
Mahsubu ve İadesi 1146
ee) İşe Başlatmamanın İhbar ve Kıdem Tazminatı ile
Yıllık Ücretli İzin Alacağına Etkisi 1147
ff) Faiz ve Zamanaşımı 1149
6- İŞE İADE KARARININ İCRASI 1150
a) İşe İade Kararı Bakımından 1150
b) İşe Başlatmama Tazminatı Bakımından 1151
c) İşçinin Çalıştırılmadığı En Çok Dört Aylık Ücret ve
Diğer Haklar Yönünden 1152
II- DAVA DİLEKÇESİ 1154
III- MEVZUAT
• Feshin geçerli sebebe dayandırılması (Madde 18) 1154
• Sözleşmenin feshinde usul (Madde 19) 1156
• Feshin bildirimine itiraz ve usulü (Madde 20) 1156
• Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları (Madde 21) 1157
IV- KARARLAR 1158

ÜÇÜNCÜ KİTAP
TOPLU İŞ HUKUKU İLE İLGİLİ DAVALAR

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİSİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
I - AÇIKLAMA 1415
1- PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ KAVRAMI VE  GÜVENCEDEN YARARLANMA KOŞULLARI 1415
a) Sendika Yöneticiliği Kavramı 1415
b) Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları 1416
c) Askı Sonunda İşe Almamanın Hukuki Sonuçları 1417
d) Tazminatın Hesabı 1418
II- DAVA DİLEKÇESİ 1418
III- MEVZUAT 1419
6356 sayılı SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
• İşçi kuruluşu yöneticiliğinin güvencesi (Madde 23) 1419
2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU
• Teminatlar - İşçi sendikası ve konfederasyonu
yöneticiliğinin teminatı (Madde 29) 1420
IV- KARARLAR 1420

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKAL TAZMİNAT DAVALARI
I - AÇIKLAMA 1425
1 - SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 1425
2- BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SONUÇLARI 1426
a) Genel Olarak 1426
b) Sendika Üyeliği ve Faaliyete Katılmanın Güvencesi 1427
aa) Hizmet Sözleşmesinin Devamı Sırasında Sendika
Özgürlüğünün Korunması 1427
bb) Hizmet Sözleşmesi’nin Sona Erdirilmesinde
Sendika Özgürlüğünün Korunması 1428
3- BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN
ÖNLENMESİ VE YAPTIRIMI 1429
a) Sözleşmesinin Devamı Süresinde Aykırılığın
Önlenmesi ve Yaptırımı 1429
aa) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi 1429
bb) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 1429
b) Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Sendika
Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 1430
aa) Sendikal Tazminatın İspatı 1430
bb) Sendikal Tazminatın Niteliği 1432
cc) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı 1434
II- DAVA DİLEKÇESİ 1434
III- MEVZUAT
6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
• Sendika özgürlüğünün güvencesi (Madde 25) 1435
2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU
• Sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı (Madde 31) 1436
IV- KARARLAR 1437

İKİNCİ KISIM
ALACAK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ÜYELİK AİDATI DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1445
II- DAVA DİLEKÇESİ 1445
III- MEVZUAT
6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
• Üyelik aidatı (Madde 18) 1446
2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU
• Üyelik aidatı (Madde 23) 1446
• İşçi sendikalarına aidat kesilmesi (Madde 61) 1447
IV- KARARLAR 1447

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ALACAK DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1450
1- GENEL OLARAK 1450
2- ÜCRET ALABİLECEKLERİN KAPSAMI 1451
3- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ DAVALARI 1451
II- DAVA DİLEKÇESİ 1452
III- MEVZUAT
6356 sayılı SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
• Genel kurulun görev ve yetkileri (Madde 11) 1453
2822 sayılı KANUN
• Madde 45 1454
4857 sayılı KANUN
• Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların
kıdem tazminatı (Madde 112) 1454
IV- KARARLAR 1455

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EDA DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1456
1- GENEL OLARAK 1456
2- EDA DAVASININ TARAFLARI 1458
a) İşçi Tarafı 1458
b) İşveren Tarafı 1458
3- EDA DAVASININ SONUÇLARI 1459
II- DAVA DİLEKÇESİ 1461
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Yorum davası ve eda davasında faiz (Madde 53) 1462
2822 sayılı KANUN
• Eda Davası (Madde 61) 1462
IV- KARARLAR 1462

ÜÇÜNCÜ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞKOLU İSTATİSTİĞİNE İTİRAZ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1479
II- DAVA DİLEKÇESİ 1480
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Yetki (Madde 41) 1481
2822 sayılı KANUN
• Yetki (Madde 12) 1482
IV- KARARLAR 1483

İKİNCİ BÖLÜM
İŞKOLU TESPİTİNE İTİRAZ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1487
1- İŞKOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA 1487
2- İŞKOLU TESPİTİNE KARŞI DAVA AÇILMASI 1488
a) Genel Olarak 1488
b) İşkolu Tesbitine İtiraz Davasının Tarafları 1488
c) İşkolu Tesbiti İtirazında Yetkili Mahkeme 1489
d) İşkolu İtirazının Sonuçlandırması Süresi 1489
e) İtirazın İncelenme Yöntemi 1489
II- DAVA DİLEKÇESİ 1491
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• İşkolunun tespiti (Madde 5) 1492
2821 sayılı KANUN
• İşkolunun belirlenmesi (Madde 4) 1493
IV- KARARLAR 1493

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA DELEGELİĞİ SEÇİMİNE  İTİRAZ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1501
1- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞUMU 1501
2- DELEGE ESASI 1501
3- SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR 1502
4- DELEGE SEÇİMİNİN İPTALİ 1507
II- DAVA DİLEKÇESİ 1508
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Genel kurulun oluşması (Madde 10) 1508
2821 sayılı KANUN
• Genel kurulların oluşması (Madde 10) 1508
IV- KARARLAR 1509

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA GENEL KURULU İPTALİ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1511
1- GENEL OLARAK 1511
2- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLUŞUMU 1511
a) Genel Olarak 1511
b) Genel Kurulun Toplanması 1512
II- DAVA DİLEKÇESİ 1514
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Genel kurulun görev ve yetkileri (Madde 11) 1515
• Genel kurulun toplantı zamanı (Madde 12) 1516
• Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayıları (Madde 13) 1517
• Genel kurulda yapılacak seçimlerde uyulacak esaslar (Madde 14) 1517
• Seçimlere itiraz (Madde 15) 1518
2821 sayılı KANUN
• Genel kurulların görevleri (Madde 11) 1519
• Genel kurulların toplantı zamanı (Madde 12) 1520
• Genel kurul toplantı ve karar nisabı (Madde 13) 1520
• Seçimlerde uyulacak esaslar (Madde 14) 1520
• Seçimlerin iptali (Madde 52) 1523
• Yönetim kuruluna işten el çektirme (Madde 53) 1523
IV- KARARLAR 1523

BEŞİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ
I- AÇIKLAMA 1532
II- DAVA DİLEKÇESİ 1532
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Kuruluşların tüzüğü (Madde 8) 1533
2821 sayılı KANUN
• Yönetim kurullarının oluşması (Madde 15) 1533
• Yönetim kurullarının görevleri (Madde 16) 1533
• Yönetim kurulu toplantıları (Madde 17) 1534
IV- KARARLAR 1534

ALTINCI BÖLÜM
DİSİPLİN KURULU KARARININ İPTALİ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1536
II- DAVA DİLEKÇESİ 1538
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Organlara dair ortak hükümler (Madde 9) 1539
• Genel kurulun oluşması (Madde 10) 1539
2821 sayılı KANUN
• Disiplin kurulu (Madde 18) 1540
• Yönetim kurulu toplantıları (Madde 17) 1540
IV- KARAR 1540

YEDİNCİ BÖLÜM
İŞÇİ SENDİKASININ FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE KAPATILMASI DAVALARI
I- SENDİKALARIN DENETLEMESİ 1541
II- YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE FAALİYETİN DURDURULMASI 1542
1- YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE FAALİYETİN  DURDURULMASI 1542
2- TÜZÜK VE BELGELERDEKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI FAALİYETİN DURDURULMASI 1543
3- KONFEDERASYON VE SENDİKALARIN KAPATILMASI 1543
III- DAVA DİLEKÇESİ 1544
IV- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Kuruluşların denetimi ve şeffaflık (Madde 29) 1545
• Tutulacak defter ve kayıtlar (Madde 30) 1545
• Kapatma (Madde 31) 1546
• Kuruluşun sona ermesi hâlinde malların devri (Madde 32) 1546
2821 sayılı KANUN
• Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık (Madde 54) 1546
• Tüzük değişikliğinde kanuna aykırılık (Madde 55) 1547
• Diğer sebeplerle faaliyetin durdurulması (Madde 56) 1547
• Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini (Madde 57) 1547
• Kapatma (Madde 58) 1547
V- KARARLAR 1548

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN İTİRAZ DAVALARI
I- GENEL OLARAK 1551
II- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İTİRAZ 1552
1- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ 1552
a) İtirazın Yeri, Süresi ve Yöntemi 1552
aa) Yetkili İş Mahkemesi 1552
bb) İtirazın Süresi 1554
cc) İtirazın Yöntemi 1556
b) İtirazın İncelenmesi 1558
aa) İtirazın Hukuki Niteliği 1558
bb) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması 1559
cc) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması 1561
dd) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması 1562
ee) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması 1563
f) Mahkeme Kararının Hukuki Sonuçları 1571
aa) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması 1571
bb) Mahkeme Kararının Niteliği 1572
cc) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı
Bir Tespit Davasına Konu Olamaması 1573
2- BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE İTİRAZ 1573
a) Genel Olarak 1573
b) Yetki İstemi Reddedilen Tarafın İtirazının İncelenmesi 1574
c) İtirazın Yöntemi 1575
aa) Yetkili Mahkeme 1575
bb) İtirazın Süresi 1576
d) İtiraz Davasının Tarafları ve Sonuçları 1576
e) Mahkeme Kararının Yetki Tespitinde Değerlendirilmesi 1577
III- DAVA DİLEKÇESİ 1578
IV- MEVZUAT
2822 sayılı KANUN
• Yetki (Madde 12) 1579
• Yetki tespiti için işçi sendikasının başvurusu (Madde 13) 1580
• İşveren sendikasının veya işverenin başvurusu (Madde 14) 1580
• Yetki itirazı (Madde 15) 1581
• Yetki belgesi (Madde 16) 1581
V- KARARLAR 1582

DOKUZUNCU BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU DAVALARI
I- YORUM DAVASI 1596
1) GENEL OLARAK 1596
2) YORUM DAVASININ AÇILMA SÜRESİ 1596
3) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 1598
a) Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlerine Göre Yorumu 1598
b) Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümünün Yorumu 1599
c) Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün Yorumu 1600
4) YORUM DAVASININ AÇILMASI 1606
5) YORUM DAVASININ YANLARI 1608
a) İşçi Yanı: İşçi Sendikası 1608
b) İşveren Yanı: İşveren-İşveren Sendikası 1610
6) YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 1610
a) Görevli Mahkeme 1610
b) Yetkili Mahkeme 1612
7) YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ 1612
a) Yorum Kararının Verilmesi 1612
b) Yorum Kararının Niteliği 1613
c) Yorum Kararının Kesinleşmesi 1613
II- DAVA DİLEKÇESİ 1614
III- MEVZUAT
6356 sayılı KANUN
• Yorum davası ve eda davasında faiz (Madde 53) 1615
2822 sayılı KANUN
• Yorum davası (Madde 60) 1615
IV- KARARLAR 1616

DÖRDÜNCÜ KİTAP
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

BİRİNCİ KISIM
TAZMİNAT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
RÜCU DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1617
1- Rücu Davasının Hukuki Dayanağı 1617
2- Rücu Davasının Tarafları 1622
3- Sorumluluk Şartları 1624
4- İşverenin Sorumluluktan Kurtulması 1629
II- DAVA DİLEKÇESİ 1638
III- MEVZUAT 1639
5510 sayılı KANUN
• İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından
işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu (Madde 21) 1639
• Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması (Madde 22) 1640
• Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk (Madde 23) 1641
• Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu (Madde 39) 1641
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
• Madde 10 1642
• İşverenin sorumluluğu (Madde 26) 1642
IV- KARARLAR 1643

İKİNCİ KISIM
TESPİT DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM
HİZMET TESPİTİ DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1689
1- HİZMET TESPİTİ DAVALARININ ÖZELLİĞİ 1689
2- HİZMET TESBİTİ DAVALARININ AÇILMASI 1692
3- HİZMET TESBİTİ DAVALARINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 1694
4- HİZMET TESBİTİ DAVALARININ GÖRÜLMESİ 1697
II- DAVA DİLEKÇESİ 1705
III- MEVZUAT 1706
506 sayılı KANUN
• Prim belgeleri (Madde 79) 1706
5510 sayılı KANUN
• Prim belgeleri ve işyeri kayıtları (Madde 86) 1708
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
• Madde 7 1711
IV- KARARLAR 1711

İKİNCİ BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI DAVALARI
I- AÇIKLAMA 1786
1- GENEL OLARAK 1786
2- İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI 1786
3- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN; MİKTARI, ÖDEME SÜRELERİ VE ZAMANI İLE SAĞLIK PRİMLERİ VE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK DURUMU 1787
4- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI 1788
5- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SEBEPLER 1789
II- DAVA DİLEKÇESİ 1790
III- MEVZUAT 1790
4447 sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
• İşsizlik sigortasına ilişkin genel hükümler (Madde 48) 1790
IV- KARARLAR 1792

50 yılda Çalışma Hayatımız, T. C. Çalışma Bakanlığı, Ankara-1973

AKAD, Mehmet: Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik İstanbul-1992

AKBIYIK, Aydın: Yeni İş Kanunu ve Asgari Ücret Tesbiti, Toprak Seramik Çimento - İşveren, Aralık-1967, Sa:3

AKIN, Levent: İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara-2001

AKİPEK, Jale G.: Türk Medeni Hukuku C.I, Cüz 2, Şahsın Hukuku, Ankara-1966

AKTAŞ, Hakkı: İş Kazalarında Zarar ve Sorumluluk, İstanbul Barosu Dergisi,
C: 71, Sa: 4, 5, 6 Nisan, Mayıs, Haziran 1997, Ayrı Basım Haziran 1997, İstanbul

AKTAY, N.: Avrupa Birliği Ülkeleri Toplu İş Hukuku, Ankara-1997

AKTAY, Nizamettin: Sendika Hakkı, Kamu İş Yayını Ankara 1993

AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama Sorunları, Tühis XV, Kasım 1998, Sa:2

AKTAY, Nizamettin: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Bazı Uygulama Sorunları,
Tühis XV, Kasım 1998, Sa:2

AKYİĞİT, E.: İadeye Rağmen İşe Başlamayan Temsilciye Ödenmeyen Şey Tazminat mıdır, Kamu-İş, Ocak 1994, s.3.

AKYİĞİT, Ercan: İçtihatlı ve Uygulamalı İş Kanunu Şerhi, Ankara- 2001

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücreti Mirasçıya Geçmez mi? Tühis Kasım 1999/Şubat 2000, s.12-23 (Mirasçı)

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık İzin Ücretinde Zamanaşımı, Tühis, Şubat-Mayıs 1999, s.14-33

AKYİĞİT, Ercan: Yıllık Ücretli İzin, Ankara 2000

AKYOL,  Şener: Türk Hukukunda Grevin Hizmet Akdine Tesiri, İstanbul-1967

ALPAGUT, Gülsevil: Y.H.G.K.nun 04.02.1998, E. 1998/9-46, K. 1998/11 sayılı Kararının İncelenmesi, Çimento İşveren Dergisi, C.12, Sa: 3, Mayıs 1998, s.32

ALTAN, Zühtü: Sakatlar ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir 1976.

ANDERMAN Steven D.: Labour Law, Management Decisions and Workers Rights 2.ed, Butterworths London, Dublin, Edinburg-1993

ARASLI, Utkan: Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar C.I,II Ankara-2002

ARICI, Kadir: Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara-1999

ARICI, Kadir: Sosyal Sigorta Hukukumuzda Sosyal Yardım Zammı Uygulaması, Türk Hukuk Enstitüsü Der., Ağustos-1996, s.13.

ARSLANLI, H.: Kara Ticareti Hukuku Dersleri-Umumi Hükümler, İstanbul 1960.

Asgari Ücret Tesbit Mekanizması, (İşletme ve Hukuk, 1970, Sa: 27; s: 8/12 (Çeviren E., İNCE)

ASLANKÖYLÜ, Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu ve İlgili Kanunlar, Genişletilmiş B.2., C.I, Ankara-2004.

ASLANKÖYLÜ, Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara-2003.

ATABEK, Reşat: İş Akdinin Feshi, İstanbul-1938

ATABEK, Reşat: Sigorta ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu,İş Hukuku Dergisi, 1969, Sa. 3

Avrupa'da Sendikalar, ILO Yayını, Tarihsiz

AYAN, Zehra: Değişik Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi, Sicil Der., Eylül 2006, Sa.3.

AYDEMİR, Murtaza: Türk Hukukunda İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramları, İstanbul-1993

AYGÜN, Mustafa Y.: Yargı Yeri Belirlemesi-Merci Tayini- Yetkin Yay., Ankara-1998

BAKIRCI, Kadriye: Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Sorunu, İstanbul-1992

BAŞBUĞ, Aydın: Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene ve Üçüncü Kişiye Rücu, Ankara-1992

BAŞTERZİ, Fatma: Yaşlılık Sigortası, Ankara-2006

BEAN, R: Comparatwe Industrial Relations, London-Newyork-1989

BENEDİCTUS, Roger-BERCUSSON, Brian: Labour Law, Cases and Materials Sweet-Maxwell, London 1987

BERKSUN, A. - EŞMELİOĞLU, İ.: Açıklamalı Gerekçeli-İçtihatlı, Sendikalar Kanunu, Ankara-1989

BIYIKLI, H.: Sosyal Ceza Hukuku ve Çalışma Düzeni Aleyhine Suçlar, İşletmelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsangücü Yönetimi, C.VI, İstanbul 1985, s.594

BİLGE, N.: Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, B.2, Ankara-1967

BLANPAİN, R.: Belgium, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R, Blanpain, Vol. 2, Netherlands-1985

BLOMEYER, Wolfgang: Almanya’da İş Yargısı (Çev. Tankut Centel), Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998,  Tuhis Yay. No: 3, s.71.

BOWERS John - HONEYBALL Simon: Labour Law, London-1990

BOZER, Ali: Türk Hukukunda Sosyal Sigorta­lara Genel Bakış

BOZKURT, H. Argun: İş Yargılaması Usul Hukuku, Ankara-1999

BRUCE, Maruice: The Coming of Welfare State, B.T. Batsford Ltd. Ed.2, London-1965

CANBOLAT, Talat: İş Hukukunda Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri, İstanbul-1992

CANBOLAT, Talat: Yurtdışında Çalışmanın Malullük Aylığının Kesilmesini Gerektirip Gerektirmeyeceği, Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan, C. II, İstanbul 2001

CANİKLİOĞLU, Nurşen: 5510 sayılı Kanuna Göre Malulük Aylığı,Sicil Der.Eylül 2006, Sa.3

CANİKLİOĞLU, Nurşen: Sosyal Hukukta Ayrımcılıktan Olarak Değerlendirilebilecek Düzenlemeler ve Mağduriyetin Giderilebilmesi İçin Başvurulabilecek Yollar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, İstanbul 2006.

CENTEL, T: İş Hukuku, C. I, Bireysel İş Hukuku, İstanbul-1992

CENTEL, Tankut : İş Hukukunda Ücret; İstanbul 1986 (Ücret)

CORWİN, E. S.: The Constitution and What It Means Today, New Jersey-1958

CUHRUK,  Mahmut: Kıdem Tazminatı ve Uygulaması, Ankara-1978

ÇAKMAK, İhsan: Şerhli Soysal Sigortalar Kanunu, Ankara-2004,C.I-II.

ÇELİK,  Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 10, İstanbul-1990

ÇELİK,  Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 14, İstanbul-1998

ÇELİK, N.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtay İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, İstanbul-1997, Mess.Yay.

ÇELİK, N.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1995 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, İstanbul-1997, Mess Yay.

ÇELİK, N.-Güzel, A.: Sendika Tüzel Kişiliği ile Sendika Yönetim Kurulu Üyeliği Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği, Marmara Ü.İİBF Der., C.IV, 1983

ÇELİK, Nuri: Anayasanın Sendikacılık Düzenine Etkileri, TÜTİS Mart 1983 Sa: 2

ÇELİK, Nuri: Aracı İşveren Açısından Asıl İşverenle Yapılan Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması, İHU, 1988-1989 TSGLK, 9, No: 4 (İHU),

ÇELİK, Nuri: İş Güvencesi, İstanbul-2003, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yay., (İş Güvencesi)

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri B. 13, İstanbul-1996

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri Yenilenmiş 16.B, İstanbul 2003 s. 241-242.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 10. Basım İstanbul-1990

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 12, İstanbul 1994

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B. 9, İstanbul-1988

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, B.15, İstanbul 2000 (15)

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku II Kollektif İş Hukuku, I Sendikalar, B. 2, İstanbul-1979

ÇELİK, Nuri: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtayın 1986, Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1986, İstanbul-1988, Basisen Yay.18

ÇELİK, Nuri: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1992 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, İstanbul-1994, Mess Yay.

ÇENBERCİ, M.: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-1969

ÇENBERCİ, M.: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi-1985

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1978

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, Ankara-1986

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, B. 5, Ankara-1984

ÇENBERCİ, Mustafa: Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara-1977

ÇÖĞENLİ, T.: Türk İş Hukukunda Yıllık Ücretli İzin, İstanbul-1985

ÇUBUKÇU, İ. A.: Bilim, Çalışma ve İslâm, Milliyet Gazetesi, 23.1.1965

DANİEL W.W-MİLLWARD, N.: Workplace Industrial Relations in Britain, Heinemann London- 1983

DAVİES, Paul-FREEDLAND, Mark: Labour Law, Text and Materials, Ed. 2. London-1986

DEMİR, F.: Çalışma İlişkilerinde Yeni Düzenlemeler 20-25 Şubat 1984, Tek Gıda İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Eğitim Semineri (Teksir) Yeni Sendikalar Kanunu s. 11 (Çalışma 1).

DEMİR, Fevzi: Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1988 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay'ın İş Hukukuna       İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1990

DEMİR, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul-1989

DEMİR, Fevzi:Taşeron İşçilerinin Üzerine Bir Karar İncelemesi, Madenci Dergisi, Şubat 1992

DEMİRCİOĞLU, Murat: Dünyada İşçi Sendikaları, İstanbul-1987

DERELİ, T.: Aydınlar Sendika Hareketi ve Endüstriyel İlişkiler Sistemi, İstanbul-1975

DESPAX, Rojot; J.: Labour Law and Industrial Relations in France, Deventer-1987

DEVRES: İş Mahkemelerinde Dava Açılması, İHD,, 1969 Sa: 10, s.857

DİLİK, S.; Sosyal Yardımlar İki Anlamlı Bir Terim, AÜSBFD, C: XXXV, s. 55 vd.

DİLİK, Sait: Sosyal Güvenlik, Ankara-1991

DİLİK, Sait: Türkiyede Sosyal Sigortalar, B.2, Ankara-1972

DÖNMEZER, S.: Sosyoloji, B. 7, İstanbul, 1979

DPT: Sosyal Güvenlik, V. Beşyıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara-1988

DRAKE, C. D.: Labour Law, ed. 3, London-1981

DURAN, Lütfü: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982, s.210, 215.

EKİN, N.: Endüstri İlişkileri, İstanbul-1976.

EKMEKÇİ, Ömer: İşin Düzenlenmesinde Esneklik Arayışları, Çalışma Hayatında Esneklik ve İş Hukuku Etkileri, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2000 Yılı Ekim Toplantısı 5-6-7 Ekim 2000, Ortaköy-İSTANBUL.

EKMEKÇİ, Ömer: Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün İhlali ve Ölüm Hallerinde Maddi Zarar Hesabının Unsurları, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996

EKMEKÇİ, Ömer: Yeni İş Kanunu’nun Getirdikleri, Yeni İş Kanunu Ne Getiriyor Semineri, 3 Temmuz 2003, İzmir TİSK Yay.

EKONOMİ, M.: İHU, İşK. 13, No. 25

EKONOMİ, M.: İHU, Sen.K. 19 No: 20

EKONOMİ, M.: İHU, Sen.K. m. 19, No. 8

EKONOMİ, M.: İHU. Sen.K. 19 No: 7

EKONOMİ, M.: İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Abant-1997, s.66

EKONOMİ, M.: İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İşkolunun Belirlenmesi, İş Hukuku Der., Ocak-Mart 1991

EKONOMİ, M.: İşkolu Esasına Göre Sendikalaşma ve İşyerinin Girdiği İşkolunun Belirlenmesi, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart 1991, Sa: 1, s. 36 vd.

EKONOMİ, M.: İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanması, Görevleri ve Teminatı, İşyeri Sendika Temsilcilerinin Görevleri ve İşlevleri Eğitim Semineri, İstanbul-1986

EKONOMİ, M.: Sendikalar Açısından Yargıtayın 1988 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1988, İstanbul-1990

EKONOMİ, M.: Sendikaların Kurulması, İşleyişi ve Sona Ermesi, Kollektif İş İlişkilerini Düzenleyen 2821- 2822 Sayılı Yasalar ve Uygulaması Semineri (Odakule 4-5 Temmuz 1983) İstanbul 1984 s. 12 (Sendikalar)

EKONOMİ, M.: Toplu  İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1997 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1997 (Basılmamış Tebliğ)

EKONOMİ, M.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1994 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1994, İstanbul-1996, Mess Yay.

EKONOMİ, M.: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1992, İstanbul-1994, Mess Yay. Genel Görüşme, s. 143

EKONOMİ, Münir:  IHU İşK m 49 No 1

EKONOMİ, Münir: “Sendika Kuruculuğu, Yöneticiliği-Temsilciliği ve Başlıca Sorunlar” 274 Sayılı Sendikalar Kanununda Yapılan Değişiklikler Seminerine Ek, Ankara-1971, s.13 (Ek Tebliğ)

EKONOMİ, Münir: Asıl İşveren, Alt İşveren İlişkileri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Tekstil İşveren Dergisi, Şubat 1991

EKONOMİ, Münir: Hizmet Aktinin Feshi ve İş Güvencesi Konulu Konuşma  Metni ve Genel Görüşmeler, Çimento İşveren Dergisi Özel Eki, Mart 2003, C.:17, Sa:2, s.3-4(İş Güvencesi).

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku C I, İstanbul -1984

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku Ferdi İş Hukuku, C. 1, İstanbul-1976

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C. 1, Ferdi İş Hukuku, B. 3, İstanbul-1984

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C.I, Ferdi İş Hukuku, B.3, İstanbul-1987

EKONOMİ, Münir: Türk İş Hukukunda Kanundan Doğan Hizmet Akdi Yapma Zorunluluğu ve Hükümleri (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi) İstanbul 1969

EKONOMİ, Münir; İHU İşK. m. 49/1

EKONOMİ, Münir-TAŞKENT, Savaş: Türk İş Hukuku Mevzuatı, İstanbul-1974

ELBİR, Kemal:  Asıl İşveren Alt İşveren (Müteahhit-Taşeron) Kavramları Hakkında Bazı Düşünceler, İş Hukuku Dergisi, C. 1, Ocak- Mart 1991

ENGİN, Murat: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, İstanbul-1992

ENGİN, Murat: İşveren Kavramı, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1997 Yılı Toplantısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesinin 6-7 Haziran 1997 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü-İstanbul, (Basılmamış Tebliğ)

ENGİN, Murat: Toplu İşçi Çıkarma İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamada Öneriler İstanbul Barosu Yay. 2. Bas. İstanbul 2003.

ERDUT, Tijen: Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerinin Yapısı Üzerindeki Etkisi, Çimento İşveren D., C.1, Sa. 5, Eylül 1997

EREM, F.-DANIŞMAN, A.-ARTUK., E.: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, B. 4. Ankara, 1997

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. II, Ankara-1986

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, B. 3, Ankara-1989

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara-1974

EREN, Fikret: Sendika Üyeliği ve Yetki Tespitinin Doğuracağı Meseleler (Yeni Dönemde İşçi-İşveren İlişkileri Yönünden Yeni Politikalar ve Aktüel Meseleler 15 -18 Nisan 1984 Abant) Endüstriyel İlişkiler 1984 yıllığı Kutyay İstanbul 1985

ERGİN, Berin: Ferdi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1995, Mess Yay., İstanbul - 1997

ERGİN, Berin: Sendika Yöneticilerinin Yeniden İşe Alınmaları ve Kıdem Tazminatı Hakları, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul-1997

ERGİN, Berin: Sosyal Yardım Zammı ve Süregelen Yanlış Uygulama, Mess Yay.242

ERKUL, İhsan: Türk İş Hukuku, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve Uygulaması, C.II, Eskişehir-1984

ERMAN, E. S.: İş Davaları ve Tatbikatı, Ankara 1956

EROL, N.: Türk İş Hukukunda Mahkemelerin Yer İtibariyle Yetkisi ve Selahiyet Anlaşmaları, İBD., Sa: 5-6, s.333 vd

ESEN, Bülent Nuri: Anayasa Mahkemesine göre Türk Anayasa Hukuku Anlayışı, Ankara-1966

ESENER, Turhan:  İş Hukuku, Ankara-1975

ESENER, Turhan: İş Hukuku, Ankara 1978

ESENER, Turhan: İş Hukuku, C: III., Sendika Hukuku, Ankara-1972

EYRENCİ, Ö.: Yöneticilere İşten El Çektirme, İş Hukuku Dergisi, Ocak-Mart 1991, Sa: 1, s. 121

EYRENCİ, Öner: İHU Sen.K.29 (No: 2)

EYRENCİ, Öner: İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Açısından Yargıtayın 1994 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Mess Yayını, İstanbul-1996

EYRENCİ, Öner: Kısmi Çalışma, İstanbul-1989

EYRENCİ, Öner: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtayın 1987  Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1987, İstanbul-1989, Basisen Yay.20

EYRENCİ, Öner: Sendikalar Hukuku, İstanbul-1984, Banksis Yay.3

EYRENCİ, Öner: Türkiye’de Çalışma Sürelerinin Esnekleştirilmesi, Çalışma Hayatında Esneklik Çeşme-Altınyunus 27-31 Ekim 1993, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. 1994-İzmir.

EYRENCİ, Öner: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi (Se­mi­ner) İstanbul - 1994

GOLDMAN, Alvin L.: United States of America, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R. Blanpain, Vol. 10, Deventer, The Netherlands-1983

GÖZÜBÜYÜK, A. Ş.:Yönetim Hukuku, Ankara-1983

GÜLMEZ, M.: Cumhuriyet'in Birinci İş Yasası Tasarısı, Yargıtay Der., Atatürk Armağanı, 0cak-Nisan 1981, Sa: 1-2

GÜLMEZ, M.: Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye (UÇÖ/ILO Sözleşme ve İlkeleri), Ankara-1988

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.4, Ankara-2013

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları,B.5, Ankara-2013

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulaması, Ankara-2007.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Türk İş Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma Ücreti, Ankara-2007.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Açıklamalı-İçtihatlı İş Kanunları ve İlgili Mevzuat, Ankara-1984

GÜNAY, Cevdet İlhan: Batı ve Türk Hukukunda Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi, Ankara-1991

GÜNAY, Cevdet İlhan: Bireysel Sendika Özgürlüğü, Ankara Barosu Dergisi, Sa: 1994/3, s. 389 vd.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart, Ankara-2002

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku, B.2, Ankara-2004.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, B.2, C. I-II, Ankara-2006

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Mahkemeleri Kanunu Şerhi, Ankara-2003

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Mahkemelerinin Görevi, ABD Sa: 1999/2-3, s. 77 vd.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Kapıcılık Sözleşmesi ve Hukuki Sonuçları, Ankara-1981

GÜNAY, Cevdet İlhan: Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve Askerlik Borçlanmasının Kıdem Süresine Etkisi, Yargıtay Dergisi, C: 20, Ocak-Nisan 1994, Sa: 1-2

GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendika Yöneticiliğinin Teminatı, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Ocak 1997, Sa: 14

GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendika Yöneticiliğinin Teminatı, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Ocak 1997, Sa: 14

GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara-1999

GÜNAY, Cevdet İlhan: Soru ve Yanıtlarla 1982 Anayasası, Ankara-2002

GÜNAY, Cevdet İlhan: Soru ve Yanıtlarla 1982 Anayasası, Ankara-2002

GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu, Ankara-1998(C.1-2)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu,B.2, Ankara-2001(C.1-2-3)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Şerhli İş Kanunu,B.2, Ankara-2001(C.1-2-3)

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu Hak Uyuşmazlıkları, Ankara-1995

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş İlişkileri Açısından Alt İşveren İşçilerinin Hukuki Durumu TÜHİS Mayıs-Ağustos 1993-Sa: 2, s.3 vd.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara-1999

GÜNAY, Cevdet İlhan: Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku, Ek Kitap 1999-2000-2001 Yargıtay Kararları. Ankara-2002

GÜVEN, E. - Aydın, U: İş Hukuku, İstanbul 1998.

GÜZEL Ali: Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar, Çimento İşveren D., Eylül 1989.

GÜZEL A-OKUR A: Sosyal Güvenlik Hukuku İstanbul-1994

GÜZEL, A.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1996 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1996, İstanbul-1998, Mess Yay.

GÜZEL, A.-OKUR, A.R: Sosyal Güvenlik Hukuku, B.3, İstanbul -1992

GÜZEL, Ali: Sosyal Sigortalar, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin 1999 Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2001.

GÜZEL, Ali: Yaşlılık Sigortasının Finansmanına İlişkin Sorunlar, Çimento İşveren D., Eylül 1989

GÜZEL, Ali-GÖKÇEOĞLU Şebnem: Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel İlkeleri Bağlamında Sosyal Yardım Zammı ve Anayasa Mahkemesi Kararı, Çimento İşveren D.,Temmuz 1993, C.7, Sa:4

GÜZEL, Ali-OKUR, A.Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku,Yenilenmiş B.10, İstanbul-2004.

GÜZEL, Ali-OKUR,Ali Rıza: Sosyal Güvenlik Hukuku, B.2,İstanbul-1990,

HATEMİ, Hüseyin: Medeni Hukuk Tüzelkişileri, İstanbul-1979

HAWKİNS, Kevin: A. Handbook of İndustrial Relations Practice, London-1980

HEATCOCK, C. L.: The United States Constitution in Perspective, Boston-1963

HOTAR N.: Osmanlı Devletinde Çalışma Hayatını Düzenleyen Temel Kurumlar, Türk Kamu-Sen. Der., Aralık 1987

HUNT, E: H.: British Labour History l815-1914, London-1985

ILO: The ILO and Human Right, Cenova, 1968

IŞIK, Rüçhan: Sendika Hakkı Tanınması ve Kanuni Sınırları, Ankara-1962

İMRE, Zahit: İş Akdinin Feshinden Doğan Tazminat ve Kıdem İkramiyesi Talebi Hakları- Karar Tahlili- Sos. Hukuk ve İktisat Mecmuası, Nisan- 1950, Sa: 19

İNCE, Ergun: Toplu İş Hukuku, İstanbul –1983

İş Uyuşmazlıklarında Uzlaştırma Uygulama Rehberi, Uluslararası Çalışma Bürosu, Ankara 1982

İZVEREN, Adil: Sosyal Politika ve Sosyal Sigortalar, Ankara-1968

JACOBSEN, P.: Denmark, lnternational Encyclopaedia For Labour Law And Industrial Relations, Ed. R, Blanpain, Vol. 3, Netherlands 1984

KAPLAN, Emine Tuncay: İşverenin Fesih Hakkı Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara-1987

KAPLAN, Emine Tuncay:  İşyerinin ve İşletmenin Devrinin Ta­rafların Fesih Hakkına Etkisi, Kamu‑İş, Temmuz 1991

KARAHASAN, M. Reşit: Tazminat Davaları, İstanbul-1973

KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.I,       İstanbul-1992

KARAKAŞ, İsa-Hançer, Bekir: Tüm Yönleriyle Soru ve Cevaplarıyla/Açıklamalı-Gerekçeli, Sosyal Güvenlik Reformu, Ankara-Temmuz 2006

KARAYALÇIN, Yaşar: Mesuliyet Sigortası Hukuk Bakımından Başlıca İşletme Kazaları, Ankara, 1960

KILIÇOĞLU, Ahmet: Türk Borçlar Hukuku’nda Kanuni Halefiyet, Ankara-1979

KILIÇOĞLU, Mustafa: Ölüm-Cismani Zarar Hallerinde Tazminat Prensipleri ve Hesap Yöntemleri, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yay., İstanbul-1996

KIRAL, Şemsettin: En Son Değişik Şekliyle 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gerekçeli-İçtihatlı, İstanbul-1988

KOCAOĞLU, Mehmet: 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda Yapılan Son Değişiklikler, Toplu İş İlişkilerindeki Sosyal Yanların Özlemlerini Tatmin Edebildi mi? TÜHİS 1988, Sa: 6, s.17

KOCAOĞLU, Mehmet: Kollektif Sendika Özgürlüğü ve Faaliyetlerinin Hukuksal Çerçevesi, TÜHİS Yayını, Ankara-1997

KOCAOĞLU, Mehmet: Kollektif Sendika Özgürlüğünün Hukuksal Gerekçesi, Türk Kamu-Sen D., Aralık 1989, S. 20 (Sendika Özgürlüğü).

KOCAOĞLU, Mehmet: Sosyal Politika, TÜHİS Yayını: 23, Ankara-1997

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.: Azınlığın Dernek Genel Kurulunun Olağanüstü Toplantıyı İsteme Hakkının Kötüye Kullanılması, Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul-1979

Kollektif Müzakereler, Milletlerarası Çalışma Bürosu Cenevre-1960 Çeviren: Saymen, F.H., İstanbul-1962

KORKUSUZ, M.Refik: Türk Hukukunda Sendika Yöneticiliği (Seçilmeleri, Görevleri. Güvenceleri), İzmir-1992, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

KURU, Baki - YILMAZ, Ejder - ARSLAN, Ramazan: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu  ve İlgili Mevzuat, Genişletilmiş B.18. Ankara-1999

KURU, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.4, C.IV, Ankara-1984

KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, B.3, Ankara-1974

KURU, Baki-ARSLAN, R.-YILMAZ, E.: Medeni Usul Hukuku, Ankara-1997

KUTAL, M.: Mevzuatımıza Sendikalara Yasak Edilen Faaliyetler İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mecmuası 1965/1966, C.25, Sa. 1-2, s. 136 vd.

KUTAL, M.: Sendikacılık Faaliyeti Nedeniyle İşçinin Feshe Karşı Korunması ve Sonuçları, İktisat ve Maliye Der., Nisan 1978, s. 55.

KUTAL, M: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1975, Eskişehir-1976, s. 128.

KUTAL, Metin:  İş Hukuku Dersleri, İstanbul-1969

KUTAL, Metin: Sendikalar Kanununda  Yapılan Son Değişiklikler, “İş Hukukunun Güncel Sorunları” Semineri, 9-12 Aralık 1997- (Abant) Bolu

KUTAL, Metin: Sendikaların Kuruluşu İşleyişi ve Sona Ermesi, Sendikalar Mevzuat Eğitim Semineri, İstanbul-1985, s. 96.

KUTAL, Metin: Türk İş Hukuku Açısından Alt İşveren ve Sorunları, Kiplas, 1990 Sonbahar Eğitim Programında Sunulan Tebliğ

M. CİNMEN’in incelemesi, İHU, SenK. 53, No. 1

MAKAL, Ahmet: Osmanlı İmparatorluğunda Çalışma İlişkileri: 1850-1920, Ankara-1997

MCLLROY, John: The Permanent Revolution Conservative Law and the Trade Unions, Nottingham-1991

Milletlerarası Çalışma Konferansı : Asgarî Ücretlere İlişkin Sözleşme ve Tavsiyeler İşveren, 1970, Sa.: 2

MİS, Olcay-ÖZSOY, Erbaşar: Hazırlık Çalışmaları ile Birlikte Karşılaştırmalı-Gerekçeli 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, Ankara-1983

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: İş Hukuku, Ankara-2004.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Hizmet Sözleşmesi, Ankara-1995

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi: Türk Hukukunda Lokavt, Ankara 1993

NARMANLIOĞLU, Ü.: Toplu İş İlişkileri konusunda Yargıtayın 1993 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1993, İstanbul-1995, Mess Yay

NARMANLIOĞLU, Ünal:  Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı, İstanbul- 1973 (Kıdem Tazminatı)

NARMANLIOĞLU, Ünal:  Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul- 1986, s. 90; Taşkent, Savaş: İHU, İş K. 14 (No: 42)

NARMANLIOĞLU, Ünal: İHU Sen.K.29 (No: 1)

NARMANLIOĞLU, Ünal: İHU. Sen. K. md. 20 No. 10

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku C I, B: 2, Ankara-1994

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, I, B.2, Ankara-1994

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku, C. I Ferdi İş İlişkileri, Ankara-1988

NARMANLIOĞLU, Ünal: İşyeri Sendika Temsilcileri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3 Sayı 1-4 Kudret Ayiter’e Armağan’dan Ayrı Basım, Ankara 1988, s. 222 vd.

OĞUZMAN, K.: İHU, SenK. 10, No. 1

OĞUZMAN, K.: Yeni Anayasanın Toplu İş İlişkilerini İlgilendiren Hükümleri İHİD Sarıca’ya Armağan 1982, Sa. 1-3, s. 115 (Yeni Anayasa).

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, B.3, İstanbul 1984

OĞUZMAN, Kemal: Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri, C. I, B. 4, İstanbul-1987

OĞUZMAN, Kemal: İşyeri ve İşletme Toplu İş Sözleşmelerinde Yetkiye İlişkin Sorunlar, Tütis, Temmuz-Eylül 1985

OĞUZMAN, Kemal: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (1984-1985), Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1984, İstanbul 1986, Basisen Yay.8

OĞUZMAN, Kemal: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1985 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1985, İstanbul 1987, Basisen Yay.15

OĞUZMAN, Mustafa Kemal:  Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet "İş" Akdinin Feshi, İstanbul-1955

OĞUZMAN; M. Kemal: Yargıtayın İş Hukuku Kararları Değerlendirilmesi İstanbul-1986

OKUR, A.R.: Y.9.HD. 4.5.1992 T., 1991/17583 E., 1992/4966 K. say. Karar İncelemesi, İş Hukuku Der., Nisan-Haziran 1992, S.266 vd.

OLEA, M. - RODRİGUEZ- SANUDO, F.: International Encyclopaedia For Labour Law and Industrial Relations, Editor, R, Blanpain, Vol. 8, Netherlands-1988

OLGAÇ, Cüneyt: Yeni Sosyal Güvenlik Sistemimizde 200 soruda Sosyal Sigorta Uygulamaları ve Genel Sağlık Sigortası (Açıklamalı-Örnekli-Uygulamalı), Ankara-Eylül 2006

ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları Cilt II, B. 3, İstanbul 1968

ORHANER, Baki: Türk iş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları, Ankara-1966

OYAK Otuzuncu Yılında 1961-1991. Otuzuncu Yıl Özel Sayısı, 1 Mart 1991 sayılı OYAK Dergisi, s. 18-39.

OZANOĞLU, Teoman: Malullük Sigortası,Çimento İşveren Der, Mayıs1988

ÖMERBAŞ-ÇETİNTAŞ: Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu Emsal
Kararları ve İçtihadı Birleştirme Kararları, Ankara

ÖNEN, E.: Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979

ÖNER Gürca: Kurumun 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan Doğan Rücu Hakkı, İzmir-1988, s.44-45(Yayımlanmamış Doktora Tezi)

ÖZBEK O.: Açıklamalı-İçtihatlı Sendikacılık ve Toplu Sözleşme Mevzuatı B.2, İstanbul-1986

ÖZDEMİR, Cumhur Sinan: Soru-Cevaplarla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Getirdiği Yenilikler 550 Soru-Cevap, Ankara-Temmuz 2006.

ÖZDEMİR, Rafet: Fransız İş Mahkemeleri Conseilles De Prud`Hommes, Yargıtay D.Sa: 1-2, 1978

ÖZDEN, B.: Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışması veya Çalıştırılabilmesi, Çimento İşveren D., Sa: 3 Mayıs 1991.

ÖZKUL, Aydın: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Oturum Başkanı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay.No: 3, s.137

ÖZSUNAY, E.: Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, B.5, İstanbul 1982,

PERRİNS, Bryn: Trade Union Law, London-1985

PİTT, Gwyneth: Employment Law, London, 1992

POSTACIOĞLU, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri B. 6. İstanbul 1975 S.

POSTACIOĞLU, İlhan: İş Mahkemelerinin Yetkisi İHD, 1969 Sa: 5, s.476 vd.

RAYMOND, Barraine; Dictionnaire de Droit, LGDJ Paris 1967,

REDMOND, M.: Labour Law And Industrial Relations In Ireland, Netherlands-1988

REİSOĞLU, Safa:  Kıdem Tazminatı, Ankara-1976

REİSOĞLU, Safa: Sosyal Devlet Açısından Çalışma Hayatımızın Kural ve Kurumlarına Genel Bir Bakış, Çalışma Hayatımızda Özel Meselelerimiz Seminerine Sunulan Tebliğ, Abant, 15-19 Şubat 1987, Kutyay, s. 5.

REİSOĞLU, Seza: 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Açısından Kamu İşverenleri ve Kamu İşveren Sendikaları, Tütis Kasım 1983, s.4. (Kamu İşverenleri)

REİSOĞLU, Seza: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara-1988

REİSOĞLU, Seza: Akdin Feshinde Yıllık İzin Ücretinin İşçinin Son Ücreti Üzerinden Ödenmesi, Tühis XIV, Kasım1997-Şubat 1998.

REİSOĞLU, Seza: Aynı İşyerinde Birden Çok İşverenin İşçilerinin Birlikte Çalışmasından Doğan Hukuki Sorunlar, TÜHİS, Kasım 1990

REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi Mahiyeti - Unsurları Hükümleri, Ankara 1968

REİSOĞLU, Seza: Hizmet Akdi, Ankara-1986

REİSOĞLU, Seza: İhaleli İşlerde Çalışan İşçiler-Toplu İşten Çıkarma ve İş Güvencesi: TÜHİS, Kasım-Şubat 1994-Sa: 3, s.8

REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Toplu İş Sözleşmeleri, Ankara-1967 (Toplu Sözleşme)

REİSOĞLU, Seza: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Çalışma Hayatı İle İlgili Hükümleri, Tütis Ocak -1983, Sa: 12.

REİSOĞLU, Seza: Yabancı İşçiler Yönünden Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara-1973 (Alman Hukuku)

REYNOLDS, L. G.: Labor Economies and Labor Relations ed. 7, New Jersey-1970

RİCHARDSON, J.Henry: İktisadi ve Mali Yönüyle Sosyal Güvenlik, çev, Yazgan, Turan: İÜ İkt.Fak.İktisadi İçtimaiyat Ens.Yay. No.56, İstanbul-1970.

SALİ, A.O.: Yaşlılık Sigortası Aktuar Hesaplarının Hukuksal Çerçevesi, SSK Yayını No,476, Ankara

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukuku, İstanbul-1954

SAYMEN, F.H.: Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri, İHFM, 1960

SAYMEN, F.H.-EKONOMİ, M.: Sosyal Sigortalar Tatbikatı, İstanbul-1966

SCHWARZ Borçlar Hukuku Dersleri (Çev. Bülent Davran) İstanbul-1948

SELÇUK, S.: İlmi ve Kazai İçtihatlarla İş Kanunu, İstanbul-1971

SELÇUK, Sami: Konuşma 1999-2000 Adli Yılı Açış Konuşması, Liberte Yay. Ankara-1999

SEROZAN, R.: Tüzel Kişiler, Özellikle Dernek ve Vakıflar, B.2, İstanbul-1994

SMİTH, I.T-WOOD J.C.-THOMAS, G: Industirial law, 5.Ed Butterworths London-1993

SMİTH, Kenneth-KEENAN: Denis: English Law, ed. 7, London-1983

SOYER, M.Polat: Sendikal İlişkiler Açısından Yargıtay’ın 1989 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, İstanbul 1991, Mess Yay.

SOYER, P.: 2495 sayılı Yasaya Tabi Özel Güvenlik Görevlilerinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Sorunu, Çimento İşveren D., Mayıs 1990

SOYER, Polat: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı Yorum, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.131 vd.

SOYER, Polat: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1993

SOYER, Polat: Yeni İş Kanununun Ücret, İşin Düzenlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Bazı Hükümleri Üzerine Düşünceler, 4857 sayılı Yeni İş Kanunu Değerlendirme Konferansı Notları, 12-13 Temmuz 2003, Koru Otel Bolu, Türk İş Yay.

SOYSAL, Mümtaz: 100 soruda Anayasa’nın Anlamı, B.5, İstanbul 1979

SÖZER, A.Nazım: İşgöremezlik, Meslekte Kazanma Gücünün Kaybı Çalışma Gücünün Kaybı Kavramları ve Sakatlık Kavramı İl İlişkileri, Adalet Der.1984, Sa.1,

SÜMER, H.H.: Sendikal Nedenlerle Feshe Karşı Korunması, Konya-1997

SÜMER, Halûk Hâdi: Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma Yükümlülüğünün Tesbitinde Esas Alınacak İşçi Sayısı, Türk Kamu Sen, Mart-1991

SÜRAL, Nurhan: Esnekliğin Sosyal Boyutu, İşveren Der.,Ocak-Mart 2005

SÜRAL, Nurhan: Sendika Çokluğu Güçlü Sendikacılık ve Türk İşçi Sendikacılığında İHD-Ekim-Aralık 1993

SÜZEK, S.: İHU. Sen.K.19 No: 9

SÜZEK, Sarper:  Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda  İşverenin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul-1996

SÜZEK, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ankara-1976

SÜZEK, Sarper: İş Akdinin Askıya Alınmasının Genel Teorisi, Ankara-1989 (Askıya Alma)

SÜZEK, Sarper: İş Güvenliği Hukuku, Ankara-1985

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku (Genel Esaslar-İş Akdi), İstanbul-2002 (İş Hukuku)

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku,İstanbul-2006

SÜZEK, Sarper: İş Hukukunda Düzenleme Boşluklarının Doldurulması, İş Hukukunun Ulusal ve Uluslararası Temel ve Güncel Konuları, Ankara-1993

SÜZEK, Sarper: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1998

SÜZEK, Sarper: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1991

ŞAHLANAN, F.: Sendikaların İşleyişinin Demokratik İlkelere Uygunluğu (Doktora Tezi), İstanbul-1980

ŞAHLANAN, F.: Sendikaların Kuruluşu, Organları ve Sona Ermesi, Tutis, Ocak 1985.

ŞAHLANAN, F.: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1991, İstanbul-1993, Mess Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi, İHU, İŞ K. (No: 38)

ŞAHLANAN, Fevzi: 4857 sayılı Yasanın Genel Hükümleri İş Sözleşmesi Türleri, İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, 4857 sayılı Yeni İş Kanununu Değerlendirme Konferans Notları, 12-13 Temmuz 2003 Koru Otel/Bolu Türk-İş Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: Ferdi İş İlişkisinin Kurulması ve İşin Düzenlenmesi Tebliği, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının  Değerlendirilmesi 1995, Mess Yay. İstanbul-1997

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Güvencesi Kanunu’nun Kapsamı ve Yasal Süreç, Mercek D, Nisan-2003.

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Mahkemeleri ve İş Yargısı, “Cumhuriyetin 75. Yılında Endüstri İlişkilerinde ve Emek Piyasalarının Düzenlenmesinde Devletin Rolü ve İşlevleri” III. Uluslararası Endüstri İlişkileri Kongresi 14-16 Ekim 1998, Tühis Yay. No: 3, s.107

ŞAHLANAN, Fevzi: İş Yargılaması, İÜHFM, C.42, Sa: 1-4, 1977, s.380

ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1986

ŞAHLANAN, Fevzi: Sendikalar Hukuku, İstanbul 1995, Banksis Yay. No:76

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş İlişkileri, Yargıtayın 1991 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1991,
İstanbul-1993, Mess Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Açısından Yargıtayın 1989 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1989, İstanbul-1991, Mess Yay.

ŞAHLANAN, Fevzi: Toplu İş Sözleşmesi, İstanbul-1992, Banksis Yay. No: 70

ŞAHLANAN, Fevzi: Türk İş Hukukunda Alt İşveren, İş Hukuku Dergisi, C. II, Temmuz-Eylül 1992

ŞAHLANAN, Fevzi: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1987

ŞAHLANAN, Fevzi: Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul- 1989

ŞAHLANAN, Fevzi: Yeni İş Kanunu Tasarısının Genel Hükümleri, Basılmamış Tebliğ.

ŞAKAR M., 506 Sayılı Kanun Emeklilik Programında Aylık Miktarının Belirlenmesi, İş Huku­ku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Mili Komi­tesi 15.yıl Armağanı, İst., 1991.

ŞAKAR M.: 506 Sayılı Kanun Emeklilik Programında Aylık Miktarının Belirlenmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Mili Komitesi l5.yıl Armağanı, İstanbul-1991

ŞEN, Sabahattin: Ekonomik ve Teknik Anlamda Taşeronluğun (Alt İşverenlik) Tanımı ve Sınıflandırılması, Çimento İşveren D., C.10, Sa. 1, Ocak 1996

TALAS, C.: Sosyal Ekonomi, 2. kitap, B.2, Ankara 1976

TALAS, C.: Sosyal Ekonomi, Ankara-1983

TANDOĞAN Haluk: Mesuliyet Hukuku,Ankara-1961

TAŞKENT, Savaş: İş Güvencesi (İşçinin Feshe Karşı Korunması) İstanbul-1991

TAŞKENT, Savaş: İşyeri Sendika Temsilciliği, Münir Ekonomi 60. Yaş Günü Armağanı, Ankara 1993, s. 273 vd.

TAŞKENT, Savaş: Toplu İş Sözleşmeleri ve Toplu İş Uyuşmazlıkları Açısından Yargıtay'ın 1987 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 1989

TAYLOR, B. J. -Witney, F.: Labor Relations Law, ed. 3, New Jersey-1971

TEKİNAY, S.S.: Borçların İfası, İhlali, Sona Ermesi ve Özel Nevileri, İstanbul-1967

TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, İstanbul-1963

TEZEL, Şevket: İşverenler, Sendikalar ve Personel Yöneticileri İçin Uygulamalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku El Kitabı, Ankara-Eylül-2006.

TOLGA,  M., İş Hukuku B. 3, İstanbul-1958

TOLGA, M: İş Hukuku, İstanbul-1952

Toplu İş Hukuku, Öz Gıda İş Sendikası Eğitim Yayınları Ankara, 1993

Trade Union İmmunities, Presented to Parliament by the Secretary of State For Employment by Command of Her Majesty, London, Her Majestys Statinonery Office, January 1981-London

TREU, T. : Italy, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Ed. R. Blanpain, Vol. 6, Deventer, The Netherlands-1986

Tuba, İİÇB. Şubat 1989

TUĞ, Adnan: Sendikalar Hukuku, Ankara-1990

TUNCAY, A. Can: Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, Kiplas D., Ocak 1991

TUNCAY, A.Can: "Sosyal Yardım Zammının Kamu Kurum ve KIT'lere Ödetilmesinin Hukuka Uygunluğu", Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Yardım Zammı Paneline Su­nulan Tebliğ, s.6, Ankara 19.10.1992

TUNCAY, A.Can: Açıklamalı, Notlu, İçtihatlı İş ve Sosyal Sigorta Kanunları, B.7, İstanbul-1997

TUNCAY, A.Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.8., İstanbul-1998

TUNCAY, C.: İHU 1976, Sen. K. 13 (No.1)

TUNCAY, C.: İş Mahkemelerinin Yetkisi ve Sözleşme Yasağı, İHD, 1969 Sa: 9, s.759 vd.

TUNCAY, C.: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1990, İstanbul-1992, Mess Yay.

TUNCAY, Can, İHU, İş K. 14 (No: 37)

TUNCAY, Can: "İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı", Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu (14-16 Haziran 1976), İstanbul-1977

TUNCAY, Can: "Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarmalar ve Eski İşçilerin Yeniden İşe Alınmaları" İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 50.Yıl (Özel Sayısı), İstanbul 1973, s.595 vd.

TUNCAY, Can: İHU, SSK 26 no.4 Karar İncelemesi

TUNCAY, Can: İş Sözleşmesi Türleri ve Yeni İstihdam Biçimleri, İstanbul-2003

TUNCAY, Can: İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi, İstanbul-1975

TUNCAY, Can: Karar İncelemesi Çimento İşveren Der., Temmuz 1993, s. 14 vd.

TUNCAY, Can: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.4.,İstanbul-1989

TUNCAY, Can: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay’ın 1990 yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul-1992, Basisen Yay.

TUNCAY, Can: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtayın 1990 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1990, İstanbul-1992, Mess Yay.

TUNCAY,Can: Türk Emeklilik Sisteminde Reform Projesinin Değerlendirilmesi, Çimento İşveren Der.,Mart 2005

TUNÇOMAĞ K., Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, 5. Bası, İstanbul, 1990, s. 6 vd; Tuncay C.: Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, B.8., İstanbul-1998. Dilik S., Sosyal Güvenlik, Ankara 1991.

TUNÇOMAĞ, K.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, B.4, İstanbul-1968

TUNÇOMAĞ, K.: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.2, İstanbul-1982

TUNÇOMAĞ, K.: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.5, İstanbul-1990

TUNÇOMAĞ, K.: Türk Borçlar Hukuku, C.II, B.3., İstanbul-1977.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar  Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. II, B. 3, İstanbul-1977

TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukuku, C. II, 2. Bası, İstanbul, 1985

TUNÇOMAĞ, Kenan: İş Hukukunun Esasları, İstanbul-1988

TUNÇOMAĞ, Kenan: Kıdem Tazminatı Fonu ve İşsizlik Sigortasıyla İlgili Görüşler, H.Timur a Armağan İHFM, 1979

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sakat ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Yükümü, İHFM, C.XL, Sa:1-4. İstanbul 1974.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sendika Üyeliği ve Teminatı, İşgören Der. 1984/1

TUNÇOMAĞ, Kenan: Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, B.5, İstanbul-1990

TUNÇOMAĞ, Kenan-CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, B.2, İstanbul-1999

TURAN, K.: Milletlerarası Sendikal Hareketler, Ankara-1979

TURAN, Kamil: Ferdi İş Hukuku, Ankara-1993

TURAN, Kamil: İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara-1990

Türk Hukuk Lügatı, Türk Hukuk Kurumu, Ankara-1946

Türk-İş in 6. Genel Kurul Çalışmaları (Türk -İş Yayınları) No: 50, Ankara-1966

Türkiye Cumhuriyet Anayasası Komisyon Raporları ve Madde Gerekçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C.61-43, (S.Sayısı:586), (s.Sayısı 608)

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği; İş Kanunu Tasarısı ve Bazı Maddeleri Hakkında Görüşümüz (Türkiye  İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını) Ankara-1966

ULUCAN, D.: İHU, Sen.K.19 No: 4

ULUCAN, Devrim: İş Güvencesi, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Yay.

ULUCAN, Devrim: Toplu İş Sözleşmesi; Özelliği ve Hukuki Niteliği, İstanbul-1981

ULUKAPI, Ö.: Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, Konya, 1991;

ULUSAN, İlhan: Özellikle Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu Bundan Doğan Sorumluluğu, Kazancı Yay. İstanbul-1990

UŞAN, M.Fatih: Çıraklık Sözleşmesi, Konya-1994

UYGUR, Turgut: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Kavramlar, Yargılama, Ankara-1980

ÜÇIŞIK, Fehim: Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumluluğu, (Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul-1982

ÜSTÜNDAĞ, S.: Medeni Yargılama Hukuku, C. I. İstanbul 1984

Webster's New Collagiate Dictionary, Merriam Philippines Copyright 1980,

WEİSS, M., Labour Law and Industrial Relations in the Federal Republic of Germany, Deventer-1987

WHEELER, Raymond - Phalen, Thomas - Higgns, John: The Developing Labor Law, E.3, First Supplement, Section of Labor and Employment Law American Bar Association  The Brueau of National Affairs Inc., Washington D.C. Chicago-1993

YALÇINKAYA, Orhan: Bağ-Kur Kanunu, Açıklamalar Kararlar İlgili Mevzuat, Ankara-1999

Yargıtay Kararları Kamu-İş*Tühis*Türk Kamu-Sen Yay. İstanbul-1989

YAZGAN, Turan: Sosyal Sigorta, İstanbul-1977

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Sosyal Güvenlik, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yay. No:2420-ÖİK:479, Ekim-1995

YILMAZ, H.: Sözleşme Görüşmelerinde Kusur "Culpa İn Contrahendo ve Sorumluluğun Hukuksal Niteliğinde Yeni Görüşler, Yargıtay Dergisi, C. 11, Temmuz 1985

Kitap etiketleri
Bu kitabı satın alan müşterilerin satın aldığı diğer kitaplar

İş Hukuku (Yeni İş Yasaları)

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
4688, 4857, 6331, 6356 sayılı Yeni İş Yasaları
165,00 TL

Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Yargıtay Uygulaması - Bilimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar
195,00 TL

Türk Borçlar Kanunu Şerhi

Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
150,00 TL

Aile Mahkemesi Davaları

Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre
Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar
175,00 TL

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ
HMK ve ilgili Mevzuat
50,00 TL