Lütfen bekleyiniz...
Alışveriş sepeti
Sepetinizde 3 kitap var.
Toplam: 570,00 TL
E-Bülten
E-posta:

Anayasa Mahkemesine bireysel başvurular 24 Eylülde başlıyor

16 Eylül 2012 Pazar

Bireysel başvuru ya da anayasa şikayeti, kamu gücü tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişilerin, iç hukukukta yeralan diğer hak ararma yollarının "olağan kanun yollarının" tüketilmesinin ardından başvurabilecekleri ikincil ve istisnai nitelikte bir bir hak arama yoludur. 5982 sayılı Kanun ile Anayasanın 148 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Anayasa mahkemesinin görev ve yetkileri  yeniden düzenlenerek kişilere bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Bu hakla ilgili usul ve esaslar 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'nunun 45 ila 51 nci maddelerinde düzenlenmiştir. (AYMKK 45-51)

6216 sayılı Kanuna göre bireysel başvurunun temel hükümleri şunlardır.

  1. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari veya yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.
  2. Bireysel başvurunun, olağan yasa yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngörülmemişsse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.
  3. Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler taqrafından yapılabilir. Yanlızca Türk vatandaşlarına tanına haklarla ilgili olarak yabancılar birysel başvuru yapamaz.
  4. Esas inceleme sonunda , başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.
  5. Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmıssa, yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hallerde başvurucu lehine tazminata hükmedilir. Tazminat miktarının tespitinin daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirmesi halinde genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme mümkünse dosya üzerinden karar verir.
  6. Mahkeme bireysel başvuru hakkının açıkca kötüye kullanıldığını tesbit ederse bireysel başvurucular aleyhine yargılama giderleri dışında disiplin para cezasına hükmedebilir.

Biryse başvuru usulüyle ilgili AYM İçtüzüğü'nün ilgili maddeleri ise  (AYMİçTüz 59-84)  dir. Bireysel Başvuru Formu AYM İçtüzüğünün ekinde yer almaktadır. Bireysel başvuru (Anayasa şikayeti) ile ilgili kitaplar için için www.yetkin.com.tr başvurabilirsiniz.

Yorumlar
Yorumunuzu bırakın
:
: